หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 10)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best alternative for the blank in each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่างในแต่ละข้อ)

 

            The practice of headhunting was widespread among certain peoples of the Pacific area, Assam, Burma and North and much of South America until the twentieth century.  Taking the heads of enemies was usually the main objective of warfare but was considered to be more than collecting trophies of battle; it was generally part of a belief that strength and power were acquired from the head, which was also the home of the soul.

          The earliest record of headhunting is from the archaeological site of Choukoutien, China dated to about 250,000 years ago.  A number of skulls were found with the foramen magnum hollowed out, presumably so that the brain could be removed and eaten.  In the Pacific region, such as the Solomon Islands, Borneo and Indonesia, and among the Maoris of New Zealand, the usual practice was for whole heads to be collected, either as part of a young man’s initiation ceremony on as a ritual designed to gain the dead enemies’ strength.  As with human sacrifice and cannibalism, headhunting was engaged in primarily as part of ritual ceremonies and was very rarely used as a method of obtaining food.

            In New Guinea, headhunting among the Fly River people of the Gulf District took the form of removing the skin from the skull, drying and stuffing the skin and hanging it as a trophy.  In South America, the Jibaro tribe removed the bone and packed the skin with hot sand, causing it to shrink while still retaining the features.  Headhunting was also practiced by some North American tribes, although generally it took the form of removing and preserving the scalp of the victim.  In our society, headhunting is regarded as an abhorrent and primitive custom but the practice of keeping human heads as trophies is perhaps only slightly different from that of big game hunters displaying the skins and heads of wild beasts that they have killed.

 

1. The best title for the passage is ____________________________________.

(ชื่อเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับบทความนี้ คือ _______________________________)

    (a) Headhunting Practices    (พิธีการการล่าหัวมนุษย์)  (เนื้อเรื่องส่วนใหญ่กล่าวถึงการล่าหัวมนุษย์

          (ศัตรู) ในส่วนต่างๆ ของโลก  ส่วนข้ออื่นๆ เป็นเพียงรายละเอียดปลีกย่อย)

    (b) Primitive Customs    (ประเพณีโบราณ)

    (c) Ritual Ceremonies    (พิธีกรรมทางศาสนา)

    (d) Trophies of Battle    (สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ (ของที่ระลึก) ของการสู้รบ)

2. The main idea of this passage is that _______________________________.

(ความคิดสำคัญของบทความนี้คือว่า ________________________________)

    (a) headhunting was a form of hunting sport    (การล่าหัวมนุษย์เป็นรูปแบบหนึ่งของกีฬาการล่า)

    (b) primitive civilization is rather inhumane    (อารยธรรมโบราณค่อนข้างจะทารุณโหดร้าย-ขาดมนุษยธรรม)

    (c) human civilization is full of strange practices    (อารยธรรมมนุษย์เต็มไปด้วยการปฏิบัติ (พิธีการ) แปลกๆ)

    (d) headhunting was common in many societies    (การล่าหัวมนุษย์เป็นสิ่งธรรมดาสามัญใน

          สังคมจำนวนมาก)  (ทั้งบทความกล่าวถึงการล่าหัวมนุษย์ของชนเผ่าต่างๆ)

3. The main reason for headhunting was that _____________________________.

(เหตุผลสำคัญสำหรับการล่าหัวมนุษย์คือว่า ______________________________)

    (a) it was a method of obtaining food    (มันเป็นวิธีการของการได้อาหารมา)

    (b) people gain strength and power from the heads    (ผู้คนจะได้รับพลังและอำนาจจากหัว

          เหล่านั้น)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ๒ (สุดท้าย) ของพารากราฟแรก  ที่กล่าวว่า  “การล่าหัว

          ของศัตรู..................โดยทั่วไปแล้ว  มันเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อที่ว่า  ความแข็งแรงและ

          อำนาจถูกได้มาจากหัว  ซึ่งก็เป็นบ้าน (ที่อยู่อาศัย) ของวิญ ญาณด้วยเช่นกัน)

    (c) the number of skulls showed the winner’s strength and power    (จำนวนของกะโหลกศีรษะแสดง

          ถึงพลังและอำนาจของผู้ชนะ – สงคราม)

    (d) heads must be collected as if they were the home of the soul    (หัวจะต้องถูกเก็บรวบรวมราวกับ

         ว่า (ประหนึ่งว่า) มันเป็นบ้านของวิญญาณ)

4. The word “trophy” in paragraph 3 means _____________________________________.

(คำว่า “สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ, ของที่ระลึก” ในพารากราฟที่ หมายถึง ________________)

    (a) pride and courage    (ความภาคภูมิใจและความกล้าหาญ)

    (b) strength and power    (พละกำลังและอำนาจ)

    (c) a soul from a dead man    (วิญญาณจากคนตาย)

    (d) a prize for the winner    (รางวัลสำหรับผู้ชนะ)

5. The word “it” in paragraph 3 refers to the ____________________________________.

(คำว่า “มัน” ในพารากราฟที่ ๓ กล่าวถึง ____________________________________)

    (a) head    (ศีรษะ)

    (b) sand    (ทราย)

    (c) skin    (หนัง)  (ประโยคที่ กล่าวว่า  “ในทวีปอเมริกาใต้  ชนเผ่า “จิบาโร” จะเลาะเอากระดูก

          ออกและยัดเข้าไปในหนัง (มนุษย์) ด้วยทรายร้อน  ซึ่งจะทำให้มัน (หนัง)หดตัว  ในขณะที่ยัง

          คงรักษาลักษณะ (รูปร่างเดิม) ของมันอยู่”)

    (d) skull    (กะโหลกศีรษะ)

6. Headhunting is similar to human sacrifice and cannibalism in that it is _________________.

(การล่าหัวมนุษย์คล้าย (เหมือน) กับการบูชายัญมนุษย์และการกินเนื้อมนุษย์  ตรงที่ว่ามันเป็น ______

___________)

    (a) a way to secure food    (วิธีหนึ่งที่จะให้ได้อาหารมา)  (ประโยคสุดท้ายของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า 

          “การล่าหัวมนุษย์...............ถูกใช้น้อยครั้งมากเพื่อเป็นวิธีการของการได้รับอาหาร  (หมายถึง  การล่า

           หัวมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วมิได้เพื่อนำมาเป็นอาหาร)”

    (b) part of the tribal rites    (ส่วนหนึ่งของพิธีกรรมของชนเผ่า)  (ดูคำตอบในพารากราฟ )

    (c) a mark of early civilization    (เครื่องหมายของอารยธรรมยุคแรกๆ)

    (d) part of a person’s cultural learning    (ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของบุคคล)

7. The writer expresses _______________ concerning the display of the heads of wild animals by

present-day hunters.

(ผู้เขียนแสดง ______________ เกี่ยวกับการแสดงหัวของสัตว์ป่าโดยนายพราน (นักล่า) สมัยปัจจุบัน)

    (a) admiration    (การยกย่อง, การชื่นชม)

    (b) encouragement    (การให้กำลังใจ, การส่งเสริม, การสนับสนุน, การกระตุ้น)

    (c) disapproval    (การไม่เห็นด้วย, การไม่เห็นชอบ, การไม่อนุมัติ)  (ดูคำตอบจากประโยคสุดท้าย

          ของพารากราฟ ที่กล่าวว่า  “การล่าหัวมนุษย์เป็นประเพณีที่น่ารังเกียจ  แต่การเก็บหัวมนุษย์

          ไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะก็แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  กับการที่นายพรานสมัยปัจจุ

           บันตั้งโชว์หนังและหัวของสัตว์ป่าที่พวกเขาล่ามา”)

    (d) indifference    (การไม่แยแส, การไม่สนใจ, การเฉยเมย, ความเป็นกลาง, ความไม่ลำเอียง)

8. This passage is most likely found in a book on ______________________________.

(บทความนี้เป็นไปได้มากที่สุดที่จะถูกพบในหนังสือเกี่ยวกับ ______________________)

    (a) anthropology    (มานุษยวิทยา)

    (b) physiology    (สรีรวิทยา)

    (c) archeology    (โบราณคดี)

    (d) travel    (การเดินทาง, การท่องเที่ยว)

 

(คำแปล)                                              

            การปฏิบัติ (พิธีการ) (practice) การล่าหัวมนุษย์เป็นสิ่งที่แพร่หลาย (widespread) ในบรรดาผู้คนเชื้อชาติต่างๆ (peoples) บางกลุ่มของบริเวณแปซิฟิก, อัสสัม (รัฐหนึ่งของอินเดีย), และทางตอนเหนือและพื้นที่จำนวนมากของ (ทวีป) อเมริกาใต้จนกระทั่งศตวรรษที่ ๒๐ (จึงค่อยๆ หายไป),  การเอา (Taking) หัวของศัตรูไปโดยปกติแล้วเป็นวัตถุประสงค์ (objective) หลัก (main) ของการทำสงคราม (การสู้รบ) (warfare)  แต่ก็ได้ถูกถือ (considered) ว่าเป็นอะไรที่มากไปกว่าการสะสม (collecting) ของที่ระลึก (สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ) (trophies) ของสงคราม (การรบ) (battle),  โดยทั่วไปแล้ว  มันเป็นส่วนหนึ่งของ (part of) ความเชื่อ (belief) ที่ว่า  ความแข็งแรง (strength) และอำนาจ (power) ถูกได้มา (acquired) จากหัว,  ซึ่งก็เป็นบ้าน (ที่อยู่อาศัย) (home) ของวิญญาณ (soul) ด้วยเช่นกัน

            บันทึก (ประวัติ) (record) ซึ่งเก่าแก่ที่สุด (earliest) ของการล่าหัวมนุษย์  มาจากสถานที่ทางโบราณคดี (archaeological site) ของเมืองจูเกาเทียน ประเทศจีน  ซึ่งระบุเวลา (dated) ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ปีล่วงมาแล้ว  โดยกะโหลกศีรษะจำนวนมาก (A number of skulls) ถูกพบ (เจอ) (found) พร้อมกับ (with) ช่องรูปไข่ขนาดใหญ่ในกระดูกของกะโหลกตอนล่างของมนุษย์และสัตว์ (foramen magnum)  ซึ่งได้ถูกทำให้เป็นโพรง (เจาะเป็นรูใหญ่่) (hollowed out)  โดยสันนิษฐานว่า (presumably) เพื่อที่ว่า (so that) มันสมอง (brain) จะสามารถถูกเอาออกมา (removed) และกิน  ทั้งนี้  ในบริ เวณ (มหาสมุทร) แปซิฟิก  เช่น  หมู่เกาะโซโลมอน, บอร์เนียวและอินโดนีเซีย, และในบรรดาชนเผ่าเมารีของนิวซีแลนด์  การปฏิบัติโดยปกติ (usual practice) ก็คือให้หัว (ศีรษะ) (heads) ครบทุกชิ้นส่วน (whole) ถูกเก็บรวบรวม (collected)   ซึ่งหากไม่เป็น (either as) ส่วนของพิธีการนำเข้าเป็นสมาชิก (ของเผ่า) (initiation ceremony) ของชายหนุ่ม  ก็เป็น (or as) พิธีกรรม (ritual) ซึ่งถูกออกแบบ (designed) มาให้ ได้รับ (ได้มา) (gain) พละกำลัง (ความเข้มแข็ง) (strength) ของศัตรูที่ตาย  (ความหมายคือ  เก็บหัวมนุษย์มาเพื่อทำพิธีต้อนรับสมาชิกหนุ่มของเผ่า  หรือไม่ก็พิธีรับเอาพลังของเจ้าของหัวกะโหลกมาเป็นของพวกตน),  สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับการบูชายัญมนุษย์ (human sacrifice) และการกินเนื้อมนุษย์ (cannibalism)  การล่าหัวมนุษย์เกี่ยวข้อง (เชื่อมต่อ) (engaged) อย่างสำคัญ (primarily) ในฐานะส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา (ritual ceremonies)  และถูกใช้น้อยครั้งมาก (very rarely used) เพื่อเป็นวิธีการ (method) ของการได้รับ (obtaining) อาหาร  (หมายถึง  การล่าหัวมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วมิได้เพื่อนำมาเป็นอาหาร) 

            ในนิวกินี  การล่าหัวมนุษย์ในบรรดาชนเผ่า “ฟลายริเวอร์” ของย่านอ่าว (Gulf District) มีรูปแบบ (took the form) ของการถลก (removing) หนัง (skin) จากกะโหลกศีรษะ (skull)ตากแห้ง (drying) และสตัฟ (stuffing) หนังนั้น  และแขวน (hanging) มันไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ (ของที่ระลึก) (trophy)  ส่วนในทวีปอเมริกาใต้  ชนเผ่า “จิบาโร” จะเลาะออก (removed) กระดูก (bone) (เลาะเอากระดูกออก)  และยัดเข้าไป (packed) ในหนัง (มนุษย์) ด้วยทรายร้อน  ซึ่งจะทำให้ (causing) หนังนั้นหดตัว (shrink) ในขณะที่ยังคงรักษา  (retaining) ลักษณะ (รูปแบบเดิม) (features) ของมันอยู่,  นอกจากนั้น  การล่าหัวมนุษย์ยังได้รับการปฏิบัติ (กระทำ) (practiced) โดยชนเผ่า (อินเดียนแดง) (tribes) ในทวีปอเมริกาเหนือบางเผ่าด้วย  แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วมันมีรูปแบบของการถลกและเก็บรักษา (preserving) หนังหัวคนที่รวมทั้งผม (scalp) ของเหยื่อ (victim),  ทั้งนี้  ในสังคมของเรา  การล่าหัวมนุษย์ถูกถือว่า (เห็นว่า) (regarded) เป็นประเพณี (custom) ที่น่ารังเกียจอย่างมาก (abhorrent) และดึกดำบรรพ์ (ป่าเถื่อน) (primitive)  แต่พิธีกรรม (การกระทำ) (practice) ของการเก็บ (keeping) หัวมนุษย์ไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ (ของที่ระลึก) (trophy)  บางทีแล้ว (perhaps) แตกต่างกัน (different) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น (only slightly) จากการกระทำ (that) ของนายพราน (ในปัจจุบัน) ซึ่งล่าสัตว์สำหรับไว้ล่าขนาดใหญ่ (big game hunters)  ผู้ซึ่งแสดง (displaying) หนังและหัวของสัตว์ป่า (wild beasts) ที่พวกเขาได้สังหาร (ฆ่า) (killed)  (ผู้เขียนมองว่า  การล่าสัตว์ป่าของนายพรานในปัจจุบัน  และเอาหนังหรือหัวสัตว์ที่ถูกล่ามาตั้งโชว์ไว้  ก็ไม่ต่างกันมากนักกับการล่าหัวมนุษย์ในอดีต)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป