หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 6)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best alternative for the blank in each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่างในแต่ละข้อ)

 

Hunter fish

 

          Piranhas live in enormous packs, or shoals.  They spend most of their time hunting for food.  Rivers are their primary habitat although, as a result of massive flooding, they may occasionally find their way into lakes.  But it is thought that they are unable to breed outside of rivers.  Piranhas have voracious appetites, and they seek river locations that have plentiful fish supplies.  They are found in any well-stocked river within their natural habitat. 

          The piranha hunts with speed and by surprise.  The typical way in which the piranha attacks is by swimming directly into a shoal of fish.  The attacked shoal scatters in all directions, and the piranha quickly overpowers individual fish.  Small fish are swallowed whole.  Larger preys have chunks ripped out of them, which the piranha swallows instantly so it can immediately take another bite.  

 

1. It is common for piranhas to ____________________________________.

(มันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับปลาปิรันยาที่จะ _________________________)

    (a) hunt in small packs    (ล่า (เหยื่อ) เป็นกลุ่มเล็กๆ)

    (b) live in large groups    (อาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่)  (ดูคำตอบจากประโยคแรกที่กล่าวว่า  “Piranhas

          live in enormous packs, or shoals”  -  “ปลาปิรันยาอาศัยอยู่เป็นกลุ่มหรือฝูงใหญ่มาก (มหึมา”)

    (c) breed outside rivers    (แพร่พันธุ์นอกแม่น้ำ)  (ดูจากพารากราฟแรก  ประโยคที่ ๔ ที่กล่าวว่า  “But it is

          thought that they are unable to breed outside of rivers”  -  “แต่มันถูกคิดว่า  พวกมันไม่สามารถ

          แพร่พันธุ์นอกแม่น้ำได้”) 

    (d) search for food in lakes    (หาอาหารในทะเลสาบ)

2. The word “habitat” refers to ____________________________________.  

(คำว่า  “habitat”  หมายถึง _______________________________________)

    (a) a living place    (สถานที่อยู่อาศัย)

    (b) a hunting area    (พื้นที่สำหรับล่าสัตว์)

    (c) a habit one develops    (นิสัยซึ่งคนเราสร้างขึ้นมา)  

    (d) a strange environment    (สภาพแวดล้อมที่แปลก)

3. According to the article, piranhas can be found in lakes when _____________________.

(ตามที่บทความกล่าวไว้  ปลาปิรันยาสามารถถูกพบในทะเลสาบเมื่อ ___________________)

    (a) they cannot find enough food in the river    (มันไม่สามารถหาอาหารในแม่น้ำได้เพียงพอ)

    (b) the river overflows after a big flood    (แม่น้ำไหลท่วมท้นหลังจากน้ำท่วมใหญ่)  (ดูจากพารา

          กราฟแรก ประโยคที่ ที่กล่าวว่า  Rivers are their primary habitat although, as a result

          of massive flooding, they may occasionally find their way into lakes”  -  “แม่น้ำเป็นที่อยู่

          อาศัยที่สำคัญของมัน  แม้ว่า, โดยเป็นผลลัพธ์มาจากน้ำท่วมขนาดใหญ่, พวกมันอาจจะหาทาง

          ไปยังทะเลสาบเป็นครั้งคราว (บางโอกาส)

    (c) they are unable to breed in rivers    (มันไม่สามารถแพร่พันธุ์ในแม่น้ำ)

    (d) there are too many piranhas in the river    (มีปลาปิรันยามากเกินไปในแม่น้ำ)

4. The word “voracious” suggests that piranhas are __________________________.

(คำว่า “ตะกละ, ต้องการกินอาหารมาก, ละโมบ, โลภ, ไม่รู้จักอิ่ม, ไม่รู้จักพอ” บ่งชี้ว่าปลาปิรันยาเป็น

_____________________)

    (a) bad hunters    (นักล่าที่ไร้ความสามารถ)

    (b) strong fighters    (นักสู้ที่แข็งแรง)

    (c) active swimmers    (นักว่ายน้ำที่กระฉับกระเฉง) 

    (d) greedy eaters    (นักกินที่ตะกละตะกลาม)

5. The word “well-stocked” means ________________________________________.

(คำว่า “มีอาหารสะสมไว้มาก” หมายถึง ____________________________________)

    (a) the water flows strongly    (แม่น้ำไหลเชี่ยว)

    (b) it is a natural environment    (มันเป็นสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ)

    (c) there is a lot of food    (มีอาหารมาก

    (d) it is clean    (มันสะอาด)

6. Which statement is true about the way piranhas hunt?

(คำกล่าวใดเป็นความจริงเกี่ยวกับวิธีการที่ปลาปิรันยาล่าเหยื่อ?)

    (a) They hunt only small fish.    (มันล่าเฉพาะปลาเล็กเท่านั้น)  (พารากราฟที่ ๒ ประโยคที่ ๕ กล่าวว่า 

          “Larger preys have chunks ripped out of them”  -  “เหยื่อที่ใหญ่กว่านั้นจะถูกฉีกก้อนเนื้อออก

           จากตัวมัน”)

    (b) They wait for individual fish to come very close and attack.    (มันรอให้ปลาแต่ละตัวเข้ามาใกล้และ

           จู่โจม)  (พารากราฟที่ ๒ ประโยค ๒ กล่าวว่า  “The typical way in which the piranha attacks is by

           swimming directly into a shoal of fish”  -  “ทั้งนี้  วิธีการโดยทั่วไปที่ปลาปิรันยาจู่โจม (เหยื่อ)  คือ

           โดยการว่ายน้ำพุ่งตรงไปยังฝูงปลา”)

    (c) They chase individual fish for sport.    (มันไล่ปลาแต่ละตัวเป็นกีฬา)  (บทความมิได้กล่าวไว้)

    (d) They attack other fish very fast.    (มันจู่โจมปลาอื่นๆ อย่างรวดเร็วมาก)  (คำตอบอยู่ในพารา

          กราฟที่ ประโยคแรก ที่กล่าวว่า  “The piranha hunts with speed and by surprise” 

           -  “ปลาปิรันยาล่าเหยื่อด้วยความรวดเร็วและแบบไม่ให้ตั้งตัว (ทำให้เหยื่อประหลาดใจ)”)

7. The expression “by surprise” means _________________________________.

(คำพูด  แบบไม่ให้ตั้งตัว, ทำให้ประหลาดใจ”  หมายถึง _____________________)

    (a) without warning    (โดยปราศจากการเตือน)

    (b) hopefully    (ด้วยความหวัง, อย่างมีความหวัง)

    (c) accidentally    (โดยอุบัติเหตุ, โดยไม่มีเจตนา)   

    (d) on purpose    (โดยเจตนา, โดยตั้งใจทำ)

8. The word “them” refers to ____________________________________________.

(คำว่า  “them”  (ในประโยคสุดท้ายของพารากราฟที่ ) อ้างถึง __________________)

    (a) chunks    (ก้อนเนื้อ)

    (b) larger preys    (เหยื่อที่ใหญ่กว่า)  (ดูจากข้อความ  Larger preys have chunks ripped out

          of them”  -  “เหยื่อที่ใหญ่กว่านั้นจะถูกฉีกก้อนเนื้อออกจากตัวมัน )

    (c) small fish    (ปลาเล็ก)   

    (d) piranhas    (ปลาปิรันยา)

9. The second paragraph mainly discusses the piranha’s _______________________.

(พารากราฟที่ ส่วนใหญ่อภิปราย ____________________________ ของปลาปิรันยา)

    (a) home environment    (สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย)

    (b) lack of speed    (การขาดความรวดเร็ว)

    (c) hunting habits    (นิสัยการล่าเหยื่อ)  (พารากราฟที่ กล่าวว่าปลาปิรันยาล่าเหยื่ออย่างรวด

          เร็วและแบบไม่ให้เหยื่อตั้งตัว  และประโยคต่อๆ มาก็พูดถึงวิธีการล่าเหยื่อของมัน  จึงสรุปได้

          ว่าเป็นนิสัยการล่าเหยื่อ)

    (d) favorite prey    (เหยื่อที่โปรดปราน)

10. The tone of this article is ___________________________________________.

(น้ำเสียงของบทความนี้ คือ ____________________________________________)

      (a) informative    (ให้ความรู้, ให้ข้อมูล, แจ้งให้ทราบ)

      (b) subjective    (ใช้ความคิดเห็นและทัศนคติส่วนตัวมากกว่าข้อเท็จจริง, อัตวิสัย)

      (c) humorous    (ตลก, ขบขัน, มีอารมณ์ขัน)  

      (d) shocking    (น่าตกใจ, เขย่าขวัญ, ทำให้สะดุ้งตกใจ)

 

(คำแปล)                                                                     ปลานักล่า

 

          ปลาปิรันยาอาศัยอยู่เป็นกลุ่ม (packs) หรือฝูง (shoals) ใหญ่มาก (มหึมา, ใหญ่โต) (enormous),  พวกมันใช้เวลาส่วนใหญ่ล่าเหยื่อ (ล่า) (hunting) เพื่อเป็นอาหาร  แม่น้ำเป็นที่อยู่อาศัย (ถิ่นที่อยู่ของสัตว์หรือพืช) (habitat) ที่สำคัญของมัน  แม้ว่า, โดยเป็นผลลัพธ์มาจากน้ำท่วมขนาดใหญ่ (massive), พวกมันอาจจะหาทางไปยังทะเลสาบเป็นครั้งคราว (บางโอกาส) (occasionally) (เนื่องจากหลุดไปกับน้ำท่วม)  แต่มันถูกคิดว่า  พวกมันไม่สามารถแพร่พันธุ์ (breed) นอกแม่น้ำได้  ปลาปิรันยามีความอยากอาหารแบบตะกละตะกราม (voracious appetites) และพวกมันเสาะหา (seek) ทำเลในแม่น้ำ (river locations) ที่มีปริมาณปลามากมาย (เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์)  (plentiful)  โดยพวกมันถูกพบ (ค้นพบ) (found) ในแม่น้ำที่มีอาหาร (ปลา) สะสมกันอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ (well-stocked river) สายใดๆ ที่อยู่ภายในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของมัน

          ปลาปิรันยาล่าเหยื่อด้วยความรวดเร็ว (ความเร็ว, ความว่องไว) (speed) และแบบไม่ให้ตั้งตัว (ทำให้เหยื่อประหลาดใจ) (by surprise)  ทั้งนี้  วิธีการโดยทั่วไปที่ปลาปิรันยาจู่โจม (โจมตี, เล่นงาน) (attacks) (เหยื่อ)  คือโดยการว่ายน้ำพุ่งตรงไปยังฝูงปลา,  โดยฝูงปลาที่ถูกจู่โจม (attacked shoal) จะกระจัดกระจาย (แตกกระเจิง) (scatters) ออกไปทุกทิศทาง  และปิรันยาก็จะเข้าพิชิตปลา (เหยื่อ) เป็นรายตัว (overpowers individual fish)  (ทั้งนี้) ปลาเล็กจะถูกกลืนกิน (กลืน, กลืนเข้าไปในท้อง, ขยอก) (swallowed) ทั้งตัว (whole)  ส่วนเหยื่อ (สัตว์ที่ล่าหรือจับกินเป็นอาหาร) (preys) ที่ใหญ่กว่านั้นจะถูกฉีกก้อนเนื้อออกจากตัวมัน (have chunks ripped out of them),  ซึ่งปิรันยาจะกลืนกินในทันทีทันใด (อย่างรีบด่วน) (instantly)  เพื่อที่ว่ามันจะสามารถกัดกิน (bite) (เหยื่อ) อย่างฉับพลัน (ทันที) (immediately) อีกครั้งหนึ่ง (ครั้งต่อไป)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป