หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 43)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

Wildflowers

 

          As far as naturalists are concerned, the great value of wildflowers is in perpetuating the species, in contributing their very presence to the environment in which they play an integral part, though their particular function may not be well understood, even by botanists.  Where certain habitats have been disturbed by the construction of dams or human habitations or by the cultivation of land for farms and forestry, some flowers have declined in numbers, occasionally becoming endangered species or even extinct altogether.  It is important, therefore, for amateur naturalists to leave such plants where they are, rather than to pick them or attempt to transplant them to their own gardens.  Some wildflowers make lovely garden plants and are easy to grow - - daisies, violets, asters, and buttercups are especially popular and are not all endangered in the wild - - and a pretty wildflower garden can turn any backyard into a showplace.  But it is always best to purchase the seeds from a commercial nursery or seed catalog company rather than try to collect flowers from nature.  It is not always easy to reproduce growing conditions in which the plant will feel at home, and it would be a shame to risk the loss of a wildflower in this experimental way.

          A popular pastime for flower lovers in the days before wildflowers were considered a natural treasure was to collect and press them.  Some enthusiasts would fill entire albums or create handsome dried collages or arrangements, and even today such objects are admired for their beauty.  But again, because of the rarity of some flowers and the simple fact that living flowers are always more beautiful than dead ones, collecting them is not recommended.  The best ways to bring wildflowers home are through your own photographs or by sketching or painting them on the spot and then displaying your artwork.

 

1. The word “integral” in the first paragraph can be replaced by _______________________.

(คำว่า  “สำคัญ, ทั้งหมด, สมบูรณ์, ถ้วนทั่ว, เกี่ยวกับจำนวนเต็ม”  ในพารากราฟแรก  สามารถแทนโดย _________________)

    (a) irrelevant    (ไม่ตรงประเด็น, ไม่เกี่ยวข้อง, ไม่ถูกจุด)

    (b) inadvertent    (อิน-แอด-เว้อร์-เทิ่น)  (๑.ไม่เอาใจใส่, ขาดความสนใจ,  ๒.ไม่ได้ตั้งใจ, ไม่เจตนา,

          ๓. เลินเล่อ, ประมาท) 

    (c) possible    (เป็นไปได้, อาจเป็นได้)

    (d) ominous    (อ๊อม-มิ-เนิส)  (เป็นลางร้าย, ไม่เป็นมงคล, เป็นลางสังหรณ์, เป็นลางบอกเหตุ) 

    (e) individual    (เป็นรายบุคคล, แต่ละบุคคล, ส่วนบุคคล, เฉพาะราย, ส่วนตัว, ตัวต่อตัว, โดยลำพัง,

          โดยตัวคนเดียว)

    (f) necessary    (สำคัญ, จำเป็น, ไม่มีทางอื่น)

    (g) zealous    (เซ้ล-ลัส)  (กระตือรือร้น, ตั้งใจอย่างแข็งขัน, อุตสาหะอย่างใจจดจ่อ) 

    (h) incontrovertible    (ที่โต้แย้งไม่ได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้) 

2. According to the passage, one knows ______________ the specific role that wildflowers play in the environment.

(ตามที่บทความกล่าว, คนเรารู้ ______________ เกี่ยวกับบทบาทโดยเฉพาะ – เฉพาะด้าน – ซึ่งดอกไม้ป่ามี (แสดง) ในสภาพแวดล้อม)

    (a) thoroughly    (เธ้อร์-โร-ลิ่)  (อย่างละเอียดถี่ถ้วน, โดยตลอด, อย่างตลอดทั่วถึง, อย่างสมบูรณ์,

          อย่างเต็มที่, อย่างเต็มตัว)

    (b) immensely    (อย่างมหาศาล, อย่างมหึมา, อย่างมากมาย)

    (c) precisely    (อย่างถูกต้อง, อย่างเที่ยงธรรม, อย่างเที่ยงตรง, อย่างแม่นยำ, อย่างแน่นอน, อย่างละเอียด,

          อย่างพิถีพิถัน, อย่างชัดถ้อยชัดคำ)

    (d) vaguely    (อย่างคลุมเครือ, อย่างเคลือบคลุม, อย่างไม่ชัดแจ้ง, อย่างเลอะเลือน)  (ดูจากประ

          โยคแรกของพารากราฟแรกที่กล่าวว่า  “....................แม้ว่าหน้าที่โดยเฉพาะของมัน (ดอกไม้

          ป่า) อาจจะไม่ได้รับความเข้าใจดีนัก  แม้กระทั่งโดยนักพฤกษศาสตร์)

3. “perpetuating” in paragraph 1 refers to _______________________________________.

(ทำให้ไม่สูญไป, ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้ถาวร”  ในพารากราฟ ๑  หมายถึง _________________)

    (a) galvanizing    (แก๊ล-วะ-ไนซ-ซิ่ง)  (กระตุ้น, กระตุ้นโดยกระแสไฟ) 

    (b) subverting    (ซับ-เวิ้ร์ท)   (๑.  บ่อนทำลาย, ทำลาย, โค่นล้ม, ล้มล้าง,  ๒. ทำให้เสื่อมเสีย,

          ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย) 

    (c) offering    (เสนอ, อาสา, รับทำ, มอบ, ถวาย, ให้, กล่าวว่าจะยกให้, เสนอ, เสนอราคา, บอกราคา,

          บอกขาย, ขอแต่งงาน) 

    (d) fabricating    (แฟ้บ-ริ-เคท)  (๑.  สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ทอ,  ๒. ปลอม, ปลอมแปลง,

          กุเรื่อง-สร้างเรื่องขึ้นมา) 

    (e) eternalizing    (ทำให้คงอยู่ตลอดไป, ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้ไม่รู้จักจบ)

    (f) reprimanding    (เร้พ-พริ-แมนด  หรือ  มานด)  (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)  (เมื่อเป็นคำนาม 

          “Reprimand”  หมายถึง  “การประณาม, การกล่าวหาอย่างรุนแรง”)

    (g) amplifying    (ขยายใหญ่ขึ้น, ขยายความ)   

    (h) counterfeiting    (เค้าน-เทอะ-ฟิต)  (ทำปลอม, ทำเทียม, ของปลอม-เทียม,  ซึ่งปลอมหรือไม่ใช่ของแท้)

4. “botanists” are students or scientists who study ________________________________.

(“นักพฤกษศาสตร์”  คือ  นักเรียนหรือนักวิทยาศาสตร์ผู้ซึ่งศึกษา _____________________)

    (a) animals    (สัตว์)

    (b) soil    (ดิน, พื้นดิน)

    (c) historical sites    (โบราณสถาน, สถานที่ทางประวัติศาสตร์)

    (d) celestial bodies    (ดวงดาวบนท้องฟ้า)

    (e) human minds    (จิตใจของมนุษย์)

    (f) plants    (ต้นไม้, พันธุ์ไม้, พืชพันธุ์)

    (g) landscapes    (สภาพภูมิประเทศ, สภาพทิวทัศน์, ทิวทัศน์, ลักษณะภูมิประเทศ)

    (h) nature    (ธรรมชาติ)

5. The word “habitats” in paragraph 1 refers to the ________________________ of wildflowers.

(คำว่า  “ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย”  ในพารากราฟ ๑  หมายถึง ________________ ของดอกไม้ป่า)

    (a) roots    (ราก)

    (b) leaves    (ใบ)

    (c) species    (พันธุ์พืชหรือสัตว์, ชนิด, จำพวก, รูปแบบ)

    (d) nests    (รัง)

    (e) features    (ลักษณะ, รูป, แบบ, หน้าตา, ลักษณะโฉมหน้า, ภูมิประเทศ, ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะ

          สำคัญหรือเด่น)

    (f) offspring    (ดอกผล, หน่ออ่อน, ผล, ผลิตผล, ลูกหลาน, ทายาท, บุตร, ผู้สืบเชื้อสาย, ลูกสัตว์)

    (g) homes    (บ้าน, ที่อยู่อาศัย, ที่พัก, ปิตุภูมิ, บ้านเกิดเมืองนอน, ประเทศของตน, ถิ่นกำเนิด,

          สถานสงเคราะห์, ฐาน, ศูนย์กลาง)

    (h) pollens    (ละอองเกสรดอกไม้, เรณู)

6. The word “declined” in paragraph 1 is closest in meaning to ________________________.

(คำว่า  “ลดลง, เสื่อมลง, ใกล้จะสิ้นสุด, ปฏิเสธ, บอกปัด, เอียง, ลาดลง, บ่ายลงไป”  ในพารากราฟ ๑  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ _________________)

    (a) demolished    (รื้อทิ้ง, ทำลาย, โค่น)   

    (b) established    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

    (c) modified    (ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง)

    (d) renovated    (เร้น-นะ-เวท)  (ทำใหม่, ปรับปรุงใหม่, ซ่อมแซม, ทำให้มีพลังใหม่, ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่,

          ทำให้กลับสู่สภาพเดิม)

    (e) overlooked    (มองข้าม, ทำเป็นมองไม่เห็น, เมินเฉย, เพิกเฉย, ละเลย, ควบคุม, ดูแล)

    (f) vanished    (หายไป, อันตรธาน, สูญสิ้น, จากไป, ไม่มีอยู่, กลายเป็นศูนย์)

    (g) probed    (ตรวจสอบ, สืบสวน, แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่)

    (h) diminished    (ลดลง, ลดน้อยลง, ค่อยๆ เล็กลง, ทำให้ลดน้อยลง, ดูหมิ่น)

7. The word “endangered” in paragraph 1 may be replaced by _______________________.

(คำว่า  “ใกล้สูญพันธุ์, ทำให้เป็นอันตราย”  ในพารากราฟ ๑  อาจแทนโดย _______________)

    (a) vicious    (ชั่ว, ชั่วร้าย, เลวทราม, ร้ายกาจ, ดุร้าย, เสื่อมทราม)

    (b) gaunt    (ก๊อนท)  (ผอมแห้ง, มีแต่กระดูก, ซูบซีด)

    (c) prolific    (มีผลงานมาก, มีลูกดก, มีผลดก)

    (d) arid    (แอ๊ร์-ริด)  (แห้งมาก, แล้ง, ไม่มีความชื้น, ไม่มีรสชาติ, จืดชืด)

    (e) weary    (แว้ร์-รี่)  (เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อิดโรย)

    (f) despondent    (หมดหวัง, หมดกำลังใจ, ท้อแท้ใจ, หดหู่ใจ)

    (g) enthusiastic    (กระตือรือร้น)

    (h) almost becoming extinct    (เกือบจะสูญพันธุ์)

8. What one can conclude from the passage is that ________________________________.

(สิ่งที่คนเราสามารถสรุปจากบทความ  คือว่า __________________________________)

    (a) some wildflowers become endangered species or even extinct because of man    (ดอก

          ไม้ป่าบางชนิดกลายเป็นพันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์  หรือแม้กระทั่งสูญพันธุ์  เพราะว่ามนุษย์)  (บท

          ความกล่าวถึงการที่มนุษย์เข้าไปทำความเสียหายให้กับดอกไม้ป่า  เช่น  ทำลายแหล่งกำเนิด

          ของมันโดยการสร้างเขื่อนหรือที่อยู่อาศัยของมนุษย์  หรือเก็บดอกไม้ป่ามาทดลองปลูกในสวน

          ที่บ้านของตน  หรือนำมาตากแห้งและรีด – อัด – เก็บใส่ไว้ในอัลบั้ม  หรือสร้างภาพศิลปะหรือ

          ผลงานจากเศษของดอกไม้ป่า  ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ดอกไม้ป่าบางชนิดใกล้สูญพันธุ์  หรือสูญ

          พันธุ์ไปแล้ว)

    (b) daisies are not an endangered species since they are also garden plants    (ดอกเดซี่มิได้เป็น

          พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์  เพราะว่ามันเป็นพืชสวนด้วยเช่นกัน)  (มิอาจสรุปได้จากบทความ)

    (c) the presence of wildflowers in their environment help improve the wild    (การมีอยู่ของดอกไม้

          ป่าในสภาพแวดล้อมของมัน  ช่วยปรับปรุงให้ป่าดีขึ้น)  (บทความมิได้กล่าวถึงสิ่งนี้)

    (d) wildflowers seeds, as well as their flowers, can be purchased from a commercial nursery   

          (เมล็ดของดอกไม้ป่า, เช่นเดียวกับดอกของมัน, สามารถซื้อได้จากโรงเพาะต้นไม้เชิงพาณิชย์ – คือ

          เพาะต้นไม้เพื่อขาย)  (บทความบอกแต่เพียงว่ามีเมล็ดดอกไม้ป่าขาย  แต่มิได้มีดอกของดอกไม้ป่า

          ขาย  ที่โรงเพาะต้นไม้)

9. The word “showplace” in paragraph 1 means ___________________________________.

(คำว่า  “สถานที่สำหรับไว้อวดคนอื่น, สถานที่แสดง, สถานที่แสดงนิทรรศการ, สถานที่ตัวอย่าง”  ในพารากราฟ ๑  หมายถึง _________________)

    (a) a place where a show can be held    (สถานที่ซึ่งการแสดงสามารถถูกจัดขึ้น)

    (b) a beautiful place one is proud to show    (สถานที่สวยงามซึ่งบุคคลภูมิใจที่จะแสดงให้คนดู)

          (ประโยคที่ ๔ ของพารากราฟแรกกล่าวว่า  “ดอกไม้ป่าบางชนิดทำให้เกิดพืชสวนที่น่ารักและ

          ปลูกง่าย - - โดยดอกเดซี่, ดอกไวโอเลต, ดอกเบญจมาศ (หรือดอกเก๊กฮวย) , และดอกบัทเทอร์

          คัพ (เป็นรูปถ้วยมีสีเหลือง) เป็นที่นิยมชมชอบเป็นพิเศษ  และมิได้ใกล้สูญพันธุ์ไปเสียทั้งหมด

          ในป่า - - และสวนดอกไม้ป่าที่สวยงามสามารถเปลี่ยนลานหลังบ้าน (สนามหลังบ้าน) ใดๆ ให้

          กลายเป็นสถานที่สำหรับไว้อวดคนอื่น)

    (c) a place one shows to collect money    (สถานที่ที่บุคคลแสดงเพื่อเก็บเงิน)

    (d) a place where show people gather    (สถานที่ซึ่งนักแสดงมาชุมนุมกัน)

10. This passage is aimed largely at _____________________________________________.

(บทความนี้มีเป้าหมายส่วนใหญ่ที่ __________________________________________)

      (a) artists    (ศิลปิน, นักศิลปะ, จิตรกร, นักแสดง, ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ)

      (b) botanists    (นักพฤกษศาสตร์)

      (c) homemakers    (คนดูแลบ้าน, แม่บ้าน)

      (d) flower lovers    (คนรักดอกไม้)  (บทความกล่าวเตือนผู้รักดอกไม้ป่าว่าไม่ควรจะไปทำลายมัน 

             แต่ควรปล่อยให้มันเติบโตอยู่ในธรรมชาติ  หรือถ้าอยากได้มันจริงๆ ก็ควรซื้อเมล็ดจากโรง

             เพาะต้นไม้มาเพาะที่บ้าน  ซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะได้ผล  เพราะสภาพแวดล้อมของบ้านและป่ามีความ

             แตกต่างกัน)

11. The word “pastime” in paragraph 2 can be replaced by ____________________________.

(คำว่า  “งานอดิเรก, สิ่งทีให้ความเพลิดเพลิน, เครื่องหย่อนใจ, เครื่องฆ่าเวลา, การฆ่าเวลา”  ในพารากราฟ ๒  สามารถแทนโดย ________________)

      (a) record    (บันทึก, การบันทึก, สำนวน, สิ่งที่บันทึกไว้, ประวัติ, ประวัติอาชญากรรม, เอกสาร,

            หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้, จานเสียง, แผ่นเสียง, เทปบันทึก)

      (b) contest    (การแข่งขัน, การต่อสู้กัน, การโต้แย้ง, การโต้เถียง)

      (c) catastrophe    (คะ-แทส-โทร-ฟี)  (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, จุดจบ, ตอน

            จบของละคร) 

      (d) frenzy    (เฟร้น-ซี่)  (ความบ้าคลั่ง, ความบ้าระห่ำ, การมีอาการคุ้มคลั่ง, ความตื่นเต้นอย่างมาก) 

      (e) hobby    (งานอดิเรก)

      (f) fiasco    (ฟี-แอส-โค)  (การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง) 

      (g) memory    (ความจำ, ความทรงจำ, การจำ, การระลึกถึง, ความหลัง, สิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้ว, ระยะ

            เวลาแห่งความหลัง, ชื่อเสียง, บุคคลหรือสิ่งที่จำไว้, อนุสรณ์)

      (h) prejudice    (เพร้จ-จู-ดิส)  (อคติ, ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน, ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล)

12. “treasure” in the second paragraph means ____________________________________.

(ทรัพย์สมบัติ, ของมีค่า, สิ่งที่ล้ำค่า, ขุมทรัพย์, บุคคลที่มีคุณค่าสูง”  ในพารากราฟ ๒  หมายถึง ___

_______________)

      (a) affluence    (แอฟ-ฟลู-เอิ้นซ)  (ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย, ความมากมาย, ความหลากหลาย) 

      (b) falsehood    (ฟ้อลซ-ฮูด)  (ความไม่ซื่อ, ความทุจริต, ของปลอม, สิ่งที่ไม่แท้, การหลอกลวง,

            ความไม่จริง, ความผิดพลาด, การพูดโกหก, คำโกหก)

      (c) exaggeration    (อิก-แซ้จ-จะ-เร้-ชั่น)  (การพูดเกินความจริง, การโอ้อวด, การเพิ่มหรือขยาย

            เกินกว่าปกติ)

      (d) prodigy    (พร้อด-ดะ-จี้)  (เด็กอัจฉริยะ, อัจฉริยะบุคคล, ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์,

            สิ่งแปลกประหลาด, สิ่งผิดปกติ, สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬาร)

      (e) miracle    (มิ-ระ-เคิ่ล)  (เรื่องอัศจรรย์, ความอัศจรรย์) 

      (f) wealth    (ทรัพย์สิน, ทรัพย์สมบัติ, โภคทรัพย์, ผลิตผล, ความมั่งคั่ง, ความมั่งมี, ความ

            อุดมสมบูรณ์, ความมากมาย)

      (g) hazard    (แฮ้ซ-เซิร์ด)  (ภัย, อันตราย, การเสี่ยง, สิ่งที่เป็นอันตราย หรือทำให้เกิดความเสี่ยง,

            อุบัติเหตุ, เหตุบังเอิญ, ความไม่แน่นอน) 

      (h) collaboration    (ความร่วมมือ, การทำงานร่วมกับผู้อื่น, การช่วยเหลือ) 

13. What does “enthusiasts” in paragraph 2 mean?

(ผู้มีความกระตือรือร้น, ผู้คลั่งไคล้สนใจในอะไรบางอย่าง, ผู้คลั่งศาสนา”  ในพารากราฟ ๒  หมายถึงอะไร)

      (a) traitors    (เทร้-เท่อะ)  (ผู้ทรยศ, ผู้หักหลัง, ผู้ขายชาติ)

      (b) disciples    (สาวก, ศิษย์, สานุศิษย์, ผู้ติดตาม)

      (c) benefactors    (ผู้ทำกุศล, ผู้ทำความดี, ผู้มีพระคุณ, ผู้บริจาค)

      (d) assassins    (อะ-แซ้ส-ซิ่น)  (ผู้ลอบฆ่าโดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง, ผู้ทำลาย)

      (e) zealots    (เซ้ล-เลิท)  (ผู้มีความกระตือรือร้นเกินไป, ผู้คลั่ง, ผู้มีความปรารถนาสูง, แฟน)

      (f) felons    (เฟ้ล-เลิ่น)  (อาชญากรที่ทำความผิดร้ายแรง เช่น ฆ่า ข่มขืน, คนชั่วช้า) 

      (g) traffickers    (พ่อค้า, ผู้ค้าขาย, ผู้ทำธุรกิจการพาณิชย์) 

      (h) rookies    (slang)  (รุ้ค-คี่)  (มือใหม่, ผู้ที่เริ่มต้นทำ, มือใหม่, นักกีฬาอาชีพที่ลงแข่งขันเป็นครั้งแรก) 

14. The word “collages” in paragraph 2 refers to _________________________________.

(คำว่า  “ภาพศิลปะหรือผลงานจากการปะติดปะต่อเศษชิ้นวัตถุต่างๆ  เช่น  เศษดอกไม้, เศษหนังสือพิมพ์  ให้กลายเป็นภาพศิลปะขึ้น, เทคนิคการทำสิ่งดังกล่าว”  ในพารากราฟ ๒  หมายถึง ____________)

      (a) colleagues    (ค้อล-ลีก)  (เพื่อนร่วมงาน, ผู้ร่วมงาน)

      (b) colleges    (ค้อล-ลิจ)  (วิทยาลัย, สถาบันการศึกษาชั้นสูง, ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย, โรงเรียนอาชีพ,

            โรงเรียนมัธยมเอกชนในอังกฤษ)

      (c) collapses    (การล้มลง, การทรุดลง, ภาวะทรุดโทรม)

      (d) pictures made by sticking together pieces of paper, cloth, photographs, etc.   

             (รูปภาพซึ่งสร้างโดยการปะติดปะต่อเศษชิ้นกระดาษ, ผ้า, รูปภาพ หรืออื่นๆ)

      (e) discourses    (การพูดหรือเขียนที่ติดต่อกัน) 

      (f) disseminations    (การแพร่กระจาย, การเผยแพร่, การทำให้กระจัดกระจาย)

      (g) superstitions    (การเชื่อโชคเชื่อลาง, การเชื่อเรื่องไสยศาสตร์, การเชื่อเรื่องงมงาย, การเชื่อผีถือสาง)

      (h) havocs    (แฮ้ฟ-วอค)  (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, ความเสียหาย, ความฉิบหาย, ความสับสนวุ่นวาย)

            (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  "ทำให้เสียหาย, ทำลาย") 

15. The word “their” in paragraph 2 refers to ____________________________________.

(คำว่า  “ของพวกเขา”  ในพารากราฟ ๒  หมายถึง ________________________________)

      (a) flower gardens    (สวนดอกไม้)

      (b) wildflower pictures    (รูปภาพดอกไม้ป่า)

      (c) wildflower collages    (ภาพศิลปะซึ่งสร้างโดยการปะติดปะต่อเศษชิ้นดอกไม้ป่า – ที่นำมา

            ตากแห้ง)  (“Their” แทนคำนามที่กล่าวมาก่อนหน้า  โดยดูจากประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๒

            ที่กล่าวว่า  “ผู้มีความกระตือรือร้น (ผู้คลั่งไคล้สนใจในอะไรบางอย่าง) (ในที่นี้คือดอกไม้ป่า)

            บางคน  จะเติมเต็มทั้งอัลบั้ม (ด้วยดอกไม้ป่าแห้ง)  หรือไม่ก็สร้างภาพศิลปะหรือผลงานจาก

            การปะติดปะต่อเศษชิ้นวัตถุต่างๆ (ในที่นี้คือดอกไม้ป่าแห้ง) ให้กลายเป็นภาพศิลปะขึ้น  หรือ

            การจัดเรียง (ดอกไม้ป่า) ซึ่งถูกทำให้แห้งและสวยงาม,  และแม้กระทั่งปัจจุบัน  วัตถุดังกล่าว

            (ภาพศิลปะฯ) ได้รับการยกย่อง (ชื่นชม) สำหรับความสวยงามของมัน )

      (d) flower catalogs    (แคตตาล็อกรูปดอกไม้)

16. The word “rarity” in paragraph 2 is closest in meaning to _________________________.

(คำว่า  “ความหายาก, ความไม่ค่อยมี, ความเบาบาง (ของอากาศ-กาซ), สิ่งที่หายาก, ความประเสริฐ”  ในพารากราฟ ๒  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ __________________)

      (a) surveillance    (เซอร์-เว้-เลิ่นซ)  (การเฝ้ามองอย่างใกล้ชิด, การเฝ้ามองอย่างระมัดระวัง (โดยเฉพาะ

            ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากร), การควบคุม, การตรวจตรา, การดูแล)

      (b) fury    (ความโกรธแบบเป็นฟืนเป็นไฟ)

      (c) remuneration    (ริ-มิว-นะ-เร้-ชั่น)  (ค่าตอบแทน, เงินตอบแทน, สินน้ำใจ, การจ่ายเงิน, การให้รางวัล,

            การตอบแทน, การชดเชย) 

      (d) triumph    (ไทร้-อั้มฟ)  (ชัยชนะ, ความมีชัย, ความสำเร็จ, การฉลองชัยชนะ, ความยินดีที่มีชัย) 

            (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “ได้รับชัยชนะ, ฉลองชัยชนะ”)

      (e) artifact    (อ๊าร์-ทิ-แฟคท)  (สิ่งประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์โดยฝีมือคน, สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้น, ของเทียม) 

      (f) treaty    (สนธิสัญญา, ข้อตกลง)

      (g) scarcity    (การมีน้อย, การหายาก, ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ)

      (h) association    (ความสัมพันธ์, การสังสรรค์, สมาคม, บริษัท, การเชื่อมติดต่อกัน)

17. The message the writer gives about wildflowers is ______________________________.

(ข่าวสารที่ผู้เขียนให้ (ฝาก หรือสื่อ) เกี่ยวกับดอกไม้ป่า  คือ _________________________)

      (a) grow them but don’t buy them    (ปลูกมันแต่อย่าซื้อมัน)

      (b) move them but don’t plant them    (ย้ายมันแต่อย่าปลูกมัน)

      (c) paint them but don’t pick them    (วาดภาพมันแต่อย่าเด็ดมัน)  (ประโยคสุดท้ายของพารา

            กราฟ ๒ กล่าวว่า  “วิธีที่ดีที่สุดที่จะนำดอกไม้ป่ากลับมาบ้าน  ก็คือโดยผ่านทางภาพถ่ายของ

            คุณเอง (ภาพถ่ายดอกไม้ป่าที่คุณถ่ายมา)  หรือไม่ก็โดยการสเก็ตภาพหรือวาดภาพมันที่ตรง

            จุดนั้น (หมายถึง  สถานที่ที่พบดอกไม้ป่า)  และต่อจากนั้นก็แสดงผลงานศิลปะของคุณ

            (หมายถึง  แสดงภาพถ่ายหรือภาพวาดดอกไม้ป่าของคุณ)”)

      (d) press them but don’t sketch them    (รีดหรืออัดมัน  แต่อย่าสเก็ตภาพมัน)

 

(คำแปล)

ดอกไม้ป่า

 

            ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักธรรมชาติวิทยา (สำหรับนักธรรมชาติวิทยา) (As far as naturalists are concerned)  คุณค่าที่ยิ่งใหญ่ (great value) ของดอกไม้ป่า (wildflowers) อยู่ที่การทำให้พันธุ์ดอกไม้ป่าไม่สูญไป (ดำรงพันธุ์ดอกไม้ป่าต่อไป) (perpetuating the species),  (และ) อยู่ที่การมีคุณูปการในการมีอยู่ของมันต่อสภาพแวดล้อม (contributing their very presence to the environment) ซึ่งมัน (ดอกไม้ป่า) มีส่วนสำคัญ (they play an integral part) (ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว)  แม้ว่าหน้าที่โดยเฉพาะ (particular function) ของมัน (ดอกไม้ป่า) อาจจะไม่ได้รับความเข้าใจดีนัก (may not be well understood) แม้กระทั่งโดยนักพฤกษศาสตร์ (even by botanists),  ทั้งนี้  ในที่ซึ่งถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์บางแห่ง (Where certain habitats) ได้ถูกรบกวน (disturbed) โดยการก่อสร้างเขื่อน (construction of dams) หรือที่อยู่อาศัย (ชุมชน) ของมนุษย์ (human habitations)  หรือโดยการเพาะปลูกบนผืนดิน (ที่ดิน)  (cultivation of land) เพื่อ (สร้าง) ฟาร์ม (ไร่นา) (farms) และผืนป่า (การทำป่าไม้, ศาสตร์แห่งการปลูกและรักษาป่า) (forestry)  ดอกไม้บางชนิดได้มีจำนวนลดลง (declined in numbers)  โดยในบางโอกาส (บางครั้งบางคราว, เป็นครั้งคราว)  (occasionally) กลายเป็นพันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ (becoming endangered species)  หรือแม้กระทั่ง (even) สูญพันธุ์ (extinct) โดยสิ้นเชิง (ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง) (altogether)ดังนั้น (เพราะฉะนั้น) (therefore) มันจึงเป็นเรื่องสำคัญ (important) สำหรับนักธรรมชาติวิทยาสมัครเล่น (amateur naturalists) ที่จะปล่อยให้พืชดังกล่าว (ดอกไม้ป่า) อยู่ตรงที่ที่มันอยู่ ((leave such plants where they are)  มากกว่า (rather than) ที่จะเด็ด (pick) มัน  หรือพยายาม (attempt) ที่จะย้าย (ย้ายปลูก, ย้ายถิ่น) (transplant) มันไปยังสวน (ที่บ้าน) ของตนเอง,  ดอกไม้ป่าบางชนิดทำให้เกิดพืชสวนที่น่ารัก (make lovely garden plants) และปลูกง่าย (easy to grow) - - โดยดอกเดซี่, ดอกไวโอเลต, ดอกเบญจมาศ (หรือดอกเก๊กฮวย) , และดอกบัทเทอร์คัพ (เป็นรูปถ้วยมีสีเหลือง) เป็นที่นิยมชมชอบเป็นพิเศษ (especially popular)  และมิได้ใกล้สูญพันธุ์ไปเสียทั้งหมดในป่า (not all endangered in the wild) - - และสวนดอกไม้ป่าที่สวยงาม (pretty wildflower garden) สามารถเปลี่ยน (turn) ลานหลังบ้าน (สนามหลังบ้าน) (backyard) ใดๆ  ให้กลายเป็นสถานที่สำหรับไว้อวดคนอื่น (สถานที่แสดง, สถานที่แสดงนิทรรศการ, สถานที่ตัวอย่าง) (showplace),  แต่มันจะเป็นการดีที่สุดเสมอ (it is always best) ที่จะซื้อ (purchase) เมล็ด (seeds) (ดอกไม้ป่า) จากโรงเพาะต้นไม้ (สถานที่ปลูกต้นไม้  โดยเฉพาะต้นอ่อน  เพื่อขาย, ห้องหรือสถานที่เลี้ยงเด็ก, โรงเรียนหรือโรงเลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน) (nursery) เชิงพาณิชย์ (เกี่ยวกับการค้า, ซึ่งมุ่งหวังกำไร) (commercial)  หรือ (จาก) บริษัทที่มีแคตตาล็อกเมล็ด (seed catalog company) (ดอกไม้ป่า)  มากกว่าที่จะพยายามเก็บ (rather than try to collect) ดอกไม้จากธรรมชาติ (ป่า),  ทั้งนี้  มันไม่ง่ายเสมอไปที่จะจำลองแบบ (ถอดแบบ, ขยายพันธุ์, แพร่พันธุ์, สืบพันธุ์, ทำสำเนา, อัดสำเนา, ลอก, คัด) (reproduce) สภาวะการเจริญเติบโต (growing conditions) (หมายถึง  บรรยากาศของป่าที่ดอกไม้เติบโตขึ้นมา)  ซึ่งพืช (ดอกไม้ป่า) จะรู้สึกเป็นกันเอง (รู้สึกเหมือนอยู่ในป่าจริงๆ) (feel at home)  และมันจะน่าเสียดาย (it would be a shame) ที่จะเสี่ยงการสูญเสีย (risk the loss) ดอกไม้ป่าในวิธีการที่เป็นการทดลองแบบนี้ (in this experimental way)  (หมายถึง  การเอาดอกไม้ป่ามาลองปลูกที่บ้าน  ซึ่งดอกไม้อาจจะตายได้)

           งานอดิเรก (สิ่งทีให้ความเพลิดเพลิน, เครื่องหย่อนใจ, เครื่องฆ่าเวลา, การฆ่าเวลา) (pastime) ที่เป็นที่นิยม (popular) สำหรับคนรักดอกไม้ (flower lovers) ในยุค (สมัย, กลางวัน, วัน, วันทำงาน) (days) ก่อนที่ดอกไม้ป่าจะถูกถือว่าเป็น (considered) ทรัพย์สมบัติ (ของมีค่า, สิ่งที่ล้ำค่า, ขุมทรัพย์, บุคคลที่มีคุณค่าสูง) (treasure) ตามธรรมชาติ  คือการเก็บรวบรวม (สะสม) (collect) และรีด (บีบ, รัด, อัด, กด, ทับ) (press) มัน (ดอกไม้) (เพื่อเก็บไว้ในอัลบั้ม),  ผู้มีความกระตือรือร้น (ผู้คลั่งไคล้สนใจในอะไรบางอย่าง, ผู้คลั่งศาสนา) (enthusiasts) (ในดอกไม้ป่า) บางคน  จะเติมเต็มทั้งอัลบั้ม (fill entire albums) (ด้วยดอกไม้ป่าแห้ง) หรือไม่ก็สร้าง (create) ภาพศิลปะหรือผลงานจากการปะติดปะต่อเศษชิ้นวัตถุต่างๆ (เช่น เศษดอกไม้, เศษหนังสือพิมพ์) ให้กลายเป็นภาพศิลปะขึ้น (เทคนิคการทำสิ่งดังกล่าว) (collages) (คะ-เล้จ) หรือการจัดเรียง (การจัด, การจัดการ, การตระเตรียม) (arrangements) (ดอกไม้ป่า) ซึ่งถูกทำให้แห้ง (dried) และสวยงาม (หล่อ, มีสัดส่วนดี, ใจดี, สุภาพเรียบร้อย, ชำนาญ, แคล่วคล่อง) (handsome),  และแม้กระทั่งปัจจุบัน (even today)  วัตถุดังกล่าว (ภาพศิลปะฯ) (such objects) ได้รับการยกย่อง (ชื่นชม) (admired) สำหรับความสวยงาม (beauty) ของมัน,  แต่อีกครั้งหนึ่ง (But again)  เนื่องจากความหายาก (ความไม่ค่อยมี, ความเบาบาง (ของอากาศ-กาซ), สิ่งที่หายาก, ความประเสริฐ) (rarity) ของดอกไม้ (ป่า) บางชนิด  และข้อเท็จจริง (fact) ที่เข้าใจง่าย (ไม่สลับซับซ้อน, ง่ายๆ, ไม่ยุ่งยาก, ชัดแจ้ง, เรียบ, ถ่อมตัว, บริสุทธิ์, เซ่อๆ, ไม่เจือปน, มีองค์ประกอบเดียว) (simple) ที่ว่า  ดอกไม้ที่มีชีวิต (living flowers) สวยกว่าดอกไม้ที่ตายแล้ว (dead ones) เสมอ,  (ดังนั้น) การเก็บสะสม (collecting) มัน (ดอกไม้ป่า) จึงไม่ได้รับการแนะนำให้ทำ (recommended),  ทั้งนี้  วิธีที่ดีที่สุดที่จะนำดอกไม้ป่ากลับมาบ้าน (bring wildflowers home) ก็คือโดยผ่านทาง (through) ภาพถ่ายของคุณเอง (ภาพถ่ายดอกไม้ป่าที่คุณถ่ายมา) (your own photographs)  หรือไม่ก็โดยการสเก็ตภาพ (ร่างภาพอย่างหยาบๆ) (sketching) หรือวาดภาพ (ทาสี, ทาเครื่องสำอาง) (painting) มัน (ดอกไม้ป่า) ที่ตรงจุดนั้น (on the spot) (หมายถึง  สถานที่ที่พบดอกไม้ป่า)  และต่อจากนั้นก็แสดงผลงานศิลปะ (displaying your artwork) ของคุณ (หมายถึง  แสดงภาพถ่ายหรือภาพวาดดอกไม้ป่าของคุณ)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป