หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 33)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

China’s Erroneous Birth Control Policies

 

          China has warned its people that unless families start having more girl babies, an “army” of 110 million bachelors will be roaming the countryside looking for wives by the end of the decade.

          The proportion of males to females is already out of balance since 51.45 percent of China’s 1.428 billion people are men with the percentage increasing in the younger age groups.  The ratio of male births to female births is now 114 to 100, and among the 25 to 49 age group, there are 15 times more unmarried men than unmarried women.

          Analysts say the problem may stem from China’s strict birth control policies, which limit most families to only one child.

 

1. What would be the most appropriate title for the passage?

(อะไรจะเป็นชื่อเรื่องที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบทความนี้)

    (a) China’s Birth Control Policies    (นโยบายการคุมกำเนิดของจีน)

    (b) China’s Birth Control and Its Population    (การคุมกำเนิดของจีนและประชากรของจีน)

    (c) Birth Control’s Unbalancing Effect in China    (ผลซึ่งไม่สมดุลของการคุมกำเนิดในจีน

          (ดูจากพารากราฟสุดท้ายที่กล่าวว่า  ผลฯ ดังกล่าว  “อาจเกิดจากนโยบายคุมกำเนิดที่เข้มงวด

          ของจีน  ซึ่งจำกัดครอบครัวส่วนใหญ่ให้มีลูกได้เพียงคนเดียว”  โดยผลที่ตามมา  (ในพารา

          กราฟ ๒)  คือ  มีผู้ชายโสดมากกว่าผู้หญิงโสด – ในกลุ่มอายุ ๒๕-๔๙ ปี – ถึง ๑๕ เท่า  และ

          สัดส่วนของชาย-หญิง  รวมทั้งอัตราส่วนการเกิดของชาย-หญิง  ไม่สมดุลกัน  คือ  ชายมาก

          กว่าหญิง)

    (d) The Problems of Birth Control in China    (ปัญหาของการคุมกำเนิดในจีน)

2. In the first paragraph, “bachelors” refers to _____________________________________.

(ในพารากราฟแรก  “ชายโสด, ผู้ได้รับปริญญาตรี,  อัศวินหนุ่ม, สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีคู่”  หมายถึง _______

____________)

    (a) bigots    (บิ๊ก-เกิท)  (คนดันทุรัง, คนมีอคติ, คนใจคับแคบ, คนมีทิฐิมานะ, คนหัวดื้อ-ดื้อรั้น, คนมีความกระ

          ตือรือร้นอย่างคลั่งไคล้) 

    (b) assassins    (อะ-แซ้ส-ซิ่น)  (ผู้ลอบฆ่าโดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง, ผู้ทำลาย)

    (c) betrayers    (บิ-เทร้-เย่อ)  (ผู้ทรยศ, ผู้ไม่ซื่อสัตย์, ผู้นอกใจ, ผู้เผยความลับ, ผู้ล่อลวง-หลอกลวง, ผู้ทำ

          ให้ผิดหวัง) 

    (d) rivals    (คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ, ผู้ที่มีความสามารถหรือคุณสมบัติพอจะทัดเทียมกันได้, สิ่งที่พอจะ

          ทัดเทียมกันได้)

    (e) widowers    (พ่อหม้าย, ชายที่ภรรยาตายไปและไม่ได้แต่งงานใหม่)

    (f) martinets    (คนที่เคร่งครัดในระเบียบวินัย, คนเจ้าระเบียบ) 

    (g) unmarried men    (ชายที่ไม่ได้แต่งงาน, ชายโสด)

    (h) iconoclasts    (ไอ-ค้อน-โน-แคลสท)  (ผู้ทำลายความเชื่อ-ลัทธิ ที่ถือปฏิบัติกันมา, คนทำลายจารีต

         ประเพณี,  ผู้ทำลายรูป-รูปปั้นที่คนบูชา, ผู้ทำลายภาพพจน์) 

    (i) lexicographers    (นักเขียนพจนานุกรม) 

3. The word “roaming” in paragraph 1 could be best replaced by _____________________.

(คำว่า  “ตระเวนไป, ท่องเที่ยวไป, ท่องเที่ยวไปเรื่อย, เดินเตร่”  ในพารากราฟ ๑ สามารถแทนดีทีสุดโดย ____________________)

    (a) detecting    (พบ, ตรวจพบ, พบเห็น, สืบหา, สืบค้น)

    (b) wrecking    (ทำลาย, ทำให้เสียหายอย่างหนัก)

    (c) approaching    (เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที, จวน)

    (d) exploring    (สำรวจ)

    (e) evading    (หลบเลี่ยง, หลบหน้า, หลีกหนี, เลี่ยง)

    (f) wandering    (ท่องเที่ยว, เตร็ดเตร่, พเนจร, เดินเตร่, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน, ไม่มีถิ่น

          ที่อยู่แน่นอน, เถลไถล)

    (g) exploiting    (ใช้ประโยชน์, ใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ)

    (h) encountering    (เผชิญหน้า, พบกับ)

For items 4 – 7, According to the passage, which statement is true about __________________?

(สำหรับข้อ ๔ – ๗,  ตามที่บทความกล่าว  คำกล่าวใดเป็นความจริง – ถูกต้อง – เกี่ยวกับ __________)

4. an “army”

(“กองทัพ”)

    (a) A large number of men in the Chinese army will be looking for wives.    (ผู้ชายจำนวนมากใน

          กองทัพจีนจะกำลังมองหาภรรยา)  (บทความมิได้กล่าวไว้) 

    (b) Seventy percent of Chinese bachelors are soldiers in an army.    (๗๐ เปอร์เซ็นต์ของชายโสด

          ชาวจีนเป็นทหารในกองทัพบก)  (บทความมิได้กล่าวไว้)

    (c) A large number of Chinese males will be looking for wives.    (ผู้ชายชาวจีนจำนวนมาก

          จะกำลังมองหาภรรยา)  (พารากราฟแรกกล่าวว่า  “จีนได้เตือนประชาชนของตนว่า  ถ้าครอบ

          ครัวไม่เริ่มต้นมีเด็กทารกผู้หญิงเพิ่มมากขึ้น  “กองทัพ” (เป็นคำเปรียบเทียบ) ของชายโสดจำ

          นวน ๑๑๐ ล้านคน  จะกำลังตระเวนไป (ท่องเที่ยวไป) ในชนบท  เพื่อมองหาภรรยาในตอนปลาย

          ทศวรรษ (ปี ๒๐๒๐) (เพื่อผลิตทารกเพศหญิงเพิ่มมากขึ้น)”,  “กองทัพ”  จึงหมายถึง  “ชายโสด

          จำนวนมาก”  ข้อนี้จึงเป็นความจริง)

    (d) China has warned its army to start having more girl babies.    (จีนได้เตือนกองทัพของตนให้เริ่ม

           ต้นมีทารกผู้หญิงเพิ่มมากขึ้น)  (ความจริงคือ  จีนเตือนประชาชนของตนเกี่ยวกับเรื่องนี้ – ดูจากประโยค

           แรกของพารากราฟแรก)

5. “the number of young people in China”

(จำนวนของคนหนุ่มสาวในจีน”)

    (a) There are more boys than girls.    (มีเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิง)  (ดูจากประโยคแรกของพารา

          กราฟ ๒ ที่กล่าวว่า  “อัตราส่วน (สัดส่วน) ของผู้ชายต่อผู้หญิงขาดความสมดุลแล้ว (ในปัจจุบัน) 

          เพราะว่า ๕๑.๔๕ เปอร์เซ็นต์ของประชากรจำนวน ๑.๔๒๘ พันล้านคนของจีนเป็นผู้ชาย  โดยมี

          อัตรา ส่วนร้อยละ (จำนวนเปอร์เซ็นต์) ที่เพิ่มมากขึ้นของกลุ่มอายุที่เยาว์ลงมา (หมายถึง  ใน

          กลุ่มอายุที่น้อยลงมา  ผู้ชายยิ่งมากกว่าผู้หญิงเกินกว่า ๕๑.๔๕ เปอร์เซ็นต์)”  ซึ่งแสดงว่า  ใน

          จำนวนของคนหนุ่มสาวในจีน  เด็กชายต้องมากกว่าเด็กหญิง)

    (b) There are more girls than boys.    (มีเด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย)

    (c) The number of boys and girls are out of control.    (จำนวนของเด็กชายและหญิง  ไม่สามารถควบคุมได้)

    (d) There is an increasing number of girls as well as boys.    (มีจำนวนเด็กหญิงและเด็กชายเพิ่มมากขึ้น)

6. “the 25-49 age group”

(“กลุ่มอายุระหว่าง ๒๕-๔๙ ปี”)

    (a) There are 15 times as many people over 25 as those over 49.    (มีคนอายุเกิน ๒๕ ปี  มากเป็น

           ๑๕ เท่าของคนอายุเกิน ๔๙ ปี)

    (b) There are more single men than women.    (มีชายโสดมากกว่าหญิงโสด)  (ประโยคสุดท้าย

          ของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า  “.....................และในกลุ่มอายุระหว่าง ๒๕-๔๙ ปี  มีจำนวนผู้ชาย

          โสดมากกว่าผู้หญิงโสดถึง ๑๕ เท่า)

    (c) The number of single men and women are the same.    (จำนวนของชายโสดและหญิงโสดเท่ากัน)

    (d) Single men are outnumbered by single women.    (หญิงโสดมีจำนวนมากกว่าชายโสด)

7. “birth control policies in China”

(“นโยบายคุมกำเนิดในจีน)

    (a) They have been as strict as choosing young men for the army.    (มันเข้มงวดพอๆ กับการเลือก

          ชายหนุ่มสำหรับกองทัพ – หรือการเกณฑ์ทหาร)

    (b) They have created the problem of an imbalance between males and females.   

           (มันได้ก่อให้เกิดปัญหาของความไม่สมดุลระหว่างเพศชายและเพศหญิง)  (ดูคำอธิ

           บายจาก ข้อ ๑, ข้อ ๕ และ ข้อ ๖)

    (c) They have made it difficult for the army to recruit new soldiers.    (มันทำให้ยากลำบากสำหรับ

          กองทัพที่จะเกณฑ์ทหารใหม่)

    (d) They have been a disadvantage to most families with only one child.    (มันเป็นข้อเสียเปรียบ –

          ข้อเสียหาย – แก่ครอบครัวส่วนใหญ่ที่มีลูกเพียงคนเดียว)

8. The word “stem” in paragraph 3 means _______________________________________.

(คำว่า  “เกิดขึ้น, กำเนิด, เอาก้านออก, หยุด, หยุดยั้ง, ยับยั้ง, สกัด, ระงับ”  ในพารากราฟ ๓ หมายถึง _

___________________)

    (a) derive    (ได้รับ)

    (b) differ    (แตกต่าง)

    (c) refrain    (ละเว้น, หลีกเลี่ยง)

    (d) suffer    (ป่วยเป็น……..….. หรือ เป็นทุกข์หรือเดือดร้อนเพราะ……...….)

    (e) arise    (เกิดขึ้น, เป็นผลจาก, ลุกขึ้น)

    (f) separate    (แยก, แยกออก, สกัด)

    (g) recover    (ฟื้นจากไข้, หายจากประสบการณ์เลวร้าย, กู้ (ข้อมูล), เอากลับคืน)

9. The word “strict” in the final paragraph is closest in meaning to ______________________.

(คำว่า  “เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด, แม่นยำ, แน่นอน, สมบูรณ์”  ในพารากราฟสุดท้าย  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ ____________________)

    (a) appalling    (น่ากลัว, น่าใจหาย, น่าตกใจ)

    (b) commonplace    (ธรรมดาสามัญ, ปกติ, ทั่วไป)

    (c) widespread    (แพร่หลาย, กว้างขวาง)

    (d) intrepid    (อิน-เทร้พ-พิด)  (กล้าหาญ, กล้า, ไม่กลัว) 

    (e) ominous    (อ๊อม-มิ-เนิส)  (เป็นลางร้าย, ไม่เป็นมงคล, เป็นลางสังหรณ์, เป็นลางบอกเหตุ) 

    (f) stern    (เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด, พิถีพิถัน, ไม่ผ่อนผัน, บูดบึ้ง, รุนแรง)

    (g) sinister    (ซิ้น-นิส-เทอะ)  (มุ่งร้าย, ร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, ไม่เป็นมงคล, อุบาทว์, อัปรีย์) 

 

(คำแปล)

นโยบายคุมกำเนิดที่ผิดพลาดของจีน

 

           จีนได้เตือน (warned) ประชาชนของตนว่า  ถ้าครอบครัวไม่เริ่มต้นมีเด็กทารกผู้หญิง (girl babies) เพิ่มมากขึ้น  “กองทัพ” (เป็นคำเปรียบเทียบ) ของชายโสด (ผู้ได้รับปริญญาตรี,  อัศวินหนุ่ม, สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีคู่) (bachelors) จำนวน ๑๑๐ ล้านคน  จะกำลังตระเวนไป (ท่องเที่ยวไป, ท่องเที่ยวไปเรื่อย, เดินเตร่) (roaming) ในชนบท (countryside)  เพื่อมองหาภรรยา (looking for wives) ในตอนปลายทศวรรษ (decade) (ปี ๒๐๒๐) (เพื่อผลิตทารกเพศหญิงเพิ่มมากขึ้น)

            อัตราส่วน (สัดส่วน) (proportion) ของผู้ชายต่อผู้หญิงขาดความสมดุล (out of balance) แล้ว (ในปัจจุบัน)  เพราะว่า (since) ๕๑.๔๕ เปอร์เซ็นต์ของประชากรจำนวน ๑.๔๒๘ พันล้าน (billion) คนของจีนเป็นผู้ชาย  โดยมีอัตราส่วนร้อยละ (จำนวนเปอร์เซ็นต์) (percentage) ที่เพิ่มมากขึ้นของกลุ่มอายุที่เยาว์ลงมา (younger age groups) (หมายถึง  ในกลุ่มอายุที่น้อยลงมา  ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเกินกว่า ๕๑.๔๕ เปอร์เซ็นต์)  โดยอัตราส่วน (สัดส่วน) (ratio) ของการเกิดของเพศชาย (male births) ต่อการเกิดของเพศหญิง (female births) ในปัจจุบันเป็น ๑๑๔ ต่อ ๑๑๐,  และในกลุ่มอายุระ หว่าง ๒๕-๔๙ ปี  มีจำนวนผู้ชายโสด (ไม่ได้แต่งงาน) (unmarried men) มากกว่าผู้หญิงโสด (ไม่ได้แต่งงาน) (unmarried women) ถึง ๑๕ เท่า (15 times)

            นักวิเคราะห์ (Analysts) กล่าวว่า  ปัญหาอาจจะเกิดขึ้น (กำเนิด, เอาก้านออก, หยุด, หยุดยั้ง, ยับยั้ง, สกัด, ระงับ) (stem) จากนโยบายคุมกำเนิด (birth control policies) ที่เข้มงวด (กวดขัน, เคร่งครัด, แม่นยำ, แน่นอน, สมบูรณ์) (strict) ของจีน  ซึ่งจำกัด (limit) ครอบครัวส่วนใหญ่ให้มีลูกได้เพียงคนเดียวเท่านั้น (to only one child)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป