หมวดข้อสอบ GAT (ตอนที่ 8)

Choose the best alternative to make the sentence (s) meaningful.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคได้ความหมาย)

1. The ___________ girl will not listen to anyone’s advice.  She thinks that she is always right.

     (เด็กหญิงที่ __________ คนนั้นจะไม่ฟังคำแนะนำของใครทั้งนั้น   เธอคิดว่าเธอถูกเสมอ)

     (a)  concerned (วิตกกังวล, ห่วงใย)

     (b) dishonest (ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ)

     (c)  inquisitive (ที่อยากรู้อยากเห็น, ที่ชอบซักถาม, ที่ชอบสอบสวน)

     (d) talkative (ช่างคุย, ขี้คุย, ช่างเจรจา, พูดมาก)

     (e)  arrogant (หยิ่ง, ยโส, จองหอง)

2. None of the houses that the property agent showed him matched up to his ___________.  He did not like any of them.

    (ไม่มีบ้านหลังใดที่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์แสดงให้เขาดู  จะเสมอเหมือน – หรือเหมาะสม - กับ _________ ของเขา  ทั้งนี้  เขาไม่ชอบบ้านหลังใดที่เสนอมาเลย)

     (a)   perceptions (การเข้าใจ, การหยั่งรู้, การมองเห็น, ความรู้สึก, ความรู้สึกสัมผัส, สิ่งที่มองเห็น)

     (b)  expressions (การแสดงออก, การแสดงความคิดหรือความรู้สึกออกเป็นคำพูด, คำพูดที่แสดงออก, ลักษณะท่าทาง)

     (c)  capabilities (ความสามารถ)

     (d)  expectations (ความคาดหวัง, ความคาดหมาย, การคาดคิด, สิ่งที่คาดหวังไว้ความหวัง)

     (e)   potentials (ศักยภาพ, ความสามารถหรืออำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่, ความเป็นไปได้)

3. If you are _________, you will be set free.  You won’t be punished if you did not commit the crime.

     (ถ้าคุณ __________  คุณจะได้รับการปล่อยเป็นอิสระ  คุณจะไม่ถูกลงโทษถ้าคุณมิได้ก่ออาชญากรรม)

     (a)  modest (ถ่อมตัว, สุภาพ, เรียบๆ, สงบเสงี่ยม, พอประมาณ, ไม่รุนแรง)

     (b) anxious (ห่วงใย, กังวลใจ, เป็นทุกข์)

     (c)  illiterate (ไม่รู้หนังสือ, อ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้)

     (d) innocent (บริสุทธิ์, ไร้มลทิน, ซื่อ, ไร้เดียงสา, ไร้มารยา, ไม่รุนแรง, ไม่เป็นภัย)

     (e)  ambiguous {(คำพูด) คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ}

4. Because Peter carried out his work _________, his boss ____ that he was talented.

    (เพราะว่าปีเตอร์ทำงานของเขา __________  เจ้านายของเขา __________  ว่าเขามีความสามารถพิเศษ-มีพรสวรรค์)

     (a)  perfectly – argued (อย่างสมบูรณ์แบบ – โต้แย้งหรือให้เหตุผล)

     (b) continuously – denied (อย่างต่อเนื่อง – ปฏิเสธ)

     (c) effectively – admitted (อย่างมีประสิทธิผล – ยอมรับ)

     (d) effortlessly – disagreed (อย่างง่ายดายหรือไม่ต้องใช้ความพยายาม – ไม่เห็นด้วย)

     (e)  satisfactorily – suspected (อย่างน่าพอใจ – ระแวงหรือสงสัย)

5. Male college students are allowed to ________ the military service until they __________.  

    (นักเรียนมหาวิทยาลัยเพศชายได้รับอนุญาตให้ _______ การรับราชการทหาร (เกณฑ์ทหาร) จนกระทั่งพวกเขา _____)

     (a)  leave – enroll (ออกจากหรือละทิ้ง – ลงทะเบียน)

     (b) continue – study (ดำเนินต่อไป – ศึกษา)

     (c) defer – graduate (ผัดผ่อนหรือยืดเวลาออกไป – จบการศึกษา)

     (d) apply – recover (สมัคร – ฟื้นหรือหายจากไข้)

     (e)  delay – confess (ทำให้ล่าช้า – สารภาพ)

6. We see the moon because the sun’s light ________it off; therefore, half of the moon is light while the other half is dark.

     (เราเห็นดวงจันทร์เพราะว่าแสงของดวงอาทิตย์  _________ มันออกมา  ดังนั้น  ครึ่งหนึ่งของดวงจันทร์จะสว่าง – คือด้านที่ถูกแสงอาทิตย์ -  ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งจะมืด)

     (a)  circulates (หมุนเวียน, แพร่กระจาย, ผ่านจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง, ทำให้หมุนเวียน-แพร่กระจาย)

     (b) reflects (สะท้อนกลับ, ส่องกลับ, ส่อให้เห็น, คิด, ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง)

     (c)  revolves (โคจร, หมุนรอบ)

     (d) turns (หมุน, พลิก)

     (e)  shines (ส่องแสง, ส่องสว่าง)

7. According to the safety ________ for hotels, there must be a fire extinguisher on every floor.

     (สอดคล้องกับ __________  ความปลอดภัยสำหรับโรงแรม  จะต้องมีเครื่องดับเพลิง ๑ เครื่อง  ที่ทุกๆชั้น – ของโรงแรม)

     (a)  protection (การคุ้มครอง, การปกป้อง)

     (b) policy (นโยบาย)

     (c)  limit (ข้อจำกัด, ความจำกัด)

     (d) concern (ความเป็นห่วง, ความกังวล, ความสนใจ, ความเกี่ยวพัน, ความพัวพัน, ธุระ, ธุรกิจบริษัท)

     (e)  agreement (การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็นตรงกัน)

8. I don’t really understand why Christopher Columbus is credited with the ________ of America when we learn that Leif Ericson was there 50 years before him.

     (ผมไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทำไม คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส  จึงได้รับเกียรติในการค้นพบ – หรือว่าเป็นผู้ค้นพบ – ทวีปอเมริกา  ในเมื่อเราได้เรียนรู้ว่า  ลีฟ อีริคสัน  อยู่ที่นั่น (ทวีปอเมริกา) ๕๐ ปีก่อนโคลัมบัส – จะเดินทางมาถึง)

     (a)  discovery (การค้นพบ)

     (b)  domination (การครอบงำ, การมีอำนาจเหนือ, การมีอิทธิพลเหนือ, การควบคุม, การปกครอง)

     (c)   foundation (รากฐาน, พื้นฐาน, การสร้าง, การสถาปนา, มูลนิธิ, เงินทุนสนับสนุน, เครื่องสำอางที่ใช้รองพื้นผิวหน้า)

     (d)  colonization (การสร้างอาณานิคม, การตั้งรกรากในอาณานิคม)

     (e)   occupation (การครอบครอง, การยึดครอง, ช่วงเวลาการครอบครอง-ยึดครอง, อาชีพ, อาชีวะ, การงาน)

9. Jimmy did not enjoy drinking in the pub; _________, he went there to hang out with his friends.

     (จิมมี่ไม่สนุกกับการดื่มในร้านเหล้าเล็กๆ (หรือภัตตาคารเล็กๆ) ______________ เขาก็ไปที่นั่นเพื่อใช้เวลาอยู่นานๆกับเพื่อนๆของเขา)

     (a)  consequently (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

     (b) furthermore (ยิ่งกว่านั้น, นอกเหนือไปจากนั้น)

     (c) nevertheless (อย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้นก็ดี) (ไม่ชอบดื่ม แต่ก็ไปคุยกับเพื่อน)

     (d) thus (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

     (e)  otherwise (มิฉะนั้น)

10. Though the suspect had been continuously investigated for hours at the police station, he denied ________ any crimes.

        (แม้ว่าผู้ต้องหาได้ถูกสอบสวนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงที่สถานีตำรวจ  เขาปฏิเสธ _____________ อาชญากรรมใดๆ)

     (a) knowing (รู้, ทราบ)

     (b)  committing {กระทำ, ก่อ, ทำผิด, มอบ, มอบให้แก่, มอบหมาย (หน้าที่, ความไว้วางใจ), ให้คำมั่น}

     (c) accessing (เข้าถึง)

     (d)  acknowledging (ยอมรับ, รับทราบ, รับรอง, แจ้งว่าได้รับ, เห็นคุณค่า)

     (e)   experimenting (ทดลอง)

11. The Singaporean government gives __________ for married couples to have more children due to a decreasing number of babies and adolescents.

      (รัฐบาลสิงคโปร์ให้ _____________  สำหรับคู่ชาย-หญิงที่แต่งงานแล้ว  เพื่อให้มีลูกเพิ่มขึ้น  เนื่องมาจากจำนวนที่ลดลงของเด็กทารกและวัยรุ่น)

     (a) loans (เงินกู้ยืม)

     (b)  presents (ของขวัญ)

     (c)   remunerations (ค่าตอบแทน, ผลตอบแทน)

     (d)  discouragements (การทำให้เสียขวัญ-กำลังใจ, สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจ, ภาวะที่น่าท้อใจ)

     (e)   incentives (สิ่งจูงใจ, สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, สิ่งดลใจ, เครื่องส่งเสริม)

12. I was not the person at fault during the accident.  What he told the police was a complete _________ , so please don’t believe it.

        (ผมมิได้เป็นคนผิดในระหว่างเกิดอุบัติเหตุ  ทั้งนี้  สิ่งที่เขาเล่าให้ตำรวจฟังเป็น  _______ โดยสมบูรณ์  ดังนั้น  โปรดอย่าได้เชื่อมัน)

     (a) failure (ความล้มเหลว, ความไม่สำเร็จ-ไร้ผล, การสอบตก, การได้ต่ำกว่าที่กำหนด, ความเสื่อมถอย, ผู้ที่ล้มเหลว, สิ่งที่ล้มเหลว)

     (b)  fact (ข้อเท็จจริง)

     (c)   hearsay (ข่าวลือ, เรื่องบอกเล่า, เรื่องที่ได้ยินได้ฟังมา)

     (d)  fabrication (เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, เรื่องที่กุขึ้น, การปลอมขึ้น, การสร้าง, การประดิษฐ์, การคิดค้น)

     (e)   insult (การดูถูก, การดูหมิ่น, การเหยียดหยาม)

13. Naturally, babies are _________, so parents should understand when they keep asking so many questions and pay much attention to their surroundings.

      (โดยธรรมชาติแล้ว  เด็กทารกจะ __________  ดังนั้น  พ่อแม่ควรเข้าใจเมื่อเด็กถามคำถามมากมายอยู่ตลอดเวลา  และให้ความเอาใจใส่อย่างมากกับสภาพแวดล้อมของตน)

     (a) acquisitive (อยากได้, ละโมบ, ชอบสะสม)

     (b)  playful (ขี้เล่น, ซน, สนุกสนาน, หยอกเล่น)

     (c)   naughty (ซุกซน)

     (d)  inquisitive (ชอบซักถาม, อยากรู้อยากเห็น, ชอบสอบสวน)

     (e) cheerful (ร่าเริง)

14. Most of Phuket’s best beaches have been ________ by a vast number of hotels _________ to accommodate tourists around the world.

     (หาดที่ดีที่สุดของภูเก็ตส่วนใหญ่ได้ถูก __________ โดยโรงแรมจำนวนมากที่ถูก __________ เพื่อให้ที่พักแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก)

     (a) publicized – located (โฆษณาหรือเผยแพร่ – ตั้งอยู่)

     (b)  designed – created (ออกแบบ – สร้าง)

     (c) ruined – constructed (ทำลายย่อยยับ – สร้าง)

     (d)  demolished – built (รื้อทิ้งหรือทำลาย – สร้าง)

     (e)   hampered – generated (ขัดขวาง – สร้างหรือผลิต)

15. Carbon, nitrogen, oxygen and water are _________ resources that living things need to survive.  Once these chemicals are used by living things, they are recycled and returned to the ________, ready to be used again.

     (คาร์บอน ไนโตรเจน อ๊อกซิเจน และน้ำเป็นทรัพยากร _______ ที่สิ่งมีชีวิตต้องการเพื่ออยู่รอด   และเมื่อสารเคมีเหล่านี้ถูกใช้โดยสิ่งมีชีวิต  มันจะถูกนำกลับมาใช้และนำกลับไปสู่ _________ ซึ่งพร้อมที่จะถูกใช้ใหม่อีกครั้ง)

     (a) necessary – incident (จำเป็น – เหตุการณ์)

     (b)  significant – environment (สำคัญ – สภาพแวดล้อม)

     (c) limited – ecology (จำกัด – นิเวศวิทยา)

     (d)  consumable – circumstance (ซึ่งบริโภคหรือกินได้ – สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม)

     (e)   natural – atmosphere (ธรรมชาติ – บรรยากาศ)

16. Ebola has _________ to several countries, becoming a global health ______.  

     (อีโบล่าได้  __________ ไปสู่หลายประเทศ  ซึ่งกลายเป็น __________ ด้านสุขภาพของโลก)

     (a) expanded – care (ขยาย – การดูแลรักษา)

     (b)  spread – emergency (ขยาย – เหตุฉุกเฉิน)

     (c) extended – crisis (ขยาย – วิกฤติกาล)

     (d)  increased – event (เพิ่มขึ้น – เหตุการณ์)

     (e)   stretched – accident (ขยายหรือถ่างออก – อุบัติเหตุ)

17. With the expected life span of some 20 years, old tires are an __________ substitute for ________ building materials like concrete, steel and wood.

     (ด้วยช่วงอายุ – อายุการใช้งาน – ที่คาดหวังไว้ประมาณ ๒๐ ปี ยางเก่าจึงเป็นสิ่งทดแทนที่ __________  สำหรับวัสดุก่อสร้าง ______  เช่น คอนกรีต เหล็กกล้า และไม้)  (คือเอายางรถยนต์เก่ามาใช้แทนคอนกรีต  เหล็ก และไม้ ในบางส่วนของงานก่อสร้าง)

     (a)  economical – traditional (ประหยัด – แบบเก่าหรือดั้งเดิม)

     (b)  effective – affordable (มีประสิทธิผล – มีเงินพอจะซื้อได้)

     (c)   ordinary – expensive (ธรรมดาสามัญ – แพง)

     (d)  independent – durable (เป็นอิสระ – ทนทานหรือใช้ได้นาน)

     (e)   indispensable – modern (จะขาดเสียมิได้หรือจำเป็นมาก – สมัยใหม่)

18. Although you may have _________ that happiness comes from being rich or beautiful, the reality is that those things don’t infer _______ happiness.

     (แม้ว่าคุณอาจจะ __________ ว่าความสุขมาจากความร่ำรวยหรือสวยงาม  แต่ความเป็นจริงก็คือว่า  สิ่งเหล่านั้นมิได้ชี้ให้เห็นถึงความสุข  ________ )

     (a) noticed – untrue (สังเกต – ไม่จริง)

     (b)  accepted – latest (ยอมรับ – ล่าสุด)

     (c)  denied – permanent (ปฏิเสธ – ถาวร)

     (d)  said – temporary (พูด – ชั่วคราว)

     (e) thought – lasting (คิด – คงทนหรือถาวร)

19. Laura was so _________ to get the scholarship and thanked her parents for always being by her side.  Without their _________, she  would have given up a plan to do it.

     (ลอร่า ___________  มากที่ได้รับทุนการศึกษา  และขอบคุณพ่อแม่ของเธอสำหรับอยู่เคียงข้างเธอเสมอมา  หากปราศจาก ___________ ของพวกเขาแล้ว  เธอก็คงจะได้เลิกล้มแผนการที่จะทำมัน  (ศึกษาในมหาวิทยาลัย) ไปแล้ว)  (แต่เพราะพ่อแม่ให้กำลังใจ  เธอจึงเรียนจนได้รับทุน)

     (a)   pleased – courage (ยินดี – ความกล้าหาญ)

     (b)  mournful – improvement (โศกเศร้า – การปรับปรุงให้ดีขึ้น)

     (c)   joyous – demonstration (ดีอกดีใจหรือปลื้มปิติ – การแสดงหรือสาธิตให้ดู)

     (d)  delighted – encouragement (ยินดีมากหรือสุขใจ – การให้กำลังใจ)

     (e) sorrowful – support (โศกเศร้า – การสนับสนุน)

20. The survey from the Academy of Nutrition _________ that taste, cost and convenience remain strong ________ for choosing foods.

      (การสำรวจจากสถาบันโภชนาการ __________ ว่า  รสชาติ  ราคา และความสะดวกยังคงเป็น __________  ที่เข้มข้น – หรือมีอิทธิพล – สำหรับการเลือกอาหารของคนเรา)

     (a) revealed – desires (เปิดเผย – ความปรารถนา)

     (b)  announced – changes (ประกาศ – การเปลี่ยนแปลง)

     (c) found – motivators (พบ – สิ่งกระตุ้นหรือเร้า)

     (d)  reported – prohibitions (รายงาน – การห้าม, ข้อห้าม, คำสั่งห้าม)

     (e)   confessed – impediments (สารภาพ – อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

21. A number of newly __________ adults and children with HIV are the most _________ in some parts of Africa.

     (ผู้ใหญ่และเด็ก ________  เอชไอวีใหม่ๆจำนวนมาก มี _________ มากที่สุดในบางส่วนของทวีปแอฟริกา)

     (a) contaminated – frequent (ที่ถูกปนเปื้อน – บ่อยๆ)

     (b)  toxic – obvious (ซึ่งเป็นพิษ – ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เด่นชัด, เห็นได้ง่าย)

     (c)   polluted – widespread (ที่ถูกปนเปื้อน – แพร่หลาย, กระจาย, ขยายออก)

     (d)  allergic – apparent (เป็นโรคภูมิแพ้ – เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง)

     (e) infected – prevalent (ที่ติดเชื้อ – มีอยู่ทั่วไป, ดาษดื่น, แพร่หลาย)

22. Bird species _________ to this island were exterminated by feral cats, _________ of pets abandoned here decades ago by sailors.

      (พันธุ์ต่างๆของนกซึ่ง _________ กับเกาะแห่งนี้ได้ถูกกำจัดหมดไปโดยแมวดุร้าย (ซึ่งเป็น) __________ ของสัตว์เลี้ยง (หมายถึงแมว) ที่ถูกทอดทิ้งไว้ที่นี่เมื่อหลายสิบปีมาแล้วโดยกะลาสีเรือ)

     (a) harmless – forefathers (ไม่มีอันตราย – บรรพบุรุษ)

     (b)  accustomed – enemies (คุ้นเคยหรือเคยชิน – ศัตรู)

     (c)   unusual – signals (ผิดปกติหรือไม่ธรรมดา – สัญญาณหรือเครื่องหมาย)

     (d)  native – descendants (สัตว์พื้นเมือง – ลูกหลาน, ทายาท, ผู้สืบสกุล)

     (e)   exotic – competitors (ซึ่งเป็นของแปลกหรือต่างประเทศ – ผู้แข่งขัน, คู่แข่ง)

23. Despite their technical ________, sixteen-century maps of the Caribbean provide _________ information for geographers and historians.

     (ทั้งๆ __________ ทางด้านเทคนิคของมัน  แผนที่ในศตวรรษที่ ๑๖ ของหมู่เกาะ แคริบเบี้ยนให้ข้อมูลที่ __________  สำหรับนักภูมิศาสตร์และนักประวัติศาสตร์)

     (a)   proficiency – considerable (ความเชี่ยวชาญคล่องแคล่ว, ความชำนิชำ    นาญ – มากมาย, ค่อนข้างมากหรือใหญ่, น่าพิจารณา)

     (b)  interest – additional (ความสนใจ, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย – เพิ่มเติม)

     (c)   limitations – abundant (ข้อจำกัด  - มากมายหรืออุดมสมบูรณ์)

    (d)  precisions – knowledgeable (ความแม่นยำ, ความถูกต้อง – มีความรู้, ฉลาด)

     (e)   inaccuracies – imaginative (ไม่ถูกต้อง – ช่างจินตนาการ, ซึ่งนึกเอาเอง)

24. A computer program can provide information in ways that force students to _________ learning instead of being merely ________ of knowledge.

     (โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถให้ข้อมูลในรูปแบบที่บังคับให้นักเรียนต้อง ___________  การเรียนรู้  แทนที่จะเพียงแต่เป็น _____ ความรู้)

     (a) acquire – consumers (ได้มา, หามาได้ – ผู้บริโภค)

     (b)  profit from – beneficiaries (ได้กำไรจาก – ผู้ได้รับประโยชน์)

     (c)   demonstrate – providers (แสดง, สาธิต, เดินขบวน – ผู้ให้, ผู้จัดหาให้)

     (d)  advocate – instructors (สนับสนุน – ครู, ผู้สอน, ผู้ให้คำแนะนำ)

     (e)   participate in – recipients (มีส่วนร่วมใน – ผู้รับ)

25. A good doctor knows that knowledge about medicine will continue to ________ and that, therefore, formal professional training can never be an ________ guide to good practice.

      (หมอที่ดีรู้ว่าความรู้เกี่ยวกับการแพทย์จะ __________  ต่อไป  และ (รู้ว่า) ดังนั้น  การฝึกฝนอบรมทางวิชาชีพอย่างเป็นทางการ  จะไม่สามารถเป็นมัคคุเทศก์ (เครื่องนำทาง) ที่ __________ ต่อการปฏิบัติ งาน (ประกอบวิชาชีพ) ที่ดีได้)

     (a)     change – absolute (เปลี่ยนแปลง – สมบูรณ์, แท้จริง)

     (b)  intensify – obsolete (ทำให้เข้มข้นหรือรุนแรงขึ้น – ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

     (c)   develop – flexible (พัฒนา – ยืดหยุ่น, เปลี่ยนแปลงได้, งอได้)

     (d)  vary – adaptable (แตกต่างกัน – สามารถปรับได้)

     (e)   proceed – invaluable (ดำเนินต่อไป – หาค่ามิได้, ล้ำค่า, มีค่ามาก, ประเมินค่ามิได้)