หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 30)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

Boomerangs

 

             Deceptively simple in design, the Australian boomerang looks more like a toy than a lethal Aboriginal hunting weapon.  But this thin, curved piece of hardwood is more than a throwing stick; it is artfully shaped to exploit the aerodynamic lift on its arms as it whirls through the air toward a distant target.

             While boomerangs have been found worldwide, the earliest specimens date back 10,000 years to Australia, where the best and most elaborate boomerangs are still made.  Boomerangs have played an important role in Australian Aboriginal culture and have commonly appeared in Aboriginal myth and art.

             Boomerangs come in two types: the non-returning kind, which either strikes its prey or drops to the ground, and the returning kind, which circles back to the thrower and is primarily for sport and amusement.

             A game of skill, boomerang-throwing has developed into a competitive sport in Australia, and today national and state championships are held annually.

 

1. According to the passage, boomerangs are NOT ________________________________.

(ตามที่บทความกล่าว  บูมเมอแรงมิได้ ________________________________________)

    (a) native to Australia    (เป็นของพื้นเมืองของออสเตรเลีย)  (ประโยคแรกของพารากราฟ ๒ กล่าวว่าเป็นของ

          พื้นเมืองของออสเตรเลีย  คือ  ถูกพบย้อนหลังไปนับ ๑๐,๐๐๐ ปี)

    (b) simply made or simply designed    (ถูกสร้างอย่างง่ายๆ หรือถูกออกแบบอย่างง่ายๆ)  (ประโยค

          ที่ ๒ ของพารากราฟแรกกล่าวว่า  “แต่ชิ้นของไม้เนื้อแข็งที่ผอมบางและโค้งนี้ (หมายถึง  บูมเมอ

          แรง) เป็นอะไรที่มากไปกว่าไม้สำหรับขว้าง,  มันถูกทำให้เป็นรูปเป็นร่างด้วยความชำนิชำนาญ 

          เพื่อจะใช้ประโยชน์ (จาก) การลอยตัวแบบลู่ลมบนแขนของมัน (แอโรไดนามิค)  ในขณะที่มันเหิน

          ไปในอากาศไปสู่เป้าหมายที่ห่างไกลออกไป”  ซึ่งหมายถึงว่า  บูมเมอแรงมิได้ถูกสร้างหรือออก

          แบบมาอย่างง่ายๆ  แต่ว่าใช้หลักการของแอโรไดนามิค)

    (c) accurately designed to reach a distant target    (ถูกออกแบบอย่างถูกต้อง  เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่

          อยู่ห่างไกล)

    (d) necessarily made of curved hardwood    (จำเป็นต้องถูกสร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง (รูป) โค้ง)

2. In the first paragraph, “Deceptively” refers to ___________________________________.

(ในพารากราฟแรก  “อย่างหลอกตา, อย่างหลอกลวง”  หมายถึง _______________________)

    (a) clumsily    (อย่างงุ่มง่าม, อย่างไม่ทะมัดทะแมง, อย่างเก้งก้าง)

    (b) foolishly    (อย่างโง่เขลา)

    (c) recklessly    (อย่างสะเพร่า, อย่างไม่รอบคอบ)

    (d) forcefully    (อย่างมีพลัง, อย่างมีอำนาจ, อย่างเข้มแข็ง, อย่างเด็ดเดี่ยว)

    (e) fortunately    (อย่างโชคดี, อย่างเคราะห์ดี)

    (f) delusively    (อย่างลวงตา, อย่างตบตา, อย่างหลอกลวง, อย่างไม่จริง, ปลอม, อย่างลมๆ แล้งๆ)

    (g) hopefully    (อย่างเต็มไปด้วยความหวัง)

3. A boomerang can be lethal because it ________________________________________.

(บูมเมอแรงสามารถ  “มีอันตรายถึงตาย, ทำให้ตาย, ถึงตาย, ร้ายแรง”  เพราะว่ามัน ___________)

    (a) is carried by Aborigines    (ถูกถือ (พาไป) โดยชาวอะบอริจิน)

    (b) is a very popular Australian sport    (เป็นกีฬาของออสเตรเลียซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบอย่างมาก)

    (c) can be used to kill animals    (สามารถถูกใช้ฆ่าสัตว์ได้)

    (d) plays an important role in Australian culture    (มีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมออสเตรเลีย)

4. The word “exploit” in paragraph 1 means _____________________________________.

(คำว่า  “ใช้ประโยชน์, ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว, ใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ, ส่งเสริมโดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์”  ในพารากราฟ ๑ หมายถึง ____________________)

    (a) increase    (ทำให้เพิ่มขึ้น, เพิ่มขึ้น)

    (b) instigate    (ปลุกปั่น, กระตุ้น, ยุยง)

    (c) stabilize    (ทำให้มั่นคงหรือมีเสถียรภาพ)

    (d) confiscate    (ริบ, ยึด)

    (e) establish    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

    (f) overcome    (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

    (g) take advantage of    (ใช้ประโยชน์, อาศัยประโยชน์จาก, เอารัดเอาเปรียบ)

5. The word “whirls” in paragraph 1 can be best replaced by _________________________.

(คำว่า  “เหิน, หมุนเวียน, หมุนรอบ, ปั่น, วน, เวียน, หมุนกลับอย่างฉับพลัน, รู้สึกวิงเวียนศีรษะ, ทำให้หมุนเวียน, ทำให้หมุนกลับอย่างรวดเร็ว”  ในพารากราฟ ๑ สามารถแทนดีที่สุดโดย ___________)

    (a) scrutinize    (พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน)

    (b) rush    (เร่งรีบ, ทำอย่างเร่งรีบ, ทำอย่างฉุกละหุก, พรวดพราด, วิ่ง, วิ่งเข้าไป, ถลัน)

    (c) doze    (โดซ)  (ม่อยหลับ, งีบหลับ, สัปหงก, เคลิ้ม)

    (d) retreat    (ล่าถอย, ถอย, ถอนกลับ, หลบหนี)

    (e) gyrate (ไจ๊-เรท) or rotate    (หมุนเวียน, หมุนเป็นวงกลม, หมุนรอบ, โคจรรอบ)

    (f) minimize    (ลดขนาดลงให้มากที่สุด, ทำให้......................น้อยที่สุด, ทำให้มีค่าน้อยลง, ดูถูก)

    (g) grope    (โกรพ)  (คลำหา, ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ)

6. According to the passage, _________________________________________________.

(ตามที่บทความกล่าว, __________________________________________________)

    (a) boomerangs look like aeroplanes    (บูมเมอแรงมีลักษณะคล้ายเครื่องบิน)

    (b) boomerangs are made only in Australia    (บูมเมอแรงถูกผลิตในออสเตรเลียเท่านั้น)  (ประโยคแรก

          ของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า  “ในขณะที่บูมเมอแรงถูกพบทั่วโลก ........................ ”)

    (c) boomerangs were originally valuable art objects    (บูมเมอแรงแต่ดั้งเดิมเริ่มแรกเป็นวัตถุศิลปะที่มีค่า)

    (d) The non-returning boomerangs can be used for hunting    (บูมเมอแรงที่ไม่หมุนกลับมา

           สามารถถูกใช้สำหรับล่าสัตว์)  (พารากราฟ ๓ กล่าวว่า  “บูมเมอแรงปรากฏอยู่ ชนิด  คือ 

           ชนิดที่ไม่หมุนกลับมา,  ซึ่งหากไม่ปะทะ (ขว้างโดน) เหยื่อของมัน  ก็จะหล่นลงสู่พื้น (อย่าง

           ใดอย่างหนึ่ง)  และชนิดที่หมุนกลับมา.......................”  ซึ่งหมายความว่า  บูมเมอแรงชนิดที่

           ไม่หมุนกลับมา  ใช้สำหรับขว้างใส่สัตว์  หรือล่าสัตว์นั่นเอง  ซึ่งถ้าขว้างไม่โดนสัตว์  ก็จะหล่น

           ลงสู่พื้น)

7. The word “specimens” in the second paragraph refers to _________________________.

(คำว่า  “ตัวอย่าง, ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ เช่น เลือด น้ำลาย อสุจิ, แบบอย่าง, ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง, ตัวอย่างในการทดลอง, ข้อมูลสำหรับตรวจสอบ, อุทาหรณ์, สิ่งประหลาด, คนประหลาด”  ในพารากราฟ ๒ หมายถึง ____________________)

    (a) grief    (ความโศกเศร้า, ความระทมทุกข์, ความคับข้องใจ, ความยุ่งยาก)        

    (b) terror    (ความน่าหวาดกลัว, ความสยองขวัญ, ความหวาดกลัว)

    (c) reprisal    (ริ-ไพร้-เซิ่ล)  (การโต้ตอบด้วยกำลัง, การแก้แค้น, การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ)

    (d) precaution    (การระมัดระวังล่วงหน้า)

    (e) vandalism    (การทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชนแบบคนมือบอน หรือเพื่อความสนุก, การทำลายศิลปะ 

         วัฒนธรรม หรือ วรรณคดีของชาติอื่น)

    (f) scandal    (เรื่องอัปยศ, เรื่องอื้อฉาว, เรื่องน่าอับอาย)  (เช่น  การทุจริต  การคบชู้สู่สาว  การลอบทำแท้ง)

    (g) sample    (ตัวอย่าง, ของตัวอย่าง, ตัวอย่างทดลอง, ของทดลอง, สินค้าตัวอย่าง, (สิ่งที่เป็น) ของ

          ลอง)

8. The word “elaborate” in paragraph 2 is closest in meaning to ______________________.

(คำว่า  “ประณีต, ซับซ้อน”  ในพารากราฟ ๒  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ _____________)

    (a) persuasive    (เพอร์-สเว้-ซิฟว)  (ซึ่งเชิญชวน, ซึ่งชักจูง, โน้มน้าวใจ, สามารถชักจูงได้)

    (b) fruitful    (ประสบความสำเร็จ, ได้ผล, มีผลดก)

    (c) systematic    (เป็นระบบ)

    (d) fine    (ประณีต, วิจิตร, งดงาม, ละเอียดอ่อน, หรูหรา, ดีเลิศ, เยี่ยม, วิเศษ, ชั้นสูง, น่าชม, น่าฟัง,

          น่าดู, บอบบาง, มีขนาดเล็ก, มีสุขภาพดี, บริสุทธิ์)

    (e) traditional    (แต่ดั้งเดิม, เกี่ยวกับจารีต, สืบทอดตามประเพณี)

    (f) commonplace    (ธรรมดาสามัญ, ปกติ, ทั่วไป)

    (g) widespread    (แพร่หลาย, กว้างขวาง)

9. The statement which is NOT true according to the passage is that ____________________.

(คำกล่าวซึ่งไม่ถูกต้องไม่เป็นความจริง – ตามที่กล่าวไว้ในบทความ  คือว่า ______________)

    (a) every boomerang will finally return to the thrower after being thrown    (บูมเมอ

          แรงทุกอัน  ในที่สุดแล้วจะกลับมายังผู้ขว้าง  ภายหลังจากถูกขว้าง)  (ไม่เป็นความจริง 

           เนื่องจากพารากราฟ ๓ กล่าวว่า  “บูมเมอแรงปรากฏอยู่ ชนิด  คือ  ชนิดที่ไม่หมุนกลับ

           มา,  ซึ่งหากไม่ปะทะ (ขว้างโดน) เหยื่อของมัน  ก็จะหล่นลงสู่พื้น (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

           และชนิดที่หมุนกลับมา.....................”  ซึ่งแสดงว่า  บูมเมอแรงชนิดที่ใช้ขว้างสัตว์  จะไม่

           หมุนกลับมายังผู้ขว้าง  คือ  หากขว้างไม่โดนสัตว์ที่ล่า  ก็จะตกลงสู่พื้น)

    (b) each type of boomerang is designed for a specific purpose    (บูมเมอแรงแต่ละชนิดถูกออกแบบ

          สำหรับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ)  (เป็นความจริง  เนื่องจากพารากราฟ ๓ กล่าวว่า  บูมเมอแรงมี ๒ ชนิด 

          คือ  ชนิดที่ใช้ล่าสัตว์  และชนิดที่ใช้สำหรับการกีฬาและความบันเทิง) 

    (c) every boomerang normally rotates in flight before hitting the target    (บูมเมอแรงทุกอัน  โดยปกติ

          แล้วหมุนเป็นวงกลมในการบิน (ในอากาศ) ก่อนที่จะปะทะ – โดน – เป้าหมาย)  (เป็นความจริง  เนื่องจาก

          ประโยคที่ ๒ ของพารากราฟแรกกล่าวว่า  “...................มัน (บูมเมอแรง) ถูกทำให้เป็นรูปเป็นร่างด้วยความ

          ชำนิชำนาญ  เพื่อใช้ประโยชน์ (จาก) การลอยตัวแบบลู่ลมบนแขนของมัน (บูมเมอแรง)  ในขณะที่มันเหิน

          (หมุนเป็นวงกลม) ไปในอากาศ  ไปสู่เป้าหมายที่ห่างไกลออกไป”)

    (d) each boomerang is shaped so that it can be more effectively carried through the air    (บูมเมอ

          แรงแต่ละอันถูกทำให้เป็นรูปร่าง (แบบบูมเมอแรง) เพื่อที่ว่ามันจะสามารถถูกผลักดัน (ปา) ไปในอากาศ

          อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น)  (เป็นความจริง,  ดูคำอธิบายในข้อ  “C”)

10. What does the word “myth” in paragraph 2 mean?

(คำว่า  “นิทานปรัมปรา, นิยายโบราณ, เรื่องที่แต่งขึ้น”  ในพารากราฟ ๒ หมายถึงอะไร)

      (a) development    (การพัฒนา, พัฒนาการ)

      (b) innovation    (นวัตกรรม, สิ่งใหม่, วิธีการใหม่, การนำสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่เข้ามา)

      (c) approach    (วิธีการ)

      (d) dispute    (การเถียง, การโต้แย้ง, การทะเลาะวิวาท)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  "โต้เถียง, โต้แย้ง,

            ทะเลาะวิวาท, ต่อสู้, แข่งขัน")

      (e) policy    (นโยบาย)

      (f) legend    (ตำนาน, เรื่องที่เล่าลือกันต่อๆ มา, คำสลัก, คำอธิบายภาพ, ประมวลเรื่องราวของยุค,

            คนที่น่าสนใจ, ผู้ที่เป็นตัวเอกของเรื่อง)

      (g) status    (ฐานะ, สภาพ, สภาพการณ์, ภาวะ, ตำแหน่ง, ยศ)  

11. The word “primarily” in the third paragraph could be replaced by _____________________.

(คำว่า  “เป็นสำคัญ, เป็นส่วนมาก, เป็นส่วนใหญ่, เป็นพื้นฐาน, แรกเริ่ม”  ในพารากราฟ ๓  สามารถแทนโดย ___________________)

      (a) apparently    (อย่างเห็นได้ชัดเจน)

      (b) generously    (อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, อย่างใจกว้าง)

      (c) tremendously    (อย่างมากมาย, อย่างมโหฬาร)

      (d) adversely    (อย่างเป็นผลร้าย, เป็นปฏิปักษ์, ในทางลบ, ในทางตรงกันข้าม)  

      (e) principally    (เป็นอันดับแรก, เป็นอันดับหนึ่ง, เป็นสำคัญ, อย่างสำคัญที่สุด, เป็นตัวการ,

            เป็นรายใหญ๋)

      (f) reliably   (อย่างไว้วางใจได้, อย่างเชื่อถือได้, อย่างน่าเชื่อถือ)

      (g) intimately    (อย่างคุ้นเคย, อย่างใกล้ชิด, อย่างสนิทสนม, อย่างลึกซึ้ง)

12. The passage informs the reader that _________________________________________.

(บทความนี้บอกผู้อ่านว่า ________________________________________________)

      (a) the best boomerang was made in Australia ten centuries ago    (บูมเมอแรงที่ดีที่สุดถูกสร้าง (ทำ)

            ในออสเตรเลียเมื่อ ๑๐ ศตวรรษ – คือ ๑,๐๐๐ ปี - ล่วงมาแล้ว)  (ประโยคแรกของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า 

             “.................... เมื่อ ๑๐๐ ศตวรรษ  คือ  ๑๐,๐๐๐ ปี ล่วงมาแล้ว”)

      (b) modern scientific know-how cannot be detected in the making of boomerangs    (ความรู้ทางวิท

            ยาศาสตร์สมัยใหม่  ไม่สามารถถูกค้นพบ (หาได้) ในการสร้างบูมเมอแรง)  (ไม่เป็นความจริง  เนื่องจาก

            ประโยคที่ ๒ ของพารากราฟแรกกล่าวว่า  “....................มัน (บูมเมอแรง) ถูกทำให้เป็นรูปเป็นร่างด้วย

            ความชำนิชำนาญ  เพื่อใช้ประโยชน์ (จาก) การลอยตัวแบบลู่ลมบนแขนของมัน (บูมเมอแรง)  ในขณะ

            ที่มันเหิน (หมุนเป็นวงกลม) ไปในอากาศ  ไปสู่เป้าหมายที่ห่างไกลออกไป”  ซึ่งแสดงว่า  การสร้างบูม

            เมอแรงใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่  คือ  ระบบแอโรไดนามิค)  

      (c) Australian Aborigines are the most skilled in throwing boomerangs    (ชาวอะบอริจินของออสเตร

            เลียมีทักษะ-ความชำนาญมากที่สุดในการขว้างบูมเมอแรง)  (บทความมิได้กล่าวถึงเรื่องนี้)

      (d) boomerang-throwing contests are considered a national event    (การแข่งขันขว้างบูม

             เมอแรงถูกถือว่าเป็นการแข่งขันระดับชาติ(พารากราฟสุดท้ายกล่าวว่า  “เป็นเกมของทักษะ

             (ความชำนาญ),  การขว้างบูมเมอแรงได้พัฒนาขึ้นเป็นกีฬาซึ่งแข่งขันกันในออสเตรเลีย,  และ

             ในปัจจุบัน  การแข่งขันชิงแชมป์ระดับชาติและระดับรัฐ  ได้ถูกจัดขึ้นเป็นประจำปี”)

13. The word “competitive” in the final paragraph is closest in meaning to ________________.

(คำว่า  “แข่งขันกัน, เกี่ยวกับการแข่งขัน, ซึ่งสามารถแข่งขันได้”  ในพารากราฟสุดท้าย  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ ____________________)

      (a) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

      (b) controversial    (ซึ่งถกเถียงกัน-โต้แย้งกัน, ซึ่งมีปัญหา, ซึ่งยังเถียง-ทะเลาะกันอยู่)

      (c) hazardous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

      (d) rival    (แข่งขันกัน, เป็นคู่ต่อสู้, เป็นคู่แข่งขัน, ชิงดี, ตีเสมอ)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “คู่ต่อสู้,

            คู่แข่งขัน, คู่ปรับ, ผู้ที่มีความสามารถหรือคุณสมบัติพอจะทัดเทียมกันได้, สิ่งที่พอจะทัดเทียมกัน

            ได้”)

      (e) reckless    (สะเพร่า, ประมาท, ไม่เอาใจใส่)

      (f) superstitious    (เชื่อถือโชคลาง, เชื่อไสยศาสตร์, เชื่องมงาย, ถือผีถือสาง, กลัวอย่างไม่มีเหตุผล  -  โดย

            เฉพาะด้านศาสนา)

      (g) perpetual    (ถาวร, ตลอดฤดู, ตลอดปี, ตลอดไป, ตลอดกาล, ต่อเนื่อง)

 

(คำแปล)                                     

บูมเมอแรง

 

               แม้ว่าจะดูเรียบง่าย (ไม่ยุ่งยาก, ไม่สลับซับซ้อน, เข้าใจง่าย, ชัดแจ้ง, เซ่อๆ) (simple) อย่างหลอกตา (อย่างหลอกลวง) (Deceptively) ในด้านการออกแบบ (รูปแบบ),  บูมเมอแรงของออสเตรเลียมีลักษณะเหมือนของเล่น (toy) มากกว่าเป็นอาวุธสำหรับล่าสัตว์ (hunting weapon) ที่มีอันตรายถึงตาย (ทำให้ตาย, ถึงตาย, ร้ายแรง)  (lethal) ของชนเผ่าอะบอริจิน,  แต่ชิ้นของไม้เนื้อแข็ง (piece of hardwood) ที่ผอมบาง (thin) และโค้ง (curved) นี้ (หมายถึง  บูมเมอแรง) เป็นอะไรที่มากไปกว่าไม้สำหรับขว้าง (throwing stick),  มันถูกทำให้เป็นรูปเป็นร่างด้วยความชำนิชำนาญ (artfully shaped) เพื่อใช้ประโยชน์ (ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว) (exploit) (จาก) การลอยตัวแบบลู่ลม (aerodynamic lift) บนแขนของมัน (บูมเมอแรง) (on its arms)  ในขณะที่มันเหิน (หมุนเวียน, หมุนเป็นวงกลม, หมุนรอบ, ปั่น) (as it whirls) ไปในอากาศ (through the air) ไปสู่เป้าหมายที่ห่างไกลออกไป (toward a distant target)

            ในขณะที่บูมเมอแรงถูกพบทั่วโลก  ตัวอย่างยุคแรกสุด (earliest specimens) ย้อนเวลากลับไป (date back) ๑๐,๐๐๐  ปี ยังประเทศออสเตรเลีย  ที่ซึ่งบูมเมอแรงที่ดีที่สุดและประณีต (ซับซ้อน) (elaborate) ที่สุดยังคงถูกผลิตอยู่ (are still made) (ในปัจจุบัน),  โดยบูมเมอแรงได้มีบทบาทสำคัญ (played an important role) ในวัฒนธรรมของชาวอะบอริจินของออสเตรเลีย  และได้ปรากฏอยู่โดยทั่วไป (commonly appeared) ในนิทานปรัมปรา (นิยายโบราณ, เรื่องที่แต่งขึ้น) (myth) และศิลปะของชาวอะบอริจิน

            บูมเมอแรงปรากฏอยู่ ชนิด (come in two types)  คือ  ชนิดที่ไม่หมุนกลับมา (non-returning)  ซึ่งหากไม่ปะทะ (ขว้างโดน) เหยื่อของมัน (strikes its prey) ก็จะหล่นลงสู่พื้น (drops to the ground) (อย่างใดอย่างหนึ่ง),  และชนิดที่หมุนกลับมา (returning)  ซึ่งหมุนกลับมา (circles back) ยังผู้ขว้าง (thrower)  และมีไว้เพื่อกีฬาและความสนุกสนาน (amusement) เป็นสำคัญ (เป็นส่วนมาก, เป็นส่วนใหญ่, เป็นพื้นฐาน, แรกเริ่ม) (primarily)

       เป็นเกมของทักษะ (ความชำนาญ) (skill)การขว้างบูมเมอแรง (boomerang-throwing) ได้พัฒนาขึ้นเป็นกีฬาซึ่งแข่งขันกัน (เกี่ยวกับการแข่งขัน, ซึ่งสามารถแข่งขันได้) (competitive) ในออสเตรเลีย,  และในปัจจุบัน การแข่งขันชิงแชมป์ระดับชาติและระดับรัฐ (national and state championships) ได้ถูกจัดขึ้นเป็นประจำปี (held annually)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป