หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 23)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

A Housing Project for Young Couples

 

          A country doctor in Oxfordshire has offered an interest-free loan to help young couples in the area to form a housing society.

          Dr. Gordon Scott, aged 66, who lives in a Cotswolds village has put up the money because young people are unable to afford the high price of local property.

          “Many of the small cottages around the village have been bought as weekend retreats by the wealthy and I think it is pathetic that the young should have to leave the village where they were born.  New houses are far beyond the pockets of young couples.”

          Originally Dr. Scott wanted to form a housing society which would buy cottages.  But as a result of a meeting which he called he said it now seemed best to form a society to buy land and build houses.    Members would build their own homes.

          Dr. Scott has lived in the village for nine years.  He has been a family doctor in the Cotswolds for 36 years.  He paid 5,500 pounds for his own house and more recently made “a nice profit” from selling off part of the land.

          “I don’t see why I should not share it around a bit.  I cannot take it with me when I go.”  His contribution will go towards initial costs of legal fees, fighting for planning permission and, hopefully, laying out a road system.

          Reaction from young people had been very good, said Dr. Scott, but he understood there was disapproval in some quarters about more building in the village.  “Ironically, it seems to be coming from the people who have moved into the village comparatively recently.”

 

1. How is Dr. Scott’s offer better that of other financial institutions?

(ข้อเสนอของหมอสกอตดีกว่าข้อเสนอของสถาบันการเงินอื่นๆ อย่างไร)

    (a) He does not want to make a profit.    (เขาไม่ต้องการหากำไร)  (ดูจากพารากราฟแรกที่

          กล่าวว่า  แพทย์ชนบทคนหนึ่งในมณฑลออกซ์ฟอร์ดเชียร์  ได้เสนอ เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย 

          เพื่อช่วยเหลือคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวในพื้นที่  เพื่อสร้าง (ก่อตั้ง) ชุมชน (สมาคม) บ้านพัก)

    (b) His loan is large enough to cover all expenses.    (เงินกู้ของเขามากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้

          จ่ายทั้งหมด)  (บทความมิได้บอก)

    (c) His criteria for granting the loan are less strict.    (หลักเกณฑ์ของเขาสำหรับการให้เงินกู้มีความ

          เข้มงวดน้อยกว่า – ของที่อื่นๆ)  (บทความมิได้บอก)

    (d) The money is enough for every young couple locally.    (เงินเพียงพอสำหรับคู่สามีภรรยาหนุ่ม

           สาวทุกคู่ในท้องถิ่น)  (บทความมิได้บอก)

2. Why do rich people buy small cottages in the Cotswolds?

(ทำไมคนรวยซื้อบ้านในชนบทหลังเล็กๆ ในเขตคอตส์วอลด์ส)

    (a) As an investment.    (ในฐานะการลงทุน)

    (b) As holiday homes.    (เป็นบ้านสำหรับวันหยุด-วันพักผ่อน)  (ประโยคแรกของพารากราฟ ๓ กล่าว

          ว่า  “บ้านในชนบท (กระท่อม) ขนาดเล็กจำนวนมากรอบๆ หมู่บ้านได้ถูกซื้อเป็นสถานที่เงียบๆ หรือ

          ส่วนตัวสำหรับพักผ่อนสุดสัปดาห์  โดยคนที่มั่งคั่งร่ำรวย..........................)

    (c) As rental property.    (เป็นทรัพย์สินเช่า) 

    (d) As permanent residences.    (เป็นที่พักอาศัยถาวร) 

3. In the second paragraph, “afford” means ______________________________________.

(ในพารากราฟ ๒,  “มีเงินพอ, สามารถมีได้, จัดให้มี”  หมายถึง ________________________)

    (a) facilitate    (ทำให้สะดวก, ทำให้ง่าย, ทำให้ราบรื่น)

    (b) fascinate    (ทำให้หลงใหล, เป็นที่จับจิตจับใจแก่)

    (c) recuperate    (ฟื้นคืน, พักฟื้น, กลับมีสภาพหรือกำลังเหมือนเดิม, ทำให้ฟื้นคืน (สุขภาพ, กำลัง, แรง,

          ฐานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ), กู้, เอาคืน)

    (d) mitigate    (เบาบางลง, ลดน้อยลง, อ่อนลง, ทำให้เบาบาง-ลดน้อยลง, บรรเทา, ทำให้อ่อนโยนขึ้น)

    (e) squander     (ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย, ใช้สิ้นเปลือง, ถลุง)

    (f) have enough money for, or able to possess    (มีเงินเพียงพอสำหรับ  หรือสามารถเป็น

         เจ้าของ)

4. According to the passage, how did Dr. Scott get a large sum of money?

(ตามที่บทความกล่าว  หมอสกอตได้เงินก้อนใหญ่อย่างไร)

    (a) By practising medicine.    (โดยการประกอบอาชีพแพทย์)

    (b) By dealing in real estate.    (โดยการขายอสังหาริมทรัพย์)

    (c) By selling his own house.    (โดยการขายบ้านของเขาเอง)

    (d) By selling a piece of land.    (โดยการขายที่ดินแปลงหนึ่ง)  (ประโยคสุดท้ายของพารากราฟ ๕

          กล่าวว่า  “เขา (หมอสกอต) จ่ายเงินจำนวน ๕,๕๐๐ ปอนด์สำหรับบ้านของเขาเอง  และเมื่อเร็วๆ นี้ 

          ทำ “กำไรงาม” จากการขายไปทั้งหมด  ส่วนที่เป็นที่ดิน - นอกเหนือจากที่เป็นบริเวณบ้าน)

5. The word “retreats” in paragraph 3 refers to ____________________________________.

(คำว่า  “สถานที่เงียบๆ หรือส่วนตัวสำหรับพักผ่อน, การล่าถอย, การปลดเกษียณ, การถอนตัวจากวงการ, ความสันโดษ”  ในพารากราฟ ๓ หมายถึง ___________________)

    (a) transports    (พาหนะขนส่ง, เครื่องบินโดยสาร, เครื่องบินขนส่ง, การขนส่ง, การลำเลียง, การขนย้าย,

          วิธีการขนส่ง)

    (b) assets    (ทรัพย์สิน, บุคคลหรือสิ่งของที่มีค่า, ประโยชน์)

    (c) imitations    (ของปลอม, ของเทียม, การเลียนแบบ, การลอกเลียน, การเอาอย่าง, ของเลียนแบบ)

    (d) disparities    (ความแตกต่างกัน, ความไม่เหมือนกัน)

    (e) havens    (เฮ้-เวิ่น)  (ที่พำนักอาศัย, ที่หลบภัย, ท่าเรือ)

    (f) excitements    (ความตื่นเต้น)

6. The word “pathetic” in the third paragraph is closest in meaning to ____________________.

(คำว่า  “น่าเวทนา, น่าสมเพช, น่าสงสาร, แร้นแค้น”  ในพารากราฟ ๓ ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ ___________________)

    (a) uneventful    (ปราศจากเหตุการณ์, สงบ, ปกติ, เรื่อยๆ)

    (b) terrific    (เทอ-ริฟ-ฟิค)  (ดีมาก, แจ๋ว, ยอดเยี่ยม)

    (c) bizarre    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

    (d) prominent    (พร้อม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ยื่นออก, โผล่ออก)

    (e) gratifying    (น่าพอใจ, น่าปลื้มปิติ)

    (f) pitiful or pitiable    (น่าสงสาร, น่าเวทนา, น่าดูถูก)

7. What does “I cannot take it with me when I go.” in paragraph 6 mean?

(“ผมไม่สามารถนำมันไปกับผมด้วย  เมื่อผมไป”  ในพารากราฟ ๖ หมายถึงอะไร)

    (a) I cannot continue my project after departure.    (ผมไม่สามารถดำเนินโครงการของผมต่อไป 

          ภายหลังการจากไป)

    (b) I cannot carry my money with me when I die.    (ผมไม่สามารถพาเงินของผมไปกับผม

          เมื่อผมตาย)

    (c) I cannot fulfil my current dream if I move somewhere else.    (ผมไม่สามารถทำให้ฝันในปัจจุบัน

          ของผมเป็นจริง  ถ้าผมย้ายไปอยู่ที่อื่น)

    (d) I cannot share my money with people outside this community.    (ผมไม่สามารถแบ่งปันเงินของ

          ผมกับผู้คนนอกชุมชนนี้)

8. The word “contribution” in paragraph 6 can be best replaced by ___________________.

(คำว่า  “เงินบริจาค, การบริจาค, การช่วยเหลือ, การสนับสนุน, คุณูปการ, การมีส่วนช่วยเหลือ, เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์”  ในพารากราฟ ๖ สามารถแทนดีที่สุดโดย ___________________)

    (a) paucity     (พ้อ-ซะ-ทิ่)  (ความแร้นแค้น, ความขัดสน, ความยากจน)

    (b) discovery    (การค้นพบ)

    (c) fatigue    (ฟะ-ทิ้ก)  (ความเหนื่อย, ความเพลีย, ความเมื่อยล้า)

    (d) illusion    (อิ-ลู้-ชั่น)  (มายา, สิ่งลวงตา, การหลอกลวง, ภาพลวงตา, ภาพหลอน)

    (e) donation    (เงินบริจาค, ของที่บริจาค, การบริจาค, การมอบให้, ของขวัญ)

    (f) embarrassment    (ความเคอะเขิน, ความกระดากอาย, ความตะขิดตะขวงใจ)

9. What is ironic for Dr. Scott about the reaction to the situation in the passage?

(อะไรเป็นการเยาะเย้ย (เย้ยหยัน, ประชด) สำหรับหมอสกอต  เกี่ยวกับปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ในบทความ)

    (a) Local people have had to move away.    (ผู้คนในท้องที่จำเป็นต้องย้ายหนี)

    (b) Newcomers do not approve of the plan.    (ผู้มาใหม่ไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้)  (พารากราฟ

          สุดท้ายกล่าวว่า  “...............มีการไม่เห็นด้วยในบางพื้นที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นในหมู่

          บ้าน – จากโครงการสร้างชุมชนบ้านพักของคู่สามีภรรยาหนุ่มสาว – แต่เหมือนกับเป็นเรื่องเย้ย

          หยัน (เยาะเย้ย, ประชด)  ที่ผู้ไม่เห็นด้วยคือผู้ที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านเมื่อเร็วๆ มานี้” 

          ซึ่งน่าจะเป็นคนมีฐานะ  ที่ไม่ต้องการให้โครงการของหมอสกอตเกิดขึ้น  ซึ่งอาจเนื่องมาจาก

          กลัวจะเกิดความแออัดในหมู่บ้าน  หรือมีคนหนาแน่นมากเกินไป)

    (c) Young people do not want to move.    (คนหนุ่มสาวไม่ต้องการย้าย)

    (d) Old people are enthusiastic about the project.    (คนแก่กระตือรือร้นเกี่ยวกับโครงการนี้)  (ข้อนี้ไม่จริง 

          เนื่องจากประโยคแรกของพารากราฟสุดท้ายกล่าวว่า  “หมอสกอตพูดว่า  ปฏิกิริยาจากคนหนุ่มสาวเป็นไป

          อย่างดีมาก  แต่......................”)

10. What does the word “disapproval” in paragraph 7 mean?

(คำว่า  “การไม่เห็นด้วย, การไม่ยินยอม, ความไม่พอใจ, การไม่อนุญาต”  ในพารากราฟ ๗ หมายถึง __

________________)

      (a) grudge    (กรัจ)  (ความขุ่นแค้น, ความเจ็บแค้นใจ, ความขัดข้องใจ, ความเสียใจ, ความอิจฉาริษยา)

      (b) impudence    (อิ๊ม-พิว-เดิ้นซ)  (ความทะลึ่ง, ความยโส, ความโอหัง, ความอวดดี, ภาษาหรือคำพูดที่

            ทะลึ่งหรือยโส)  

      (c) haughtiness    (ฮ้อท-ที-เนส)  (ความหยิ่งยโส, ความโอหัง, ความอวดดี, ความจองหอง)  

      (d) modesty    (ม้อด-ดิส-ที่)  (ความถ่อมตัว, ความไม่รุนแรง, ความพอประมาณ, ความไม่หรูหรา)

      (e) apathy    (แอ๊พ-พะ-ธี่)  (ความไม่สนใจ, ความไม่เป็นห่วง, ความไร้อารมณ์หรือความรู้สึก)

      (f) objection    (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย, การไม่ชอบ, การโต้แย้ง, เหตุผลคัดค้าน)

11. What is probably Dr. Scott’s view of the Cotswolds housing situation?

(อะไรอาจจะเป็นความเห็น – ทัศนคติ – ของหมอสกอต  เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านพักในเขตคอตส์วอลด์ส)

      (a) People earn enough to afford houses in the Cotswolds.    (ผู้คนมีรายได้เพียงพอที่จะมีบ้านในเขต

            คอตส์วอลด์ส)  (ไม่จริง  เพราะมีบ้านได้เฉพาะคนรวยเท่านั้น)

      (b) Rich people do not object to the housing project.    (คนรวยไม่คัดค้านโครงการบ้านพัก)  (พารา

            กราฟสุดท้ายกล่าวว่า  “หมอสกอตกล่าวว่า  คนที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในหมู่บ้าน – ซึ่งมักเป็นคนรวย –

            ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้)

      (c) The project would disturb the area’s peacefulness.    (โครงการจะรบกวนความสงบสุขของพื้นที่นี้) 

            (เรื่องนี้เป็นความคิดเห็นของผู้ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่บางกลุ่ม  มิใช่ความคิดเห็นของหมอสกอต)

      (d) Young people should have a better chance of owning houses.    (คนหนุ่มสาวควรมีโอ

             กาสดีขึ้นในการเป็นเจ้าของบ้าน – มีบ้านเป็นของตนเอง)  (พารากราฟที่ ๑ และ ๒ กล่าวว่า 

             “แพทย์ชนบทคนหนึ่งในมณฑลออกซ์ฟอร์ดเชียร์  ได้เสนอเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย  เพื่อช่วยเหลือ

             คู่สามีภรรยาหนุ่มสาวในพื้นที่  เพื่อสร้าง (ก่อตั้ง) ชุมชน (สมาคม) บ้านพัก”  และ  “หมอกอร์

             ดอน สกอต, อายุ ๖๖ ปี, ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตคอตส์วอลด์ส  ได้จัดหา (ให้)

             เงิน (กู้) เพราะว่าคนหนุ่มสาวไม่สามารถมีเงินพอกับราคาที่สูงของที่ดินในท้องถิ่น”)

12. In the final paragraph, “quarters” means ______________________________________.

(ในพารากราฟสุดท้าย  “พื้นที่ของเมืองที่มีกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มอาศัยอยู่, หนึ่งส่วนสี่, เหรียญ ๒๕ เซนต์,  ๑๕ นาที, ๓ เดือน, ภาคเรียน”  หมายถึง ____________________)

      (a) races    (เชื้อชาติ, ชนชาติ, มนุษยชาติ, เผ่าพันธุ์, วรรณะ, วงศ์ตระกูล, การแข่งขัน, การวิ่งแข่ง)

      (b) doctrines    (ลัทธิ, คำสั่งสอน, ศาสนา, หลัก, ทฤษฎี, นโยบายต่างประเทศ)

      (c) periods of 3 months    (ระยะเวลา ๓ เดือน)

      (d) sermons    (เซ้อร์-เมิ่น)  (การเทศนา, การสอน, การให้โอวาท)

      (e) areas in a city where a particular group of people live or work    (พื้นที่ในเมืองซึ่งคน

            เฉพาะกลุ่มอาศัยอยู่หรือทำงาน)

      (f) calamities    (คะ-แล้ม-มิ-ที่)   (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, เคราะห์ร้าย)  

 

(คำแปล)

โครงการบ้านพักสำหรับคู่สามีภรรยาหนุ่มสาว

 

            แพทย์ชนบท (country doctor) คนหนึ่งในมณฑลออกซ์ฟอร์ดเชียร์ (อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ  มีประชากรประมาณ ๖๘๘,๐๐๐ คน  มีเมืองสำคัญคือ ออกซ์ฟอร์ด) ได้เสนอ (offered) เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย (interest-free loan)  เพื่อช่วยเหลือคู่สามีภรรยาหนุ่มสาว (young couples) ในพื้นที่  เพื่อสร้าง (ก่อตั้ง) (form) ชุมชน (สมาคม) บ้านพัก (housing society)

            หมอกอร์ดอน สกอต, อายุ ๖๖ ปี, ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตคอตส์วอลด์ส (เขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์มีขนาดใหญ่กว่าเมือง  ประกอบด้วยเนินเขาเตี้ยๆ ติดต่อกันเป็นจำนวนมาก  เป็นพื้นที่ที่มีความงดงามทางธรรมชาติที่โดดเด่น  เป็นที่นิยมของนักเดินและนักปั่นจักรยาน)  ได้จัดหา (ให้) (put up) เงิน (กู้)  เพราะว่าคนหนุ่มสาวไม่สามารถ (unable) มีเงินพอ (สามารถมีได้, จัดให้มี) (afford) กับราคาที่สู(high price) ของที่ดิน (ทรัพย์สิน, ทรัพย์สมบัติ) property) ในท้องถิ่น (local)

            บ้านในชนบท (กระท่อม) (cottages) ขนาดเล็กจำนวนมากรอบๆ หมู่บ้าน  ได้ถูกซื้อเป็นสถานที่เงียบๆ หรือส่วนตัวสำหรับพักผ่อน (การล่าถอย, การปลดเกษียณ, การถอนตัวจากวงการ, ความสันโดษ) (retreats) สุดสัปดาห์ (weekend) โดยคนที่มั่งคั่งร่ำรวย (the wealthy)  และผมคิดว่ามันน่าเวทนา (น่าสมเพช, น่าสงสาร, แร้นแค้น) (pathetic) ว่าคนหนุ่มสาว (the young) จำเป็นต้องออกจาก (ละทิ้ง) (leave) หมู่บ้านที่ซึ่งพวกเขาเกิด,  บ้านใหม่ๆ ก็ไกลเกินกว่า (สูงกว่า) (far beyond) จำนวนเงินที่มี (กระเป๋า) (pockets) ของคู่สามีภรรยาหนุ่มสาว

            แต่เดิมเริ่มแรก (Originally)  หมอสกอตต้องการก่อตั้ง (สร้าง) (form) ชุมชน(สมาคม) บ้านพัก (housing society) ซึ่งจะซื้อบ้านในชนบท  แต่จากผลลัพธ์ของการประชุม (as a result of a meeting) ซึ่งเขาเรียก (จัด) (called)  เขา (หมอฯ) กล่าวว่าปัจจุบัน  มันดูเหมือนจะดีที่สุด (seemed best) ที่จะก่อตั้งชุมชน (สมาคม) (society)  เพื่อที่จะซื้อที่ดินและสร้างบ้าน,  โดยสมาชิก (Members) จะสร้างบ้านของตัวเอง

            หมอสกอตได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป็นเวลา ๙ ปี  โดยเขาเป็นหมอครอบครัว (family doctor) ในเขตคอตส์วอลด์ส (คือ รักษาคนในครอบครัวของเขตคอตส์วอลด์ส) เป็นเวลา ๓๖ ปีแล้ว,  เขาจ่ายเงินจำนวน ๕,๕๐๐ ปอนด์สำหรับบ้านของเขาเอง  และเมื่อเร็วๆ นี้ (เมื่อไม่นานมานี้) (recently) ทำ “กำ ไรงาม(a nice profit) จากการขายไปทั้งหมด (selling off) ส่วนที่เป็นที่ดิน (นอกเหนือจากที่เป็นบริเวณบ้าน)

            “ผมไม่เข้าใจ (ทราบ, เห็น) (see) ว่าทำไมผมจึงไม่ควรแบ่งปันมัน (เงิน) ให้ทั่วๆ (share it around) สักนิดหน่อย (a bit) (ความหมายคือ  ผมควรแบ่งปันเงินจากการขายที่ดินให้คนอื่นๆ),  ผมไม่สามารถนำมันไปกับผมเมื่อผมไป (ตาย)” (เป็นคำกล่าวของหมอ),  ทั้งนี้  เงินบริจาค (การบริจาค, การช่วยเหลือ, การสนับสนุน, คุณูปการ, เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์) (contribution) ของเขา  จะนำไปใช้เป็น (go towards) ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น (initial costs) ของค่าธรรมเนียมด้านกฎหมาย (legal fees), (ของ) การต่อสู้เพื่อใบอนุญาต (การอนุญาต) (permission) (สำหรับ) การออกแบบ (การวางโครงการ) (planning),  และ,  ด้วยความหวังอย่างยิ่ง (hopefully), (ของ) การวางแผน (การออกแบบ) (laying out) ระบบถนน (road system)

            ปฏิกิริยา (Reaction) จากคนหนุ่มสาวเป็นไปอย่างดีมาก  หมอสกอตกล่าว,  แต่เขาเข้าใจว่า  มีการไม่เห็นด้วย (การไม่ยินยอม, ความไม่พอใจ, การไม่อนุญาต) (disapproval) ในบางพื้นที่ของเมืองที่มีกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มอาศัยอยู่ (quarters) เกี่ยวกับการก่อสร้าง (สิ่งก่อสร้าง) (building) ที่เพิ่มมากขึ้นในหมู่บ้าน,  “อย่างเป็นการเย้ยหยัน (อย่างเป็นการเยาะเย้ย, อย่างประชด, อย่างเหน็บแนม, อย่างถากถาง) (Ironically)  มัน (การไม่เห็นด้วยกับโครงการ) ดูเหมือนว่ากำลังมาจากผู้คนผู้ซึ่งได้ย้ายเข้ามาอยู่ใน (moved into) หมู่บ้านค่อนข้างจะ (โดยเปรียบเทียบ) (comparatively) เมื่อเร็วๆ มานี้ (recently) เอง  (หมอสกอตมองว่า  มันเหมือนกับเป็นการเย้ยหยัน - เยาะเย้ย - ที่คนทีีไม่เห็นด้วยกัับโครงการของเขา  เป็นผู้ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่่ในหมู่บ้านเมื่อเร็วๆ มานี้)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป