หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 14)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best alternative for the blank in each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่างในแต่ละข้อ)

 

Terracotta Warriors of Xian

 

         Just outside the archaeological dig that made this ancient city famous sit two old farmers who share at least three things: the name Yang, a not-too-recently shaved head, and the claim to have unearthed China’s greatest historical find of the century.

          It is a spectacular site – an army of terracotta warriors built to guard the tomb of Quin Shihuang, the emperor who unified China in 220 B.C.  In March 1974, an unusually bad drought prompted the local commune leader to send several farmers to dig a well in Lintong, just outside Xian.   According to Yang Zhifa, it was about noon on the third day of digging when he and one other farmer were six feet deep in a hole and he hit something hard.  Digging it out, Yang Zhifa saw a torso-shaped piece of terracotta, carved in the shape of a warrior’s tunic.

          As it turned out, the site of the well was only inches inside the original front entrance of an underground vault, which was eventually discovered to contain 6,000 life-size figures.  The exact spot is marked in today’s excavated vault and was pointed out to Clinton, as it is to every visitor.  No written record of the terracotta vault existed, so archaeologists were stunned as they uncovered its full length, several hundred yards long – and then found three smaller vaults behind it.

          The excavation continues and will probably take decades longer.

 

1. The purpose of this passage is to __________________________________.

(วัตถุประสงค์ของบทความนี้ คือ เพื่อ __________________________________)

    (a) tell the story of the two farmers    (เล่าเรื่องของชาวนา ๒ คน)

    (b) honor Emperor Quin Shihuang    (ให้เกียรติจักรพรรดิจิ๋นซีฮวง)

    (c) report the historical discovery at Xian    (รายงานการค้นพบทางประวัติศาสตร์ที่เมืองซีอาน)

    (d) celebrate the unification of China    (เฉลิมฉลองการรวมประเทศจีน)

2. According to the passage, the event which happened first was __________________.

(ตามที่บทความกล่าว  เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นก่อน คือ ____________________________)

    (a) the visit of President Clinton to Xian    (การไปเยือนของประธานาธิบดีคลินตันที่เมืองซีอาน)

    (b) the unearthing of China’s greatest historical site    (การขุดค้นแหล่งที่ตั้งทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่

          ที่สุดของจีน)

    (c) the water shortage in Lintong area    (การขาดแคลนน้ำในพื้นที่หลินตง)  (เกิดขึ้นก่อนเหตุ

          การณ์ในอีก ๓ ข้อ  คือทำให้มีการขุดหาแหล่งน้ำ  และพบตุ๊กตานักรบ)

    (d) two old farmers sitting outside the Xian archaeological site    (ชาวนาชรา ๒ คนนั่งอยู่ภายนอก

          แหล่งที่ตั้งทางโบราณคดีของเมืองซีอาน)

3. It is NOT stated in Paragraph 1 that the two farmers __________________________.

(มันมิได้ถูกกล่าวไว้ในพารากราฟ ๑ ว่า  ชาวนา ๒ คน ___________________________)

    (a) were involved in the discovery    (เกี่ยวพันกับการค้นพบ – ตุ๊กตานักรบ) 

    (b) have the same hairstyle    (มีทรงผมเหมือนกัน) 

    (c) got a reward from the government    (ได้รางวัลจากรัฐบาล)

    (d) have the same family name    (มีแซ่เดียวกัน)  (คือ หยาง)

4. The army of 6,000 terracotta warriors was built about ___________________ years ago.

(กองทัพของนักรบเครื่องปั้นดินเผา ๖,๐๐๐ ตัว  ถูกสร้างประมาณ ______________ ปีมาแล้ว)

    (a) 25

    (b) 220

    (c) 1,800

    (d) 2,200    (๒,๒๐๐)  (ดูจากประโยคแรกของพารากราฟ ๒ ที่กล่าวว่า  “............ตุ๊กตานักรบถูกสร้าง

          เพื่อเฝ้าสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮวง  ผู้ซึ่งรวมชาติจีนเมื่อ ๒๒๐ ปีก่อนคริสต์ศักราช)

5. The Xian archaeological site was discovered ______________________________.

(แหล่งที่ตั้งทางโบราณคดีเมืองซีอานถูกค้นพบ _______________________________)

    (a) by accident while digging a well    (โดยบังเอิญขณะกำลังขุดบ่อน้ำ)  (ดูในพารากราฟ ๒)

    (b) under orders from the central government    (ภายใต้คำสั่งจากรัฐบาลกลาง)

    (c) while searching for the tomb of Emperor Quin Shihuang    (ในขณะกำลงค้นหาหลุมฝังศพของจักร

          พรรดิจิ๋นซีฮวง)

    (d) because Xian was a famous historical city    (เพราะว่าเมืองซีอานเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง)

6. The word “find” in the first paragraph means __________________________________.

(คำว่า “การค้นพบ, การค้นหา, สิ่งที่ถูกค้นพบ” ในพารากราฟแรก  หมายถึง _______________)

    (a) battlefield    (สนามรบ)

    (b) discovery    (การค้นพบ)

    (c) accident    (อุบัติเหตุ)

    (d) location    (ตำแหน่งที่ตั้ง, ตำแหน่ง, สถานที่, การกำหนดที่ตั้ง, การหาแหล่งที่ตั้ง)

    (e) testimony    (คำให้การ)

7. The word “prompted” in paragraph 2 can be best replaced by ___________________.

(คำว่า “กระตุ้น, สนับสนุน, ถือหาง, ให้กำลังใจ, บอกบท” ในพารากราฟ ๒ สามารถแทนดีที่สุดโดย _________________)

    (a) frightened    (ทำให้ตกใจ, ทำให้กลัว)

    (b) supported    (สนับสนุน, ส่งเสริม, ให้กำลังใจ)

    (c) helped    (ช่วยเหลือ, สงเคราะห์)

    (d) motivated    (กระตุ้น, ดลใจ)

    (e) disheartened    (ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้ท้อใจ)

8. What occurred in Lintong in March 1974?

(อะไรเกิดขึ้นในเขตหลินตงในเดือนมีนาคม ปี ๑๙๗๔)

    (a) war    (สงคราม)

    (b) famine    (ความอดอยากขาดแคลน, ภาวะข้าวยากหมากแพง, ทุพภิกขภัย, ความหิวจัด, ความอดตาย)

    (c) extremely severe drought    (ความแห้งแล้งรุนแรงอย่างมาก)  (ดูจากประโยคที่ ๒ ของ

          พารากราฟ ๒)

    (d) epidemic    (โรคระบาด, การแพร่หลาย)

    (e) deluge    (น้ำท่วม, อุทกภัย)

9. The word “vault” in the third paragraph refers to a _______________________.

(คำว่า  “ห้องใต้ดิน, อุโมงค์, ห้องใต้ถุน, ห้องนิรภัยสำหรับเก็บเงินหรือของมีค่า, ห้องหรือทางเดินใต้หลังคาโค้ง, หลังคาโค้ง”  ในพารากราฟที่ ๓ กล่าวถึง (อ้างถึง) _________________)

    (a) palace    (วัง)

    (b) room    (ห้อง)

    (c) floor    (พื้นห้อง)

    (d) box    (กล่อง, ลัง, หีบ)

    (e) water source    (แหล่งน้ำ)

10. The army of 6,000 terracotta warriors was built _______________________________.

(กองทัพของนักรบเครื่องปั้นดินเผา ๖,๐๐๐ ตัว  ถูกสร้างขึ้น __________________________)

      (a) to represent those who loyally served the Emperor    (เพื่อเป็นตัวแทนบุคคลผู้ซึ่งรับใช้จักรพรรดิ

            อย่างจงรักภักดี)

      (b) to protect the tomb of the Emperor    (เพื่อพิทักษ์ (ปกป้อง) สุสานของจักรพรรดิ

            (ดูคำตอบจากประโยคแรกของพารากราฟ ๒)

      (c) in memory of the soldiers who died in war    (เพื่อรำลึกถึงทหารผู้ซึ่งตายในสงคราม)

      (d) for the Emperor’s art collection    (สำหรับการเก็บสะสมศิลปะของจักรพรรดิ)

11. The word “tunic” in paragraph 2 means ______________________________.

(คำว่า  “เสื้อชั้นนอกของทหาร-ตำรวจ, เสื้อคลุมรัดเอวของสตรีชาวกรีกหรือโรมันโบราณ, เสื้อกีฬาที่เป็นเสื้อเชิ้ตของสตรี, ส่วนหุ้ม, เยื่อหุ้ม, ถุงหุ้ม”  ในพารากราฟ ๒ หมายถึง ________________)

      (a) spear    (หอก, หลาว, แหลน, ทวน, ฉมวก)

      (b) sword    (ดาบ)

      (c) a kind of coat worn by soldiers    (เสื้อนอก (เสื้อคลุม) ซึ่งสวมโดยทหาร)

      (d) dagger    (กริช, ดาบสั้นสองคม)

      (e) body armor    (เสื้อเกราะ)

12. The terracotta warriors were ______________________________________________.

(นักรบเครื่องปั้นดินเผาเป็น __________________________________________________)

      (a) the preserved bodies of soldiers    (ศพของทหารที่ถูกดอง (เก็บรักษา) ไว้)

      (b) all in pieces    (ชิ้นเล็กชิ้นน้อยทั้งหมด)

      (c) statues as tall as men    (รูปปั้นสูงเท่ากับคน)  (ดูจากประโยคแรกของพารากราฟ ๓ ที่กล่าว

            ว่า  “.....................ว่ามีรูปหล่อ (รูปสลัก) ขนาดเท่าตัวคน ๖,๐๐๐ ตัว”)

      (d) only broken heads    (เพียงศีรษะที่แตกหักเท่านั้น)

13. Which pair of words is most similar in meaning?

(คำคู่ใดที่เหมือนกันที่สุดในด้านความหมาย)

      (a) recently : probably    (เมื่อเร็วๆ นี้ : บางที, เป็นไปได้)

      (b) ancient : spectacular    (โบราณ : น่าตื่นเต้น, น่าประทับใจ)

      (c) existed : stunned    (ดำรงอยู่, มีอยู่ : ทำให้งงงวย, ทำให้ประหลาดใจ)

      (d) dig : excavation    (การขุดค้น : การขุด, การเจาะ)

14. It can be inferred from the passage that the site of 6,000 terracotta warriors has become a _________________.

(มันสามารถถูกอ้างจากบทความว่า  แหล่งที่ตั้งของนักรบเครื่องปั้นดินเผา ๖,๐๐๐ ตัว  ได้กลายเป็น _________________)

      (a) memorial opened by President Bill Clinton    (อนุสรณ์ (สิิ่่่่งเตือนความจำ) ซึ่งเปิดโดยประธานาธิบดี

            บิล คลินตัน)

      (b) tourist attraction    (แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๓

            ที่กล่าวว่า  “จุด (สถานที่) ที่แน่นอน (ของบ่อ) ถูกทำเครื่องหมายไว้ในห้องซึ่งถูกขุด และถูกชี้

            ให้เห็น (ดู) แก่บิล  คลินตัน (ตอนไปเยือนจีน)  เหมือนกับที่มันถูกชี้ให้เห็น (ดู) แก่ผู้ไปเยือนทุก

            คน (ด้วยเครื่องหมายที่ทำไว้))  (หมายถึง  มีป้ายชี้บอกให้นักท่องเที่ยวดูว่าบ่อที่ถูกขุดหาน้ำ

            อยู่ ณ จุดใด  ก่อนที่จะขุดไปพบตุ๊กตานักรบ)

      (c) national burial ground    (สถานที่ (พื้นดิน) สำหรับฝังศพแห่งชาติ)

      (d) monument where heads of state pay respect    (อนุสาวรีย์  ที่ซึ่งประมุขของรัฐแสดงความคารวะ)

15. The word “stunned” in paragraph 3 is closest in meaning to ____________________.

(คำว่า  “ทำให้งงงวย, ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้สลบ, ทำให้หูอื้อ”  ในพารากราฟ ๓ ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ (คำว่า) ____________________)

      (a) compelled    (บังคับ)    

      (b) offended    (ทำให้ขุ่นเคือง-ไม่พอใจ, กระทำผิด, ละเมิด, รุก, รุกราน)

      (c) exasperated    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

      (d) stupefied    (ทำให้ประหลาดใจที่สุด, ทำให้ตะลึงงัน, ทำให้มึนงง, ทำให้ไม่มีความรู้สึก, ทำให้

            กึ่งสลบ)

      (e) disparaged    (ดูถูก, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย, ทำให้เสื่อมเสีย-เสียหาย)

16. When was a torso-shaped piece of terracotta found?

(ชิ้นส่วนของดินเหนียวเผาไฟ (เครื่องปั้นดินเผา) ซึ่งมีรูปร่างลำตัวคน  ถูกพบเมื่อใด)

      (a) On the third day of farmers’ digging    (วันที่ ๓ ของการขุดของชาวนา)  (ดูคำตอบในประ

            โยคที่ ๓ ของพารากราฟ ๒,  และให้ข้อมูลละเอียดดีกว่าคำตอบในข้อ  “B”)

      (b) At noon    (ตอนเที่ยง)

      (c) In 220 B.C.    (ในปี ๒๒๐ ก่อนคริสต์ศักราช)

      (d) Outside Xian    (นอกเมืองซีอาน)  (เป็นสถานที่ที่พบ  มิใช่เวลาที่พบ)

17. The archaeological dig at Xian ___________________________________________.

(การขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองซีอาน ________________________________________)

      (a) has yet to start    (ยังมิได้เริ่มต้น)

      (b) has been completed    (เสร็จสิ้นแล้ว)

      (c) will be finished very soon    (จะเสร็จสิ้นในอนาคตอันใกล้มาก)

      (d) is still going on    (ยังคงดำเนินต่อไป)  (ดูคำตอบจากพารากราฟสุดท้ายซึ่งมีประโยคเดียว)

 

(คำแปล)

นักรบเครื่องปั้นดินเผาแห่งเมืองซีอาน

 

            ภายนอก (บริเวณ) การขุดค้น (dig) ทางโบราณคดี (archaeological) ซึ่งทำให้เมืองโบราณ (ancient city) แห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดัง (famous)  มีชาวนาชรา ๒ คนนั่งอยู่  ผู้ซึ่งมีอะไรร่วมกัน (share) อย่างน้อยที่สุด (at least) ๓ อย่าง คือ (๑) แซ่หยาง, (๒) ศีรษะที่มิได้โกนเร็วๆ นี้ (มีผมค่อนข้างยาว) และ (๓) มีการกล่าวอ้าง (claim) ว่า (ตนเอง) ได้เปิดเผย (ขุด, ขุดดิน) (unearthed) สิ่งที่ถูกค้นพบ (การค้นพบ, การค้นหา) (find) ทางประวัติศาสตร์ (historical) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษของจีน

            มันเป็นสถานที่ (แหล่งที่ตั้ง) (site) ที่น่าตื่นเต้น (น่าชม, น่าประทับใจ) (spectacular) - (ของ) กองทัพของนักรบ (ทหาร) (warriors) เครื่องปั้นดินเผา (ดินเหนียวเผาไฟ) (terracotta)  ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเฝ้า (พิทักษ์, ปกป้อง, ป้องกันรักษา, คุ้มครอง) (guard) หลุมฝังศพ (สุสาน, ฮวงซุ้ย) (tomb) ของจิ๋นซีฮวง  จักรพรรดิ (emperor) ผู้ซึ่งรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น (unified China) ในปี ๒๒๐ ก่อน คริสต์ศักราช,  โดยในเดือนมีนาคม ปี ๑๙๗๔  ความแห้งแล้ง (drought) ที่เลวร้ายอย่างผิดปกติ (unusually bad) กระตุ้น (prompted) ผู้นำคอมมูนท้องถิ่น (local commune leader) ให้ส่งชาวนาหลายคนไปขุด (dig) บ่อน้ำ (a well) ในเขตหลินตง  ซึ่งอยู่นอกเมืองซีอาน,  ทั้งนี้  ตามที่หยางซีฝา (หนึ่งในสองชาวนาข้างต้น) กล่าว (According to Yang Zhifa)  มันเป็นเวลาประมาณเที่ยงวัน (noon) ของวันที่ ๓ ของการขุด (digging) (บ่อน้ำ)  เมื่อตัวเขาและชาวนาอีกคนหนึ่ง (แซ่หยางเช่นกัน) อยู่ลึกลงไป ๖ ฟุตในหลุม (hole)  และเขา (ขุด) ไปโดน (hit) อะไรบางอย่างที่แข็ง (something hard)เมื่อขุดมันออกมา (Digging it out)  หยางซีฝาเห็นชิ้นส่วน  (piece) ของเครื่องปั้นดินเผา (ดินเหนียวเผาไฟ) (terracotta) ซึ่งมีรูปร่างลำตัวคน (torso-shaped) ที่ถูกแกะสลัก (carved) อยู่ในรูปของ (in the shape of) เสื้อชั้นนอก (เสื้อคลุม) (tunic) ของนักรบ

            ตามที่มันปรากฏ (turned out)  แหล่งที่ตั้ง (site) ของบ่ออยู่ห่างเพียงไม่กี่นิ้วภายในทางเข้า (ประตู) ด้านหน้า (front entrance) ดั้งเดิม (original) ของห้อง (vault) ใต้ดิน (underground) ห้องหนึ่ง  ซึ่งถูกค้นพบ (discovered) ในที่สุด (eventually) ว่ามี (บรรจุ) (contain) รูปสลัก (รูปหล่อ, รูปร่าง) (figures) ขนาดเท่าตัวคน (life-size) ๖,๐๐๐ ตัว,  โดยจุด (สถานที่) (spot) ที่แน่นอน (exact) (ของบ่อ) ถูกทำเครื่องหมาย (marked) ไว้ในห้องซึ่งถูกขุด (ขุดคุ้ย) (excavated)  และถูกชี้ให้เห็น (ดู) (pointed out) แก่บิล  คลินตัน (ตอนไปเยือนจีน)  เหมือนกับที่มันถูกชี้ให้เห็น (ดู) แก่ผู้ไปเยือน (visitor) ทุกคน (ด้วยเครื่องหมายที่ทำไว้)  ทั้งนี้  บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร (written record) ของห้องเครื่องปั้นดินเผา (terracotta vault) ไม่มีอยู่ (No……...........existed) (คือ ไม่มีบันทึก ฯ ของห้องนี้)  ดังนั้น  นักโบราณคดี (archaeologists) ประหลาดใจ (งงงวย) (were stunned)  เมื่อพวกเขาค้นพบ (เปิดเผย, เปิดโปง, เปิดออก) (uncovered) ความยาว (length) เต็มที่ของมัน (ห้องรูปปั้นนักรบ)  ซึ่งยาวหลายร้อยหลา  และต่อมาได้พบห้องที่เล็กกว่ากัน ๓ ห้อง  อยู่ข้างหลังห้องใหญ่

            การขุดค้น (excavation) ดำเนินต่อไป  และบางที (probably) อาจใช้เวลาหลายทศวรรษ (สิบปี) (decades) ต่อไปอีก

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป