หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 1)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best alternative for the blank in each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่างในแต่ละข้อ)

 

          The word hero can be confusing, for it has several meanings.  It is often applied to ordinary people who happen to perform an act of great courage – a fireman who saves someone from a burning house at the risk of his own life, for example.  Then, the principal character of a play, a novel, or a film is known as the hero of the story, even if he is not particularly brave.  But the heroes and heroines that we are going to consider now constitute a third group.  They are the giants, the out-of-the-ordinary figures whose superiority fills our hearts with admiration and awe; the men and women who give us a high example to follow, a purpose in life, or sometimes just a dream, because they represent the person that we would like to be. 

          Humanity has always had such heroes.  Some have been the saviors or the builders of their country, like George Washington, who gave generations of Americans their model of determination, selflessness, and honor.  Others have been religious leaders or gorgeous women; conquerors, athletes, or pioneers; characters in novels or revolutionaries; saints, sinners, likable robbers, or movie stars.  Whatever they did, they were all stars-shining, glorious, showing the way to their followers below.  The desire to be worthy of them could bring out the best in their admirers.

 

1. “……happen to perform an act of great courage” means “_______”.    (“.........บังเอิญกระทำในสิ่งที่กล้าหาญอย่างมาก”  หมายความว่า  “_______________” )

    (a) habitually do courageous things    (ทำสิ่งที่กล้าหาญเป็นนิสัย)

    (b) have a chance to show courage    (มีโอกาสแสดงความกล้าหาญ)

    (c) are born to be courageous    (เกิดมากล้าหาญ)

    (d) are usually not courageous    (ปกติไม่กล้าหาญ)

2. A hero must always ___________.    (พระเอกจะต้อง.........................เสมอ)

    (a) be brave    (กล้าหาญ)  (ไม่จำเป็น เช่น “gorgeous women” (ผู้หญิงสวยเก๋),  นักกีฬา, ดาราหนัง)

    (b) help others    (ช่วยเหลือคนอื่น)  (ไม่จำเป็น เช่น นักปล้น, คนบาป)

    (c) constitute a third group    (อยู่ในกลุ่มที่ ๓)  (ไม่เลือกข้อนี้ เนื่องจากยังมีกลุ่มที่ ๑ และ ๒)

    (d) cause some interest    (ก่อให้เกิดความสนใจบางอย่าง)  (เมื่อ ๓ ข้อแรกไม่ถูกต้อง  ข้อนี้จึง

         ดีที่สุด  โดยดูบทบาทของ “พระเอก, ผู้กล้าหาญ” จากคนทั้ง ๓ กลุ่มในบทความ)

3. Which one is the meaning of the word “hero” that the writer wants to emphasize in paragraph 1?   

(ข้อใดคือความหมายของคำว่า “พระเอก” ที่ผู้เขียนต้องการจะเน้นย้ำในพารากราฟที่ )

    (a) a brave fireman    (พนักงานดับเพลิงผู้กล้าหาญ)

    (b) the principal character of a play, a novel, or a film    (ตัวละครเอกของละคร, นิยาย, หรือภาพยนตร์)

    (c) the admirable and awesome giant    (ยักษ์ผู้น่าชมเชย (น่าเลื่อมใส) และน่ายำเกรง)

    (d) the extraordinary figure whose nobility and superiority we admire    (บุคคลพิเศษ-ไม่

          ธรรมดา  ผู้ซึ่งเราชื่นชมคุณธรรมและความเหนือกว่า-เก่งกว่าของเขา)  (คำตอบอยู่ใน ประ

          โยคสุดท้ายของพารากราฟ)

4. In the expression “a high example to follow”, the word “high” means ____________.   

(ในคำพูด  “ตัวอย่างสูงส่งให้ทำตาม”  คำว่า  “สูงส่ง”  หมายถึง...........................)

    (a) moral quality    (คุณสมบัติทางด้านศีลธรรม)  (คือ มีศีลธรรมสูง)

    (b) physical makeup    (การแต่งตัว-แต่งหน้าทางกายภาพ)

    (c) careful judgment    (การพิจารณา-การวินิจฉัยอย่างรอบคอบ)

    (d) difficult thought    (ความคิดที่ยากลำบาก)

5. The different types of heroes in paragraph 1 can be described as _________________.   

(ประเภทต่างๆ ของพระเอกในพารากราฟที่ สามารถอธิบายว่าคือ...........................)         

    (a) brave, unreal, special    (กล้าหาญ, ไม่มีตัวตนจริง, พิเศษ-ไม่ธรรมดา)  (ในพารากราฟนี้  ผู้เขียนกล่าวถึงลักษณะของพระเอก (ผู้กล้าหาญ) ไว้ ๓ กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นผู้แสดงความกล้าหาญอย่างมาก เช่น พนักงานดับเพลิง, กลุ่มที่ ๒ คือ พระเอกในละคร, นิยาย หรือภาพยนตร์ ซึ่งไม่มีตัวตนจริง (unreal)  ส่วนกลุ่มที่ ๓ คือ พวกที่มีอะไรพิเศษ-ไม่ธรรมดา  ซึ่งมีบุคคลหลายอาชีพ)

    (b) particular, confusing, accidental    (เฉพาะ, น่าสับสน, บังเอิญ)

    (c) first, second, third    (ที่ ๑, ที่ ๒, ที่๓)

    (d) admirable, awesome, purposeful    (น่าชื่นชม, น่าเกรงขาม, มีเป้าหมาย)

6. To build a country, it is necessary for one to have ____________________.

(เพื่อที่จะสร้างชาติ  มันจำเป็นสำหรับคนเราที่จะมี ..............................................)

    (a) courage, wisdom, and patience    (ความกล้าหาญ, ความฉลาด, และความอดทน)

    (b) selflessness, courage, and wisdom    (การไม่คำนึงถึงตัวเอง, ความกล้าหาญ, และความฉลาด)

    (c) selflessness, determination, and honor    (การไม่คำนึงถึงตัวเอง, ความมุ่งมั่น, และเกียรติ

         ยศ)  (คำตอบอยู่ในพารากราฟ ๒ ประโยคที่ ๒)

    (d) honor, courage, and patience    (เกียรติยศ, ความกล้าหาญ, และความอดทน)

7. In paragraph 2, the heroes are compared with stars because they ________________.   

(ในพารากราฟ   พระเอกถูกเปรียบเทียบกับดวงดาว  เพราะว่าพวกเขา..............................)   

    (a) have saved or built their country    (ได้รักษาหรือสร้างประเทศของตน)

    (b) have been religious leaders or gorgeous women    (เป็นผู้นำทางศาสนาหรือผู้หญิงที่สวยงาม-เก๋)

    (c) have been saints, sinners, likable robbers, or movie stars    (เป็นนักบุญ, คนบาป, นักปล้นที่น่า

         ชื่นชอบ (เช่น โรบินฮู้ด), หรือดาราภาพยนตร์)

    (d) have drawn out the best qualities of their admirers    (ได้ดึงคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้ที่

         ชื่นชมตัวเขาออกมาได้) (คือ ทำให้ผู้ชื่นชมตัวเขาแสดงคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของตนออกมา 

         เพื่อเอาอย่างพระเอก-นางเอกเหล่านั้น)  (คำตอบอยู่ใน ประโยคสุดท้ายของพารากราฟ)

8. According to paragraph 2, a person cannot be a hero if he……….....................…. .

(ตามที่กล่าวไว้ในพารากราฟ ๒  บุคคลไม่สามารถเป็นพระเอกได้  ถ้าเขา..........................)

    (a) tells a lie    (พูดโกหก)

    (b) makes a dream    (สร้างความฝัน)

    (c) is not brave    (ไม่กล้าหาญ)

   (d) is ordinary    (เป็นคนธรรมดา)  (คำตอบอยู่ใน ประโยคสุดท้ายของพารากราฟแรก  ที่บอกว่าพระเอก-นางเอกที่ผู้เขียนกำลังจะพูดถึง  อยู่ในกลุ่มที่ ๓ (กลุ่มแรกคือคนธรรมดาที่แสดงความกล้าหาญ เช่น พนักงานดับเพลิง, ส่วนกลุ่มที่ ๒ คือพระเอกในละคร, นิยาย หรือภาพยนตร์) ซึ่งคือ คนที่พิเศษ หรือไม่ธรรมดา (out-of-the-ordinary figures) ผู้ซึ่งความเหนือกว่า-เก่งกว่าของพวกเขา  ทำให้หัวใจของเราเต็มไปด้วยความชื่นชมและความน่าเกรงขาม  ซึ่งบุคคลเหล่านี้อยู่ในหลายสาขาอาชีพ)

 

(คำแปล)

            คำว่า “พระเอก, ผู้กล้าหาญ, วีรบุรุษ, คนเก่ง(hero) สามารถที่จะน่าสับสน (confusing) ได้  เพราะว่า (for) มันมีหลายความหมาย,  มันบ่อยครั้งถูกใช้ (applied) กับคนธรรมดาสามัญ (ทั่วไป) (ordinary) ผู้ซึ่งบังเอิญ (happen) กระทำสิ่งที่กล้าหาญอย่างยิ่ง (perform an act of great courage) เช่น พนักงานดับเพลิง (fireman) ซึ่งช่วยชีวิต (saves) ใครบางคนจากบ้านที่ไฟไหม้ (burning house) โดยเสี่ยงชีวิตของตัวเขาเอง (at the risk of his own life) เป็นตัวอย่าง (คือ พระเอกในกลุ่มที่ ),  ถ้างั้น (Then) ตัวละครสำคัญ (พระเอก) (principal character) ของละคร (play), นิยาย (novel), หรือภาพยนตร์ (film) ก็เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นพระเอกของเรื่อง (story) แม้ว่าเขาจะมิได้กล้าหาญเป็นพิเศษ (particularly brave) (คือ พระเอกในกลุ่มที่ – ซึ่งอาจไม่มีตัวตนอยู่จริง)  แต่พระเอกและนางเอก (heroines) ที่เราจะพิจารณา (consider) ในขณะนี้  ประกอบขึ้นเป็นกลุ่มที่ ๓ (constitute a third group),  พวกเขาคือยักษ์ (สิ่งที่ใหญ่โตผิดปกติ) (giants) (หรือ) บุคคลซึ่งมิใช่ธรรมดาสามัญ (out-of-the-ordinary figures) ผู้ซึ่งความเหนือกว่า (ความเก่งกว่า) (superiority) ของพวกเขาเติมเต็มหัวใจของเรา (fills our hearts) ด้วยความชื่นชม (ความศรัทธา, ความเลื่อมใส) (admiration) และความน่าเกรงขาม (awe), (พวกเขาคือ) ผู้ชายและผู้หญิงผู้ซึ่งให้ตัวอย่างที่สูงส่งแก่เราเพื่อทำตาม (give us a high example to follow), (ให้) เป้าหมาย (purpose) ในชีวิต หรือบางครั้ง (ให้) เพียงแค่ความฝันเท่านั้น เพราะว่าพวกเขาเป็นตัวแทน (represent) บุคคลที่พวกเราอยากจะเป็น (คือ พระเอกในกลุ่มที่ )     

            มนุษย์ (มนุษยชาติ) (Humanity) มีพระเอกเช่นนั้นโดยเสมอมา (พระเอกในกลุ่มที่ )  โดยบางคนเป็นผู้ที่กอบกู้ (ผู้ช่วยไถ่บาป) (saviors) หรือผู้สร้าง (builders) ประเทศของตน เช่น จอร์ช วอชิงตัน  ผู้ให้แบบอย่าง (model) ของตนแก่ชาวอเมริกันหลายชั่วอายุคน (generations of Americans) ในด้านความมุ่งมั่น (determination), การไม่คำนึงถึงตนเอง (การไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว) (selflessness), และเกียรติยศ (honor),  ส่วน (พระเอก) คนอื่นๆ เป็นผู้นำทางศาสนา (religious leaders) หรือผู้หญิงที่สวยเก๋ (gorgeous women), (เป็น) ผู้พิชิต (conquerors) นักกีฬา (athletes) หรือนักบุกเบิก (pioneers), (เป็น) ตัวละคร (characters) ในนิยาย หรือนักปฏิวัติ (revolutionaries), (เป็น) นักบุญ (saints), คนบาป (sinners), นักปล้นซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ (likable robbers) (เช่น โรบินฮู้ด) หรือดาราภาพยนตร์  ทั้งนี้  ไม่ว่าพวกเขาทำอะไรก็ตาม (Whatever they did) พวกเขาล้วนเป็นดวง ดาว (they were all stars) ซึ่งฉายแสง (shining), รุ่งโรจน์ (มีชื่อเสียง) (glorious), และชี้ทางให้กับผู้ทำตาม (ผู้เลียนแบบ) พวกเขาที่อยู่เบื้องล่าง (showing the way to their followers below) (หมายถึง  ผู้ทำตามที่อยู่เบื้องล่าง),  โดยความปรารถนา (desire) (ของผู้ทำตาม) ที่จะคู่ควรกับพระเอกเหล่านี้ (worthy of them) สามารถดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของผู้ที่ชื่นชมตัวพวกเขา (พระเอก) ออกมาได้ (could bring out the best in their admirers) (โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ได้ดี  หรือทัดเทียมกับพระเอกเหล่านั้นบ้าง)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป