หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 16)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best alternative for the blank in each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่างในแต่ละข้อ)

 

How TV Viewing Impacts Teenagers’ Drinking Habit

 

          A Cornell University study, published in October in The Journal of Studies on Alcohol, set out to measure how pervasive alcohol use was in two weeks’ worth of prime time network programming.  The researchers found almost half of the shows awash in liquor: alcohol turned up on 41% of the shows, which averaged more than five drinks apiece.

          Researchers at Stanford University took a different tack in exploring the medium’s role in teenage drinking.  They quizzed ninth-graders in six high schools in San Jose, California about their drinking histories, then returned 18 months later to ask not only about alcohol, but also about how often the teenagers watched television, music videos and movies on videocassette.

          Among the 1,533 students who completed both surveys, one link stood out: non-drinkers who increased their viewing of music videos were the most likely to have started drinking.  The study, published November 2 in the online version of the journal Pediatrics, calculated that every additional hour per day devoted to music videos made a student almost a third more likely to take up drinking.

          Watching more movies on a video player, on the other hand, was linked to an 11% decrease in the risk of drinking.  Television viewing in general was tied to a 9% increase in risk for every additional hour per day.

 

1. The main idea of the article is that ____________________________________.

(ความคิด (ใจความ) สำคัญของบทความนี้ คือ _____________________________)

    (a) watching TV increases teenage drinking    (การดูทีวีเพิ่มการดื่มสุราในวัยรุ่น)  (ดูจากประโยค

          แรกของพารากราฟ ๓ กล่าวว่า  “ในบรรดานักเรียนจำนวน ๑,๕๓๓ คนผู้ซึ่งทำการสำรวจทั้ง ๒

          ครั้งเสร็จสิ้น (หมายถึง  ตอบคำถามของนักวิจัย)  ความเชื่อมโยงประการหนึ่งมีความเด่นชัด

          (ชัดเจน) กล่าวคือ (วัยรุ่น) ผู้ไม่ดื่มสุรา ผู้ซึ่งเพิ่มการดูมิวสิควิดีโอของตน  มีความเป็นไปได้มาก

          ที่สุดว่าได้เริ่มต้นการดื่มสุราแล้ว” )

    (b) alcohol is very popular among TV stars    (เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ (เครื่องดื่มมึนเมา) เป็นที่นิยม

          อย่างมากในบรรดาดาราทีวี)

    (c) universities show their social responsibility    (มหาวิทยาลัยแสดงความรับผิดชอบทางสังคมของตน)

    (d) alcohol should be banned    (เครื่องดื่มมึนเมาควรถูกห้าม)

2. The expression “awash in” in the first paragraph means _________________________.

(คำพูด  “เต็มไปด้วย, จมอยู่ใต้, ท่วมไปด้วย”  ในพารากราฟแรก หมายถึง ______________)

    (a) without any    (โดยปราศจาก.....................ใดๆ)

    (b) full of    (เต็มไปด้วย)

    (c) discussing    (อภิปราย, สาธยาย, ถกเถียง, โต้ตอบ)

    (d) reflecting    (ไตร่ตรอง, ครุ่นคิด, รำพึง, สะท้อนกลับ, สะท้อนภาพให้เห็น)

    (e) evincing    (แสดง, เผยให้เห็น)

3. In the Stanford University survey, teenagers were NOT asked about _________________.

(ในการสำรวจของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  เด็กวัยรุ่นมิได้ถูกถามเกี่ยวกับ ______________)

    (a) how often they watch television    (พวกเขาดูทีวีบ่อยเพียงใด)  (ประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า 

         “นักวิจัยซักถามเด็กนักเรียน (วัยรุ่น) เกี่ยวกับประวัติการดื่มสุราของพวกเขา  และอีก ๑๘ เดือนต่อมาก็ย้อน

          กลับมาถามนักเรียนว่า  พวกเขาดูทีวี .................. บ่อยเพียงใด”)

    (b) when they started drinking    (พวกเขาเริ่มต้นดื่มสุราเมื่อใด)  (ประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า  

          “พวกเขา (นักวิจัย) ซักถามเด็กนักเรียนเกรดเก้าในโรงเรียนมัธยม ๖ แห่งในเมืองซานโฮเซ, รัฐแคลิฟอร์เนีย

          เกี่ยวกับประวัติการดื่มสุราของนักเรียนเหล่านั้น”  -  ดังนั้น “เวลาที่เริ่มดื่ม” ก็รวมอยู่ในประวัติการดื่มด้วย)

    (c) how much money they have    (พวกเขามีเงินเท่าไร)  (การสำรวจมิได้ถามคำถามนี้แก่นักเรียน)

    (d) what they drink    (พวกเขาดื่มอะไร)  (เครื่องดื่มที่ดื่มรวมอยู่ในประวัติการดื่มด้วย)

4. The word “tack” in paragraph 2 means _______________________________________.

(คำว่า  “วิถีทาง, แนวทาง, นโยบาย, ขั้นตอน”  ในพารากราฟ ๒ หมายถึง _________________)

    (a) mood    (อารมณ์, อารมณ์ขุ่นหมอง, ใจคอ)

    (b) source    (แหล่ง, แหล่งที่มา, แหล่งกำเนิด, ต้นตอ, บ่อเกิด, ต้นน้ำ, แหล่งข้อมูล, แหล่งข่าว, ผู้ให้ข่าว)

    (c) method    (วิธี, วิธีการ, วิธีดำเนินการ, ระเบียบ, แบบแผน, ระบบ)

    (d) schedule    (ตารางเวลา, หมายกำหนดการ, แผนการ, กำหนดการประจำวัน, รายการ, รายละเอียด)

    (e) hypothesis    (สมมุติฐาน)

5. The word “quizzed” in paragraph 2 is closest in meaning to _________________________.

(คำว่า  “ซักถาม, สอบถามอย่างใกล้ชิด, ซักไซ้, ทดสอบ, สอบ”  ในพารากราฟ ๒ ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ (คำว่า) __________________)

    (a) detained     (กักตัว, หน่วงเหนี่ยว, ทำให้ช้า, ยับยั้ง)

    (b) demoralized     (ทำให้เสียขวัญ-เสียกำลังใจ, ทำให้ระส่ำระสาย)

    (c) despised    (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม)

    (d) admired    (ยกย่อง, ชื่นชม)

    (e) queried    (เควี้ย-รี่)  (ถาม, สอบถาม, ตั้งคำถาม)

6. If a teenager watches one more hour of music videos a day, the probability that he will start drinking will increase about ________________.

(ถ้าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งดูมิวสิควิดีโอมากขึ้นหนึ่งชั่วโมงต่อวัน  ความเป็นไปได้ที่่เขาจะเริ่มดื่ม  จะเพิ่มขึ้นประมาณ __________________)

    (a) 30%    (๓๐ เปอร์เซ็นต์)  (ประโยคสุดท้ายของพารากราฟ ๓ กล่าวว่า  “การศึกษาดังกล่าว, ซึ่ง

          ได้รับการตีพิมพ์ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ในเวอร์ชันออนไลน์ของวารสาร “กุมารเวชศาสตร์,

          ได้คำนวณว่าทุกชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นต่อวัน  ที่ถูกอุทิศให้กับ (การดู) มิวสิควิดีโอ  ทำให้นักเรียน

          (จำนวน) เกือบจะ ๑ ใน ๓ เป็นไปได้ (มีแนวโน้ม) มากขึ้นที่จะสนใจและดื่มสุรา”  ดังนั้น 

          จำนวนเกือบจะ ๑ ใน ๓ จึงใกล้เคียงกับ  ๓๐% มากที่สุด)

    (b) 40%

    (c) 50%

    (d) 70%

7. _________________________ would be most concerned about these research findings.

(_______________________________ จะมีความกังวลที่สุดเกี่ยวกับผลการวิจัยเหล่านี้)

    (a) A salesman    (พนักงานขาย)

    (b) A news announcer    (ผู้ประกาศข่าว)

    (c) Doctors    (แพทย์)

    (d) Parents    (พ่อแม่)  (การวิจัยตามที่กล่าวในบทความ  เกี่ยวกับการดูทีวีและผลกระทบต่อนิสัยการ

           ดื่มของวัยรุ่น  โดยกล่าวว่าวัยรุ่นมีแนวโน้มจะเริ่มต้นดื่มมากขึ้นเมื่อดูรายการทีวีบางรายการ 

           ดังนั้น  ผู้ที่จะกังวลที่สุด คือ พ่อแม่)

8. The word “devoted” in paragraph 3 can be best replaced by __________________________.

(คำว่า  “อุทิศ, อุทิศเวลา, มีใจจดจ่อ, หมกมุ่นในทาง, อุทิศตัว, ใส่ใจ”  สามารถแทนดีที่สุดโดย ______

______________)

    (a) regretted   (ริ-เกร้ท-ทิด)  (เสียใจ, สลดใจ, ความเสียใจ, ความสลดใจ) 

    (b) conjectured    (เดา, ทาย, คาดคะเน, การเดา, การทาย, การคาดคะเน)

    (c) safeguarded    (ปกป้อง, คุ้มครอง, เฝ้าระวัง)

    (d) dedicated    (อุทิศ, ใช้ไปในทาง, อุทิศตัว, ถวาย)

    (e) inferred    (สรุป, ลงความเห็น, อนุมาน, ส่อให้เห็น, ชี้ให้เห็นว่า, แนะนำ)

9. The Stanford University study appeared in a __________________________________.

(การศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดปรากฏอยู่ใน _________________________)

    (a) music magazine    (นิตยสารดนตรี)

    (b) sports digest    (หนังสือประมวลใจความสำคัญด้านกีฬา)

    (c) medical publication    (สิ่งตีพิมพ์ทางการแพทย์)  (ประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๓ กล่าวว่า

          “การศึกษาดังกล่าว, ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ในเวอร์ชัน (แบบ) ออนไลน์

          ของวารสาร “กุมารเวชศาสตร์” ได้คำนวณว่า .........................”)

    (d) college newsletter    (จดหมายข่าวของมหาวิทยาลัย)

10. Each TV program shows people drinking an average of ______________________ times.

(รายการทีวีแต่ละรายการแสดงให้เห็นว่าผู้คนดื่มของมึนเมาโดยเฉลี่ย ________________ ครั้ง)

      (a) 2  (สอง)  (ประโยคสุดท้ายของพารากราฟแรกกล่าวว่า  “นักวิจัยพบว่าเกือบจะครึ่งหนึ่งของราย

            การทีวี  เต็มไปด้วยสุรา (กล่าวคือ) แอลกอฮอล์ (เครื่องดื่มมึนเมา) ปรากฏอยู่ในรายการทีวี ๔๑

            เปอร์เซ็นต์ (ของรายการที่สำรวจทั้งหมด)  ซึ่งเฉลี่ยแล้ว (มีการดื่ม) มากกว่า ๕ ครั้งต่อเรื่อง

            (รายการ) (หมายถึง  ในแต่ละเรื่อง (รายการ) ที่มีการดื่มของมึนเมา)”  ซึ่งแสดงว่า  ในรายการ

            ทีวี ๑๐๐ รายการ  จะมี ๔๑ รายการที่มีการดื่มฯ  โดยใน ๔๑ รายการนี้  จะมีการดื่ม ๕ ครั้งต่อ

            รายการ,  ดังนั้น  จากทั้งหมด ๑๐๐ รายการ  จึงมีการดื่มจำนวน  =  ๔๑ X ๕  ๒๐๕ ครั้ง 

            เมื่อหารด้วย  ๑๐๐  =  ๒.๐๕,  คำตอบที่ใกล้เคียงที่สุด  คือ  “๒”  ในข้อ  “A”)

      (b) 5   

      (c) 6

      (d) 11

11. A _______________________________ is LEAST likely to encourage teenage drinking.

(____________________________ เป็นไปได้น้อยที่สุดที่จะกระตุ้นการดื่มสุราของวัยรุ่น)

      (a) music video    (มิวสิควิดีโอ)  (ประโยคสุดท้ายของพารากราฟ ๓ กล่าวว่า  “การศึกษาดังกล่าว, ซึ่งได้รับ

            การตีพิมพ์ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ในเวอร์ชันออนไลน์ของวารสาร “กุมารเวชศาสตร์,” ได้คำนวณว่าทุกชั่ว

            โมงที่เพิ่มขึ้นต่อวัน  ที่ถูกอุทิศให้กับ (การดู) มิวสิควิดีโอ  ทำให้นักเรียน (จำนวน) เกือบจะ ๑ ใน ๓ เป็น

            ไปได้ (มีแนวโน้ม) มากขึ้นที่จะสนใจและดื่มสุรา”)

      (b) TV series    (ภาพยนตร์ที่เป็นตอนๆ)

      (c) video movie    (ภาพยนตร์จากวิดีโอ)  (ประโยคแรกของพารากราฟสุดท้ายกล่าวว่า  “การดู

            ภาพยนตร์มากขึ้นจากเครื่องเล่นวิดีโอ, ในอีกแง่มุมหนึ่ง, มีความเชื่อมโยงกับ (สัมพันธ์กับ)

            การลดความเสี่ยงของการดื่ม ถึง ๑๑ เปอร์เซ็นต์)

      (d) prime time show    (รายการช่วงหัวค่ำซึ่งเป็นเวลาที่มีผู้ดูทีวีมากที่สุด) 

12. The word “tied” in the last paragraph refers to _______________________________.

(คำว่า  “โยง, ผูก, มัด, รัด, ต่อ, จำกัด, ทำคะแนนเท่ากัน, ผูกพันเป็นสามีภรรยากัน”  ในพารากราฟสุดท้าย  กล่าวถึง ____________________)

      (a) meditated    (ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ทำสมาธิ)

      (b) amplified    (ขยายใหญ่ขึ้น, ขยายความ)   

      (c) recuperated    (ฟื้นคืน, พักฟื้น, กลับมีสภาพหรือกำลังเหมือนเดิม, ทำให้ฟื้นคืน (สุขภาพ, กำลัง, แรง,

            ฐานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ), กู้, เอาคืน)

      (d) matriculated    (มะ-ทริ้ค-คิว-เลท-ทิด)  (สมัคร (ลงทะเบียน) เข้าเป็นนักศึกษา, สมัครเข้าเป็นสมาชิก)

      (e) connected    (สัมพันธ์กับ, เกี่ยวข้อง, เชื่อมกับ, เกี่ยวดอง)

 

(คำแปล)

การดูทีวีมีผลกระทบต่อนิสัยการดื่มของวัยรุ่นอย่างไร

 

            การศึกษา (study) ของมหาวิทยาลัยคอร์เนล  ซึ่งถูกตีพิมพ์ (published) ในเดือนตุลาคมใน “วารสารการศึกษาเรื่องแอลกอฮอล์เริ่มต้นดำเนินการ (set out) วัด (measure) ว่าการใช้ (ดื่ม) แอลกอฮอล์ (alcohol use) แพร่หลาย (pervasive) เพียงใด  ในโปรแกรมเครือข่าย (ทีวี) (network programming) ช่วงหัวค่ำซึ่งเป็นเวลาที่มีผู้ดูทีวีมากที่สุด (prime time) ซึ่งมีมูลค่าเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ (two weeks' worth),  โดยนักวิจัยพบว่าเกือบจะครึ่งหนึ่งของรายการทีวี (almost half of the shows) เต็มไปด้วย (จมอยู่ใต้, ท่วมไปด้วย) (awash in) สุรา (liquor) (กล่าวคือ)  แอลกอฮอล์ (เครื่องดื่มมึนเมา) (alcohol) ปรากฏอยู่ใน (turned up on) รายการทีวี ๔๑ เปอร์เซ็นต์ (ของรายการที่สำรวจทั้งหมด)  ซึ่งเฉลี่ย (averaged) แล้ว (มีการดื่ม) มากกว่า ๕ ครั้งต่อเรื่อง (รายการ) (more than five drinks apiece) (หมายถึง  ในแต่ละเรื่อง (รายการ) ที่มีการดื่มของมึนเมา)

            นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไป (took a different tack) ในการสำรวจ (exploring) บทบาทของสื่อ (medium’s role) ในการดื่มของเด็กวัยรุ่น (teenage drinking),  โดยพวกเขา (นักวิจัย) ซักถาม (สอบถามอย่างใกล้ชิด) (quizzed) เด็กนักเรียนเกรดเก้า (ninth-graders) ในโรงเรียนมัธยม (high schools)  ๖ แห่งในเมืองซานโฮเซ, รัฐแคลิฟอร์เนีย  เกี่ยวกับประวัติการดื่ม (drinking histories) ของนักเรียนเหล่านั้น,  และต่อจากนั้น (then) (นักวิจัย) ก็หวนกลับมา (returned) อีก ๑๘ เดือนต่อมา (18 months later) เพื่อจะถาม (ask) ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับแอลกอ ฮอล์ (เครื่องดื่มมึนเมา) เท่านั้น  แต่ยัง (ถาม) เกี่ยวกับว่าเด็กวัยรุ่นพวกนั้น (teenagers) ดูทีวี, มิวสิควิดีโอ และภาพยนตร์ในวิดีโอเทป บ่อยเพียงใด (how often) ด้วยเช่นกัน

            ในบรรดานักเรียนจำนวน ๑,๕๓๓ คนผู้ซึ่งทำการสำรวจ (surveys) ทั้ง ๒ ครั้งเสร็จสิ้น (หมายถึง  ตอบคำถามของนักวิจัย)  ความเชื่อมโยงประการหนึ่ง (one link) มีความเด่นชัด (ชัดเจน) (stood out)  กล่าวคือ  (วัยรุ่น) ผู้ไม่ดื่มสุรา (non-drinkers) ผู้ซึ่งเพิ่มการดู (viewing) มิวสิควิดีโอของตน  มีความเป็นไปได้มากที่สุด (most likely) ว่าได้เริ่มต้นการดื่มสุราแล้ว (have started drinking)  ทั้งนี้  การศึกษาดังกล่าว, ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ในเวอร์ชัน (แบบ) ออนไลน์ (online version) ของวารสาร “กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics),”  ได้คำนวณ (calculated) ว่าทุกชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นต่อวัน (every additional hour per day)  ที่ถูกอุทิศให้กับ (devoted to) (การดู) มิวสิควิดีโอ  ทำให้นักเรียน (จำนวน) เกือบจะ ๑ ใน ๓ (almost a third) เป็นไปได้ (มีแนวโน้ม) (likely) มากขึ้น  ที่จะสนใจและดื่มสุรา (take up drinking)

            การดูภาพยนตร์มากขึ้น (Watching more movies) จากเครื่องเล่นวิดีโอ, ในอีกแง่มุมหนึ่ง (on the other hand), มีความเชื่อมโยงกับ (สัมพันธ์กับ) (linked to) การลด (decrease) ความเสี่ยงของการดื่ม (risk of drinking) ถึง ๑๑ เปอร์เซ็นต์,  (อย่างไรก็ตาม) โดยทั่วไปแล้ว (in general) การดูทีวี (Television viewing) ถูกโยงกับ (tied to) การเพิ่ม (increase) ความเสี่ยง (ของการดื่ม) สำหรับทุกชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นต่อวัน (ของการดูทีวี) ถึง ๙ เปอร์เซ็นต์  

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป