หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 5)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best alternative for the blank in each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่างในแต่ละข้อ)

 

Unicorns

 

          Unicorns were thought to be so fast and so smart that it was nearly impossible to catch one alive.  But medieval manuscripts describe two ways to do it – both by deception

          The first method required a great deal of courage.  Hunters were advised to chase and annoy the unicorn until it was angry enough to attack.  Then the hunter had to stand boldly in front of a tree as the animal charged directly at him.  Just at the last minute, the hunter would leap aside.  The unicorn’s horn would go into the tree instead of the hunter, and the animal would be stuck fast on the spot.

          Although unicorns could be dangerously fierce, especially when hunted, they were believed to be very gentle with young girls.  So another way to catch the animal was to use a beautiful maiden as bait.  The maiden would sit in a clearing, and the hunters would hide nearby.  The unicorn would approach the maiden without fear and allow itself to be patted.  If nothing startled it, the animal would even lie down, put its head on the maiden’s lap, and go to sleep.  Then it was time to spring the trap and capture the unsuspecting creature. 

 

1. The main topic of the passage is ___________________________________.

(หัวเรื่องสำคัญของบทความนี้ คือ ____________________________________)

    (a) ancient writers    (นักเขียนโบราณ)

    (b) unicorn lovers    (ผู้รักยูนิคอร์น)

    (c) medieval animals    (สัตว์ในยุคกลาง)

    (d) catching unicorns    (การจับยูนิคอร์น) (ดูคำตอบจากประโยคแรกของพารากราฟแรก  ที่กล่าว

          ว่า  Unicorns were thought to be so fast and so smart that it was nearly impossible to

           catch one alive”  -  “ยูนิคอร์นถูกคิดว่ามีความรวดเร็วมากและฉลาดมาก จนกระทั่งมันเกือบจะ

           เป็นไปไม่ได้ที่จะจับตัวมันแบบเป็นๆ (มีชีวิต)”)

2. The first sentence describes unicorns’ ___________________________________.

(ประโยคแรกพรรณนา _______________________________________ ของยูนิคอร์น)

    (a) appearance    (ลักษณะท่าทาง, โฉมภายนอก, การปรากฏตัว)

    (b) activity    (กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, เรื่องราวที่ดำเนินการ, ระดับความมีชีวิตชีวา)

    (c) lifespan    (ช่วงเวลาของการมีชีวิต, ช่วงอายุ, ช่วงชีวิต)

    (d) character    (อุปนิสัย)  (ดูคำตอบจากข้อความ  “Unicorns were thought to be so fast and

          so smart”  -  “ยูนิคอร์นถูกคิดว่ามีความรวดเร็วมากและฉลาดมาก”  ซึ่งบอกเกี่ยวกับอุปนิสัย

          ของยูนิคอร์น)

3. Unicorns are _______________________________________________ by nature.

(ยูนิคอร์น _________________________________________________ โดยนิสัย)

    (a) lazy    (เกียจคร้าน)

    (b) intelligent    (เฉลียวฉลาด)  (ดูคำตอบจากประโยคแรกที่กล่าวว่า  “ยูนิคอร์นถูกคิดว่ามีความ

          รวดเร็วมากและฉลาดมาก  จนกระทั่งมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะจับตัวมันแบบเป็นๆ”)

    (c) violent    (รุนแรง)

    (d) sociable    (ชอบสังคม, ชอบวิสาสะ, ชอบอยู่เป็นหมู่, มีมิตรไมตรีจิต)

4. The phrase “to do it” means to ________________________________________.

(วลี   “to do it”  หมายถึงการ ____________________________________________)

    (a) train hunters    (ฝึกอบรมนายพราน)

    (b) write a manuscript    (เขียนหนังสือต้นฉบับ)

    (c) catch a live unicorn    (จับยูนิคอร์นตัวเป็นๆ)  (ดูคำตอบจากพารากราฟแรก  ที่บอกว่า  “มัน

          เกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะจับตัวยูนิคอร์นแบบเป็นๆ  แต่หนังสือต้นฉบับยุคกลางพรรณนา วิธี

          ที่จะทำมัน”)

    (d) describe a unicorn    (พรรณนายูนิคอร์น)

5. The word “deception” can best be replaced by _____________________________.

(คำว่า  “การหลอกลวง, การตบตา, การปลอมแปลง, เล่ห์เพทุบาย”  สามารถถูกแทนดีที่สุดโดย ___

___________________)

    (a) hand    (มือ)

    (b) technique    (เทคนิค)

    (c) skill    (ทักษะ, ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ)

    (d) trickery    (การหลอกลวง, การต้มตุ๋น, การใช้กลอุบาย, การใช้เล่ห์เพทุบาย, การใช้เล่ห์เหลี่ยม)

6. The word “startled” is closest in meaning to ____________________________________.

(คำว่า  “ทำให้สะดุ้งตกใจ, สะดุ้งตกใจ”  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ (คำว่า) ____________)

    (a) attracted    (ทำให้หลงเสน่ห์, ทำให้หลงใหล, ดึงดูด)

    (b) frightened    (ทำให้ตกใจกลัว, ทำให้สะดุ้งตกใจ, ขู่ขวัญ)

    (c) annoyed    (ทำให้รำคาญ, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง)

    (d) destroyed    (ทำลาย)

7. The word “unsuspecting” could be best replaced by _________________________.

(คำว่า  “ไม่ระแวงสงสัย”  สามารถถูกแทนดีที่สุดโดย ____________________________)

    (a) fearful    (น่ากลัว, รู้สึกกลัว)

    (b) conscious    (มีสติ, รู้สึกตัว)

    (c) trusting    (ไว้วางใจ, เชื่อถือ, เป็นที่ไว้วางใจ, เป็นที่เชื่อถือ)

    (d) uninvited    (ไม่ได้รับเชิญ)

8. In the first method, the unicorn attacks because the hunter _____________________.

(ในวิธีแรก (ของการจับยูนิคอร์น) ยูนิคอร์นจู่โจม  เพราะว่านายพราน ________________)

    (a) has made it very angry    (ทำให้มันโกรธมาก)  (ดูคำตอบในพารากราฟ ที่กล่าวว่า 

          “Hunters were advised to chase and annoy the unicorn until it was angry

           enough to attack”  -  นายพรานได้รับการแนะนำให้ไล่ยูนิคอร์นและทำให้มัน

           รำคาญ  จนกระทั่งมันโกรธพอที่จะเข้าจู่โจม)

    (b) has charged directly at it    (พุ่งเข้าใส่มันโดยตรง)

    (c) is leaping back and forth    (กำลังกระโดดไปมา)

    (d) is standing in front of its favorite tree    (กำลังยืนอยู่ข้างหน้าต้นไม้ที่มันโปรดปราน)

9. Which of the following is true about the second method?

(ข้อไหนต่อไปนี้เป็นความจริงเกี่ยวกับวิธีที่ – ของการจับยูนิคอร์น)

    (a) It is more dangerous for the hunter.    (มันอันตรายมากกว่าสำหรับนายพราน)  (วิธีที่ ๒ ไม่เป็นอัน

          ตรายกับนายพราน)

    (b) It is a better method, according to the writer.    (มันเป็นวิธีที่ดีกว่า  ตามที่ผู้เขียนกล่าว)  (ผู้เขียนมิ

          ได้บอกว่าวิธีใดดีกว่ากัน)

    (c) It is more painful for the unicorn.    (มันเจ็บปวดมากกว่าสำหรับยูนิคอร์น)  (ยูนิคอร์นไม่เจ็บปวดกับ

         วิธีที่ ๒)

    (d) It is less violent than the first method.    (มันรุนแรงน้อยกว่าวิธีแรก)  (ดูคำตอบจากพารา

          กราฟสุดท้าย  วิธีที่ ๒ ใช้สาวสวยเป็นเหยื่อล่อ  ซึ่งไม่มีความรุนแรง)

 

(คำแปล)                                                                       ยูนิคอร์น

          ยูนิคอร์น (สัตว์ในเทพนิยาย  มีลักษณะเหมือนม้า  แต่มีเขาเดียวที่กลางหน้าผาก)  ถูกคิดว่ามีความรวดเร็วมากและฉลาดมาก (so smart)  จนกระทั่งมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะจับตัวมันแบบเป็นๆ (มีชีวิต) (catch one alive)  แต่หนังสือต้นฉบับยุคกลาง (medieval manuscripts) พรรณนา (describe) วิธีที่จะทำมัน (จับเป็นยูนิคอร์น)  -  ทั้งคู่ (๒ วิธี) โดยการหลอกลวง (deception)

          วิธีแรกต้องการ (required) ความกล้าหาญอย่างมาก (a great deal of courage)  นักล่า (นายพราน) (Hunters) ได้รับการแนะนำ (advised) ให้ไล่ (chase) ยูนิคอร์นและทำให้มันรำคาญ (annoy the unicorn)  จนกระทั่งมันโกรธพอที่จะเข้าจู่โจม (ทำร้าย) (angry enough to attack),  ต่อจากนั้นนักล่าจะต้องยืนอย่างกล้าหาญ (boldly) อยู่ข้างหน้าต้นไม้ในขณะที่ยูนิคอร์นพุ่งตรงไปที่ตัวเขา (charged directly at him)  และในนาทีสุดท้าย (เมื่อยูนิคอร์นใกล้ตัวนักล่าเข้ามา)  นักล่าจะกระโดดหลบไปข้างๆ (leap aside),  เขา (horn) ของยูนิคอร์นก็จะพุ่งเข้าเสียบต้นไม้ (go into the tree) แทน (ที่จะเสียบ) นักล่า  และเจ้าสัตว์ตัวนี้ก็จะติดแน่นอยู่ตรงนั้น (ต้นไม้) (would be stuck fast on the spot)

          แม้ว่ายูนิคอร์นสามารถดุร้ายอย่างมีอันตราย (dangerously fierce)  โดยเฉพาะเมื่อมันถูกล่า  มันกลับถูกเชื่อว่า (มีความ) อ่อนโยน (นิ่มนวล) (gentle) มากกับเด็กสาว  ดังนั้นอีกวิธีหนึ่งที่จะจับมัน  คือใช้หญิงสาวสวยเป็นเหยื่อล่อ (use a beautiful maiden as bait)  โดยหญิงสาวจะนั่งอยู่ในที่โล่ง (sit in a clearing)  และนักล่าก็จะซ่อนตัว (hide) อยู่ใกล้ๆ (nearby),  ยูนิคอร์นจะเข้าประชิดตัว (approach) หญิงสาวโดยไม่หวาดกลัว  และยอมให้ตัวมันถูก (หญิงสาว) ตบเบาๆ ด้วยฝ่ามือ (allow itself to be patted) (ทั้งนี้) ถ้าไม่มีอะไรทำให้มันสะดุ้งตกใจ (startled it)  เจ้าสัตว์ตัวนี้อาจจะถึงกับนอนลง (lie down), วางหัวของมันลงบนตัก (lap) ของหญิงสาว, และหลับไป ต่อจากนั้นก็ถึงเวลาทำให้กับดักกระเด้งขึ้นมา (spring the trap) และจับตัวยูนิคอร์น ซึ่งมิได้มีความระแวงสงสัยเลย (capture the unsuspecting creature) (เนื่องจากตายใจไม่คิดว่าจะถูกจับตัว)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป