หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 32)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

A Livable House

 

          When my husband was promoted, we put our house up for sale.  Three weeks later, it was still on the market.  I became a compulsive housekeeper.  Every room had to be kept tidy and dishes had to be washed and put away when used.  Then one day the doorbell rang unexpectedly at 8 a.m.  Sleepily, I opened the door and saw the real estate agent standing there with a couple from Wyoming.  There had been no time to call, he explained, because the Wyomingites had to catch a plane home.

          Three people made their way past the dirty breakfast dishes on the kitchen table and into a bedroom with unmade beds.  As I retreated into a bathroom to take the curlers out of my hair, I heard the man say something to his wife.  Then they both laughed. 

          Two days later, the agent phoned to tell me that the couple had bought the house.  He repeated what the buyer had said as he handed over the check : “That house has a warm, lived-in feeling, just like ours.”

 

1. The house was for sale because ____________________________________________.

(บ้านประกาศขายเพราะว่า _______________________________________________)

    (a) it was untidy and dirty    (มันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสกปรก)

    (b) the husband did not like it    (สามีไม่ชอบมัน)

    (c) many things needed to be repaired    (หลายสิ่งจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม)

    (d) there was a change in the family    (มีการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว)  (ประโยคแรกของพารา

          กราฟแรกกล่าวว่า  “สามีของผู้เขียนได้รับการเลื่อนตำแหน่ง”)

2. The phrase “on the market” in the first paragraph refers to _______________________.

(วลี  “วางตลาด, ประกาศขาย”  ในพารากราฟแรก  หมายถึง _________________________)

    (a) in the vicinity of the market    (ในบริเวณของตลาด)

    (b) having a clearance sale    (มีการขายล้างสต็อก  คือ  ขายในราคาต่ำกว่าปกติ)

    (c) in the production process    (ในกระบวนการผลิต)

    (d) an order in a large amount    (การสั่งซื้อในปริมาณมาก)

    (e) up for sale or for sale   (กำลังถูกเสนอขาย)  (ในที่นี้เป็นเพราะว่ายังไม่มีคนมาซื้อ)

3. A ‘compulsive housekeeper’ is one who ______________________________________.

(หญิงดูแลบ้าน – แม่บ้าน – ซึ่งมีแรงผลักดันทางใจ  คือบุคคลผู้ซึ่ง ______________________)

    (a) does not expect anyone at the house    (มิได้คาดหวังคนใดๆ ที่บ้าน - มิได้คาดหวังว่ามีใครอยู่ที่บ้าน)

    (b) feels she must do housework    (รู้สึกว่าเธอจะต้องทำงานบ้าน)  (ดูจากประโยคที่ ๔ ของพารา

          กราฟแรกที่กล่าวว่า  “ห้องทุกห้องจำเป็นต้องถูกทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย (สะอาดสะอ้าน) และ

          จาน (จานใส่อาหาร) จำเป็นต้องถูกล้างและเก็บเข้าที่เมื่อถูกใช้”)

    (c) puts her house up for sale    (ประกาศขายบ้านของเธอ)

    (d) keeps house for a living    (ดูแลบ้านเพื่อยังชีพ หรือเป็นอาชีพ)

4. The word “compulsive” in paragraph 1 means ___________________________________.

(คำว่า  “มีแรงผลักดันทางใจ, ซึ่งบีบบังคับ, เป็นเชิงบังคับ”  ในพารากราฟ ๑ หมายถึง ___________)

    (a) lenient     (ลี้-เนี่ยนท)  (ผ่อนผัน, ผ่อนหนักผ่อนเบา, กรุณา, ปรานี, โอนอ่อน)  

    (b) ingenuous    (อิน-เจ๊น-นู-อัส)  (เปิดเผย, ซื่อ, ตรงไปตรงมา, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไร้เดียงสา)  

    (c) futile    (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, หาความจริงไม่ได้, ขี้ปะติ๋ว, ไม่สำคัญ)

    (d) petulant    (เพ้ช-ชะ-เลิ่นท)  (เจ้าอารมณ์, โกรธง่าย, ใช้อารมณ์, งอน, กระเง้ากระงอด)

    (e) queer    (เควียร์)  (แปลกๆ, ชอบกล, ประหลาด, พิกล, พิลึก, จิตไม่ปกติ)

    (f) obsessive    (ซึ่งสิงอยู่ในจิตใจ, ซึ่งครอบงำ, ซึ่งทำให้ทุกข์ใจ)  (ว่าจะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้)

    (g) obstinate    (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, หัวแข็ง, บังคับไม่อยู่, ควบคุมได้ยาก, เอาชนะได้ยาก, ข่มยาก, ดันทุรัง)

    (h) aggressive    (ก้าวร้าว, รุกราน)

5. In the first paragraph, “put away” could be best replaced by ________________________.

(ในพารากราฟแรก,  “เอาไปเก็บเข้าที่”  สามารถแทนดีที่สุดโดย _______________________)

    (a) dried    (ทำให้แห้ง)

    (b) put out    (ดับไฟ, ปิดไฟ, ไล่ออก)

    (c) put off    (เลื่อนออกไป, ผัดเวลาออกไป)

    (d) put up with    (อดทน, อดกลั้น, ทนอยู่)

    (e) exposed    (แสดง, เปิดเผย, ผึ่งแดดหรือลม, นำมาสัมผัสกับ)

    (f) put in a proper place    (เก็บไว้ในที่ที่สมควร)

    (g) hidden    (ซ่อนเร้น, ปิดบัง, อำพราง)

6. When put up for sale, the house ______________________________________________.

(เมื่อถูกประกาศขาย,  บ้าน _______________________________________________)

    (a) was immediately sold    (ถูกขายไปในทันทีทันใด)

    (b) was in popular demand    (อยู่ในความต้องการของประชาชน)

    (c) was not clean enough to attract buyers    (ไม่สะอาดพอที่จะดึงดูดผู้ซื้อ)

    (d) did not attract any buyers for a while    (มิได้ดึงดูดผู้ซื้อใดๆ ชั่วเวลาหนึ่ง)  (๒ ประโยคแรก

          ของพารากราฟแรกกล่าวว่า  “.....................เราประกาศขายบ้าน,  ๓ สัปดาห์ต่อมา  ก็ยังไม่มี

          คนมาซื้อ”)

7. The word “couple” in paragraph 1 is closest in meaning to __________________________.

(คำว่า  “คู่สามีภรรยา, คู่, สอง, คู่หมั้น, คู่หนุ่มสาว”  ในพารากราฟ ๑ ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ __

________________)

    (a) police officer    (เจ้าหน้าที่ตำรวจ)

    (b) landlord    (เจ้าของที่ดิน, เจ้าของบ้านเช่า, เจ้าของโรงแรม)

    (c) tenant    (เท้น-เนิ่นท)  (ผู้เช่า, ผู้เช่าบ้าน, ผู้เช่าที่นา, ผู้อยู่อาศัย, ผู้ครอบครอง)

    (d) real estate developer    (นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

    (e) land proprietor    (เจ้าของที่ดิน)

    (f) broker    (นายหน้าซื้อขาย, ตัวแทนซื้อขาย)

    (g) husband and wife    (สามีและภรรยา)

8. When the buyers first arrived, the house was ____________________________________.

(เมื่อผู้ซื้อมาถึงครั้งแรก,  บ้าน ______________________________________________)

    (a) not furnished    (มิได้มีเครื่องเรือน-เครื่องตกแต่งบ้าน)

    (b) not well-kept    (มิได้ดูแลอย่างดี, มิได้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยหรือสะอาด)  (ประโยคแรกของพา

          รากราฟที่ ๒ กล่าวว่า  “ทั้ง ๓ คน (คู่สามีภรรยาและตัวแทนอสังหาฯ) เดินผ่านจานอาหารเช้าบน

          โต๊ะในครัว  และ (เดิน) เข้าไปในห้องนอนซึ่งมีเตียงที่มิได้จัดเตรียมไว้สำหรับนอน (เตียงที่มิได้ปู

          ผ้าหรือทำความสะอาดให้เรียบร้อย”  ซึ่งแสดงว่าบ้านมิได้รับการดูแลอย่างดี)

    (c) neat and clean    (เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด)

    (d) too hot    (ร้อนเกินไป)

9. The real estate man should have telephoned the writer first, but _______________________.

(ชาย – ตัวแทน – อสังหาริมทรัพย์ควรจะได้โทรศัพท์มายังผู้เขียนก่อน (แต่ก็มิได้โทรฯ)  แต่ _____

____________)

    (a) he was busy with reserving the plane tickets    (เขายุ่งอยู่กับการจองตั๋วเครื่องบิน)

    (b) he did not know the telephone number    (เขาไม่รู้หมายเลขโทรศัพท์)

    (c) the would-be buyer were in a hurry    (ผู้ที่จะเป็นผู้ซื้อ (บ้าน) อยู่ในภาวะที่รีบเร่ง)  (ประโยค

          สุดท้ายของพารากราฟแรกกล่าวว่า  “(เรา) ไม่มีเวลาที่จะโทรศัพท์มา, เขา (ตัวแทนฯ) อธิบาย,

          เพราะว่าชาวไวโอมิงทั้งคู่ (คู่สามีภรรยา) จำเป็นต้องจับเครื่องบินกลับบ้าน)

    (d) it was too early in the morning    (มันเช้าเกินไปในตอนเช้า)

10. The phrase “made their way” in paragraph 2 refers to ___________________________.

(วลี  “เดิน, เดินทาง”  ในพารากราฟ ๒ หมายถึง _________________________________)

      (a) constructed the road    (สร้างถนน)

      (b) ran quickly    (วิ่งอย่างเร็ว)

      (c) had their own way    (ทำตามใจตนเอง)

      (d) jumped to a conclusion    (ด่วนสรุป, ตัดสินใจเร็วเกินไปหรือโดยไม่ไตร่ตรอง หรือโดยไม่หาข้อเท็จจริง)

      (e) walked    (เดิน

      (f) led the way    (นำทาง, เป็นผู้นำ, เป็นผู้กระทำคนแรก)

      (g) made way    (หลีกทางให้, ขยับไปข้างๆ เพื่อให้ผู้อื่นผ่านไปได้, เปิดโอกาสให้)

11. When the real estate agent came to the house unexpectedly, the female owner felt ____________.

(เมื่อตัวแทนอสังหาริมทรัพย์มาที่บ้านอย่างไม่คาดฝัน  เจ้าของบ้านหญิง (ผู้เขียน) รู้สึก ___________)

      (a) unhappy    (ไม่มีความสุข)

      (b) angry    (โกรธ)

      (c) embarrassed    (กระดากอาย, ขวยเขิน, อึดอัดใจ, ลำบากใจ)  (ดูจาก ๒ ประโยคแรกของพารา

            กราฟ ๒ ที่กล่าวว่า  “ทั้ง ๓ คน (คู่สามีภรรยาและตัวแทนอสังหาฯ) เดินผ่านจานอาหารเช้าบนโต๊ะ

            ในครัว  และ (เดิน) เข้าไปในห้องนอนซึ่งมีเตียงที่มิได้จัดเตรียมไว้สำหรับนอน (เตียงที่มิได้ปูผ้า

            หรือทำ ความสะอาดให้เรียบร้อย),  ในขณะที่ฉันหลบตัว (แอบ) เข้าไปในห้องน้ำเพื่อเอาที่ม้วนผม

            ออกจากผมของฉัน (ผู้เขียนรับแขกขณะมีที่ม้วนผมติดอยู่บนหัว)..........................”  ซึ่งแสดงว่า

            เจ้าของบ้านหญิง (ผู้เขียน) มิได้เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับผู้มาซื้อบ้าน  คือ  มิได้ทำความสะอาด

            บ้าน  รวมทั้งตนเอง  จึงน่าที่จะรู้สึกกระดากอาย)

      (d) moody    (มีอารมณ์ขุ่นหมอง, มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย)

      (e) depressed    (หดหู่, ซึมเศร้า)

      (f) furious    (โกรธจัด)

      (g) buoyant    (บ๊อย-เอิ้นท)  (ร่าเริง, เบิกบานใจ)

      (h) prudent    (พรู้-เดิ้นท)  (รอบคอบ, ระมัดระวัง, สุขุม, พิถีพิถัน)

12. The house was sold because ________________________________________________.

(บ้านถูกขายไปเพราะว่า ________________________________________________)

      (a) the owner was a compulsive housekeeper    (เจ้าของบ้านเป็นคนดูแลบ้านที่มีแรงผลักดันทางใจ –

            คือ  ผลักดันให้ต้องทำความสะอาดบ้านเพื่อที่จะขายได้)

      (b) the real estate agent was a good salesman    (ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เป็นพนักงานขายที่ดี)

      (c) the buyers felt at home in the untidy house    (ผู้ซื้อรู้สึกเป็นกันเอง (สุขสบาย, ผ่อนคลาย)   

            ในบ้านซึ่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย)  (ดูจากข้อความในประโยคสุดท้ายของพารากราฟสุดท้าย 

            ที่ผู้ซื้อบ้านกล่าวกับตัวแทนอสังหาฯ ว่า  “บ้านหลังนั้นมีความรู้สึกอบอุ่นและ (คล้ายกับ) มีคนอยู่

            อาศัย  เหมือนกับบ้านของเรา)

      (d) the house was reasonably priced    (บ้านราคาพอสมควร – ไม่แพงเกินไป)

13. The word “retreated” in paragraph 2 is closest in meaning to ______________________.

(คำว่า  “หลบตัว, แอบ, หลบหนี, ล่าถอย, ถอย, ถอนกลับ, เพิกถอน”  ในพารากราฟ ๒ ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ ___________________)

      (a) recuperated    (ฟื้นคืน, กลับมีสภาพหรือกำลังเหมือนเดิม, พักฟื้น, ทำให้ฟื้นคืน (สุขภาพ, กำลัง, แรง,

            ฐานะทางเศรษฐกิจ), กู้ (ข้อมูล), เอาคืน)

      (b) postponed    (เลื่อนออกไป, ผัดเวลาออกไป)

      (c) negotiated    (เจรจา)

      (d) applauded    (อะ-พล้อด-ดิด)  (ปรบมือแสดงความนิยมชมชอบ, แซ่ซ้องสรรเสริญ)  (คำนาม คือ 

            “Applause”  (อะ-พล้อส)  =  “การปรบมือ, การยกย่องสรรเสริญ”)

      (e) bickered    (เถียง, ทะเลาะ, วิวาท)

      (f) traversed    (ข้าม)

      (g) dodged    (หลบ, เลี่ยง, บอกปัด, หลีก, หลีกเลี่ยง (อย่างเจ้าเล่ห์), ทำภาพให้เบลอ)

 

(คำแปล)

บ้านน่าอยู่

 

            เมื่อสามีของฉันได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (สนับสนุน, ส่งเสริม, กระตุ้น, ก่อตั้ง) (promoted)  เราประกาศขายบ้านของเรา (we put our house up for sale),  สามสัปดาห์ต่อมา  มันยังคงถูกเสนอขาย (on the market) อยู่ (หมายถึง  ยังไม่มีคนซื้อ),  ฉันกลายเป็นหญิงดูแลบ้าน (แม่บ้าน, ผู้จัดการในเรื่องงานบ้าน) (housekeeper) ที่มีแรงผลักดันทางใจ (ซึ่งบีบบังคับ, เป็นเชิงบังคับ) (compulsive) (หมายถึง  มีแรงผลักดันให้ต้องทำงานบ้าน  เพื่อให้บ้านดูดีและขายได้)  โดยห้องทุกห้องจำเป็นต้องถูกทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย (สะอาดสะอ้าน, สะอาดหมดจด, เป็นที่น่าพอใจ, สบาย) (tidy)  และจาน (จานใส่อาหาร, อาหารในจาน) (dishes) จำเป็นต้องถูกล้างและเก็บเข้าที่ (put away) เมื่อถูกใช้ (used),  และแล้ว  วันหนึ่งกระดิ่งประตู (doorbell) ดังขึ้นอย่างไม่คาดฝัน (rang unexpectedly) เวลา ๘ โมงเช้า,  อย่างง่วงนอน (อย่างขี้เกียจ, อย่างเฉื่อยชา, อย่างไม่กระฉับกระเฉง) (Sleepily)  ฉันเปิดประตูและเห็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (ตัวแทนขายบ้านและที่ดิน) (real estate agent) กำลังยืนอยู่ที่นั่นพร้อมด้วย (with) คู่สามีภรรยา (คู่, สอง, คู่หมั้น, คู่หนุ่มสาว) (a couple) จากรัฐไวโอมิง,  (เรา) ไม่มีเวลาที่จะโทรศัพท์มา (call), เขา (ตัวแทนฯ) อธิบาย (explained), เพราะว่าชาวไวโอมิงทั้งคู่ (Wyomingites) (คู่สามีภรรยา) จำเป็นต้องจับเครื่องบินกลับบ้าน (catch a plane home)

            ทั้ง ๓ คน (คู่สามีภรรยาและตัวแทนอสังหาฯ) เดินผ่าน (เดินทางผ่าน) (made their way past) จานอาหารเช้า (breakfast dishes) บนโต๊ะในครัว (kitchen table)  และ (เดิน) เข้าไปในห้องนอนซึ่งมีเตียงที่มิได้จัดเตรียมไว้สำหรับนอน (เตียงที่มิได้ปูผ้าหรือทำความสะอาดให้เรียบร้อย) (unmade beds),  ในขณะที่ฉันหลบตัว (แอบ, หลบหนี, ล่าถอย, ถอย, ถอนกลับ, เพิกถอน) (retreated) เข้าไปในห้องน้ำเพื่อเอาที่ม้วนผม (คีมม้วนผม, สิ่งที่ทำให้ผมหยิกงอ, คนม้วนผม) (curlers) ออกจากผมของฉัน (ผู้เขียนรับแขกขณะมีที่ม้วนผมติดอยู่บนหัว)  ฉันได้ยินผู้ชายพูดอะไรบางอย่างกับภรรยาของเขา  แล้วทั้งคู่ก็หัวเราะออกมา (they both laughed)

            สองวันต่อมา  ตัวแทนอสังหาฯ โทรศัพท์ (phoned) มาบอกฉันว่า  คู่สามีภรรยา (ที่มาดูบ้าน) ได้ (ตัดสินใจ) ซื้อบ้านแล้ว,  เขาพูดซ้ำ (repeated) สิ่งที่ผู้ซื้อบ้านได้พูด (what the buyer had said) ในขณะที่เขา (ผู้ซื้อ) มอบเช็ค (handed over the check) (ให้กับตัวแทนฯ) ว่า “บ้านหลังนั้นมีความรู้สึกอบอุ่น (warm feeling)  และ (คล้ายกับ) มีคนอยู่อาศัย (lived-in) เหมือนกับบ้านของเรา (just like ours)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป