หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 50)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

Biological Clocks

 

          The term biological clock is applied to the means by which living things adjust their activity patterns, without any obvious cue, to the time of day, or the month, or the year.  The biological clocks seem to be beautifully adapted to the needs of living things.  They are affected but little, if at all, by drugs, chemicals, or wide temperature differences – factors which may alter substantially the rates of all ordinary processes of the body.

          The nature of the biological clocks’ mechanism is still a mystery.  Two quite different theories have been advanced to account for them.  According to the first of these theories, each individual contains its own independent timing system.  This is believed to have evolved, aided by natural selection, as an adaptation to the rhythmic environment.  It has now become independent of the environment.  According to this view, the clocks are not perfect timers.  They require regular corrections by the natural light and tide cycles and the changing lengths of the day throughout the year. 

        The other theory holds that living things react continuously to their rhythmic physical environment.  The setting of their biological clocks, therefore, involves a constant adjustment to subtle environment forces.  If this view is correct, the basic living clocks are potentially perfect timers.

          Biological clocks appear to be everywhere in living things - - even in individual cells or parts of cells.  But the search for the specific timing system has been futile thus far.  Despite the careful study of many rhythmic phenomena and even of detailed chemical variations between cells, there is no evidence that any one of them is the clock-timer itself.  Not only has no independent timing system ever been discovered, but there has not yet been even a plausible guess as to its nature. 

 

1. The passage is mainly about ________________________________________________.

(บทความ – ข้อเขียน – นี้ส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวกับ ___________________________________)

    (a) a comparison of two types of biological clocks    (การเปรียบเทียบนาฬิกาชีวภาพ ๒ ชนิด)  (ไม่ใช่ 

          แต่เป็นการเปรียบเทียบทฤษฎี ๒ ทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับนาฬิกาชีวภาพ)

    (b) theories of the mechanism of biological clocks    (ทฤษฎีของกลไกของนาฬิกาชีวภาพ

          (บทความนี้เกี่ยวกับทฤษฎี ๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับกลไกของนาฬิกาชีวภาพ)

    (c) the origin of timing systems in individuals    (จุดกำเนิดของระบบจับเวลาในแต่ละบุคคล) 

          (บทความมิได้กล่าวถึง)

    (d) the study of rhythmic phenomena    (การศึกษาปรากฏการณ์ที่เป็นจังหวะ)  (บทความมิได้กล่าวถึง)

2. In the first paragraph, “they” refers to _________________________________________.

(ในพารากราฟแรก,  “มัน”  หมายถึง ________________________________________)

    (a) factors    (ปัจจัยต่างๆ)

    (b) needs    (ความต้องการ)

    (c) living things    (สิ่งมีชีวิต)

    (d) biological clocks    (นาฬิกาชีวภาพ)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ๒ ของพารากราฟแรกที่

          กล่าวว่า  “นาฬิกาชีวภาพดูเหมือนว่าได้รับการปรับ (ปรับตัว) อย่างสวยงามให้เข้ากับความ

          ต้องการของสิ่งมีชีวิต,  มัน (นาฬิกาชีวภาพ) ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย , ถ้าจะมีอยู่บ้าง,

          จาก .....................)

3. The word “cue” in paragraph 1 means __________________________________________.

(คำว่า  “สิ่งกระตุ้น, คำแนะนำ, คำบอกบท, บท, เจตนารมณ์”  ในพารากราฟ ๑ หมายถึง __________)

    (a) competitor    (ผู้เข้าแข่งขัน, ผู้แข่ง, คู่ต่อสู้)

    (b) effigy    (หุ่น)

    (c) device    (อุปกรณ์, เครื่องกลไก, แผนการ, อุบาย)

    (d) contract    (สัญญา)

    (e) equilibrium    (ความสมดุล, ดุลยภาพ, ความเสมอภาค, สภาพคงที่, ความสงบใจ)

    (f) stimulant    (ตัวกระตุ้น, อาหารกระตุ้น, เครื่องดื่มกระตุ้น, ยาบำรุง, ยากระตุ้นหัวใจ)

    (g) contrast    (ความแตกต่าง, ความตรงกันข้าม, ภาวะที่ผิดแผกกัน, สิ่งหรือบุคคลที่แตก

          ต่างกันอย่างชัดเจน)

    (h) indifference    (ความไม่แยแส, การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่ลำเอียง,

          ความเป็นกลาง)

4. The word “substantially” in paragraph 1 is closest in meaning to ____________________.

(คำว่า  “อย่างมากมาย, อย่างยิ่งใหญ่, อย่างมีเนื้อหา, อย่างมีแก่นสาร, อย่างมีตัวตน, อย่างมั่งคั่ง, อย่างอุดมสมบูรณ์”  ในพารากราฟ ๑  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ _________________)

    (a) immeasurably    (ซึ่งไม่สามารถจะวัดได้, นับไม่ถ้วน, เหลือคณานับ, ไม่มีขอบเขต)

    (b) enthusiastically    (อย่างกระตือรือร้น, อย่างมีศรัทธาแรงกล้า, อย่างเร่าร้อน, อย่างมีใจจดจ่อ)

    (c) elegantly    (อย่างสวยงาม, อย่างสง่างาม, อย่างงดงาม, เก๋, สละสลวย, เรียบร้อย, อย่างดีเลิศ)

    (d) clandestinely    (อย่างลับๆ, อย่างลี้ลับ, อย่างเป็นความลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย)

    (e) appropriately    (อย่างเหมาะสม)

    (f) adequately    (อย่างพอเพียง)

    (g) incessantly    (อย่างไม่หยุดหย่อน, อย่างต่อเนื่อง, อย่างติดต่อกัน)

    (h) tremendously    (อย่างมากมาย, อย่างใหญ่โต, อย่างมหึมา, อย่างยิ่ง, อย่างน่ากลัว,

          น่าตกตะลึง, อย่างดีเยี่ยม, อย่างยอดเยี่ยม)

5. The purpose of the writer is to ______________________________________________.

(วัตถุประสงค์ของผู้เขียน  คือ ____________________________________________)

    (a) classify    (แบ่งประเภท, แยกประเภท, จัดหมวดหมู่)

    (b) persuade    (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, แนะนำ, ทำให้เชื่อ, กล่อม)

    (c) argue    (โต้แย้ง, โต้เถียง, ให้เหตุผล)

    (d) complain    (บ่น, ร้องทุกข์, ร้องเรียน, โวย)

    (e) illustrate    (แสดงให้เห็นด้วยภาพ, ยกตัวอย่าง, ทำให้เข้าใจ)

    (f) explain    (อธิบาย, บรรยาย, ชี้แจง, ชี้แจงเหตุผล)  (คือ  อธิบายเกี่ยวกับนาฬิกาชีวภาพ

          ให้ผู้อ่านทราบ)

    (g) inform    (แจ้ง, บอก, รายงานให้ความรู้, รายงาน, ให้ความรู้)

    (h) prohibit    (ห้าม, ขัดขวาง, ป้องกัน)

6. In the second paragraph, “mystery” means _____________________________________.

(ในพารากราฟ ๒,  “ความลี้ลับ, ความลึกลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้, ความลับ, นิยายที่เกี่ยวกับการสืบหาและจับกุมอาชญากร”  หมายถึง ________________)

    (a) stamina    (ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, ความทรหดอดทน, สุขภาพ)

    (b) courage    (ความกล้าหาญ)

    (c) distinction    (ความแตกต่าง, การแบ่งแยก, การแยกแยะ, ลักษณะพิเศษ, ลักษณะที่เด่น,

          ความมีชื่อเสียง, เกียรติยศ)

    (d) similarity    (ความคล้ายคลึง, ความเหมือนกัน)

    (e) enigma    (อิ-นิก-ม่ะ)  (สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์, คนลึกลับ, ปริศนา, คำพูดปริศนา)

    (f) tunnel    (อุโมงค์, อุโมงค์ใต้ดิน, ทางใต้ดิน, โพรงใต้ดิน, ทางเข้าเหมืองแร่, ปล่องระบายอากาศ,

          ท่อปล่องไฟ, โพรงที่สัตว์ขุดขึ้น)

    (g) destination    (จุดหมายปลายทาง)

    (h) allegiance    (ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์)

7. “account for” in paragraph 2 may be replaced by ________________________________.

(“อธิบาย (สิ่งที่เกิดขึ้น), ทำให้เกิดขึ้น”  ในพารากราฟ ๒  อาจแทนโดย ___________________)

    (a) revive    (ฟื้นฟู, ทำให้คืนชีพ, กระตุ้น, เร้าใจ, ทำให้เกิดขึ้นอีก)

    (b) seize    (ยึด, ฉวย, ชิง, ครอบครอง, จับ, จับกุม, จับตัว)

    (c) postpone    (เลื่อนเวลาออกไป, เลื่อน, ยืดเวลา, ถ่วงเวลา)

    (d) earn    (หาได้, หามาได้, ได้รับ, มีรายได้, ได้กำไร)

    (e) explain    (อธิบาย, บรรยาย, ชี้แจง, ชี้แจงเหตุผล

    (f) compel    (บังคับ)

    (g) provoke    (กระตุ้น, ก่อให้เกิด, ยุแหย่, ปลุกปั่น, ยั่ว, ก้าวร้าว)

    (h) ridicule    (เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, ยั่วเย้า, หยอกล้อ)

8. What does “adaptation” in paragraph 2 mean?

(“การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง”  ในพารากราฟ ๒  หมายถึงอะไร)

    (a) violence    (ความรุนแรง)

    (b) tension    (ความเครียด, ความตึงเครียด, ความตึง)

    (c) nutrition    (การบำรุงเลี้ยงร่างกาย, โภชนาการ)

    (d) expedition    (การเดินทาง (เพื่อสำรวจ, ทำสงคราม หรืออื่นๆ), คณะผู้เดินทางดังกล่าว,

          ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง)   

    (e) attraction    (การดึงดูดใจ, แรงดึงดูด, เสน่ห์, บุคคลหรือสิ่งที่ดึงดูด)

    (f) adjustment    (การปรับตัว, การปรับ, การแก้ไข, การจัด, การปรองดอง)

    (g) objection    (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย)

    (h) alteration    (การเปลี่ยนแปลง, การแก้ไข, การดัดแปลง, การผันแปร)

9. The best title for this passage would be _______________________________________.

(ชื่อเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับบทความนี้  จะเป็น ____________________________________)

    (a) Biological Clocks and Natural Selection    (นาฬิกาชีวภาพและการเลือกสรรทางธรรมชาติ) 

    (b) The Future of Biological Clocks    (อนาคตของนาฬิกาชีวภาพ)

    (c) Timing Systems and Their Natures    (ระบบการจับ – กำหนด – เวลา  และธรรมชาติของมัน)

    (d) The Mystery of Biological Clocks    (ความลี้ลับของนาฬิกาชีวภาพ)  (ดูคำตอบจากประ

           โยคแรกของพารากราฟ ๒ ที่กล่าวว่า  “ธรรมชาติ (ลักษณะ) ของกลไก ของนาฬิกาชีวภาพ

            ยังคงเป็นความลี้ลับ)

10. The word “subtle” in paragraph 3 could best be replaced by ______________________.

(คำว่า  “เข้าใจยาก, ลึกลับ, ลี้ลับ, ละเอียด, บาง, บอบบาง”  ในพารากราฟ ๓  สามารถแทนดีที่สุดโดย ________________)

      (a) despondent    (หมดหวัง, หมดกำลังใจ, ท้อแท้ใจ, หดหู่ใจ)

      (b) sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, เกียจคร้าน)

      (c) sickly    (อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง, ขี้โรค, อมโรค, เป็นโรคมาก, ชวนให้คลื่นไส้-สะอิดสะเอียน)

      (d) ignorant    (ไม่รู้, ไม่รู้เรื่อง, ไม่รู้ข่าวคราว, ไม่ได้รับการศึกษา, โง่เขลา)

      (e) diminutive    (เล็ก, จิ๋ว, กระจุ๋มกระจิ๋ม, แคระ)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  "คนรูปร่างเล็ก,

            คนแคระ, สิ่งที่เล็ก")

      (f) incomprehensible    (ไม่สามารถจะเข้าใจได้, ที่เข้าใจยาก, ที่ไม่มีขอบเขต)

      (g) available    (สามารถหาได้, มี, หาได้, หาง่าย, ใช้ประโยชน์ได้, เท่าที่จะหาได้, เหมาะที่ใช้, กำไร)

      (h) disposable    (ซึ่งใช้แล้วทิ้ง, ที่จัดการได้, สามารถกำจัดได้ – เช่น ขยะบางชนิด)

11. All of the following have little effect on biological clocks EXCEPT ____________________.

(ทั้งหมดต่อไปนี้มีผลกระทบเล็กน้อยต่อนาฬิกาชีวภาพ  ยกเว้น ________________________)

      (a) the sun and the moon    (ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ๓ ของ

            พารากราฟแรกที่กล่าวว่า  “มัน (นาฬิกาชีวภาพ) ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย, ถ้าจะมี

            อยู่บ้าง, จากยา (ข้อ “D”), สารเคมี (ข้อ “C”), หรือความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างมาก

            (ข้อ “B”) ....................”  ดังนั้น  ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จึงไม่มีผลกระทบต่อนาฬิกา

            ชีวภาพ)

      (b) extreme heat or cold    (ความร้อนหรือความเย็นแบบสุดโต่ง)

      (c) nicotine and alcohol    (นิโคตินและแอลกอฮอล์)

      (d) aspirin and penicillin    (แอสไพรินและเพนนิซิลลิน) 

12. What is TRUE about biological clocks?

(อะไรเป็นความจริง – ถูกต้อง – เกี่ยวกับนาฬิกาชีวภาพ)

      (a) The timing system has been found only in animals.    (ระบบจับเวลาถูกพบเฉพาะในสัตว์เท่านั้น) 

             (ไม่จริง  ประโยคแรกของพารากราฟสุดท้ายกล่าวว่า  “นาฬิกาชีวภาพดูเหมือนว่าอยู่ทุกหนทุกแห่งใน

             สิ่งมีชีวิต .....................”)

      (b) The nature of biological clocks is explainable.    (ธรรมชาติ – ลักษณะ – ของนาฬิกาชีวภาพ 

            สามารถอธิบายได้)  (ไม่จริง  ประโยคแรกของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า  “ธรรมชาติ (ลักษณะ) ของกล

            ไกของนาฬิกาชีวภาพยังคงเป็นความลี้ลับ (สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้)”)

      (c) The actual clock-timer of living things has never been discovered.    (เครื่อง – ตัว- จับ

            เวลาจริงๆ ของสิ่งมีชีวิตยังไม่เคยถูกค้นพบ)  (ดูคำตอบจาก ๒ ประโยคสุดท้ายของพารากราฟ

            สุดท้ายที่กล่าวว่า  “....................ไม่มีพยานหลักฐานว่าเซลใดๆ เป็นเครื่อง (ตัว) จับเวลาโดย

            ตนเอง ........... ......... และ .................ไม่เพียงแต่ว่าระบบการจับ (หรือกำหนด) เวลาอิสระจะ

            ไม่เคยถูกค้นพบเท่านั้น  แต่ ....................”)

      (d) Chemical variations between cells determine the timing system of each individual.    (การ

            เปลี่ยนแปลงทางเคมีระหว่างเซล  กำหนดระบบการจับเวลาของแต่ละบุคคล)  (ไม่จริง  ประโยคที่ ๓

            ของพารากราฟสุดท้ายกล่าวว่า  “ทั้งๆ ที่มีการศึกษาอย่างรอบคอบในเรื่องปรากฏการณ์ที่เป็นจังหวะ

            จำนวนมาก  และแม้กระทั่ง (การศึกษา) ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่มีรายละเอียดระหว่างเซล 

            ก็ไม่มีพยานหลักฐานว่าเซลใดๆเป็นเครื่องจับ (กำหนด) เวลาโดยตนเอง”  ซึ่งหมายถึง  ไม่มีหลักฐาน

            ทางด้านนี้)

13. In the final paragraph, “futile” means ________________________________________.

(ในพารากราฟสุดท้าย,  “ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, ไม่มีประโยชน์”  หมายถึง _____________________)

      (a) useful    (มีประโยชน์)

      (b) affordable    (มีเงินพอจะซื้อหาได้)

      (c) fertile    (ซึ่งมีดินดี, อุดมสมบูรณ์, ให้ผลให้ลูกได้, ซึ่งให้กำเนิด)

      (d) reasonable    (สมเหตุสมผล, มีเหตุผล, ราคาไม่แพงเกิน)

      (e) extensive    (มากมาย, กว้าง, กว้างขวาง, ครอบคลุม, แพร่หลาย, ถ้วนทั่ว)

      (f) fruitless    (ไร้ผล, ไม่บังเกิดผล, ไม่สำเร็จ, ไม่มีประโยชน์, เป็นหมัน)

      (g) convincing    (น่าเชื่อ)

      (h) vulnerable    (อ่อนแอ, เปราะบาง, ถูกโจมตีได้ง่าย, ถูกตำหนิได้ง่าย, บาดเจ็บได้, ไม่มั่นคง)

14. All researchers agree that __________________________________________________.

(นักวิจัยทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า ____________________________________________)

      (a) all living things have internal timing mechanisms    (สิ่งมีชีวิตทั้งมวลมีกลไกการจับ –

            กำหนด – เวลา  ซึ่งอยู่ภายใน)  (ดูคำตอบจากประโยคแรกของพารากราฟสุดท้ายที่กล่าวว่า 

            “นาฬิกาชีวภาพดูเหมือนว่าอยู่ทุกหนทุกแห่งในสิ่งมีชีวิต - - แม้กระทั่งในเซลแต่ละเซล  หรือ

            ส่วนต่างๆ ของเซล”)

      (b) biological clocks keep perfect time    (นาฬิกาชีวภาพรักษาเวลาอย่างสมบูรณ์)  (ไม่จริง  เนื่อง

            จากประโยคที่ ๖ ของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า  “สอดคล้องกับทรรศนะ (มุมมอง) นี้  นาฬิกา (ชีวภาพ)

            มิได้เป็นเครื่อง (ตัว) จับเวลาที่สมบูรณ์แบบ”)

      (c) the environment has no effect on the individual’s timing system    (สภาพแวดล้อมไม่มีผลกระ

            ทบต่อระบบจับ – กำหนด – เวลา  ของแต่ละบุคคล)  (ไม่จริง  เนื่องจากในพารากราฟ ๒,  ทฤษฎีแรก

            กล่าวว่า “ไม่มีผลกระทบ”  แต่ในพารากราฟ ๓, ทฤษฎีที่ ๒ กล่าวว่า  “สิ่งมีชีวิตมีปฏิกิริยาอย่างต่อ

            เนื่องกับสภาพแวดล้อมของตน”  ซึ่งหมายความว่า  สิ่งแวดล้อม  “มีผลกระทบ”  กับระบบการจับ –

            กำหนด – เวลา  ของแต่ละบุคคล  ดังนั้น  เรื่องนี้จึงมิใช่ความเห็นพ้องต้องกันของนักวิจัยทุกคน 

            คือ  บางคนเห็นว่าไม่มีผลกระทบ  แต่บางคนเห็นว่ามีผลกระทบ)

      (d) biological clocks require regular corrections    (นาฬิกาชีวภาพต้องการการแก้ไขให้ถูกต้อง

            อย่างสม่ำเสมอ)  (ไม่จริง  เพราะบทความมิได้บอกว่าเป็นความเห็นพ้องของนักวิจัยทุกคน)

 

(คำแปล)

นาฬิกาชีวภาพ

 

            คำศัพท์ (term) “นาฬิกาชีวภาพ” (biological clocks) ถูกใช้ (ใช้เป็นประโยชน์, ประยุกต์, สมัคร, ขอ, ร้องเรียน) (applied) กับวิธีการ (means) ซึ่งสิ่งมีชีวิต  (living things) ใช้ปรับ (ปรับตัว, จัด, ปรองดอง) (adjust) รูปแบบกิจกรรม (activity patterns) ของตน, โดยปราศจากสิ่งกระตุ้น (คำแนะ นำ, คำบอกบท, บท, เจตนารมณ์) (cue) ที่ชัดแจ้ง (ชัดเจน, เด่นชัด, เห็นได้ง่าย, เข้าใจได้ง่าย) (obvious) ใดๆ,  ให้เข้ากับเวลาของวัน หรือเดือน หรือปี,  โดยนาฬิกาชีวภาพดูเหมือนว่าได้รับการปรับ (ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง) (adapted) อย่างสวยงามให้เข้ากับความต้องการ  (needs) ของสิ่งมีชีวิต,  มัน (นาฬิกาชีวภาพ) ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย (affected but little), ถ้าจะมีอยู่บ้าง (if at all), จากยา (drugs), สารเคมี (chemicals), หรือความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างมาก (wide temperature differences) - - อันเป็นปัจจัยซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลง (alter) อัตราของกระบวนการปกติธรรม ดา (ordinary processes) ทั้งหมดของร่างกายอย่างมากมาย (อย่างยิ่งใหญ่, อย่างมีเนื้อหา, อย่างมีแก่นสาร, อย่างมีตัวตน, อย่างมั่งคั่ง, อย่างอุดมสมบูรณ์) (substantially)

            ธรรมชาติ (ลักษณะ, นิสัย, สันดาน, กฎของธรรมชาติ, หลักธรรมชาติ) (nature) ของกลไก (ระบบเครื่องกลไก, วิธีการ, โครงสร้าง) (mechanism) ของนาฬิกาชีวภาพยังคงเป็นความลี้ลับ (ความลึกลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้, ความลับ, นิยายที่เกี่ยวกับการสืบหาและจับกุมอาชญากร) (mystery),  ทั้งนี้  ทฤษฎีที่แตกต่างกันอย่างมาก ๒ ทฤษฎีได้รับการเสนอ (เสนอความเห็น, อ้าง,  ก้าวหน้า, นำหรือส่งไปข้างหน้า, เจริญ, เลื่อน (ตำแหน่ง), เพิ่ม (อัตรา), ล่วงหน้า) (advanced) เพื่ออธิบาย (account for) มัน (ว่าเป็นสาเหตุให้เกิดนาฬิกาชีวภาพในสิ่งมีชีวิต)ตามที่ (According to) ทฤษฎีแรกของ ๒ ทฤษฎีเหล่านี้กล่าว  นาฬิกาชีวภาพแต่ละเรือนมี (contains) ระบบจับ (หรือกำหนด) เวลาที่เป็นอิสระ (independent timing system) ของมันเอง,  สิ่งนี้ถูกเชื่อว่าได้วิวัฒนาการ (evolved), ซึ่งได้รับการช่วยเหลือ (aided) โดยการเลือกสรรของธรรมชาติ (natural selection), เป็นการปรับตัว (adaptation) ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นจังหวะ (rhythmic environment),  โดยในปัจจุบัน  มันได้เป็นอิสระจากสภาพแวดล้อม (independent of the environment) แล้ว ,  สอดคล้องกับทรรศนะ (มุมมอง) นี้ (According to this view)  นาฬิกามิได้เป็นเครื่องจับเวลา (timers) ที่สมบูรณ์แบบ,  มัน (นาฬิกา) ต้องการ (require) การแก้ไขให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ (regular corrections) โดยแสงตามธรรมชาติ (natural light) และวงจรน้ำขึ้นน้ำลง (tide cycles),  และความยาวที่เปลี่ยนแปลง (changing lengths) ของวันตลอดทั้งปี (throughout the year)

          อีกทฤษฎีหนึ่งอ้าง (จับ, ถือ, กำ, คว้า, เกาะ, กุม, ยึดครอง, ครอบครอง, บรรจุ, ควบคุม, ขัง, หยุดชะงัก, ทำให้หยุด) (holds) ว่า  สิ่งมีชีวิตมีปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่อง (react continuously) กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นจังหวะ (rhythmic physical environment) ของตน,  การตั้ง (setting) นาฬิกาชีวภาพของสิ่งมีชีวิต  ดังนั้น  จึงเกี่ยวพัน (involves) กับการปรับอย่างสม่ำเสมอ (constant adjustment) ให้เข้ากับพลังของสภาพแวดล้อม (environment forces) ซึ่งเข้าใจยาก (ลึกลับ, ลี้ลับ, ละเอียด, บาง, บอบบาง) (subtle),  ถ้าทรรศนะ (ความเห็น, ภาพ, ทิวทัศน์, สายตา, การมอง, การสัง เกต, ข้อคิดเห็น, การสำรวจทั่วไป) (view) นี้ถูกต้อง  นาฬิกามีชีวิตพื้นฐาน (basic living clocks) พวกนี้  ก็เป็นเครื่องจับเวลาที่สมบูรณ์ในแบบมีความสามารถซ่อนเร้นอยู่ (potentially perfect timers)

            นาฬิกาชีวภาพดูเหมือนว่า (ปรากฏ) (appear) อยู่ทุกหนทุกแห่งในสิ่งมีชีวิต - - แม้กระทั่งในเซลแต่ละเซล (individual cells) หรือส่วนต่างๆ ของเซล,  แต่การค้นหา (search) ระบบการจับ (หรือกำหนด) เวลาเฉพาะด้าน (specific timing system) เป็นสิ่งไร้ผล (ไม่สำเร็จ, ไม่มีประโยชน์) (futile) เท่าที่ผ่านๆ มา (thus far),  ทั้งๆ ที่มีการศึกษาอย่างรอบคอบในเรื่องปรากฏการณ์ที่เป็นจังหวะ (rhythmic phenomena) จำนวนมาก  และแม้กระทั่ง (การศึกษา) ในเรื่องการเปลี่ยนแปลง (การผันแปร, การแปรปรวน, ความคลาดเคลื่อน) (variations) ทางเคมีที่มีรายละเอียด (detailed) ระหว่างเซล  ก็ไม่มีพยานหลักฐาน (evidence) ว่าเซลใดๆ (any one of them) เป็นเครื่องจับเวลา (clock-timer) โดยตนเอง,  ทั้งนี้  ไม่เพียงแต่ว่าระบบการจับ (หรือกำหนด) เวลาอิสระ (independent timing system) จะไม่เคยถูกค้นพบ (discovered) เท่านั้น  แต่ยังไม่มีแม้กระทั่งการคาดคะเน (การเดา, การทาย) (guess) ที่น่าเชื่อถือได้ (พอฟังได้, มีเหตุผล, เป็นไปได้, มีฝีปากดี) (plausible) เกี่ยวกับ (as to) ธรรมชาติ (ลักษณะ) (nature) ของมัน (ระบบฯ) อีกด้วย

****หมายเหตุ – บทความนี้เกี่ยวกับนาฬิกาชีวภาพ (biological clock) ที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย  เพื่อใช้ปรับรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นปฏิบัติอยู่  โดยมิต้องพึ่งพา วัน, เดือน, ปี หรือสภาพแวดล้อมภายนอก

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป