หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 11)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best alternative for the blank in each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่างในแต่ละข้อ)

 

The True Cause of Flash Floods

 

          Blame for deaths and property damage from flash floods and mudslides during severe tropical storms often is directed at loggers.  The most recent example is tropical storm Tembin, which battered the Philippines in late December 2017 and caused over 700 deaths.  The mayor of Borongan, one of the hardest hit areas, cited illegal logging on the surrounding hills as the cause of flash floods that devastated the town.

          Researcher David Wilson contends that logging is seldom responsible for such disasters.  The primary cause of these landslides, he says, is conversion of already logged lands to agriculture or grazing.  Grasses and young seedling do not provide the same holding power against erosion as tree roots do.  In logging, some trees and tree stumps are left behind, providing stability to the soil.  In addition, trees in humid conditions grow back rather quickly by sprouts, root suckers or seeds.  In the wet tropics, regrowth is particularly swift.

          Wilson says the problem is that if you log, you put in a road.  People then come in and further clear the land of old roots and stumps.  So while logging indirectly contributes to the problem, banning logging will not solve the problem.

          Wilson also says that the big floods that took place in southern Vietnam in August 2018, which devastated hundreds of villages and resulted in an enormous loss of property and life, resulted in a ban on logging.  He says it wasn’t logging that did the job.  It was land clearing on steep slopes, partly to establish new rubber plantations because the price of rubber was up.

          The fact was subsequently confirmed by an independent inspection mission.  Yet the logging ban continues and the popular sentiment that logging was the villain prevails among the more radical environment organizations worldwide.

          The solution to problems of landslides and flash floods, says Wilson, is to control land clearing on susceptible slopes.  This is a complex task in view of prevailing situations of landlessness, population growth, taxation policies and pressures on hill farmers to move further upslope due to waves of migration from the lowlands.

          “It is important to identify the proper cause or we will initiate solutions that do not solve the problem,” he says.  “Tightening enforcement in loggers or even prohibiting logging entirely, as was done in the Philippines, will not prevent further occurrence of such disasters.”

 

1. The main idea of this article is that ________________________________.

(ความคิดสำคัญของบทความนี้คือว่า ________________________________)

    (a) logging bans are a solution to flood problems    (การห้ามตัดต้นไม้เป็นวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วม)  (ประโยค

          สุดท้ายของพารากราฟ ๓ กล่าวว่า  “ดังนั้น  ในขณะที่การตัดไม้มีส่วนทำให้เกิดปัญหา (น้ำท่วม, ดินถล่ม)

          โดยทางอ้อม  การห้ามการตัดต้นไม้จะไม่แก้ปัญหานี้”) 

    (b) logging is the main cause of natural disasters    (การตัดต้นไม้เป็นสาเหตุสำคัญของภัยพิบัติทางธรรม

          ชาติ)  (ประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า  “สาเหตุสำคัญที่สุด (อันดับแรก) ของแผ่นดินถล่มเหล่านี้,

          วิลสันกล่าว, คือการเปลี่ยนแปลงผืนดินที่ได้ถูกตัดไม้แล้ว  ไปสู่การเกษตรกรรมหรือทุ่งเลี้ยงสัตว์ (ทุ่งปศุสัตว์”)

    (c) flash floods are not actually caused by logging    (น้ำท่วมฉับพลันจริงๆ แล้วมิได้เกิดจากการ

          ตัดต้นไม้)  (ดูคำตอบจากพารากราฟ ๒ ประโยคแรก  ที่กล่าวว่า “วิลสันแย้งว่า  การตัดไม้ไม่ใคร่

          จะ (นานๆ ครั้ง) เป็นสาเหตุของภัยพิบัติดังกล่าว  ซึ่งหมายถึงน้ำท่วมฉับพลัน”)

    (d) laws against logging should be tightened    (กฎหมายห้ามการตัดต้นไม้ควรถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวด) 

          (ประโยคที่ ๒ ของพารากราฟสุดท้ายกล่าวว่า  “การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในการตัดไม้  หรือแม้กระ

          ทั่งห้ามการตัดไม้อย่างสิ้นเชิง, ดังที่กระทำกันในเวียดนาม, จะไม่ (ช่วย) ป้องกันการเกิดขึ้นต่อไปของภัยพิ

          บัติดังกล่าว - ซึ่ง หมายถึงน้ำท่วมฉับพลันและแผ่นดินถล่ม”)

2. The writer suggests that the mayor of Borongan _____________________________.

(ผู้เขียนบอกเป็นนัย (แย้ม) ว่านายกเทศมนตรีของเมืองโบรองแกน ________________)

    (a) was concerned about the natural disasters    (เป็นห่วง-กังวลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ)

    (b) failed to identify the cause of the floods    (ไม่สามารถระบุสาเหตุของน้ำท่วม)  (ประโยคสุด

          ท้ายของพารากราฟแรกกล่าวว่า  “นายกเทศมนตรี............อ้างการตัดต้นไม้อย่างผิดกฎหมาย

          บนเนินเขารอบๆ (พื้นที่) ว่าเป็นสาเหตุของน้ำท่วมฉับพลันซึ่งทำลายเมือง”  แต่วิลสันแย้งว่าไม่ใช่ 

          ดังมีรายละเอียดในพารากราฟ )

    (c) was determined to prohibit logging    (มุ่งมั่นที่จะห้ามการตัดต้นไม้)  (บทความมิได้กล่าวไว้)

    (d) encouraged legal logging on the slopes    (กระตุ้นการตัดต้นไม้อย่างถูกกฎหมายบนพื้นที่ลาดเอียง –

         ของเนินเขา)  (บทความมิได้กล่าวไว้)

3. The word “contends” in the second paragraph can be replaced by ________________.

(คำว่า “แย้ง, โต้เถียง, ยืนยัน” ในพารากราฟ สามารถแทนโดย _________________)

    (a) contests    (แข่งขัน, ต่อสู้)

    (b) denies    (ปฏิเสธ)

    (c) conflicts    (ต่อสู้, ขัดแย้ง, ปะทะ, ทะเลาะ)

    (d) argues    (เถียง, ถกเถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล, อภิปราย, โต้แย้งพิสูจน์ว่า, แสดงให้เห็นว่า,

         พูดให้ยอม)

4. The writer makes it clear that tree roots ________ compared with grasses and young seedlings.

(ผู้เขียนกล่าวอย่างชัดเจนว่า  รากของต้นไม้ _____________ เมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าและพืชที่ปลูกด้วยเมล็ด (พืชที่ยังสูงไม่เกิน ๓ ฟุต, หน่อของต้นไม้) ซึ่งยังอ่อนอยู่

    (a) are rather ineffective for raising cattle    (ค่อนข้างจะไม่มีประสิทธิผลสำหรับเลี้ยงวัวควาย)

    (b) slow down conversion of logged land to agriculture    (ทำให้การเปลี่ยนพื้นดินที่ถูกตัดต้นไม้เพื่อไป

          สู่การเกษตรกรรมช้าลง)

    (c) are more effective in preventing landslides    (มีประสิทธิผลมากกว่าในการป้องกันแผ่นดิน

           ถล่ม)  (ดูคำตอบจากพารากราฟ ประโยคที่ ที่กล่าวว่า  “หญ้าและพืชที่ปลูกด้วยเมล็ด (พืช

           ที่ยังสูงไม่เกิน ๓ ฟุต, หน่อของต้นไม้) ซึ่งยังอ่อนอยู่  มิได้ให้แรงในการยึดเกาะ (พื้นดิน) เพื่อสู้

           กับการกัดเซาะ  เหมือนกับรากต้นไม้ให้ (แรงยึดเกาะ”)

    (d) inhibit swift regrowth in humid conditions    (ยับยั้งการเจริญเติบโตใหม่อีกครั้ง (การงอกขึ้นมาใหม่)

           อย่างรวดเร็วในสภาวะเปียกชื้น)  (๒ ประโยคสุดท้ายของพารากราฟที่ ๒ กล่าวว่า  “(ตอ) ต้นไม้ในสภาวะ

           เปียกชื้นจะเจริญเติบโตกลับคืนสู่สภาพเดิมค่อนข้างรวดเร็วโดยหน่อ, รากดูด, หรือเมล็ด (อาจหมายถึงต้น

           ไม้ที่ปลูกเสริมเข้าไป  เพื่อทดแทนต้นที่ถูกตัด)  โดยในเขตร้อนที่เปียกชื้น  การเจริญเติบโตใหม่อีกครั้ง

           รวดเร็วเป็นพิเศษ”)

5. David Wilson argues that the primary cause of landslides is _____________________.

(เดวิด วิลสันแย้งว่า  สาเหตุสำคัญที่สุดของแผ่นดินถล่ม คือ ______________________)

    (a) logging    (การตัดต้นไม้)  (เป็นความเห็นของนายกเทศมนตรีเมืองโบรองแกน)

    (b) flash floods    (น้ำท่วมฉับพลัน)  (เป็นผลลัพธ์ของข้อ  “D”  เหมือนกับแผ่นดินถล่ม)

    (c) tropical storm Tembin    (พายุโซนร้อนเทมบิน)  (คนส่วนใหญ่คิดว่าสาเหตุจริงๆ คือ การตัดต้นไม้  ซึ่ง

          พอเกิดพายุ  ทำให้แผ่นดินถล่ม)

    (d) conversion of logged lands to agriculture or grazing    (การเปลี่ยนแปลงผืนดินที่ได้ถูกตัด

         ไม้แล้ว  ไปสู่การเกษตรกรรมหรือทุ่งเลี้ยงสัตว์-ทุ่งปศุสัตว์)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ของพา

          รากราฟ )

6. The word “battered” in paragraph 1 is closest in meaning to ______________________.

(คำว่า “โจมตีอย่างต่อเนื่อง, ทุบติดต่อกัน, ตีติดต่อกัน” ในพารากราฟที่ ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ ____________________)

    (a) nurtured    (เน้อร์-เช่อะ)  (๑. สนับสนุน, เลี้ยง, บำรุง, ถนอม, ทะนุถนอม, อุป ถัมภ์,   ๒. ฝึกฝน, ให้

          การศึกษา) 

    (b) pounded    (ทุบ, ทุบกระหน่ำ, ต่อย, ตี, ตำ, บด, กรอกใส่, ยิงกระหน่ำ)

    (c) incapacitated    (อิน-คะ-แพ้ส-ซิ-เท-ทิด)  (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ) 

    (d) tainted    (เท้น-ทิด)  (ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ทำให้เป็นรอยเปื้อน, ทำให้ด่างพร้อย) 

7. Wilson believed that ____________________________________________________.

(วิลสันเชื่อว่า ________________________________________________________)

    (a) a ban on logging caused the big floods in southern Vietnam in 2018    (การห้ามตัดต้นไม้ก่อให้เกิด

          น้ำท่วมใหญ่ในภาคใต้ของเวียดนามในปี ๒๐๑๘)

    (b) the big floods in southern Vietnam in 2018 annihilated hundreds of villages    (น้ำท่วมใหญ่ในภาค

          ใต้ของเวียดนามในปี ๒๐๑๘  ทำลายล้างหลายร้อยหมู่บ้าน)  (เป็นข้อเท็จจริง  มิใช่ความเชื่อของวิลสัน)

    (c) land clearing on steep slopes resulted in the big floods in southern Vietnam in

          2018    (การแผ้วถางที่ดินบนพื้นที่ลาดเอียงที่สูงชัน (บนเนินเขา) ส่งผลให้เกิดน้ำท่วม

          ใหญ่ในภาคใต้ของเวียดนามในปี ๒๐๑๘)  (ดูคำตอบในพารากราฟ )

    (d) logging caused the big floods in southern Vietnam in 2018    (การตัดต้นไม้ก่อให้เกิดน้ำท่วมใหญ่

          ในภาคใต้ของเวียดนามในปี ๒๐๑๘)  (ประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๔ กล่าวว่า  “เขา (วิลสัน) กล่าวว่ามัน

          มิใช่การตัดต้นไม้ที่ทำงาน (หมายถึง  ทำให้น้ำท่วม)”)

8. The word “susceptible” in paragraph 6 can be best replaced by ___________________.

(คำว่า  “เปราะบางต่อการถูกทำลาย, มีจิตใจอ่อนแอ, สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, รู้สึกไว”  ในพารากราฟที่ สามารถถูกแทนได้ดีที่สุดโดย ___________________)

    (a) sturdy    (ทนทาน, แข็งแรง, แข็งแกร่ง, มั่นคง, เหนียว)

    (b) extensive    (มากมาย, กว้าง, กว้างขวาง, ครอบคลุม, แพร่หลาย, ถ้วนทั่ว)

    (c) intermittent    (เป็นพักๆ, เดินๆหยุดๆ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ)

    (d) vulnerable    (ถูกทำลายได้ง่าย, ถูกโจมตีได้ง่าย, บาดเจ็บได้, ไม่มั่นคง, อ่อนแอ, เปราะ)

9. Solving landslide problems is difficult because of _______________ as well as natural factors.

(การแก้ปัญหาแผ่นดินถล่มเป็นเรื่องยาก  เนื่องมาจากปัจจัย _________________ เช่นเดียวกับ (ปัจจัย) ทางธรรมชาติ)

    (a) agricultural    (ทางด้านเกษตรกรรม)

    (b) social    (ทางด้านสังคม)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ๒ (สุดท้าย) ของพารากราฟ ที่กล่าวว่า 

          “...................สิ่งนี้เป็นงานที่สลับซับซ้อนเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ซึ่งมีอยู่ทั่วไป (ดาษดื่น)

          ของการไร้ที่ดิน, การเพิ่มของประชากร, นโยบายการเก็บภาษี, และแรงกดดันที่มีต่อชาวไร่ชาว

          นาบนเนินเขา  ที่ทำให้ต้องเคลื่อนที่ (ย้ายที่) ไกลออกไปและสูงขึ้นไปบนพื้นที่ลาดชัน (บนเขา) 

          เนื่องมาจากคลื่นของการอพยพจากบริเวณพื้นที่ราบ”  ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นปัญหาด้านสังคม)

    (c) soil    (ดิน)

    (d) logging    (การตัดต้นไม้)

10. _______________________ cannot be considered an immediate consequence of logging.

(_____________________ ไม่สามารถถูกพิจารณาว่าเป็นผลลัพธ์โดยตรงของการตัดไม้)

      (a) Road construction    (การสร้างถนน)  (จากประโยคแรกของพารากราฟ ๓)

      (b) Land clearing    (การแผ้วถางที่ดิน)  (ประโยคสุดท้ายของพารากราฟ ๔ กล่าวว่า  “การแผ้วถางที่ดิน

            (ภายหลังการตัดไม้) บนพื้นที่ลาดเอียง (ของเนินเขา) ที่สูงชัน  ส่วนหนึ่งก็เพื่อปลูกยาง  ดังนั้น  จึงกล่าว

            ได้ว่า  การแผ้วถางที่ดินเป็นผลลัพธ์โดยตรงของการตัดไม้)

      (c) Tree stumps    (ตอไม้)  (เป็นผลลัพธ์โดยตรงของการตัดไม้)

      (d) Rubber growing    (การปลูกต้นยาง)  (ประโยคสุดท้ายของพารากราฟ กล่าวว่า  การแผ้วถาง

            ที่ดิน (หลังจากตัดต้นไม้ ) ซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงของการตัดต้นไม้  มีเหตุผลประการหนึ่ง คือ

            เพื่อปลูกยาง  เพราะราคายางสูงขึ้น  ดังนั้น  การปลูกยางจึงไม่ถือว่าเป็นผลลัพธ์โดยตรงของ

            การตัดไม้  แต่เป็นผลลัพธ์โดยอ้อม)

 

(คำแปล)                                                  สาเหตุที่แท้จริงของน้ำท่วมฉับพลัน

 

            การตำหนิ (ความรับผิดชอบ) (blame) ในเรื่องการตาย (death) และความเสียหายของทรัพย์สิน (property damage) จากน้ำท่วมฉับพลัน (flash floods) และโคลนถล่ม (mudslides) ในระหว่างพายุโซนร้อน (tropical storms) รุนแรง (severe)  บ่อยครั้งได้ถูกมุ่งไปที่ (directed) คนตัดไม้ (loggers),  ตัวอย่างล่าสุด (most recent) คือพายุโซนร้อน “เทมบิน”  ซึ่งโจมตีอย่างต่อเนื่อง (battered) ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปลายเดือนธันวาคม  ปี ๒๐๑๗  และก่อให้เกิดการเสียชีวิตกว่า ๗๐๐ ราย  โดยนายกเทศมนตรี (mayor) ของเมืองโบรองแกน, หนึ่งในพื้นที่ซึ่งถูก (พายุ) กระหน่ำหนักที่สุด (hardest hit), อ้าง (cited) การตัดต้นไม้ (logging) อย่างผิดกฎหมาย (illegal) บนเนินเขารอบๆ (พื้นที่) (surrounding hills) ว่าเป็นสาเหตุ (มูลเหตุ, ต้นเหตุ) (cause) ของน้ำท่วมฉับพลันซึ่งทำลาย (ล้างผลาญ(devastated) เมือง (โบรองแกน)

            นักวิจัย เดวิด วิลสัน แย้ง (โต้เถียง, ยืนยัน) (contends) ว่าการตัดไม้ไม่ใคร่จะ (seldom) เป็นสาเหตุของ (responsible for) ภัยพิบัติ (ความหายนะ) (disasters) ดังกล่าว (such)  โดยสาเหตุสำคัญที่สุด (อันดับแรก) (primary) ของแผ่นดินถล่ม (แผ่นดินทลาย) (landslides) เหล่านี้, เขากล่าว, คือการเปลี่ยนแปลง (conversion) ผืนดินที่ได้ถูกตัดไม้แล้ว (already logged lands) ไปสู่การเกษตรกรรม (agriculture) หรือทุ่งเลี้ยงสัตว์ (ทุ่งปศุสัตว์) (grazing)  ทั้งนี้  หญ้า (Grasses) และพืชที่ปลูกด้วยเมล็ด (พืชที่ยังสูงไม่เกิน ๓ ฟุต, หน่อของต้นไม้) (seedling) ซึ่งยังอ่อนอยู่ (young) มิได้ให้ (provide) แรงในการยึดเกาะ (พื้นดิน) (holding power) เพื่อสู้กับการกัดเซาะ (against erosion) เหมือนกับรากต้นไม้ (tree roots) ให้ (แรงยึดเกาะ),  ในการตัดไม้  ต้นไม้และตอไม้ (stumps) บางตอ (ต้น) จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง (left behind)  ซึ่งให้ความมั่นคง (แรงยึดเกาะ) (stability) กับพื้นดิน (soil) นอกจากนั้น  ต้นไม้ในสภาวะเปียกชื้น (humid conditions) จะเจริญเติบโตกลับคืนสู่สภาพเดิม (grow back) ค่อนข้างรวดเร็วโดยหน่อ (sprouts), รากดูด (หน่อของราก) (root suckers), หรือเมล็ด (seeds) (อาจหมายถึงต้นไม้ที่ปลูกเสริมเข้าไป  เพื่อทดแทนต้นที่ถูกตัด)  โดยในเขตร้อนที่เปียกชื้น (wet tropics)  การเจริญเติบโตใหม่อีกครั้ง (regrowth) รวดเร็ว (เร็ว, ว่องไว) (swift) เป็นพิเศษ (particularly)

            วิลสันกล่าวว่า  ปัญหาก็คือว่า  ถ้าคุณตัดไม้ (log)  คุณนำ (ถนน) เข้ามา (put in) (เพราะ) ผู้คนจะเข้ามา (ในบริเวณนั้น) และเคลียร์ (แผ้วถาง) (clear) ผืนดินที่มีรากและตอไม้เดิม (ที่ถูกโค่น) ต่อไป (further),  ดังนั้น  ในขณะที่การตัดไม้มีส่วนทำให้เกิด (มีส่วนร่วมใน) (contributes) ปัญหา (น้ำท่วม, ดินถล่ม) โดยทางอ้อม (indirectly)  การห้าม (banning) การตัดต้นไม้ (logging) จะไม่แก้ (แก้ไข, แก้ปัญหา) (solve) ปัญหานี้ 

            วิลสันยังกล่าวด้วยว่า  น้ำท่วม (floods) ใหญ่ซึ่งเกิดขึ้น (took place) ทางตอนใต้ของเวียดนามเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๐๑๘,  ซึ่งทำลายล้าง (ล้างผลาญ) (devastated) หมู่บ้านหลายร้อยแห่ง  และส่งผลให้เกิด (resulted in) ความสูญเสีย (loss) มหาศาล (มากมาย, มหึมา) (tremendous) ของทรัพย์สิน (property) และชีวิต,  ได้ส่งผลให้มีการห้าม (การสั่งห้าม, การประกาศห้าม) (ban) การตัดต้นไม้,  เขากล่าวว่ามันมิใช่การตัดต้นไม้ (logging) ที่ทำงาน (did the job) (หมายถึง  ทำให้น้ำท่วม)  แต่มันเป็น (เพราะว่า) การแผ้วถางที่ดิน (land clearing) บนพื้นที่ลาดเอียง (slopes) (ของเนินเขา) ที่สูงชัน (steep)  ส่วนหนึ่ง (partly) เพื่อสร้าง (ก่อตั้ง) (establish) ไร่ (ฟาร์มเพาะปลูก) ยาง  (rubber plantations) แห่งใหม่  เพราะว่าราคาของยางเพิ่มสูงขึ้น (was up)

            ข้อเท็จจริงนี้ได้รับการยืนยัน (confirmed) ในเวลาต่อมา (subsequently) โดยคณะผู้แทนการตรวจสอบ (inspection mission) อิสระ  แม้กระนั้นก็ตาม (Yet)  การห้ามตัดต้นไม้ (logging ban) (ยังคง) ดำเนินต่อไป (ทำต่อไป) (continues)  และความรู้สึกของประชาชน (popular sentiment) ที่ว่า การตัดต้นไม้เป็นผู้ร้าย (วายร้าย, ตัวโกง) (villain) (หมายถึง  การตัดต้นไม้เป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม) มีอยู่ทั่วไป (ดาษดื่น, เป็นต่อ(prevails) ในบรรดาองค์กรสิ่งแวดล้อม (environment organizations) ซึ่งหัวรุนแรงมากกว่า (more radical) (หมายถึง  องค์กรสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความคิดรุนแรงเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม) ทั่วโลก (worldwide)

            วิธีแก้ (ทางออกของ, การแก้ปัญหา) (solution) ปัญหาแผ่นดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลัน, วิลสันกล่าว, คือการควบคุมการแผ้วถางที่ดิน (land clearing) บนพื้นที่ลาดเอียง (เนินเขา)  ซึ่งเปราะบางต่อการถูกทำลาย (susceptible)  สิ่งนี้เป็นงาน (task) ที่สลับซับซ้อน (complex) เมื่อพิจารณาถึง  (in view of) สถานการณ์ซึ่งมีอยู่ทั่วไป (ดาษดื่น) (prevailing situations) ของการไร้ที่ดิน (landlessness), การเพิ่มของประชากร (population growth), นโยบายการเก็บภาษี (taxation policies), และแรงกดดัน (pressures) ที่มีต่อชาวไร่ชาวนาบนเนินเขา (hill farmers)  ที่ทำให้ต้องเคลื่อนที่ (ย้ายที่) (move) ไกลออกไป (farther) (และ) สูงขึ้นไปบนพื้นที่ลาดชัน (บนเขา) (upslope)  เนื่องมาจาก (due to) คลื่นของการอพยพ (migration) จากบริเวณพื้นที่ราบ (lowlands)

            “มันเป็นเรื่องสำคัญที่จะระบุ (identify) สาเหตุ (cause) ที่ถูกต้อง (อันแท้จริง, เหมาะสม) (proper)  มิฉะนั้น (or) เราจะนำเข้ามา (ริเริ่ม) (initiate) วิธีแก้ปัญหา (solutions) ซึ่งมิได้แก้ปัญหา”  วิลสันกล่าว, (และ)  “การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด (Tightening enforcement) ในการตัดไม้  หรือแม้กระทั่ง (even) ห้าม (ป้องกัน, ขัดขวาง) (prohibiting) การตัดไม้อย่างสิ้นเชิง (entirely), ดังที่กระทำกันในเวียดนาม, จะไม่ (ช่วย) ป้องกัน (prevent) การเกิดขึ้นต่อไป (further occurrence) ของภัยพิบัติ (ความหายนะ) ดังกล่าว (such disasters)”

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป