หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 51)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

How to Do a Healthy Exercise?

 

          The researchers at Lawrence Berkeley National Laboratory in the U.S. studied 7,000 American men to see if exercise prevented the centimeters and kilograms from collecting around their middles.  It didn’t.  Even men who maintained a constant jogging schedule between the ages of 20 and 50 still gained an average of 1.5 kg and added almost 2 cm to their waistlines.  The only way to stay slim and trim, say researchers, is to continually increase the amount of exercise with age.  To keep his youthful figure, a man who ran 15 km. every Saturday in his twenties would have to run a weekly 80-km marathon in his fifties.

          Sound dispiriting?  Even if regular exercise does not keep the spare tire off, it does benefit the heart and lungs.  But be sure to take care of your joints - - especially knees.  Wear proper running shoes, run on soft ground when possible and see a doctor if aches and pains persist.

 

1. The researchers at Lawrence Berkeley National Laboratory in the U.S. studies the correlation between _______________.

(นักวิจัยที่ห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอว์เรนซ์เบิร์กลีย์ในสหรัฐฯ  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง _________)

    (a) jogging and health    (การวิ่งเหยาะๆ และสุขภาพ)

    (b) types of exercise and height    (ชนิดของการออกกำลังกายและความสูง)

    (c) exercise and body weight    (การออกกำลังกายและน้ำหนักตัว)  (ดูคำตอบจากประโยคแรก

          ของพารากราฟแรกที่กล่าวว่า  “นักวิจัยได้ทำการศึกษาผู้ชายอเมริกัน ๗,๐๐๐ คน  ว่าการออก

          กำลังกายจะช่วยป้องกันมิให้พวกเขามีรอบเอวที่ใหญ่ขึ้นและน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือไม่  เมื่อเข้า

          สู่วัยกลางคน”)

    (d) exercise and diet    (การออกกำลังกายและอาหารพิเศษ – อาหารลดน้ำหนัก)

2. In the first paragraph, “constant” refers to ______________________________________.

(ในพารากราฟแรก,  “ต่อเนื่อง, มั่นคง, คงที่, แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง”  หมายถึง ______________)

    (a) heterogeneous    (เฮท-เทอะ-โร-จี๊-เนียส)  (ต่างชนิดกัน, ไม่เหมือนกัน, ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน,

          ซึ่งประกอบด้วยต่างชนิดกัน, ไม่ลงรอยกัน)

    (b) hazardous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

    (c) circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

    (d) reckless    (สะเพร่า, ประมาท, ไม่เอาใจใส่)

    (e) indelible    (ที่ลบไม่ออก, ที่ถูไม่ออก, ที่ลบไม่ได้, ที่ขัดไม่ออก)

    (f) steady    (ต่อเนื่อง, สม่ำเสมอ, มั่นคง, แน่นอน, เป็นนิสัย, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่ลดละ,

          หนักแน่น, เด็ดเดี่ยว)

    (g) controversial     (ซึ่งโต้เถียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งทะเลาะวิวาทกัน)

    (h) fundamental    (ที่เป็นรากฐาน, ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ)

3. The word “gained” in paragraph 1 is closest in meaning to _________________________.

(คำว่า  “ได้มา, ได้รับ, ได้กำไร, ชนะ, บรรลุ, ได้เปรียบ, มีภาษีดีกว่า, ก้าวหน้า, คืบหน้า”  ในพารากราฟ ๑  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ _______________)

    (a) prompted    (กระตุ้น)

    (b) convicted    (ตัดสินว่าได้กระทำผิด, พิสูจน์แล้วว่ากระทำผิด)

    (c) hoarded    (ฮอร์ด-ดิด)  (เก็บสะสม, กักตุน)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  "การเก็บสะสม-กักตุน,

          สิ่งที่เก็บสะสม")

    (d) alleviated    (อะ-ลี้-วิ-เอ-ทิด)  (บรรเทา, ทำให้น้อยลง)

    (e) recalled    (ระลึก, รำลึก, หวนคิด, เรียกกลับ, นำกลับ, เพิกถอน)  (เมื่อเป็นคำนามหมายถึง 

          “การระลึก, การรำลึก, การเรียกกลับ, การนำกลับ, การเพิกถอน”)

    (f) clarified    (แคล้-ริ-ไฟ)  (ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง, ทำให้บริสุทธิ์-ใสสะอาด)

    (g) acquired    (ได้มา, เข้าถือสิทธิ์, เข้ายึด, ได้เรียนรู้)

    (h) presided    (เป็นประธานในที่ประชุม)

4. It can be assumed from the passage that the older you are, the ______________________.

(มันสามารถสันนิษฐานจากเนื้อเรื่องว่า  ยิ่งคุณแก่ขึ้น ____________________________)

    (a) better food you need    (คุณก็ยิ่งต้องการอาหารดีขึ้น)

    (b) weaker you become    (คุณก็ยิ่งอ่อนแอมากขึ้น)

    (c) less exercise you need    (คุณก็ยิ่งต้องการการออกกำลังกายน้อยลง)

    (d) heavier you become    (คุณก็ยิ่งน้ำหนักมากขึ้น)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ๒ และ ๓ ของ

           พารากราฟแรกที่กล่าวว่า  “การออกกำลังกายมิได้ช่วยป้องกันไม่ให้รอบเอวและน้ำหนัก

           ของผู้ชายเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยกลางคน,  แม้กระทั่งผู้ชายซึ่งดำรง (รักษา) ตารางเวลาการ

           วิ่งเหยาะๆ ที่ต่อเนื่อง  ระหว่างช่วงอายุ ๒๐ ปีและ ๕๐ ปี  ก็ยังคงได้มา (ได้รับ) น้ำหนักเฉลี่ย

           ๑.๕ กิโลกรัม  และเพิ่มเติมเกือบจะ ๒ เซนติเมตรเข้ากับรอบเอวของตน”  ซึ่งหมายความว่า 

           คนยิ่งแก่  ก็ยิ่งน้ำหนักมากขึ้น หรืออ้วนขึ้น)

5. The word “slim” in paragraph 1 may be replaced by ______________________________.

(คำว่า  “ผอมบาง, บอบบาง, ยาวเรียว, ไม่เต็มที่, เล็กน้อย”  ในพารากราฟ ๑  อาจแทนโดย _______

________)

    (a) unbearable    (ทนไม่ได้, ไม่สามารถอดกลั้นได้) 

    (b) uncanny    (อัน-แค้น-นี่)  (แปลก, พิกล, ไม่ปกติ, ไม่ธรรมดา, ประหลาด, อัศจรรย์, ลึกลับ) 

    (c) conspicuous    (คอน-สพิ้ค-คิว-อัส)  (เห็นได้ง่าย, เห็นเด่นชัด, เห็นโทนโท่, มองดูสะดุดตา) 

    (d) loquacious    (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, โว, ช่างพูด) 

    (e) untimely    (ก่อนถึงเวลา, ไม่เหมาะสมกับกาลเวลา, ไม่ได้เวลา, ไม่ถูกกาลเทศะ, ไม่สมควร,

         ไม่เหมาะสม)

    (f) durable    (ดิ๊ว-ระ-เบิ้ล)  (ทนทาน, ใช้ทน, (ความรัก) ยั่งยืน)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง 

          สิ่งของที่ใช้ทน)

    (g) thin    (ผอม, บาง, น้อย, เล็ก, อ่อน, จาง, ซีด, ใส, ไม่มีสี)

    (h) corpulent    (อ้วน, อ้วนท้วน, พลุงพลุ้ย)   

6. In the second paragraph, “dispiriting” means ___________________________________.

(ในพารากราฟ ๒,  “น่าท้อใจ, น่าหมดกำลังใจ, ทำให้ท้อใจ, ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้ซึมเศร้า”  หมายถึง ______________)

    (a) lasting    (ทนทาน, ทน, คงทน, ยืนหยัด, ถาวร)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง)  

    (b) tranquil    (แทร้ง-ควิล)  (สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, สงบสุข, ราบรื่น, ปราศจากสิ่งรบกวน) 

    (c) profuse    (โพร-ฟิ้วส์)  (มากมาย, มากเกิน, ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย) 

    (d) improvident    (อิม-พรอฟ-วิ-เดิ้นท)  (. เลินเล่อ, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, 

          ๒. ไม่ประหยัด, สุรุ่ยสุร่าย) 

    (e) incipient    (อิน-ซิพ-เพี่ยน)  (แรกเริ่ม, เริ่มเกิดขึ้น) 

    (f) reluctant    (ไม่เต็มใจ, ไม่สมัครใจ, ฝืนใจ, ต่อต้าน, ฝืด)

    (g) unprecedented    (อัน-เพรส-ซิ-เดิน-ทิด)  (ไม่เคยมีมาก่อน, ไม่มีสิ่งใดหรือผู้ใดทัดเทียมได้, ไม่มีที่

          เปรียบหรือเสมอเหมือน,  คาดไม่ถึง, ไม่รู้มาก่อน) 

    (h) disheartening    (น่าท้อใจ, น่าหมดกำลังใจ, ทำให้ท้อใจ, ทำให้หมดกำลังใจ)

7. The phrase “spare tire” in paragraph 2 refers to _________________________________.

(วลี  “ยางอะไหล่”  ในพารากราฟ ๒  หมายถึง __________________________________)

    (a) time for exercise    (เวลาสำหรับการออกกำลังกาย)

    (b) increasing age    (อายุที่เพิ่มขึ้น)

    (c) part of a car    (ส่วนหนึ่งของรถยนต์)

    (d) excess body weight    (น้ำหนักร่างกายส่วนเกิน)  (พารากราฟแรกกล่าวถึงการวิจัยสำรวจ

          ชายอเมริกัน ๗,๐๐๐ คน  ซึ่งพบว่าคนเหล่านี้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น  ซึ่งถึงแม้ว่าจะ

          ออกกำลังกายเป็นประจำ  ก็ไม่สามารถป้องกันมิให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้  และในพารากราฟ ๒

          กล่าวว่า  ฟังดูแล้วน่าท้อใจ  แต่แม้ว่าการออกกำลังกายสม่ำเสมอจะมิได้ทำให้น้ำหนักส่วน

          เกินหมดไปหรือหายอ้วน (ทำให้ยางอะไหล่หรือไขมันส่วนเกินหมดไป)  มันก็มีประโยชน์

          อย่างแท้จริงกับหัวใจและปอดของคนเรา)

8. What does “proper” in paragraph 2 mean?

(เหมาะสม, เหมาะ, สมควร, ถูกต้อง, ถูกกาลเทศะ, ถูกมารยาท”  ในพารากราฟ ๒  หมายถึงอะไร)

    (a) identical    (เหมือนกัน, อันเดียวกัน)

    (b) frugal    (ฟรู้-เกิล)  (มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่)

    (c) miserable    (มีความทุกข์มาก, แย่มาก, น่าเวทนา)

    (d) drastic    (รุนแรงมาก, เข้มงวดมาก, ดุเดือดมาก, อย่างสุดขีด)

    (e) appropriate    (เหมาะสม, ได้ฤกษ์)

    (f) eccentric    (พิกล, พิลึกกึกกือ, วิตถาร)

    (g) credible    (น่าเชื่อถือ)

    (h) qualified    (มีคุณสมบัติ, มีคุณวุฒิเพียงพอ)

9. It can be assumed from the second paragraph that ________________________________.

(มันสามารถสันนิษฐานจากพารากราฟ ๒ ได้ว่า __________________________________)

    (a) we should run only on sand    (เราควรวิ่งบนทราย – หาดทราย - เท่านั้น)  (ผู้เขียนแนะนำให้วิ่งบน

          พื้นที่อ่อนนุ่มถ้าเป็นไปได้)

    (b) jogging may cause injuries to your joints    (การวิ่งเหยาะๆ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

          (อันตราย) แก่ข้อต่อต่างๆ ของคุณ)  (ดูคำตอบจากพารากราฟ ๒ ที่กล่าวว่า  ให้ระมัดระวัง

          ข้อต่อต่างๆ ของร่างกายเมื่อออกกำลังกาย  โดยเฉพาะหัวข้อเข่า  ทั้งนี้  ผู้เขียนแนะนำให้

          ใส่รองเท้าวิ่งที่เหมาะสม  และวิ่งบนพื้นที่อ่อนนุ่มถ้าเป็นไปได้  และให้ไปพบแพทย์เมื่อมีอา

          การเจ็บหรือปวดตามข้อแบบเรื้อรัง)

    (c) we should see a doctor after exercising    (เราควรพบแพทย์ภายหลังการออกกำลังกาย) 

          (ผู้เขียนแนะนำให้พบแพทย์เมื่อมีอาการเจ็บหรือปวดตามข้อแบบเรื้อรัง)

    (d) regular exercise is not good for the heart and lungs    (การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ดี

          สำหรับหัวใจและปอด)  (ต้นพารากราฟ ๒ กล่าวว่า  การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประโยชน์

          อย่างแท้จริงสำหรับหัวใจและปอด)

10. The word “persist” in the final paragraph could best be replaced by __________________.

(คำว่า  “ไม่ยอมหายไป, ฝังแน่น, ทนทาน, ยืนหยัด, ยืนกราน, ดื้อรั้น, ดื้อ, เพียร”  ในพารากราฟสุดท้าย  สามารถแทนดีที่สุดโดย _______________)

      (a) surrender    (ยอมแพ้)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  "การยอมแพ้")

      (b) comply    (ทำตาม, ยินยอม, เชื่อฟัง)   

      (c) strengthen    (เสริม, ทำให้เข้มข้นขึ้น, เสริมกำลัง)

      (d) continue    (ต่อเนื่อง, ยังคงดำเนินไปเรื่อยๆ, ต่อ, ทำให้ต่อเนื่อง, ทำให้ยืดออกไป)

      (e) contaminate    (ทำให้สกปรก, ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้มีเชื้อโรค)

      (f) impair    (ทำให้เสียหาย, ทำให้อ่อนแอ)

      (g) encounter    (พบปะ, เจอกัน (แบบมิได้คาดฝัน), เผชิญ, เผชิญหน้า)

      (h) desert    (ทอดทิ้ง, ละทิ้ง)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ทะเลทราย”)

11. The last paragraph suggests that the results of the study are _______________ for people who want to keep their youthful figures.

(พารากราฟสุดท้ายบอกเป็นนัยว่า  ผลลัพธ์ของการศึกษา __________________ สำหรับผู้คนซึ่งต้องการที่จะรักษารูปร่าง – ทรวดทรง – ที่เป็นหนุ่มสาวหรือเยาว์วัยของตน)

      (a) encouraging    (ให้กำลังใจ, ส่งเสริม, สนับสนุน)

      (b) damaging    (ทำให้เสียหาย, เป็นภัย, เป็นอันตราย)

      (c) exciting    (น่าตื่นเต้น)

      (d) depressing    (น่าหดหู่ใจ, น่าเศร้าโศก, น่าซึมเศร้า, (เศรษฐกิจ) ตกต่ำ, ซึ่งถูกกดขี่)  (ประ

            โยคสุดท้ายของพารากราฟแรกกล่าวว่า  “เพื่อที่จะรักษาทรวดทรง (รูปร่าง) ซึ่งหนุ่มสาว

            (เยาว์วัย) ของเขาไว้  ผู้ชายซึ่งวิ่ง ๑๕ กิโลเมตรทุกวันเสาร์ในวัย ๒๐ – ๒๙ ปี  จำเป็นจะ

            ต้องวิ่งมาราธอนระยะทาง ๘๐ กิโลเมตรต่อสัปดาห์ (สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง) ในวัย ๕๐ – ๕๙ ปี

            ของเขา”  ส่วนประโยคแรกของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า  “ข้อความในประโยคข้างต้นฟังดู

            แล้วน่าท้อใจใช่หรือไม่”  คำตอบจึงเป็น  “น่าหดหู่ใจ, น่าเศร้า”)

      (e) biased    (ซึ่งมีอคติ)

      (f) harsh    (แข็งกร้าว, รุนแรง)

      (g) indifferent    (ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่ใยดี, ไม่ลำเอียง, เป็นกลาง)

      (h) ridiculous    (น่าขัน, น่าหัวเราะเยาะ)

 

(คำแปล)

จะออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร?

 

            นักวิจัยที่ห้องปฏิบัติการ (ห้องวิจัย, ห้องทดลองค้นคว้า) (Laboratory) แห่งชาติลอว์เรนซ์เบิร์กลีย์ในสหรัฐฯ ได้ทำการศึกษาผู้ชายอเมริกัน ๗,๐๐๐ คน  เพื่อที่จะดู (เห็น, มอง, มองเห็น, นึกดู, ตรวจดู, ดูแล, หา, สังเกต, เยี่ยม, ชม, ค้นพบ, ทราบ, เข้าใจ) (see) ว่า  การออกกำลังกาย (สามารถ) ป้องกัน (prevented) จำนวนเซนติเมตร (เช่น รอบเอว) และกิโลกรัม (เช่น น้ำหนักตัว) จากการสะสม (พอกพูน, รวบรวม, รวมเป็นกลุ่ม, เก็บ (เงิน), คุมสติ, ไปรับ (จดหมาย), จับกลุ่ม) (collecting) ประมาณ (around) วัยกลางคน (middles) ของพวกเขาหรือไม่ (if),  มันไม่ (สามารถ) ป้องกัน (It didn’t)แม้กระทั่ง (แม้แต่) (Even) ผู้ชายซึ่งดำรง (ธำรงไว้, รักษาไว้, ดำเนินต่อไป, บำรุง, ค้ำ, อนุรักษ์, ยืนยัน, ออกค่าใช้จ่าย) (maintained) ตารางเวลา (schedule) การวิ่งเหยาะๆ (เดินเหยาะ, ย่าง, เดินเอื่อยๆ, ย่ำต๊อก, เดินเนิบๆ) (jogging) ที่ต่อเนื่อง (มั่นคง, คงที่, แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง) (constant) ระหว่างช่วงอายุ (ages) ๒๐ ปีและ ๕๐ ปี  ก็ยังคงได้มา (ได้รับ, ได้กำไร, ชนะ, บรรลุ, ได้เปรียบ, มีภาษีดีกว่า, ก้าวหน้า, คืบหน้า) (gained) น้ำหนักเฉลี่ย ๑.๕ กิโลกรัม (average of 1.5 kg)  และเพิ่มเติม (บวก, เสริม, พูดเติม)  (added) เกือบจะ ๒ เซนติเมตรเข้ากับรอบเอว (ส่วนรอบเอว, เส้นรอบเอวของผู้หญิง)  (waistlines) ของตน,  วิธีเดียวเท่านั้น (The only way) ที่จะยังคง (stay) ผอมบาง (บอบบาง, ยาวเรียว, ไม่เต็มที่, เล็กน้อย) (slim) และเก๋ (เรียบร้อย, เป็นระเบียบ) (trim), นักวิจัยกล่าว, คือการเพิ่ม (increase) อย่างต่อเนื่อง (อย่างสม่ำเสมอ) (continually) ปริมาณของการออกกำลังกาย (amount of exercise) ไปพร้อมกับอายุ (with age) (หมายถึง  ยิ่งอายุมากขึ้น  ก็ควรออกกำลังกายให้มากขึ้นด้วย),  (และ) เพื่อที่จะรักษา (To keep) ทรวดทรง (รูปร่าง, รูปหล่อ, รูปสลัก, ภาพวาด, ตัวเลข, จำนวน, จำนวนเงิน, คนมีชื่อเสียง, อุปมาอุปไมย) (figure) ซึ่งหนุ่มสาว (เยาว์, อ่อนอายุ, อายุน้อย, เกี่ยวกับวัยหนุ่มสาว, มีพลังสดใส) (youthful) ของเขาไว้  ผู้ชายซึ่งวิ่ง ๑๕ กิโลเมตรทุกวันเสาร์ในวัย ๒๐ – ๒๙ ปี (in his twenties) จำเป็นจะต้องวิ่ง (would have to run) มาราธอนระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร (80-km marathon) ต่อสัปดาห์ (สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง, รายสัปดาห์, สุดสัปดาห์) (weekly) ในวัย ๕๐ – ๕๙ ปี (in his fifties) ของเขา

            ฟังดูแล้ว (ปรากฏว่า, มีเสียง, ทำให้เกิดเสียง, ปล่อยเสียง) (Sound) น่าท้อใจ (น่าหมดกำลังใจ, ทำให้ท้อใจ, ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้ซึมเศร้า) (dispiriting) ใช่หรือไม่?  ถึงแม้ว่า (Even if) การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ (regular exercise) จะมิได้ทำให้ยางอะไหล่ (ไขมันส่วนเกิน) หมดไป (keep the spare tire off) (เป็นการเปรียบเทียบ  หมายถึง  มิได้ทำให้น้ำหนัก (ไขมัน) ส่วนเกินหมดไป  หรือทำให้หายอ้วน) (แต่) มัน (การออกกำลัง) มีประโยชน์จริงๆ (does benefit) กับหัวใจและปอดทั้ง ๒ ข้าง (lungs),  แต่จงมั่นใจ (แน่ใจ) (be sure) ว่าคุณได้ดูแล (เอาใจใส่, ระมัดระวัง) (take care of) ข้อต่อต่างๆ (joints) ของคุณ - - โดยเฉพาะ (especially) หัวเข่า (knees),  (ควร) สวมรองเท้าสำหรับวิ่ง (running shoes) ที่เหมาะสม (เหมาะ, สมควร, ถูกต้อง, ถูกกาลเทศะ, ถูกมารยาท) (proper),  วิ่งบนพื้นที่อ่อนนุ่ม (soft ground) เมื่อเป็นไปได้ (when possible),  และไปพบแพทย์  (see a doctor)  ถ้าความปวด (aches) (เอค) และความเจ็บปวด (ความปวดร้าว, ความเจ็บปวดทางใจ, ความทนทุกข์ทรมาน, ความเป็นทุกข์) (pains) ไม่ยอมหายไป (ฝังแน่น, ทนทาน, ยืนหยัด, ยืนกราน, ดื้อรั้น, ดื้อ, เพียร) (persist)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป