หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 46)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

Translation

 

          The personal pleasure derived from translation is the excitement of trying to solve a thousand small problems in the context of a large one.  Mystery, jigsaw, game, kaleidoscope, maze, puzzle, see-saw, juggling – these comparisons capture the “play” element of translation without its ………..  The chase after words and facts requires imagination.  There is an exceptional attraction in the hunt for the right word, just out of reach, the gap of meaning between two languages that one scours a dictionary to fill.  The relief of finding it, the smile after hitting on the right word when others are still struggling, is extremely rewarding, equal to the satisfaction of filling in the whole picture, but more concrete.

 

1. What does “one” in the passage refer to?

(“one”  ในบทความหมายถึงอะไร)

    (a) problem    (ปัญหา)

    (b) pleasure    (ความสุข, ความยินดี, ความสบาย, ความพอใจ, ความถูกใจ, ความปรารถนา)

    (c) translation    (การแปล, การถอดความ, การแปลความหมาย, ฉบับแปล, ข้อความที่แปล)

    (d) excitement    (ความตื่นเต้น)

2. What could best be added to the list of “Mystery, jigsaw, game, …...…., juggling” ?

(อะไรที่สามารถเติมลงไปได้ดีที่สุดในรายการของ  “นิยายที่เกี่ยวกับการสืบหาและจับกุมอาชญากร, จิ๊กซอร์, เกม, ......................, การเล่นกล”)

    (a) swimming    (การว่ายน้ำ)

    (b) chess    (การเล่นหมากรุก)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากเป็นเกมที่ต้องใช้สมองเหมือนกับกลุ่มเกม

          ในรายการข้างบน)

    (c) skating    (การเล่นสเก็ต)

    (d) picnic    (การไปปิกนิก)

3. Which of the following words could best complete the space (……...…) in the first sentence?

(คำใดต่อไปนี้สามารถเติมลงในช่องว่าง (ไข่ปลา) ในประโยคแรกได้ดีที่สุด)

    (a) pleasure    (ความสุข, ความยินดี, ความสบาย, ความพอใจ, ความถูกใจ, ความปรารถนา)

    (b) accuracy    (ความถูกต้อง, ความแม่นยำ, ความเที่ยง, ความแน่นอน)

    (c) seriousness    (ความจริงจัง, การเอาจริงเอาจัง, ความเคร่งขรึม, ความขรึม, ความขึงขัง,

          ความไม่เหลาะแหละ, ความสำคัญ, ความร้ายแรง)  (ดูคำตอบจากตอนท้ายของประโยคที่ ๒

          ที่กล่าวว่า  “.................การเปรียบเทียบเหล่านี้ทำให้หลงใหล (ทำให้สนใจ) องค์ประกอบ

          “การเล่น” ของการแปล  โดยปราศจาก..................”  ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบการแปล

          เหมือนกับการเล่นเกม  คือ  ปราศจากการเอาจริงเอาจัง)

    (d) pain    (ความเจ็บปวด, ความปวดร้าว, ความเจ็บปวดทางใจ, ความเป็นทุกข์, ความทนทุกข์ทรมาน)

4. The writer might describe the job of a translator as all of the following EXCEPT ………..……

(ผู้เขียนอาจจะพรรณนางานของนักแปลว่าเป็นสิ่งทั้งหมดต่อไปนี้  ยกเว้น ______________)

    (a) fun    (สนุกสนาน)

    (b) challenging    (ท้าทาย)

    (c) exciting    (น่าตื่นเต้น)

    (d) boring    (น่าเบื่อ)  (ผู้เขียนพูดถึงการแปลว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับ “ความตื่นเต้น” (excitement),

          “การเล่น” (play), “จินตนาการ” (imagination), “รอยยิ้ม” (smile), และความโล่งอก” (relief)   

           ดังนั้น  จึงไม่ใช่สิ่งที่ “น่าเบื่อ”)

5. Based on the text, should a translator be imaginative?

(ตามเนื้อเรื่อง,  นักแปลควรจะมีจินตนาการ-ช่างคิดช่างฝัน  หรือไม่)

    (a) No, because the job of a translator is endless.    (ไม่ควร, เพราะว่างานของนักแปลไม่จบไม่สิ้น)

    (b) No, because he or she can look up unfamiliar words in dictionaries.    (ไม่ควร, เพราะว่าเขา

          หรือเธอสามารถค้นหาคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยในพจนานุกรม)

    (c) Yes, because the search for the right word is impossible.    (ควร, เพราะว่าการค้นหาคำศัพท์

           ที่เหมาะสมเป็นไปไม่ได้)

    (d) Yes, because he or she has to find the right word for the context.    (ควร, เพราะว่าเขา

           หรือเธอจำเป็นต้องหาคำศัพท์ที่เหมาะสมสำหรับบริบท – ในเรื่องที่แปล)  (ดูคำตอบจากประ

           โยคที่ ๓ ที่กล่าวว่า  “การแสวงหาคำศัพท์และข้อเท็จจริงต่างๆ (ในขณะที่แปล) ต้องการจิน

           ตนาการ)

6. The passage answers the question : “……………………..….................................................…..”

(บทความตอบคำถาม  “.................................................................................................” )

    (a) Why do some people find translation appealing?    (ทำไมบางคนจึงพบว่าการแปลมีเสน่ห์-

          น่าหลงใหล)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ๔ ที่กล่าวว่า  “มีเสน่ห์ (แรงดึงดูด) พิเศษในการตามล่า

          หาคำศัพท์ที่เหมาะสม-ถูกต้อง  ที่เอื้อมไปไม่ถึง (หมายถึง  คำศัพท์เหมาะสมที่ยังหาไม่พบใน

          การแปล) ......................)

    (b) What is needed for doing translation work?    (ต้องใช้อะไรสำหรับการทำงานแปล)

    (c) What does it take to become a good translator?    (มันต้องใช้อะไรบ้าง – มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง –

          ในการเป็นนักแปลที่ดี)

    (d) How could translators improve their work?    (นักแปลจะสามารถปรับปรุงงานของตนอย่างไร)

7. The word “exceptional” refers to ____________________________________________.

(คำว่า  “พิเศษ, ซึ่งยกเว้น, ซึ่งคัดค้าน”  หมายถึง __________________________________)

    (a) ultimate    (สุดท้าย, สูงที่สุด, ไกลสุด, มากสุด, ที่สุด, พื้นฐาน, รากฐาน, ทั้งหมด)

    (b) efficacious    (เอฟ-ฟิ-เค้-เชิส)  (๑. มีประสิทธิภาพ, (ยา) ชงัด, ได้ผล, มีผล  ๒. เตะตา, เด่น,

          ทรงพลัง) 

    (c) jubilant    (จู๊-บิ-เลิ่นท)  (ดีอกดีใจ, ปลื้มปิติยินดีร่าเริง) 

    (d) disgraceful    (น่าอัปยศอดสู, น่าอับอายขายหน้า, เสียหน้า, เสื่อมเสีย) 

    (e) reprehensible    (เร-พริ-เฮ้น-ซิ-เบิ้ล)  (น่าตำหนิ, น่าประณาม, น่าถูกดุ, น่าถูกต่อว่า, น่าจับผิด) 

    (f) dubious    (ดู๊-เบียส)  (๑. น่าสงสัย, น่าแคลงใจ,  ๒. คลุมเครือ, ไม่แน่นอน)

    (g) supercilious    (ซู-เพอะ-ซิ้ล-เลียส)  (ทะนงตัว, วางมาด, อวดภูมิ, หยิ่ง, ยโส) 

    (h) remarkable    (พิเศษ, น่าทึ่ง, ยอดเยี่ยม, น่าสังเกต)

8. The word that can best replace “scours” is ____________________________________.

(คำซึ่งสามารถแทน  “ค้นคว้า, ค้นหา, วิ่งไปอย่างรวดเร็ว, ผ่านไปอย่างฉับพลัน”  ได้ดีที่สุด คือ ____

____________)

    (a) wants    (ต้องการ)

    (b) asks    (ถาม, ขอร้อง, ขอ)

    (c) purchases    (ซื้อ)

    (d) deludes    (ดิ-ลู้ด)  (หลอก, หลอกลวง, ลวงตา, ตบตา)

    (e) perpetuates    (เพอร์-เพ้ช-ชู-เอท)  (ทำให้คงอยู่ตลอดไป, ทำให้ถาวร, ทำให้ไม่สูญไป, ทำให้

          เป็นอมตะ)  

    (f) searches    (ค้นหา, ตรวจสอบ, สอดส่อง, สอบถาม, สืบหา, สืบสวน, พินิจพิเคราะห์)

    (g) neutralizes    (นิ้ว  หรือ  นู้-เทริล-ไลซ)  (ทำให้เป็นกลาง, ทำให้ไม่ได้ผล, ต่อต้าน, ลบล้าง,

          ถอนพิษ, ประกาศตัวเป็นกลาง) 

    (h) incapacitates    (อิน-คะ-แพ้ส-ซิ-เทท)  (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ) 

9. The word “relief” could best be replaced by ____________________________________.

(คำว่า  “การโล่งอก, ความผ่อนคลาย, การบรรเทา, การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การบรรเทาทุกข์”  สามารถแทนดีที่สุดโดย ________________)

    (a) belief    (ความเชื่อ, ความศรัทธา)

    (b) accomplice    (อะ-คล้อม-พลิซ)  (ผู้ร่วมสมคบกระทำผิด, ผู้สมรู้ร่วมคิด) 

    (c) interloper    (อิน-เทอะ-โล้พ-เพ่อะ)  (ผู้บุกรุก, ผู้รุกล้ำไปในบริเวณที่หวงห้ามโดยไม่มีใบอนุญาต,

          ผู้ดำเนินกิจการผิดกฎหมาย, ผู้ยุ่งเรื่องของคนอื่น, ผู้พูดสอดขึ้น) 

    (d) casualty    (แค้ช-ชวล-ที่)  (คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ-สงคราม-การก่อการร้าย ฯลฯ,  

          คนหรือกลุ่มคนหรือสิ่งของที่ได้รับความเสียหายมากหรือถูกทำลายในอุบัติเหตุ-สงคราม,  จำนวนคน

          ตาย,  อุบัติเหตุร้ายแรง  -  โดยเฉพาะที่มีคนตาย) 

    (e) elite    (เอ-ลี้ท  หรือ  อิ-ลี้ท)  (คนหัวกะทิ, บุคคลที่ยอดเยี่ยม, ชนชั้นสูง, ผู้นำ, กลุ่มอิทธิพล, สิ่งที่ได้

          เลือกสรรแล้ว)  (เมื่อเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  “ชั้นยอด, หัวกะทิ, เป็นส่วนที่ดีที่สุด”)

    (f) relaxation    (การผ่อนคลาย, การผ่อนคลายอารมณ์, การลดหย่อน, การเพลามือ, การผ่อนผัน,

          การถ่ายท้อง)

    (g) indignity    (ความเสื่อมเสีย, ความเสียเกียรติ, การเหยียดหยาม, การสบประมาท, การดูถูก)  

    (h) insurgency    (= insurgence)  (การจลาจล, การกบฏ) 

10. The word “it” refers to a __________________________________________________.

(คำว่า  “มัน”  หมายถึง __________________________________________________)

    (a) word    (คำศัพท์, คำ)  (ดูคำตอบจากประโยคสุดท้ายของพารากราฟที่กล่าวว่า  “การโล่งอก

          (ความผ่อนคลาย) จากการค้นพบ (เจอ) มัน (คำศัพท์),  (หรือ) รอยยิ้มหลังจากค้นเจอ (พบ)

          คำศัพท์ที่เหมาะสม .....................)

    (b) smile    (รอยยิ้ม)

    (c) reward    (รางวัล)

    (d) dictionary    (พจนานุกรม)

11. The expression “hitting on” means _________________________________________.

(ข้อความ – คำพูด – “ค้นเจอ, พบ”  หมายถึง _________________________________)

    (a) showing off    (โอ้อวด)

    (b) typing    (พิมพ์)

    (c) looking for    (ค้นหา, มองหา)

    (d) repeating    (พูดซ้ำ, ทำซ้ำ)

    (e) beating    (ตี, เฆี่ยน, ชนะ)

    (f) writing    (เขียน)

    (g) discovering    (ค้นพบ, พบ, มองออก, เปิดเผย)

    (h) paraphrasing    (แปลความหมาย, ถอดความ, ถ่ายข้อความ)

12. The word “others” refers to other ___________________________________________.

(คำว่า  “คนอื่นๆ”  หมายถึง ____________________________________________ อื่นๆ)

      (a) translations    (การแปล, การแปลความหมาย)

      (b) translators    (นักแปล)  (ดูคำตอบจากประโยคสุดท้ายของพารากราฟที่กล่าวว่า  การโล่งอก

            (ความผ่อนคลาย) จากการค้นพบ (เจอ) มัน (คำศัพท์),  (หรือ) รอยยิ้มหลังจากค้นเจอ (พบ) คำ

            ศัพท์ที่เหมาะสม  ในขณะที่คนอื่นๆ (นักแปลอื่นๆ) ยังคงกำลังต่อสู้ดิ้นรน (หาคำที่เหมาะสมใน

            ขณะกำลังแปล),  ให้รางวัลอย่างสุดๆ ...................ซึ่งหมายถึงให้ความชื่นใจอย่างมากแก่

            นักแปล)

      (c) words    (คำศัพท์, คำ)

      (d) meanings    (ความหมาย)

13. What does “struggling” mean?

(ต่อสู้ดิ้นรน, แข่งขัน”  หมายถึงอะไร)

    (a) tainting    (เท้นท)  (ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ทำให้เป็นรอยเปื้อน, ทำให้ด่างพร้อย) 

    (b) enunciating    (อิ-นั้น-ซิ-เอท-ทิ่ง)   (อ่านออกเสียง, ออกเสียง, กล่าวอย่างชัดแจ้ง, ประกาศ, แถลง) 

    (c) mitigating    (มิ้ท-ทะ-เกท-ทิ่ง)  (ทำให้เบาบาง, ทำให้ลดน้อยลง, ทำให้บรรเทาลง, แบ่งเบา, ทำให้

          อ่อนโยนขึ้น, อ่อนลง, ลดลง, บรรเทาลง)

    (d) striving    (ต่อสู้, ดิ้นรน, พยายามหนัก, มุ่งมั่น, ฝ่าฟัน, แข่งขัน)

    (e) pondering    (พ้อน-เดอะ)  (ครุ่นคิด, คำนึง, ไตร่ตรอง, พิจารณา) 

    (f) nurturing    (เน้อร์-เช่อะ-ริ่ง)  (๑. สนับสนุน, เลี้ยง, บำรุง, ถนอม, ทะนุถนอม, อุปถัมภ์,   ๒.  ฝึกฝน,

          ให้การศึกษา) 

    (g) infuriating    (ทำให้โกรธ, ทำให้เดือดดาล)

    (h) demolishing    (ดิ-ม้อล-ลิช-ชิ่ง)  (รื้อทิ้ง, ทำลาย, โค่น)  (คำนาม  คือ  “Demolition” (เดม-มะ-ลิ้ช-ชั่น)  

          –  การรื้อ, การทำลาย, การโค่น, ภาวะที่ถูกรื้อ)

14. The word “rewarding” is closest in meaning to ________________________________.

(คำว่า  “ให้รางวัล, ตอบแทน, ชดเชย, ทดแทน”  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ ____________)

    (a) exasperating    (อิก-แซส-พะ-เร-ทิ่ง)  (ทำให้โกรธมาก, เพิ่มความรุนแรง)

    (b) establishing    (อิส-แท้บ-ลิช-ชิ่ง)  (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง, ทำให้เกิดขึ้น, ตั้งมั่น, กำหนด, บัญญัติ,

          พิสูจน์, ทำให้เป็นที่ยอมรับ)

    (c) rehabilitating    {พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ, บูรณะ (ตึก, อาคาร)}

    (d) gratifying    (ให้รางวัล, ทำให้ปลื้มปิดิ, ทำให้พอใจ)

    (e) devastating    (ทำลายล้าง, ล้างผลาญ, มีชัยท่วมท้น)

    (f) debilitating    (ทำให้อ่อนแอ-อ่อนเพลีย-หมดกำลัง-ทรุดโทรม)

    (g) tolerating    (ท้อล-เลอ-เรท-ทิ่ง)  (อดทน, อดทนต่อความยากลำบาก, สามารถต้านฤทธิ์ยาได้)

    (h) withering    (วิธ-เธอะ-ริ่ง)  (เหี่ยวแห้ง, เหี่ยวเฉา, หดเหี่ยว, หด, ย่น, ร่วงโรย, (สี) จางลง, เน่าเปื่อย,

          อับเฉา, ทำให้เหี่ยวแห้ง-ร่วงโรย-อับเฉา-หมดกำลัง-ตายไป)

15. The “whole picture” can be compared to the ________________________________.

(“ภาพทั้งภาพ, ภาพเต็ม”  สามารถเปรียบเทียบได้กับ _____________________________)

      (a) concrete satisfaction    (ความพึงพอใจที่เป็นรูปธรรม)

      (b) complete translation    (การแปลที่สมบูรณ์, การแปลที่แล้วเสร็จ)  (ผู้เขียนเปรียบเทียบการ

            แปลกับการต่อจิ๊กซอร์  ดังนั้น  การต่อจิ๊กซอร์ได้แล้วเสร็จทั้งภาพจึงคล้ายกับการแปลที่เสร็จ

            สมบูรณ์)

      (c) exceptional attraction    (เสน่ห์พิเศษ, แรงดึงดูดพิเศษ)

      (d) personal pleasure    (ความสุข-ความพอใจส่วนตัว)

16. The last sentence describes a process most similar to __________________________.

(ประโยคสุดท้ายพรรณนากระบวนการซึ่งคล้ายคลึงที่สุดกับ ______________________)

      (a) finding a word in a dictionary    (การหาคำศัพท์ในพจนานุกรม)

      (b) taking a photograph    (การถ่ายรูป)

      (c) putting in one piece of a jigsaw puzzle    (การใส่จิ๊กซอร์ชิ้นหนึ่งลงไปในภาพจิ๊กซอร์ปริศนา

            – จนได้ภาพจิ๊กซอร์เต็มทั้งภาพ)  (ประโยคสุดท้ายกล่าวว่า  “...............รอยยิ้มหลังการพบคำ

            ศัพท์ที่เหมาะสม (ในการแปล) ................ ให้รางวัล (ความปลื้มใจ) อย่างมาก  ซึ่งเท่ากับความ

            พึงพอใจจากการเติมเต็มรูปจิ๊กซอร์ได้สมบูรณ์ทั้งภาพ)

      (d) winning a difficult competition    (การชนะการแข่งขันที่ยากลำบาก)

 

(คำแปล)

การแปล

 

            ความสุข (ความยินดี, ความสบาย, ความพอใจ, ความถูกใจ, ความปรารถนา) (pleasure) ส่วนตัวที่ได้รับ (derived) จากการแปล (translation)  คือความตื่นเต้นของการพยายาม (trying) ที่จะแก้ปัญหาเล็กๆ ๑,๐๐๐ ปัญหาในบริบท (context) ของปัญหา (one) ใหญ่ปัญหาหนึ่ง (เดียว),  โดยนิยายที่เกี่ยวกับการสืบหาและจับกุมอาชญากร (ความลึกลับ, ความลี้ลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้) (Mystery), การต่อจิ๊กซอร์ (jigsaw), เกม, คาไลโดสโคป (กล้องภาพลานตาที่เกิดจากการสะท้อนภาพของแผ่นกระจกหลายแผ่นประกบกันในกล้อง), เขาวงกต (maze), ปริศนาอักษรไขว้ (puzzle), การเล่นไม้กระดานหก (see-saw), การเล่นกล (juggling) - - การเปรียบเทียบ (comparisons) เหล่านี้ทำให้หลงใหล (ทำให้สนใจ, จับได้, ยึดได้) (capture) องค์ประกอบ (element) “การเล่น” ของการแปล  โดยปราศจาก (..........ความจริงจัง, การเอาจริงเอาจัง...........) (ข้อความในวงเล็บเป็นข้อความที่บทความทิ้งว่างเอาไว้) ของมัน (การแปล),  โดยการแสวงหา (การไล่กวด, การไล่ตาม, สิ่งที่ถูกไล่, สัตว์ที่ล่ามาได้) (chase after) คำศัพท์และข้อเท็จจริงต่างๆ (ในขณะที่แปล) ต้องการ (requires) จินตนาการ (การวาดมโนภาพ, การวาดภาพในใจ, การนึกเอาเอง) (imagination),  โดยมีเสน่ห์ (แรงดึงดูด, การดึงดูดความสนใจ)  (attraction) พิเศษ (ซึ่งยกเว้น, ซึ่งคัดค้าน) (exceptional) ในการตามล่า (hunt) หาคำศัพท์ที่เหมาะสม-ถูกต้อง (right word) ที่เอื้อมไปไม่ถึง (out of reach) (หมายถึง  คำศัพท์เหมาะสมที่ยังหาไม่พบ),  ซึ่งเป็นช่องว่าง (gap) ของความหมายระหว่าง ๒ ภาษา  ซึ่งบุคคล (one) ค้นคว้า (ค้นหา, วิ่งไปอย่างรวดเร็ว, ผ่านไปอย่างฉับพลัน) (scours) ในพจนานุกรมเพื่อเติมเต็ม (ช่องว่างดังกล่าว),  ทั้งนี้  การโล่งอก (ความผ่อนคลาย, การบรรเทา, การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การบรรเทาทุกข์) (relief) จากการค้นพบ (เจอ) (finding) มัน (คำศัพท์ที่เหมาะสม),  (หรือ) รอยยิ้ม (smile) หลังจากค้นเจอ (พบ) (hitting on) คำศัพท์ที่เหมาะสมเมื่อ (ในขณะที่) (when) คนอื่นๆ (นักแปลอื่นๆ) ยังคงกำลังต่อสู้ดิ้นรน (แข่งขัน) (struggling) (หาคำที่เหมาะสมในขณะกำลังแปล),  ให้รางวัล (ตอบแทน, ชดเชย, ทดแทน) (rewarding) อย่างสุดๆ (อย่างยิ่งยวด, อย่างสุดโต่ง) (extremely) ซึ่งเท่ากับ (equal) ความพึงพอใจ (satisfaction) จากการเติมเต็ม (filling in) ภาพทั้งภาพ (ภาพเต็ม) (whole picture) (หมายถึง  การแปลที่สมบูรณ์หรือเสร็จสิ้นแล้ว)  แต่ทว่าเป็นรูปธรรม (concrete) มากกว่า (หมายถึง  การแปลงานเสร็จเป็นรูปธรรมมากกว่าความพึงพอใจของผู้แปล)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป