หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 26)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

The Degradation of Taj Mahal

 

         Built by the disconsolate Emperor Shah Jahan in memory of his wife, the Taj Mahal has enchanted lovers, poets and tourists for 366 years.  The mausoleum has survived the rise and fall of many empires, and it has attracted looters, too; over the years they carried away silver doors from its gates, precious stones from its marble walls and gold from its graves.  But those were small threats compared with that of modern pollution.  Emissions from the coal-fired steel foundries, thermal power stations, brick kilns, cars and an oil refinery in the industrial belt around Agra are corroding and yellowing the Taj Mahal’s white marble.  Then there’s the wear and tear.  Agra’s climate swings from very hot to very cold, cracking marble slabs.  The feet of more than 2.5 million visitors a year also cause damage.

          Last month the Indian Supreme Court ordered 212 industrial sites around Agra to shut down until they install emission-control devices.  Popular as it was with environmentalists and art lovers, the ruling has left nearly 20,000 workers without jobs.  “I see hunger and misery coming for my family.” says one, Ram Sharan.  “The order has taken away the only source of livelihood I had.”  The owners of the factories, meanwhile, complain that the ruling does not apply to many state-owned polluters in the region; they also want the government to help pay for the antipollution measures.  “We should not be singled out for punishment.” says the owner of a steel factory from the area.

 

1. According to the author, the Taj Mahal ________________________________________.

(ตามที่ผู้เขียนกล่าว  ทัชมาฮาล ____________________________________________)

    (a) was robbed more than 366 years ago    (ถูกปล้นมากกว่า ๓๖๖ ปีมาแล้ว)

    (b) has attracted both good and bad people    (ได้ดึงดูดทั้งคนดีและคนเลว)  (๒ ประโยคแรกของ

          พารากราฟแรกกล่าวว่า  “ถูกสร้างโดยจักรพรรดิ ชาร์ เจฮาน ผู้หดหู่ (โศกเศร้า) เพื่อเป็นอนุสรณ์

          แก่มเหสีของพระองค์,  ทัชมาฮาลได้ทำให้หลงเสน่ห์แก่คู่รัก, กวี และนักท่องเที่ยวมาเป็นเวลา ๓๖๖

          ปีแล้ว  อนุสาวรีย์บรรจุศพแห่งนี้ได้มีชีวิตยืนยาวกว่าการปรากฏขึ้นและการเสื่อมสลายของจักร

          วรรดิจำนวนมาก  และมันได้ดึงดูดใจนักปล้นสะดมด้วยเช่นกัน......................”  ซึ่งหมายถึง  มีทั้ง

          คนดีและโจร-หัวขโมย  มาเยือนทัชมาฮาล)

    (c) was built for lovers, poets and tourists    (ถูกสร้างสำหรับคู่รัก, กวี และนักท่องเที่ยว)  (ประโยคแรกของ

          พารากราฟแรกกล่าวว่า  “ทัชมาฮาลทำให้คู่รัก, กวี และนักท่องเที่ยวหลงเสน่ห์มาเป็นเวลา ๓๖๖ ปีแล้ว –

          จนถึงบัดนี้”)

    (d) has caused the rise and fall of many empires    (ได้ทำให้เกิดการปรากฏขึ้นและการล่มสลายของจักร

          วรรดิจำนวนมาก)  (ประโยคที่ ๒ ของพารากราฟแรกกล่าวว่า  "อนุสาวรีย์บรรจุศพแห่งนี้มีชีวิตยืนยาวกว่า

          การปรากฏขึ้นและการล่มสลายของอาณาจักรจำนวนมาก.....................")

2. In the first paragraph, “disconsolate” refers to _________________________________.

(ในพารากราฟแรก  “หดหู่, โศกเศร้า, กลัดกลุ้ม”  หมายถึง ___________________________)

    (a) notable    (โน้  หรือ  น้อท-ทะ-เบิ้ล)  (สำคัญ, มีชื่อเสียง, ดีเป็นพิเศษ)

    (b) judicious    (จู-ดิช-เชิส)  (ฉลาด, รอบคอบ, สุขุม, มีเหตุมีผล)

    (c) notorious    (โน-ท้อ-เรียส)  (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

    (d) graceful    (สง่างาม, สวยงาม, งดงาม, นุ่มนวล, สุภาพ, มีมารยาท, เมตตา, กรุ ณา)

    (e) meticulous    (พิถีพิถัน, ละเอียดลออ, เอาใจใส่ประเด็นเล็กๆน้อยๆ, จู้จี้)

    (f) heartbroken    (หัวใจสลาย, เสียใจมาก, อกหัก)

    (g) gregarious    (กริ-แก๊-เรียส)  (ชอบเข้าสมาคม, ชอบสังคม, ชอบพบปะสังสรรค์, (สัตว์) ซึ่งอาศัยอยู่กันเป็น

          กลุ่ม, ที่จับกันเป็นกลุ่ม)

3. The Taj Mahal is in poor condition mainly because of ____________________________.

(ทัชมาฮาลอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก _______________________________)

    (a) aging    (ความเก่าแก่, ความชรา, ความสุกงอม)

    (b) pollution    (มลภาวะ, มลพิษ, การปนเปื้อน, การทำให้สกปรก, การทำให้เปรอะเปื้อน, การทำให้

          เสียหาย)  (ประโยคที่ ๓ ของพารากราฟแรกกล่าวว่า  “แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นภัยคุกคามเล็กน้อยเมื่อ

          เปรียบเทียบกับภัยคุกคามของมลภาวะสมัยใหม่)

    (c) climate    (ภูมิอากาศ)

    (d) visitors    (แขก, ผู้มาเยือน)

4. The word “mausoleum” in the first paragraph means _____________________________.

(คำว่า  “อนุสาวรีย์บรรจุศพ, อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่, สุสานบรรจุศพหลายศพ”  ในพารากราฟแรก  หมายถึง ____________________)

    (a) coliseum    (โรงละครครึ่งวงกลมขนาดใหญ่, โรงละครขนาดใหญ่, ตึกขนาดใหญ่, สนามกีฬา)

    (b) museum    (พิพิธภัณฑ์)

    (c) chandelier    (โคมระย้า, โคมช่อแขวน, โคมกิ่ง)

    (d) chancellor    (เสนาบดี, อัครมหาเสนาบดี, นายกรัฐมนตรี, เอกอัครราชทูต, ตุลาการใหญ่)

    (e) tomb    (ทูม)  (สุสาน, หลุมฝังศพ, สิ่งก่อสร้างรำลึกถึงคนตาย, ฮวงซุ้ย

    (f) elite    (เอ-ลี้ท  หรือ  อิ-ลี้ท)  {(คำนาม) หมายถึง "คนหัวกะทิ, บุคคลที่ยอดเยี่ยม, ชนชั้นสูง, ผู้นำ, กลุ่ม

         อิทธิพล, สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว", (คำคุณศัพท์) หมายถึง  "ชั้นยอด, หัวกะทิ, เป็นส่วนที่ดีที่สุด"}

5. The word “looters” in paragraph 1 is closest in meaning to _________________________.

(คำว่า  “นักปล้นสะดม, นักแย่งชิงของ, หัวขโมย”  ในพารากราฟ ๑ ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ __

__________________)

    (a) pickpockets    (นักล้วงกระเป๋า, ขโมยล้วงกระเป๋า)

    (b) shoplifters    (คนขโมยของในห้างหรือร้าน, นักล้วงของหรือขโมยของในร้านค้า)

    (c) audiences    (ผู้ชม, ผู้ดู, ผู้ฟัง, ผู้อ่าน, การได้ยิน, การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ, การเข้าพบเป็นทางการ,

          การเข้าเฝ้า)

    (d) beneficiaries    (ผู้ได้รับผลประโยชน์, ผู้รับเงินประกัน, ผู้รับเงินช่วยเหลือ, ผู้มีสิทธิพิเศษ)

    (e) benefactors    (ผู้มีอุปการคุณ, ผู้มีพระคุณ, ผู้ทำความดี, ผู้ทำกุศล, ผู้บริจาค)

    (f) robbers    (นักปล้น, นักชิงทรัพย์, ผู้แย่งชิง, ผู้ทำให้สูญเสีย)

    (g) sympathizers    (ผู้เห็นอกเห็นใจ, ผู้สนับสนุน, ผู้เข้าข้าง, ผู้เห็นด้วย, ผู้มีใจเหมือนกัน)

6. Because of the Indian Supreme Court’s decision, _________________________________.

(เนื่องมาจากคำตัดสินของศาลสูงสุด (ศาลฎีกา) ของอินเดีย, ___________________________)

    (a) cars must have emission control devices    (รถยนต์จะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมสิ่งที่ปล่อยออกมา – หมาย

          ถึงไอเสีย)  (ประโยคแรกของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า  “.................โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีอุปกรณ์ควบ

          คุมสิ่งที่ปล่อยออกมา – หมายถึงควันหรือเขม่า)

    (b) nearly 20,000 workers have lost their jobs    (คนงานเกือบ ๒๐,๐๐๐ คนได้ตกงาน)  (ประ

          โยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า  “แม้ว่ามันจะเป็นที่นิยมชมชอบ แก่นักสิ่งแวดล้อมและผู้รัก

          ศิลปะ,  คำตัดสินนี้ได้ปล่อยให้คนงานเกือบ ๒๐,๐๐๐ คนตกงาน (ไม่มีงานทำ)”)

    (c) hundreds of industrial sites have been permanently shut down    (แหล่งที่ตั้งทางอุตสาหกรรมหลาย

          ร้อยแห่งได้ถูกปิดอย่างถาวร)  (ประโยคแรกของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า  “เมื่อเดือนที่ผ่านมา  ศาลฎีกาของ

          อินเดียสั่งแหล่งที่ตั้งทางอุตสาหกรรมจำนวน ๒๑๒ แห่งรอบๆ เมืองอัคราให้ปิดตัวลง (ชั่วคราว)  จนกระทั่ง

          พวกเขาติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมสิ่งที่ปล่อยออกมา”)

    (d) the Supreme Court has become popular among the majority of Indians    (ศาลฎีกาเป็นที่นิยมชม

          ชอบในบรรดาชาวอินเดียส่วนใหญ่)  (ประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า  “คำตัดสิน (คำสั่ง) ของศาล

          ฎีกา (ที่ให้ปิดโรงงานชั่วคราว) เป็นที่นิยมชมชอบของนักสิ่งแวดล้อมและผู้รักศิลปะ........................”)

7. The word “corroding” in paragraph 1 can be best replaced by _______________________.

(คำว่า  “ทำให้สึกกร่อน, กัดกร่อน, กัดเซาะ, ทำให้ค่อยๆ ผุพัง, ทำให้เสื่อม, ชะ”  ในพารากราฟที่ ๑  สามารถแทนดีที่สุดโดย )

    (a) demolishing    (ดิ-ม้อล-ลิช-ชิง)  (รื้อทิ้ง, ทำลาย, โค่น) 

    (b) infuriating    (ทำให้โกรธ, ทำให้เดือดดาล)

    (c) discarding    (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ทิ้งไพ่)

    (d) rehabilitating    {พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ, บูรณะ (ตึก, อาคาร)}

    (e) eroding    (กัดกร่อน, ทำให้สึกกร่อน, เซาะ, ชะ, สึกกร่อน)

    (f) tolerating    (ท้อล-เลอ-เรท-ทิง)  (อดทน, อดทนต่อความยากลำบาก, สามารถต้านฤทธิ์ยาได้)

    (g) overthrowing    (โค่น, ล้มล้าง, ล้มคว่ำ, ขว้างลูกได้ไกลกว่า)

8. The word one in paragraph 2 refers to a _____________________________________.

(คำว่า  “คนงานโรงงานคนหนึ่ง”  ในพารากราฟ ๒ หมายถึง ___________________________)

    (a) factory worker    (คนงานโรงงาน)  (ให้ดูจากประโยคที่อยู่หน้าประโยคซึ่งมี “one” ในพารากราฟ

          ๒ ที่กล่าวว่า  “แม้ว่ามันจะเป็นที่นิยมชมชอบแก่นักสิ่งแวดล้อมและผู้รักศิลปะ,  คำตัดสินนี้ได้ปล่อย

          ให้คนงานเกือบ ๒๐,๐๐๐ คนตกงาน (ไม่มีงานทำ)”  ทำให้  “one”  หมายถึง  “คนงานโรงงานอุต

          สาหกรรม”)

    (b) visitor    (แขก, ผู้มาเยือน)

    (c) factory owner    (เจ้าของโรงงาน)

    (d) family    (ครอบครัว)

9. What does “install” in the second paragraph mean?

(ติดตั้ง, ประกอบ, สถาปนา, แต่งตั้ง”  ในพารากราฟ ๒ หมายถึงอะไร)

    (a) annihilate    (อะ-ไน้-ฮิ-เลท)  (ทำลายล้างโดยสิ้นเชิง, บดขยี้, ชนะอย่างราบคาบ, ทำให้จบสิ้น)

    (b) fabricate    (แฟ้บ-ริ-เคท) – กุเรื่องขึ้นมา, ทำปลอม, ปลอมแปลง, สร้าง, ประ ดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร)

    (c) precipitate    (เร่งให้เกิดขึ้น, ทำให้ฝนตก, ทำให้ตกตะกอน, ผลัก, ส่ง, ทุ่ม, โยน)

    (d) equip    (ติดตั้ง, จัดให้มี, ให้มีเครื่องมือ, จัดหามาให้)

    (e) illuminate    (ส่องสว่าง, ให้ความสว่าง, ให้ความกระจ่างหรือความเข้าใจ)

    (f) incapacitate    (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ)

    (g) contemplate    (ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, ครุ่นคิด, พิจารณาอย่างระมัดระวัง)

10. According to the passage, the factory owners __________________________________.

(ตามที่บทความกล่าว  เจ้าของโรงงาน ________________________________________)

    (a) were happy with the court’s decision    (มีความสุขกับคำตัดสินของศาล)

    (b) complained that the court’s decision was unfair    (ร้องทุกข์ – ร้องเรียน – ว่า  คำตัดสิน

          ของศาลไม่ยุติธรรม)  (๒ ประโยคสุดท้ายของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า  “เจ้าของโรงงาน, ใน

          ขณะเดียวกัน, ร้องทุกข์ (ร้องเรียน) ว่าคำตัดสิน (ของศาล) มิได้ใช้กับผู้ที่ทำให้เกิดมลภาวะ

          (หมายถึงโรงงาน)  ซึ่งเป็นเจ้าของโดยรัฐจำนวนมากมายหลายแห่งในภูมิภาค..................

          ...............”  และ  “เราไม่ควรจะถูกเลือกเฟ้น (คัดเลือก) จากกลุ่ม (ที่ทำให้เกิดมลภาวะ) สำ

           หรับการลงโทษ (ปิดโรงงาน)”  ซึ่งหมายถึง  คำตัดสินของศาลให้ปิดโรงงานชั่วคราวเป็น

           การเลือกปฏิบัติ  ไม่เป็นธรรมกับพวกตน)

    (c) expected the government to find new jobs for the workers    (คาดหวังให้รัฐบาลหางานใหม่ให้

          คนงาน)

    (d) wanted the government to pay for all anti-pollution measures    (ต้องการให้รัฐบาลจ่ายเงินสำหรับ

          มาตรการต่อต้านมลพิษทั้งหมด)  (ประโยคก่อนประโยคสุดท้ายของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า  “..............

          ...........เจ้าของโรงงานต้องการให้รัฐบาลช่วยจ่ายเงินสำหรับมาตรการการต่อต้านมลภาวะ”  ซึ่งหมายถึง 

          ช่วยจ่ายเงินเพียงบางส่วน  มิใช่ทั้งหมด)

11. In the second paragraph, “misery” refers to ___________________________________.

(ในพารากราฟ ๒,  “ความทุกข์ยาก, ความยากเข็ญ, ความไร้สุขอย่างยิ่ง, ความเจ็บปวด”  หมายถึง ___

_________________)

      (a) anxiety    (ความกังวล, ความวิตก)

      (b) hatred    (เฮ้-ทริด)  (ความเกลียดชัง)

      (c) compassion    (ความสงสาร, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ)

      (d) distress    (ความทุกข์ยาก, ความลำบาก, ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ภัยพิบัติ, ความเคราะห์

            ร้าย, การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ)

      (e) casualty    (แค้ช-ชวล-ที่)  (คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ-สงคราม-การก่อการร้าย ฯลฯ,  คน

           หรือกลุ่มคนหรือสิ่งของที่ได้รับความเสียหายมากหรือถูกทำลายในอุบัติเหตุ-สงคราม, จำนวนคนตาย,

           อุบัติเหตุร้ายแรง  -  โดยเฉพาะที่มีคนตาย) 

      (f) indignity    (ความเสื่อมเสีย, ความเสียเกียรติ, การเหยียดหยาม, การสบประมาท, การดูถูก)  

      (g) abuse    (อะ-บิ๊วซ)  {(คำนาม.  การกล่าวร้าย, การด่าว่า, การประณาม,  ๒.  การทารุณ, การทำอัน

            ตราย,การใช้ในทางที่ผิด, การทำลายหรือทำให้เสียหาย, การใช้แบบเอาเปรียบ  (คำกริยา. กล่าว

            ร้าย, ด่าว่า, ประณาม  . ทารุณ, ทำอันตราย, ทำให้เสียหาย, ใช้ในทางที่ผิด, ใช้แบบเอาเปรียบ}

12. The word “they” in paragraph 2 refers to ___________________________________.

(คำว่า  “พวกเขา”  ในพารากราฟ ๒ หมายถึง ___________________________________)

      (a) environmentalists    (นักสิ่งแวดล้อม)

      (b) owners    (เจ้าของ – โรงงาน)  (ประโยคก่อนประโยคสุดท้ายของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า  “เจ้า

            ของโรงงาน, ในขณะเดียวกัน, ร้องทุกข์ (ร้องเรียน) ว่าคำตัดสิน (ของศาล) มิได้ใช้กับผู้ที่ทำให้

            เกิดมลภาวะ (หมายถึง  โรงงาน) ซึ่งเป็นเจ้าของโดยรัฐจำนวนมากมายหลายแห่งในภูมิภาค, 

            โดยพวกเขา (เจ้าของโรงงาน) ต้องการให้รัฐบาลช่วยจ่ายเงินสำหรับมาตรการการต่อต้านมล

            ภาวะ”)

      (c) polluters    (ผู้ทำให้เกิดมลพิษ – หมายถึง  โรงงาน)

      (d) workers    (คนงาน)

13. The word “singled out” in the final paragraph refers to ___________________________.

(คำว่า  “เลือกเฟ้นจากกลุ่ม, เจาะจงเอาจากกลุ่ม, คัดเลือกจากกลุ่ม” (ที่ทำให้เกิดมลภาวะ)”  ในพารากราฟสุดท้าย  หมายถึง __________________)

      (a) deluded    (ดิ-ลู้ด-ดิด)  (หลอก, หลอกลวง, ลวงตา, ตบตา)

      (b) perpetuated    (เพอร์-เพ้ช-ชู-เอท-ทิด)  (ทำให้คงอยู่ตลอดไป, ทำให้ถาวร, ทำให้ไม่สูญไป, ทำให้เป็น

            อมตะ)  

      (c) tainted    (เท้นท-ทิด)  (ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ทำให้เป็นรอยเปื้อน, ทำให้ด่างพร้อย) 

      (d) exasperated   (อิก-แซส-พะ-เรท-ทิด)  (ทำให้โกรธมาก, เพิ่มความรุนแรง)

      (e) established    (อิส-แท้บ-ลิช)  (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง, ทำให้เกิดขึ้น, ตั้งมั่น, กำหนด, บัญญัติ, พิสูจน์,

           ทำให้เป็นที่ยอมรับ)

      (f) selected    (เลือก, เลือกเฟ้น, คัด, คัดเลือก, เลือกสรร, สรรหา)

      (g) speculated    (เก็ง, เดา, คาดการณ์)

 

(คำแปล)

การสึกกร่อนของทัชมาฮาล

 

            ถูกสร้างโดยจักรพรรดิ (Emperor) ชาร์ เจฮาน ผู้หดหู่ (โศกเศร้า, กลัดกลุ้ม) (disconsolate) เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ (เพื่อเป็นการระลึกถึง) (in memory of) มเหสีของพระองค์,  ทัชมาฮาลได้ทำให้หลงเสน่ห์ (ทำให้หลงใหล, ทำให้ลุ่มหลง, ทำให้ปลื้มปิติ, ใช้เวทมนตร์) (enchanted) แก่คู่รัก (lovers), กวี (poets) และนักท่องเที่ยวมาเป็นเวลา ๓๖๖ ปีแล้ว (ทัชมาฮาลก่อสร้างเสร็จในปี ๑๖๕๓)  อนุสาวรีย์บรรจุศพ (อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่, สุสานบรรจุศพหลายศพ)  (mausoleum) (มอ-ซะ-ลี้-เอิ้ม) แห่งนี้ได้มีชีวิตยืนยาวกว่า (รอดชีวิต, รอดตาย, ดำรงอยู่, เหลืออยู่, มีชีวิตอยู่ต่อไป) (survived) การปรากฏขึ้น (การเพิ่มขึ้น, การสูงขึ้น, การลุกขึ้น, การยืนขึ้น, การตื่นขึ้น) (rise) และการเสื่อมสลาย (การล่มจม, การตกลง, การหล่นลง, การลดลง) (fall) ของจักรวรรดิ (empires) จำนวนมาก  และมันได้ดึงดูดใจ (กระตุ้นความสนใจ, ล่อใจ, ทำให้หลงใหลแก่, ทำให้หลงเสน่ห์แก่) (attracted) นักปล้นสะดม (นักแย่งชิงของ, หัวขโมย) (looters) ด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้  ในช่วงเวลาหลายปี (ที่ผ่านมา) (over the years)  คนเหล่านี้พาไป (ขโมย) ประตู (ทำด้วย) เงิน (carried away silver doors) จากประตูใหญ่ (ประตูทางเข้า) (gates) ของทัชมาฮาล, หินมีค่า (เพชรพลอย) (precious stones) จากกำแพงหินอ่อน (marble walls), และทองจากหลุมฝังศพ  (สุสาน, ป่าช้า, ความตาย) (graves) ของทัชมาฮาล,  แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นภัยคุกคาม (อันตราย, การคุกคาม, การขู่เข็ญ, ลางร้าย, ลางเตือนภัย) (threats) เล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภัยคุกคาม (that) ของมลภาวะสมัยใหม่ (modern pollution),  โดยสิ่งที่ถูกปล่อยออกมา (การปล่อยออกมา, การฉาย, การแพร่, สิ่งที่แพร่ออกมา) (Emissions) จากโรงหลอม (โรงหล่อ, กระบวนการหล่อ, สิ่งที่ได้จากการหล่อ) (foundries) เหล็กกล้า (steel) ซึ่งถูกเผาไหม้ด้วยถ่านหิน (coal-fired),  สถานีไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อน (thermal power stations),  เตาเผาอิฐ (brick kilns), รถ ยนต์และโรงกลั่นน้ำมัน (oil refinery) ในบริเวณ (แนว, เทือก, เข็มขัด, สายคาดเอว, สายพาน) (belt) อุตสาหกรรม (industrial) รอบๆ เมืองอัครา  กำลังทำให้สึกกร่อน (กัดกร่อน, กัดเซาะ, ทำให้ค่อยๆ ผุพัง, ชะ, ทำให้เสื่อม) (corroding) และทำให้เป็นสีเหลือง (yellowing) แก่หินอ่อนสีขาวของทัชมาฮาล,  ต่อจากนั้น (Then) ก็มีการสึกหรอ (ความสึกกร่อน, ความสึก, ค่าสึกหรอ, ความเสื่อมเสีย, การลดคุณค่าลง) (wear and tear),  ส่วนภูมิอากาศของเมืองอัคราเปลี่ยนแปลง (แกว่ง, ไกว, แกว่งไกว, กวัดแกว่ง, ห้อย, แขวน, หันเห, ทำให้หมุน, ส่ายสะโพก) (swings) จากร้อนมากไปหนาวมาก  ซึ่งทำให้แผ่นหนาของหินอ่อน (ของทัชมาฮาล) แตกหัก (cracking marble slabs)  (นอกจากนั้น) เท้าของนักท่องเที่ยวกว่า ๒.๙ ล้านคนต่อปีก็ก่อให้เกิดความเสียหาย (cause damage) (แก่ทัชมาฮาล) ด้วยเช่นกัน  

            เมื่อเดือนที่ผ่านมา  ศาลฎีกา (Supreme Court) ของอินเดียสั่งแหล่งที่ตั้ง (ที่ตั้ง, สถานที่, จุด, ตำแหน่ง, แปลงที่ดิน, สถานที่เกิดเหตุ) (sites) ทางอุตสาหกรรมจำนวน ๒๑๒ แห่งรอบๆ เมืองอัคราให้ปิดตัวลง (shut down)  จนกระทั่งพวกเขาติดตั้ง (ประกอบ, สถาปนา, แต่งตั้ง) (install) อุปกรณ์ (เครื่องมือ, สิงประดิษฐ์, กลไก) (devices) ควบคุมสิ่งที่ปล่อยออกมา (emission-control) (จากแหล่งที่ตั้งฯ),  แม้ว่ามันจะเป็นที่นิยมชมชอบ (Popular as it was) แก่นักสิ่งแวดล้อม (environmentalists) และผู้รักศิลปะ (art lovers),  คำตัดสิน (การวินิจฉัย, การชี้ขาด, การลากเส้นด้วยไม้บรรทัด) (ruling) นี้ได้ปล่อยให้คนงานเกือบ ๒๐,๐๐๐ คนตกงาน (ไม่มีงานทำ) (without jobs),  “ผมเห็นความหิวโหย (hunger) และความทุกข์ยาก (ความยากเข็ญ, ความไร้สุขอย่างยิ่ง, ความเจ็บปวด) (misery) มาสู่ (coming for) ครอบครัวของผม”  (คนงาน) ผู้หนึ่ง (one) คือ  ราม ชารัน กล่าว  (และว่า) “คำสั่ง (ศาล) (order) ได้เอาไปเสีย (taken away) ซึ่งเพียงแหล่งเดียว (only source) ของวิธีการดำรงชีวิต (การดำรงชีวิต, ชีวิต) (livelihood) ที่ผมมี,”  ส่วนเจ้าของโรงงาน (factories), ในขณะเดียวกัน (meanwhile), ร้องทุกข์ (ร้องเรียน, บ่น, อุทธรณ์, กล่าวหา, ฟ้อง, แสดงความข้องใจ) (complain) ว่าคำตัดสิน (ruling) มิได้ใช้กับ (ประยุกต์ใช้, สมัครงาน, ใช้เป็นประโยชน์, ขอ, บอกกล่าว) (apply to) ผู้ที่ทำให้เกิดมลภาวะ (polluters) (หมายถึงโรงงาน) ซึ่งเป็นเจ้าของโดยรัฐ (state-owned) จำนวนมากมายหลายแห่งในภูมิภาค,  โดยพวกเขา (เจ้าของโรงงาน) ต้องการให้รัฐบาลช่วยจ่ายเงินสำหรับมาตรการ (หลักเกณฑ์, การวัด, ระบบการวัด, เครื่องมือ) (measures) การต่อต้านมลภาวะ (antipollution),  ทั้งนี้  เจ้าของโรงงานเหล็กกล้า (steel factory) จากพื้นที่กล่าวว่า  “เราไม่ควรจะถูกเลือกเฟ้น (เจาะจง, คัดเลือก) จากกลุ่ม (singled out) (ที่ทำให้เกิดมลภาวะ) สำหรับการลงโทษ (punishment) (ปิดโรง งาน)”

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป