หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 40)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

Struggles to Save the Cape Sable Seaside Sparrow

 

          The Cape Sable seaside sparrow, a tiny bird that lives only in Florida’s Everglades and one of the world’s most endangered species, has started to make a comeback this spring, environmentalists said. 

          A survey team has spotted at least 6,000 of the sparrows in the Everglades this spring, up from an estimated 4,000 to 5,000.  The increase followed a decision by flooding control engineers not to inundate a key nesting ground.

          Despite the good news, the Cape Sable seaside sparrow remains on the endangered list.  Since 1981, its numbers have dropped more than 60 percent.  The Everglades is home to at least 14 animal species classified as threatened or endangered.

          Ecologists had argued the best way to save the sparrow was for flood-control engineers to stop storing and releasing millions of gallons of water in farm and residential areas surrounding Everglades National Park.

          This year, the fight got as far as Washington before engineers decided they would not open the gates and flood an important sparrow nesting area.  Environmentalists had warned that flooding this year could lead to the bird’s extinction.  The decision not to open the gates had led to the upturn in the sparrow’s population.  “By doing this, we have allowed the species to recover.” an ecologist said.

 

1. Ecologists were worried about the Cape Sable seaside sparrow because ________________.

(นักนิเวศวิทยาวิตกกังวลเกี่ยวกับนกกระจอกชายฝั่งทะเลเคพเซเบิล  เพราะว่า _____________)

    (a) it had moved to other areas    (มันได้ย้ายไปสู่พื้นที่อื่นๆ)

    (b) it had been classified as extinct    (มันได้ถูกจัดประเภทว่าสูญพันธุ์)

    (c) its numbers had fallen    (จำนวนของมันได้ลดลง)  (๒ ประโยคแรกของพารากราฟ ๓ กล่าวว่า 

          “...................นกกระจอกฯ ยังคงอยู่ในบัญชี (สัตว์) ใกล้สูญพันธุ์,  โดยตั้งแต่ปี ๑๙๘๑ จำนวนของ

          มันได้ลดลงกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์)

    (d) its nesting area had been discovered    (พื้นที่สร้างรังของมันได้ถูกค้นพบ)

2. In the first paragraph, “endangered” means ____________________________________.

(ในพารากราฟแรก,  “ใกล้สูญพันธุ์, ได้รับอันตราย”  หมายถึง _________________________)

    (a) engendered    (ทำให้เกิด, ก่อให้เกิด, บังเกิด)

    (b) isolated    (ที่แยกตัวออกไป, ที่แยกอยู่ต่างหาก, ที่แยกตัวโดดเดี่ยว)

    (c) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, ล่วงละเมิด, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ, ทำลาย)

    (d) hideous    (ฮิด-เดียส)  (น่าเกลียดมาก, น่ากลัว, น่าตกใจ, สยดสยอง, เขย่าขวัญ)

    (e) indispensable    (สำคัญยิ่ง, จะขาดเสียมิได้)

    (f) almost becoming extinct    (เกือบจะสูญพันธุ์)

    (g) indolent    (อิ๊น-โด-เลิ่นท)  (เกียจคร้าน) 

    (h) enthusiastic    (กระตือรือร้น, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ, มีศรัทธาแรงกล้า)

3. The word “comeback” in paragraph 1 refers to the ________________________________.

(คำว่า  “กลับมา”  ในพารากราฟ ๑ หมายถึง _____________________________________)

    (a) flight to its nesting area    (การบินไปสู่พื้นที่ – บริเวณ - สร้างรังของมัน)

    (b) return of its popularity    (การกลับสู่ความเป็นที่นิยมของมัน)

    (c) change in flight patterns    (การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการบิน)

    (d) increase in numbers    (การมีจำนวนเพิ่มขึ้น)  (ประโยคแรกของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า  “คณะ

           สำรวจได้เห็นนกกระจอกอย่างน้อย ๖,๐๐๐ ตัวในบึงเอฟเวอร์เกลดฤดูใบไม้ผลินี้,  โดยเพิ่มขึ้น

           จากที่ได้ประมาณการไว้ว่าจะมี ๔,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ตัว”)

4. The word “spotted” in paragraph 2 could best be replaced by _________________________.

(คำว่า  “เห็น, ทำให้เป็นจุด, ทำให้เปื้อนเปรอะ”  ในพารากราฟ ๒ สามารถแทนดีที่สุดโดย ________

__________)

    (a) caught    (จับ, จับไว้, คว้า, ตะครุบ, เกาะ, ฉวย, รับเชื้อ, ติดเชื้อ, ติดไฟ, เข้าใจ)

    (b) labeled    (ติดฉลาก, ติดป้าย, ตราหน้า, อธิบาย, แบ่งแยกประเภทหรือชนิด)

    (c) followed    (ติดตาม, ทำตาม, ตามหลัง, ยอมตาม, เดินตาม, มองตาม, เอาอย่าง, เชื่อฟัง, ดำเนินต่อไป,

          เข้าใจ)

    (d) confronted    (เผชิญหน้า)

    (e) commended    (ยกย่อง, สรรเสริญ, แนะนำ, ให้ความไว้วางใจ, มอบ, ฝากฝัง)

    (f) seen    (เห็น, พบ, เจอ, เข้าใจ)

    (g) liberated    (ปลดปล่อย, ปล่อยให้เป็นอิสระ)

    (h) annihilated    (อะ-ไน้-ฮิ-เลท)  (ทำลายล้าง, ทำลายสิ้นซาก, บดขยี้)

5. The word “inundate” in paragraph 2 is closest in meaning to _________________________.

(คำว่า  “น้ำท่วม, ไหลบ่า, ทำให้เต็มไปด้วย”  ในพารากราฟ ๒  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ _____

____________)

    (a) remove    (เอาออก, ย้าย, โยกย้าย, ถอด, ขนของ, ลบ, ขจัด, กำจัด, ปลด, ปลดเปลื้อง, ไล่ออก,

          ฆ่า, ลอบฆ่า)

    (b) protect    (ปกป้อง, คุ้มครอง, พิทักษ์, อารักขา)

    (c) devastate    (ทำลายย่อยยับ, ล้างผลาญ)

    (d) impede    (อิม-พี้ด)  (ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว, ต้าน, ต้านทาน)

    (e) perceive    (มองเห็น, สังเกตเห็น)

    (f) flood    (น้ำท่วม, ท่วม, ทำให้น้ำท่วม, เต็มไปด้วย, น้ำขึ้น, ส่องแสงจ้า)

    (g) reinforce    (เพิ่มกำลังทางทหาร, เสริมกำลังทหาร, ทำให้แข็งแกร่งขึ้น, เสริม, สนับสนุน)

    (h) step up    (เพิ่ม, ทวี, เร่งให้เร็วขึ้น)

6. What does “dropped” in the third paragraph mean?

(ลดลง, ตก, จมลง, หยดลง, หย่อนลง, ทำให้ตก, ทำให้จมลง, ทำให้หยดลง, ส่งจดหมาย, ส่งข่าว”  ในพารากราฟ ๓ หมายถึงอะไร)

    (a) pioneered    (นำทาง, บุกเบิก, ริเริ่ม, หักร้างถางพง)

    (b) augmented    (เพิ่มขึ้น)

    (c) advocated    (สนับสนุน)

    (d) reimbursed     (ใช้เงินคืน, ชำระเงินคืน, ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน)

    (e) yearned    (เยิน)  (อยากใจจะขาด, อยากเป็นอย่างมาก)

    (f) verified    (ยืนยัน, ตรวจสอบ, พิสูจน์, ค้นหาความจริง)    

    (g) declined    (ลดลง, เสื่อมลง, ปฏิเสธ, บอกปัด, เอียง, ลาดลง, บ่ายลงไป, ใกล้จะสิ้นสุด)

    (h) conspired    (สมคบคิดกัน (ทำผิด), ร่วมหัวกันวางอุบาย, ร่วมกันวางแผน)

7. The Cape Sable seaside sparrow is ____________________________________________.

(นกกระจอกเคพเซเบิล __________________________________________________)

    (a) extinct    (สูญพันธุ์)

    (b) ignored by local ecologists    (ไม่ได้รับการเอาใจใส่โดยนักนิเวศวิทยาของท้องถิ่น)

    (c) common in other areas    (มีอยู่ทั่วไป – เป็นสัตว์ธรรมดาสามัญ – ในพื้นที่อื่นๆ)

    (d) endangered    (เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์)

8. “classified” in paragraph 3 may be replaced by __________________________________.

(“แบ่งประเภท, แยกประเภท, แยกหมวดหมู่”  ในพารากราฟ ๓ อาจจะแทนโดย _______________)

    (a) initiated    (อิ-นิช-ชี-เอ-ทิด)  (ริเริ่ม, เริ่มนำ, นำเข้ามา, นำไปให้รู้จัก)

    (b) enhanced    (ทำให้ดีขึ้น, เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น)

    (c) instigated    (ปลุกเร้า, ปลุกระดม, ยั่วยุ, กระตุ้น)

    (d) exasperated    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

    (e) implicated    (พัวพัน, เกี่ยวข้อง, ทำให้ติดร่างแหเข้ามาด้วย, กล่าวหา)

    (f) furnished    (จัดหา, ติดตั้งเครื่องเรือนให้, เตรียมพร้อม)  

    (g) clarified    (แคล้-ริ-ไฟ)  (ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง, ทำให้บริสุทธิ์-ใสสะอาด)

    (h) categorized    (จัดเป็นหมวดหมู่, แบ่งออกเป็นประเภท, ลำดับชั้น)

9. The phrase “residential areas” in paragraph 4 refers to areas where __________________.

(วลี  “พื้นที่อยู่อาศัย”  ในพารากราฟ ๔ หมายถึงพื้นที่ซึ่ง _________________________)

    (a) factories are located    (โรงงานตั้งอยู่)

    (b) birds are protected    (นกได้รับการคุ้มครอง)

    (c) people live    (ผู้คนอาศัยอยู่)

    (d) tourists stay    (นักท่องเที่ยวพักอาศัย)

10. It can be inferred that this year the engineers did not open the gates because _____________.

(มันสามารถสรุปว่า  ปีนี้วิศวกรไม่เปิดประตูน้ำเพราะว่า _____________________________)

      (a) they agreed with the ecologists    (พวกเขาเห็นด้วยกับนักนิเวศวิทยา)

      (b) they knew Washington would not support them    (พวกเขารู้ว่าวอชิงตันจะไม่สนับสนุน

            พวกเขา)  (ประโยคแรกของพารากราฟสุดท้ายกล่าวว่า  “ปีนี้  การทะเลาะกัน (เพื่อช่วยชีวิต

            นก) (ระหว่างวิศวกรควบคุมนำ้และนักนิเวศวิทยา) ไปไกลถึงกรุงวอชิงตัน (หมายถึง  เรื่องนี้

            ไปถึงสภาคองเกรส หรือประธานาธิบดีสหรัฐฯ) ก่อนที่วิศวกรตัดสินใจว่าพวกเขาจะไม่เปิดประ

             ตูน้ำ  และ (ไม่) ทำให้น้ำท่วมพื้นที่สร้างรังนกกระจอกที่สำคัญ”  คือทางสภาคองเกรสทราบ

             เรื่องและเห็นด้วยที่นักนิเวศวิทยาคัดค้านไม่ให้วิศวกรเปิดประตูน้ำ  ซึ่งจะทำให้น้ำไหลเข้าไป

             ในบึงเอฟเวอร์เกลด  และท่วมรังนกกระจอก)

      (c) there was a risk of flooding farmland    (มีความเสี่ยงว่าน้ำจะท่วมที่ดินเพาะปลูก)

      (d) there was a water shortage the year before    (มีการขาดแคลนน้ำเมื่อปีก่อน)

11. The word “extinction” in the fifth paragraph refers to _____________________________.

(คำว่า  “การสูญพันธุ์”  ในพารากราฟ ๕ หมายถึง _________________________________)

      (a) controversy    (การโต้แย้ง, การถกเถียง, การเถียงทะเลาะ)

      (b) migration    (การอพยพ)

      (c) flight    (การบิน, เที่ยวบิน)

      (d) reflection    (ภาพสะท้อน, การสะท้อนกลับ, สิ่งที่สะท้อนกลับ, การส่องกลับ,การครุ่นคิด, การไตร่ตรอง)   

      (e) death or destruction of all remaining members of a species of animal or plant   

           (การตายหรือการทำลายล้างของสมาชิกที่เหลือทั้งหมดของพันธุ์สัตว์หรือพืช, การ

           สูญพันธุ์)

      (f) advent    (การมาถึง, การปรากฏขึ้น, การกำเนิด)

      (g) malfunction    (การทำงานอย่างบกพร่อง, การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ)

      (h) malediction    (การด่า, การแช่งด่า, การสาปแช่ง)

12. The word “upturn” in paragraph 5 means _____________________________________.

(คำว่า  “การเพิ่มขึ้น, การเพิ่มการขายหรือผลกำไร, ความยุ่งเหยิง, ความไม่มีระเบียบ, การหันขึ้น, การพลิกขึ้น, การกลับกัน”  ในพารากราฟ ๕  หมายถึง ____________________)

      (a) decline    (การลดลง, การเสื่อมโทรม, การล่มสลาย)

      (b) stability    (ความมั่นคง, เสถียรภาพ)

      (c) increase    (การเพิ่มขึ้น)

      (d) reverse    (ด้านตรงกันข้าม, ด้านกลับ, ด้านหลัง, การถอยหลัง, ส่วนกลับ, ความปราชัย, ความเคราะห์

            ร้าย, ความล้มเหลวสิ้นเชิง)

      (e) opulence    (อ๊อพ-พู-เลนซ)  (ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย)

      (f) artifact    (สิ่งหรือเครื่องมือที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น)

      (g) fluctuation    (ความผันผวน, ความไม่แน่นอน, การขึ้นๆลงๆ)   

      (h) collapse    (การล้มลง, การทรุดลง, ภาวะทรุดโทรม, ล้มลง, ทรุดลง, พังลง, ล้มหมดสติ,

            (ราคา) ตกฮวบฮาบ)

13. The word “this” in the final paragraph refers to the _____________________________.

(คำว่า  “นี้”  ในพารากราฟสุดท้าย  หมายถึง __________________________________)

      (a) protection of the sparrow nesting area    (การปกป้องคุ้มครองพื้นที่สร้างรังของนกกระจอก)

      (b) decision to store water in the farms around Everglades National Park    (การตัด

            สินใจที่จะกักเก็บน้ำในไร่นารอบๆ อุทยานแห่งชาติเอฟเวอร์เกลด)  (หมายถึง  การตัดสิน

            ใจที่จะไม่เปิดประตูน้ำให้เข้าไปท่วมในบริเวณที่นกทำรัง  แต่จะเก็บกักน้ำไว้ในฟาร์มรอบๆ

             อุทยานแห่งชาติเอฟเวอร์เกลดแทน)

      (c) fight between engineers and ecologists    (การต่อสู้ระหว่างวิศวกรและนักนิเวศวิทยา)

      (d) engineers’ idea of flooding the Everglades residential areas    (ความคิดของวิศวกรที่จะทำ

            ให้น้ำท่วมพื้นที่อยู่อาศัยของบึงเอฟเวอร์เกลด)

14. The pair of words that does not have similar meaning is _________________________.

(คู่ของคำซึ่งไม่มีความหมายเหมือนกันคือ ____________________________________)

      (a) fight – argue    (ทะเลาะ – ถกเถียง)

      (b) storing – releasing    (การกักเก็บ – การปล่อยออกมา)

      (c) endangered – threatened    (ทำให้เป็นอันตราย – เป็นภัยคุกคาม)

      (d) ecologist – environmentalist    (นักนิเวศวิทยา – นักสิ่งแวดล้อม)

15. The word “recover” in the final paragraph could be replaced by ____________________.

(คำว่า  “คืนสู่สภาพเดิม, กลับอย่างเดิม, เอากลับคืน, เอามาได้อีก, หายไข้, หายเป็นปกติ, ได้ค่าชดเชย”  ในพารากราฟสุดท้าย  สามารถแทนโดย __________________)

      (a) approach    (เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที, จวน)   

      (b) reproach    (ตำหนิ, ต่อว่า, ดุ, ประณาม)

      (c) evade    (หลบเลี่ยง, หลบหน้า, หลีกหนี, เลี่ยง)

      (d) proclaim    (ประกาศอย่างเป็นทางการ)

      (e) recuperate    (กลับมีสภาพหรือกำลังเหมือนเดิม, ฟื้นคืน, พักฟื้น, ทำให้ฟื้นคืน, กู้, เอาคืน)

      (f) terminate     (เลิก, ยุติ, บอกเลิกหรือยุติ)

      (g) unite    (รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ร่วมกัน)

      (h) interpret    (ตีความหมาย, แปลความหมาย, อธิบาย, ชี้แจง, แปล)

16. The passage suggests that ________________________________________________.

(บทความแนะนำว่า __________________________________________________)

      (a) the Cape Sable seaside sparrow is not native to Florida    (นกกระจอกเคพเซเบิลมิใช่สัตว์พื้น

            เมืองของรัฐฟลอริดา)  (ประโยคแรกของพารากราฟแรกกล่าวว่า  นกชนิดนี้อาศัยอยู่เฉพาะในบึงเอฟ

            เวอร์เกลดของรัฐฟลอริดาเท่านั้น)

      (b) ecologists need to learn more about engineering    (นักนิเวศวิทยาจำเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยว

           กับวิศวกรรม)  (บทความมิได้พูดถึงเรื่องนี้)

      (c) all species in the Everglades would have become extinct without help from ecologists    (สัตว์

            ทุกชนิดในบึงเอฟเวอร์เกลดคงจะได้สูญพันธุ์ไปแล้ว  ถ้ามิได้รับความช่วยเหลือจากนักนิเวศวิทยา)  (บท

             ความมิได้บอกว่าสัตว์ทุกชนิดจะสูญพันธุ์)

      (d) flood-control engineers should not interfere with the ecological system of the

            Everglades    (วิศวกรควบคุมน้ำท่วมไม่ควรแทรกแซงกับระบบนิเวศของบึงเอฟเวอร์เกลด

            (พารากราฟ ๔ กล่าวว่า  “นักนิเวศวิทยาได้โต้แย้ง (อ้างเหตุผล) ว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยชีวิต

            นกกระจอก  ก็คือให้วิศวกรควบคุมน้ำท่วมหยุดกักเก็บและ (หยุด) ปล่อยน้ำจำนวนหลายล้าน

            แกลลอนในไร่นาและพื้นที่อยู่อาศัย  ซึ่งล้อมรอบอุทยานแห่งชาติเอฟเวอร์เกลด”  ซึ่งเป็น

            การเสนอแนะวิศวกรมิให้แทรกแซงดังกล่าว)

17. The main idea of the passage is ____________________________________________.

(ใจความหลักของบทความ คือ ____________________________________________)

      (a) why Cape Sable seaside sparrows leave their nesting area    (ทำไมนกกระจอกเคพเซเบิลจึงละ

            ทิ้งบริเวณสร้างรังของมัน)

      (b) why birds in Everglades National Park become endangered species    (ทำไมนกในอุทยานแห่ง

            ชาติเอฟเวอร์เกลดจึงเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์)

      (c) how ecologists challenged engineers on the Everglades National Park’s flood control    (นักนิ

            เวศวิทยาท้าทายวิศวกรอย่างไรในเรื่องการควบคุมน้ำท่วมของอุทยานแห่งชาติเอฟเวอร์เกลด)

      (d) how the Cape Sable seaside sparrow was saved from becoming extinct    (นกกระจอก

             เคพเซเบิลได้รับการช่วยชีวิตจากการสูญพันธุ์อย่างไร)  (ดูจาก ๒ ประโยคสุดท้ายของพารา

             กราฟสุดท้ายที่กล่าวว่า  “การตัดสินใจไม่เปิดประตูน้ำได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของประชากรของ

             นกกระจอก” และ  “โดยการทำสิ่งนี้  เรายอมให้พันธุ์นกกระจอกเคพเซเบิล คืนสู่สภาพเดิม”

             นักนิเวศวิทยากล่าว)

 

(คำแปล)

การต่อสู้-ดิ้นรนเพื่อช่วยชีวิตนกกระจอกพันธุ์เคพเซเบิล

 

            นกกระจอกชายทะเล (seaside sparrow) พันธุ์เคพเซเบิล,  ซึ่งเป็นนกตัวเล็กจิ๋ว (tiny) ที่อาศัยอยู่เฉพาะในบึงเอฟเวอร์เกลดของรัฐฟลอริดาเท่านั้น  และเป็นหนึ่งในบรรดาพันธุ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ที่สุด (most endangered species), ได้เริ่มต้นที่จะกลับมา (make a comeback) ฤดูใบไม้ผลินี้, นักสิ่งแวดล้อม (environmentalists) กล่าว (อุทยานแห่งชาติเอฟเวอร์เกลดเป็นเขตสงวน  มีพื้นที่เป็นบึงขนาดกว้างใหญ่  มีพื้นที่กว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางตอนปลายของภาคใต้ของรัฐฟลอริดา  ประกอบด้วยป่าไม้โกงกาง, บึงของหญ้าสูง และไม้สนที่ขึ้นในน้ำ  ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายร้อยพันธุ์)

            คณะสำรวจ (survey team) ได้เห็น (spotted) นกกระจอกอย่างน้อย ๖,๐๐๐ ตัวในบึงเอฟเวอร์เกลดฤดูใบไม้ผลินี้,  โดยเพิ่มขึ้นจากที่ได้ประมาณการ (estimated) ไว้ว่าจะมี ๔,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ตัว,  การเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นภายหลัง (followed) การตัดสินใจโดยวิศวกรควบคุมน้ำท่วม (flooding control engineers) ที่จะไม่ให้น้ำท่วม (ไหลบ่า, ทำให้เต็มไปด้วย) (inundate) บริเวณ (พื้นที่) ทำรัง (nesting ground) ที่สำคัญ (ที่เป็นหัวใจ, ทีเป็นแก่นสาร) (key)

            ทั้งๆ ที่มีข่าวดี  นกกระจอกเคพเซเบิลยังคงอยู่ในบัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ (endangered list),  ตั้งแต่ปี ๑๙๘๑ จำนวนของมันได้ลดลง (ตก, จมลง, หยดลง, หย่อนลง, ทำให้ตก, ทำให้จมลง, ทำให้หยดลง, ส่งจดหมาย, ส่งข่าว) (dropped) กว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์,  ทั้งนี้  บึงเอฟเวอร์เกลดเป็นที่อยู่อาศัย (บ้าน) (home) ของสัตว์อย่างน้อยที่สุด ๑๔ พันธุ์  ซึ่งได้รับการแบ่งประเภท (แยกประเภท, แยกหมวดหมู่) (classified) เป็น (สัตว์ซึ่งถูก) คุกคาม (ได้รับอันตราย) (threatened) หรือใกล้สูญพันธุ์ (endangered)

            นักนิเวศวิทยา (Ecologists) ได้โต้แย้ง (อ้างเหตุผล, ถกเถียง, อภิปราย) (argued) ว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยชีวิตนกกระจอก  ก็คือให้วิศวกรควบคุมน้ำท่วม (flood-control engineers) หยุดกักเก็บ (storing) และ (หยุด) ปล่อย (releasing) น้ำจำนวนหลายล้านแกลลอนในไร่นา (farm)  และพื้นที่อยู่อาศัย (residential areas)  ซึ่งล้อมรอบ (surrounding) อุทยานแห่งชาติเอฟเวอร์เกลด

            ปีนี้  การทะเลาะกัน (การต่อสู้, การสู้รบ, การดิ้นรน, การทำสงคราม) (fight) (เพื่อช่วยชีวิตนก) (ระหว่างวิศวกรควบคุมน้ำและนักนิเวศวิทยา) ไปไกลถึงกรุงวอชิงตัน (หมายถึง  เรื่องนี้ไปถึงสภาคองเกรส หรือประธานาธิบดีสหรัฐฯ) ก่อนที่วิศวกรตัดสินใจว่าพวกเขาจะไม่เปิดประตูน้ำ (gates) และ (ไม่) ทำให้น้ำท่วม (flood) พื้นที่สร้างรังนกกระจอก (sparrow nesting area) ที่สำคัญ,  โดยนักสิ่งแวดล้อมได้เตือน (warned) ว่า  น้ำท่วม (flooding) ปีนี้สามารถนำไปสู่ (lead to) การสูญพันธุ์ (extinction) ของนก,  ทั้งนี้  การตัดสินใจไม่เปิดประตูน้ำได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้น (การเพิ่มการขายหรือผลกำไร, ความยุ่งเหยิง, ความไม่มีระเบียบ, การหันขึ้น, การพลิกขึ้น, การกลับกัน) (upturn) ของประชากร (population) ของนกกระจอก,  “โดยการทำสิ่งนี้  เรายอมให้ (อนุญาตให้, ยกให้) (allowed) พันธุ์นกกระจอกเคพเซเบิล (the species) คืนสู่สภาพเดิม (กลับอย่างเดิม, เอากลับคืน, เอามาได้อีก, หายไข้, หายเป็นปกติ, ได้ค่าชดเชย) (recover)” นักนิเวศวิทยากล่าว

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป