หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 39)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

Believe It Or Not

 

          Spies from South Korea are infiltrating North Korea to poison a group of “bovio-Koreans” - - that’s cows to you and me.  So we hear from a Pyongyang news agency, anyway.

          The evidence is that 15 cows died and another eight became sick earlier last summer.  “We cannot guess how many will fall to the vicious plot.” said the agency.  Doctors found the cows had died from eating indigestible substances such as hemp rope and vinyl - - possibly fed to them in secret commando operations.

          The oddest thing is that the cows are from South Korea, having been presented to the North as gifts.  The complaint is being taken seriously by the South.  The Unification Ministry said : “The government proposes a joint investigation to determine if their claim is true, with cattle breeders, veterinarians and government officials from both sides participating.”  

          Foreign correspondent Jason Crane reported : If what the North Koreans say is true, it is one of the weirdest commando operations in the history of modern warfare.  If it’s not, it could be proof that communism actually causes insanity.” 

 

1. The main purpose of writer is to ____________________________________________.

(วัตถุประสงค์สำคัญของผู้เขียน  คือเพื่อ _____________________________________)

    (a) describe a country and its people    (พรรณนาประเทศหนึ่งและพลเมืองของมัน)

    (b) investigate a crime    (สืบสวนสอบสวนอาชญากรรม)

    (c) comment on a news item    (แสดงความคิดเห็น – วิพากษ์วิจารณ์ – เกี่ยวกับข่าวชิ้นหนึ่ง

          (จากบทความทั้ง ๔ พารากราฟ  ผู้เขียนแสดงความเห็นข่าวชิ้นหนึ่งที่ได้จากสำนักข่าวเปียง

          ยางของเกาหลีเหนือ  ที่กล่าวหาว่าสายลับของเกาหลีใต้ลักลอบเข้าไปในเกาหลีเหนือเพื่อวาง

          ยาพิษวัวที่่ตนเองมอบให้เกาหลีเหนือเป็นของขวัญ)

    (d) explain why North Koreans are very poor    (อธิบายว่าทำไมชาวเกาหลีเหนือจึงยากจนมาก)

2. The word “infiltrating” in the first paragraph means ______________________________.

(คำว่า  “แทรกซึม, ซึมทะลุ, ทำให้แทรกซึม”  ในพารากราฟแรก  หมายถึง _________________)

    (a) declaring war on another country    (ประกาศสงครามกับอีกประเทศหนึ่ง)

    (b) exploring in a country with a specific purpose    (สำรวจในประเทศหนึ่ง  ด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง)

    (c) persuading people in a country to believe in something    (ชักชวนผู้คนในประเทศหนึ่งให้เชื่อมั่นใน

          บางสิ่งบางอย่าง)

    (d) going into a country secretly with an unfriendly purpose    (เข้าไปในประเทศหนึ่งอย่าง

          ลับๆ  ด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นมิตร)

3. The “vicious plot” in paragraph 2 refers to the plan to ___________________________.

(“แผนการชั่วร้าย” ในพารากราฟ ๒  หมายถึงแผนการที่จะ __________________________)

    (a) secretly poison North Korean supplies    (ใส่ยาพิษลงในเสบียงของเกาหลีเหนืออย่างลับๆ)

    (b) feed cows harmful things    (ให้อาหารวัวด้วยสิ่งที่เป็นอันตราย)  (ประโยคสุดท้ายของพารา

          กราฟ ๒ กล่าวว่า  “แพทย์พบว่าวัวได้ตายไปจากการกินสารที่ไม่สามารถย่อยได้  เช่น  เชือก

          ป่านหรือปอ, และวีนิล (สารสังเคราะห์) - - ซึ่งเป็นไปได้ว่าถูกป้อนให้กับพวกมันในการปฏิบัติการ

          ลับของหน่วยจู่โจมที่ได้รับการฝึกเป็นพิเศษ)

    (c) use cows as spies    (ใช้วัวเป็นสายลับ)

    (d) kill every person in North Korea    (ฆ่าทุกคนในเกาหลีเหนือ)

4. The word “them” in paragraph 2 refers to _____________________________________.

(คำว่า  “พวกมัน”  ในพารากราฟ ๒ หมายถึง __________________________________)

    (a) operations    (การปฏิบัติการ)

    (b) substances    (สาร, สสาร, แก่นสาร, เนื้อหนังมังสา, ร่างกาย, ธาตุแท้, ความหมายสำคัญ, เนื้อหา,

          ใจความ, ส่วนสำคัญ, ทรัพย์สิน)

    (c) cows    (วัว)  (ดูจากวลี  possibly fed to them in secret commando operations ซึ่ง

          หมายถึง  “ซึ่งเป็นไปได้ว่าถูกป้อน (สารที่ย่อยไม่ได้ เช่น เชือกป่านปอและวีนิล) ให้กับพวก

          มันในการปฏิบัติการลับของหน่วยจู่โจมฯ)

    (d) doctors    (แพทย์)

5. It can be inferred from the passage that _______________________________________.

(มันสามารถสรุปจากบทความว่า ___________________________________________)

    (a) all the cows died    (วัวทั้งหมดตาย)

    (b) more cows may die    (วัวอาจจะตายเพิ่มขึ้น)  (ดูจากประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๒ ที่กล่าว

          ว่า  เราไม่สามารถเดาได้ว่า  วัวอีกกี่ตัวจะตกเป็นเหยื่อของแผนการที่ชั่วร้าย,”  สำนักข่าว (เปียง

          ยาง) กล่าว,  ซึ่งหมายถึงอาจจะมีวัวตายอีกมาก  จากแผนชั่วร้ายของเกาหลีใต้)

    (c) communism causes insanity    (ลัทธิคอมมิวนิสต์ก่อให้เกิดความวิกลจริต – ภาวะสติวิปลาส)  (ยังเป็น

          เพียงการคาดการของผู้สื่อข่าวต่างประเทศ  เจสัน เครน  เท่านั้นว่า  ถ้าเรื่องที่เกาหลีเหนือกล่าวหาเกาหลี

          ใต้เป็นความจริง  ก็จะเป็นการปฏิบัติการที่ประหลาดที่สุดของเกาหลีใต้  แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริง  ก็จะเป็น

          ความวิปลาสของลัทธิคอมมิวนิสต์ของเกาหลีเหนือ  ที่กุเรื่องขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายเกาหลีใต้)

    (d) cows had been given to South Korea as gifts    (วัวถูกมอบให้เกาหลีใต้เป็นของขวัญ)  (ความจริงคือ 

          วัวถูกมอบให้เกาหลีเหนือ)

6. The word “oddest” in paragraph 3 can be best replaced by ________________________.

(คำว่า  “แปลกประหลาด, ผิดปกติที่สุด, ชอบกลที่สุด”  ในพารากราฟ ๓  สามารถแทนดีที่สุดโดย ___

______________)

    (a) oldest    (เก่าแก่ที่สุด, อายุมากที่สุด)

    (b) most tedious   (น่าเบื่อที่สุด, น่ารำคาญที่สุด)

    (c) most ignorant    (โง่เขลาที่สุด)

    (d) tiniest   (ไท้-นี่-เอสท)  (เล็กมากที่สุด, จิ๋วที่สุด)

    (e) heaviest   (หนักที่สุด)

    (f) most peculiar    (แปลกประหลาดที่สุด)

    (g) most melodious   (เม-โล้-เดียส)  (ไพเราะที่สุด, เสียงหวานที่สุด)

    (h) hardest    (ยากที่สุด, ลำบากที่สุด, หนักที่สุด, แข็งที่สุด)

7. South Korea’s reaction to the complaint was ______________________________________.

(ปฏิกิริยาของเกาหลีใต้ที่มีต่อข้อร้องเรียน – ว่าตนวางยาพิษวัวของเกาหลีเหนือ – คือ ___________)

    (a) to consider it important    (ถือว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ)  (ประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๓ กล่าวว่า 

          “การร้องทุกข์ (การร้องเรียน) (โดยเกาหลีเหนือ) กำลังได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังโดยเกา

          หลีใต้)

    (b) to apologize to North Korea    (ขอโทษเกาหลีเหนือ)

    (c) to take the cows back    (นำวัวกลับคืนมา)

    (d) not to worry about it    (ไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับมัน)

8. The word “Unification” in paragraph 3 is closest in meaning to _____________________.

(คำว่า  “การรวมตัวกัน, กระบวนการรวมตัว, ความสอดคล้องกัน, สภาพที่รวมตัวกันหรือสอดคล้องกัน”  ในพารากราฟ ๓  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ __________________)

    (a) profusion    (โพร-ฟิ้วส-ชั่น)   (ปริมาณที่มากมายเกินไป, ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย)  

    (b) oblivion     (อะ-บลิ้ฟ-เวี่ยน)  (การถูกลืม, การสูญจากความทรงจำ, การลืมเลือน, การให้อภัย, การอภัยโทษ)  

    (c) expedition    (เอคส-พิ-ดิ๊ช-ชั่น)  (การเดินทาง, การเดินทางเพื่อสำรวจหรือทำสงคราม ฯลฯ)

    (d) sensation    (ความรู้สึก, ประสาทสัมผัส, ความตื่นเต้น, ความเกรียวกราว)

    (e) consolidation    (การรวมเข้าด้วยกัน, การรวมบริษัท, การทำให้แข็งแรง, การรวบรวมกำลัง,

         การร่วมกันฟ้องศาล)

    (f) devastation    (การทำลาย, การล้างผลาญ)

    (g) starvation    (ความอดอยากขาดแคลน, ความหิวโหย, การอดอาหารตาย)

    (h) discussion    (การประชุมปรึกษาหารือ)

9. The investigating team excludes ____________________________________________.

(ทีมสอบสวน – เรื่องร้องเรียนของเกาหลีเหนือ – ไม่รวม ____________________________)

    (a) veterinarians    (สัตว์แพทย์)  (ดูคำอธิบายใน ข้อ “B”)

    (b) correspondents    (นักข่าว, ผู้สื่อข่าว)  (ประโยคสุดท้ายของพารากราฟ ๓ กล่าวว่า  “กระทรวง

          รวมชาติ (ของเกาหลีใต้) กล่าวว่า  “รัฐบาลเสนอให้มีการสอบสวนร่วมกัน  เพื่อระบุ (กำหนด)

          ว่าคำกล่าวอ้างของเกาหลีเหนือเป็นจริงหรือไม่,  โดยมีผู้เพาะพันธุ์ (ผู้เลี้ยง) วัวควาย, สัตว์

           แพทย์ และเจ้าหน้าที่รัฐ (ข้าราชการ) จากทั้ง ๒ ฝ่าย (เกาหลีเหนือและใต้) เข้าร่วมด้วย

           (ในการสอบสวน)”)

    (c) cattle breeders    (ผู้เพาะพันธุ์ – ผู้เลี้ยง – วัวควาย)  (ดูคำอธิบายใน ข้อ “B”)

    (d) government officials    (เจ้าหน้าที่รัฐ, ข้าราชการ)  (ดูคำอธิบายใน ข้อ “B”)

10. South Korea has proposed to _____________________________________________.

(เกาหลีใต้ได้เสนอที่จะ ________________________________________________)

      (a) send veterinarians to North Korea    (ส่งสัตว์แพทย์ไปยังเกาหลีเหนือ)

      (b) deliver more cows to replace the dead ones    (ส่งมอบวัวเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนตัวที่ตายไป)

      (c) participate in an investigation of the matter    (มีส่วนร่วมในการสอบสวนเรื่องดังกล่าว –

            ข้อร้องเรียนของเกาหลีเหนือ)  (ดูจากประโยคสุดท้ายของพารากราฟ ๓ ที่กล่าวว่า  “กระทรวง

            รวมชาติ (ของเกาหลีใต้) กล่าวว่ารัฐบาลเสนอให้มีการสอบสวนร่วมกัน...................โดยมีเจ้า

            หน้าที่จากทั้ง ๒ ฝ่าย เข้าร่วม)

      (d) reconsider its relationship with North Korea    (พิจารณาความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนืออีกครั้ง)

11. What does “weirdest” in paragraph 4 mean?

(ประหลาดที่สุด, อัศจรรย์ที่สุด, นอกเหนือหลักธรรมชาติที่สุด, อาเพศที่สุด, อภินิหารที่สุด”  ในพารากราฟ ๔ หมายถึงอะไร)

      (a) largest    (ใหญ่ที่สุด)

      (b) most rapid    (รวดเร็วที่สุด)

      (c) most exciting    (น่าตื่นเต้นที่สุด)

      (d) longest    (ยาวนานที่สุด)

      (e) shortest    (สั้นที่สุด)

      (f) strangest    (ประหลาดที่สุด)

      (g) most successful    (ประสบความสำเร็จที่สุด)

      (h) most complicated    (สลับซับซ้อนที่สุด)

12. The writer’s tone can best be described as ___________________________________.

(น้ำเสียงของผู้เขียนสามารถอธิบายได้ดีที่สุดว่า ________________________________)

      (a) optimistic    (มองโลกในแง่ดี)

      (b) neutral    (เป็นกลาง, ไม่เข้าข้างฝ่ายใด)

      (c) understanding    (เข้าอกเข้าใจ)

      (d) amused    (ขบขัน, เพลิดเพลิน, บันเทิงใจ)  (ดูจากพารากราฟแรกที่กล่าวว่า  “...............นั่นคือ

            วัวสำหรับคุณและผม...............”  และพารากราฟสุดท้ายที่กล่าวว่า “................มันก็จะเป็นการ

            ปฏิบัติการของหน่วยจู่โจมฯ ที่ประหลาดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการสงครามสมัย

            ใหม่  (แต่) ถ้ามันไม่เป็นความจริง  มันสามารถเป็นข้อพิสูจน์ (หลักฐาน) ว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ก่อ

            ให้เกิดความวิกลจริต (ภาวะสติวิปลาส) อย่างแท้จริง (ที่กุเรื่องขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายเกาหลีใต้ 

            ว่ามีการวางยาพิษวัว”)

      (e) disappointed    (ผิดหวัง)

      (f) exasperated    (โมโหมาก, โกรธเคืองมาก)

      (g) flabbergasted    (ประหลาดใจ, ตกตะลึง)

      (h) upset    (ไม่สบายใจ, หงุดหงิด)

13. The word “insanity” in the final paragraph may be replaced by ______________________.

(คำว่า  “ความวิกลจริต, ภาวะสติวิปลาส, การมีสติที่ไม่ปกติ, ความโง่มาก”  ในพารากราฟสุดท้าย  อาจจะแทนโดย _________________)

      (a) personality    (บุคลิกภาพ)

      (b) ambition    (ความทะเยอทะยาน, ความปรารถนา, ความมักใหญ่ใฝ่สูง)

      (c) dissatisfaction    (ความไม่พอใจ)

      (d) disadvantage    (ข้อเสียเปรียบ, ความเสียเปรียบ, ข้อเสียหาย, ความเสียหาย, ความเป็นเบี้ยล่าง)

      (e) disturbance    (การรบกวน, การทำให้ไม่สงบ, การทำให้ยุ่ง, การทำให้ลำบาก, สิ่งที่รบกวน, ความ

           ไม่สงบ)

      (f) achievement    (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

      (g) mental illness or psychosis    (ความเจ็บป่วยทางจิตใจ  หรือ  ความวิกลจริต, ความผิดปกติ

            ของจิต, โรคจิต)

      (h) mortality    (ความตาย, อัตราการตาย, การที่ต้องตาย, มนุษย์ที่ต้องตาย, ความหายนะ)

14. This passage was written by ______________________________________________.

(บทความนี้ถูกเขียนโดย _______________________________________________)

      (a) Jason Crane    (เจสัน เครน)  (เป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่ผู้เขียนยกคำพูดของเขามาอ้าง)

      (b) a Pyongyang reporter    (ผู้สื่อข่าวเปียงยาง)  (ผู้เขียนยกถ้อยคำบางอย่างของสำนักข่าวเปียงยาง

            มาอ้าง)

      (c) an unnamed reporter    (ผู้สื่อข่าวที่มิได้ระบุชื่อ

      (d) a Unification Ministry spokesman    (โฆษกของกระทรวงรวมชาติ – ของเกาหลีใต้)  (ผู้เขียนเพียง

            แต่ยกคำแถลงของกระทรวงรวมชาติมาอ้างเท่านั้น)

 

(คำแปล)

เชื่อหรือไม่

 

            สายลับ (Spies) จากเกาหลีใต้กำลังแทรกซึม (ซึมทะลุ, ทำให้แทรกซึม) (infiltrating) (เข้าไปใน) เกาหลีเหนือ  เพื่อที่จะวางยาพิษ (ฆ่าหรือทำอันตรายด้วยยาพิษ, ทำลาย, ทำให้เสีย) (poison) กลุ่มของชาวเกาหลีซึ่งเป็นวัว (วัวเกาหลี) (bovio-Koreans) (เป็นการเรียกในเชิงเปรียบเทียบ) - - นั่นคือวัวสำหรับคุณและผม,  เราได้ยินเช่นนั้น (So we hear) จากสำนักข่าวกรุงเปียงยาง (Pyongyang news agency) อย่างไรก็ตาม

            พยานหลักฐาน (หลักฐาน, พยานบุคคล, วัตถุพยาน, ความชัดแจ้ง) (evidence) ก็คือว่า  วัว ๑๕ ตัวตาย  และอีก ๘ ตัวเกิดเจ็บป่วย (became sick) ก่อนหน้านั้นเมื่อฤดูร้อนของปีที่แล้ว (earlier last summer),  “เราไม่สามารถเดา (ทาย, คาดคะเน, คิดว่า, เข้าใจ) (guess) ว่าวัวอีกกี่ตัวจะตกเป็นเหยื่อของ (fall to) แผนการที่ชั่วร้าย (vicious plot),”  สำนักข่าว (เปียงยาง) กล่าว,  ทั้งนี้  แพทย์พบว่าวัวได้ตายไปจากการกินสารที่ไม่สามารถย่อยได้ (indigestible substances)  เช่น  เชือกป่านหรือปอ (hemp rope), และวีนิล (สารสังเคราะห์) - - ซึ่งเป็นไปได้ว่าถูกป้อน (possibly fed) ให้กับพวกมันในการปฏิบัติการของหน่วยจู่โจมที่ได้รับการฝึกเป็นพิเศษ (commando operations) ในแบบลับๆ (secret)

            สิ่งที่แปลกประหลาด (ผิดปกติ) ที่สุด (oddest) คือว่า  วัว (ที่เจ็บป่วยและตาย) มาจากเกาหลีใต้  ซึงได้ถูกมอบ (presented) ให้เกาหลีเหนือในฐานะเป็นของขวัญ (as gifts)การร้องทุกข์ (การร้องเรียน, การบ่น, การแสดงความข้องใจ, การฟ้องร้องคดีแพ่ง) (complaint) (โดยเกาหลีเหนือ) กำลังได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง (taken seriously) โดยเกาหลีใต้,  ทั้งนี้  กระทรวงรวมชาติ (Unification Ministry) (ของเกาหลีใต้) กล่าวว่า  “รัฐบาลเสนอ (proposes) ให้มีการสอบสวนร่วมกัน (joint investigation) เพื่อระบุ (กำหนด, ตัดสินใจ, ตกลงใจ, ตั้งใจ, ยุติ) (determine) ว่าคำกล่าวอ้าง (การเรียกร้อง, การขอร้อง, การอ้างสิทธิ, เงินที่เรียกร้องให้จ่าย) (claim) ของเกาหลีเหนือเป็นจริง (true) หรือไม่,  โดยมีผู้เพาะพันธุ์ (ผู้เลี้ยง) (breeders) วัวควาย (cattle), สัตว์แพทย์ (veterinarians) และเจ้าหน้าที่รัฐ (ข้าราชการ) (government officials) จากทั้ง ๒ ฝ่าย (เกาหลีเหนือและใต้) เข้าร่วมด้วย (participating) (ในการสอบสวน)  

            ผู้สื่อข่าว (นักข่าว) ต่างประเทศ (Foreign correspondent) นายเจสัน เครน รายงานว่า  “ถ้าสิ่งที่ชาว (เจ้าหน้าที่) เกาหลีเหนือพูดเป็นความจริง (If what the North Koreans say is true)  มันก็จะเป็นการปฏิบัติการของหน่วยจู่โจมฯ ที่ประหลาดที่สุด  (weirdest) ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการสงครามสมัยใหม่ (modern warfare),  (แต่) ถ้ามันไม่เป็นความจริง  มันสามารถเป็นข้อพิสูจน์ (หลักฐาน, การทดสอบ, การพิสูจน์, การตรวจทาน, การตรวจปรู๊ฟ) (proof) ว่า  ลัทธิคอมมิวนิสต์ก่อให้เกิด (ทำให้เกิดขึ้น, ทำให้) (causes) ความวิกลจริต (ภาวะสติวิปลาส, การมีสติที่ไม่ปกติ, ความโง่มาก) (insanity) อย่างแท้จริง (ตามความเป็นจริง) (actually) (ที่กุเรื่องขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายเกาหลีใต้  ว่ามีการวางยาพิษวัว)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป