หมวดข้อสอบ GAT (ตอนที่ 6)

Choose the best alternative to make the sentence (s) meaningful

1.  There is nothing interesting for me to talk about because I lead a rather _____ life. (ไม่มีอะไรน่าสนใจสำหรับผมที่จะคุย (เล่าให้ฟัง) เพราะว่าผมดำเนินชีวิตที่ค่อนข้าง __________ )

     (a)  luxurious (หรูหรา, ฟุ่มเฟือย)

     (b) uneasy (สะเพร่า, ไม่รอบคอบ, วิตกกังวล, เป็นห่วง, เป็นทุกข์, กระสับกระส่าย, ไม่สบายใจ)

     (c)  refined (บริสุทธิ์, ที่ขัดเกลาแล้ว, สุภาพเรียบร้อย, กลั่น, กรอง, ประณีต, ละเอียดลออ)

     (d) mundane (ธรรมดาสามัญ, ปกติ, ทางโลก, ธรรมดาโลก)

     (e) grateful (รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ)

2. The telephone is a ____________ instrument which has become a highly important part of our daily life. (โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์ที่ ___________  ซึ่งได้กลายมาเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา)

     (a)  cautious  (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

     (b) useless (ไม่มีประโยชน์)

     (c)  redundant (ใช้คำเยิ่นเย้อ, น้ำท่วมทุ่ง)

     (d) brutal (ทารุณ, โหดร้าย)

     (e)  handy (มีประโยชน์และใช้งานง่าย, (ร้าน) อยู่ใกล้และเดินทางสะดวก, ง่าย, ใกล้มือ, (คน) คล่องแคล่วมีทักษะ)

3. A ____________ teacher can often help even weak students to learn whereas an inefficient teacher often fail to teach even quite clever students. (ครูที่ ______ มักจะสามารถช่วยเหลือแม้กระทั่งนักเรียนที่เรียนอ่อนได้บ่อยๆ  ในทางตรงกันข้าม (แต่ทว่า)  ครูที่ไม่มีประสิทธิภาพ  มักไม่สามารถที่จะสอนแม้กระทั่งนักเรียนที่ฉลาดมากๆ)

     (a)  sociable (ชอบสมาคม, สังคมเก่ง)

     (b) severe (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง)

     (c)  competent (มีความสามารถ, เก่ง)

     (d) solitary (อยู่ตามลำพัง, โดดเดี่ยว)

     (e)  massive (ใหญ่และหนัก, ใหญ่และแข็งแรง, ใหญ่, เป็นก้อนใหญ่, เป็นกองใหญ่และหนาแน่น)

4. Once bad habits are formed, it is difficult to ____________ them, so don’t form  bad habits in the first place. (เมื่อนิสัยเลวๆได้ถูกสร้างขึ้นมา  มันยากที่จะ ______ มัน  ดังนั้น  จงอย่าสร้างนิสัยเลวๆในประการแรกเลย)

    (a) erode (กัดเซาะ, ทำให้สึกกร่อน)

    (b) estimate (ประมาณการ, ตีราคา)

    (c) eradicate (กำจัด, ทำลาย, ทำให้หมดไป)

    (d) deem (ลงความเห็นว่า, เข้าใจว่า, เชื่อว่า)

    (e) establish (สร้าง, สถาปนา)

5. She ____________ her anger because she knew that an outburst would not help improve the situation in any way. (เธอ __________ ความโกรธของเธอ  เพราะว่าเธอรู้ว่าการเดือดดาล (ระเบิดอารมณ์ออกไป)  จะไม่ช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่อย่างใด)

     (a)  impressed (ทำให้ประทับใจ, กด, ย้ำ, ทำให้เป็นรอย)

     (b) suppressed (ระงับ, ปราบ, ปราบปราม, หยุดยั้ง, ยกเลิก, ขยี้, ทำลาย, ขจัด)

     (c)  compressed (บีบ, อัด, กด, ทำให้แข็ง)

     (d) oppressed (กดขี่, ข่มเหง)

     (e)  depressed (ทำให้หดหู่-ซึมเศร้า, ยับยั้ง, ทำให้ค่าหรือระดับต่ำลง)

6. The rich man made a ___________ so that his assets would be distributed  according to his wishes after his death. (ชายร่ำรวยคนนั้นทำ ___________  เพื่อที่ว่าทรัพย์สินของเขาจะได้ถูกแบ่งสันปันส่วนตามความปรารถนาของเขาหลังการตาย)

     (a) will (พินัยกรรม)

     (b) statement (คำพูด, คำกล่าว)

     (c) subscription (การบอกรับเป็นสมาชิก)

     (d) prohibition (การห้าม, การห้ามปราม, การระงับยับยั้ง)

     (e) detection (การสืบหา, การค้นหา)

7. Unlike teams that emphasize unity and cooperation, teams that lack __________ tend to perform poorly. (ไม่เหมือนกับทีมที่เน้นความสามัคคีและความร่วมมือทีมที่ขาด _______ มีแนวโน้มที่จะเล่นอย่างห่วยแตก)

     (a)  originality (ความคิดริเริ่ม, ความไม่ซ้ำแบบใคร, ความแหวกแนว, ความเป็นตัวของตัวเอง)

     (b) cohesion (การร่วมกัน, การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, การเกาะติด, การเกาะกัน)

     (c)  foundation (พื้นฐาน, รากฐาน, มูลนิธิ)

     (d) referees (กรรมการ, ผู้ตัดสิน)

     (e)  athletes (นักกีฬา, นักกรีฑา)

8. The government is looking into means of improving the living ____________ of its people. (รัฐบาลกำลังมองหาวิธีปรับปรุง ___________  การดำเนินชีวิตของประชาชนของตนให้ดีขึ้น)

     (a)  situations (สถานการณ์, สถานะ, ฐานะ, เงื่อนไข, เหตุการณ์น่าทึ่ง)

     (b) surroundings (สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม)

     (c)  conditions (สภาพ, สภาวะ)

     (d) comprehension (ความเข้าใจ)

     (e)  assimilations (การผสมกลมกลืน, การดูดซับ, การซึมซับ)

9. Because some of the measurements were incorrect, the architect needed to _____ his original plan. (เพราะว่าการวัดบางแห่งไม่ถูกต้อง  สถาปนิกต้องการ ___ แปลนดั้งเดิมของเขา)

     (a)  revitalize (ให้ชีวิตใหม่แก่, ให้พลังใหม่, ให้กำลังใหม่, ทำให้สดชื่นอีก, ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม)

     (b) remove (เอาออก, ย้าย, โยกย้าย, ถอด, ลบ, กำจัด, ขจัด, ไล่ออก, ฆ่า)

     (c)  reiterate (กล่าวซ้ำ, กระทำซ้ำ)

     (d) revise (แก้ไขใหม่, ปรับปรุงใหม่, ชำระใหม่)

     (e)  repent (เสียใจ, สำนึกผิด)

10. During the interview for the position in a multinational company, Jack put on his best suit so as to give a good ____________. (ในระหว่างการสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่งในบรรษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง  แจ๊คสวมชุดที่ดีที่สุดของเขาเพื่อให้ (เกิด) ___ ที่ดี – แก่ผู้สัมภาษณ์)

     (a)  promotion (การเลื่อนชั้น-เลื่อนตำแหน่ง, การส่งเสริม)

     (b) sensation (ประสาทสัมผัส, ความรู้สึกสัมผัส, อาการรู้สึก, ความตื่นเต้น, ความดัง, ความเกรียวกราว)

     (c)  introduction (การแนะนำให้รู้จัก, การริเริ่มนำมาใช้)

     (d) expression (การแสดงออก, การแสดงความคิดหรือความรู้สึกออกเป็นคำพูด, น้ำเสียง, ลักษณะท่าทาง)

     (e)  impression (ความประทับใจ, สิ่งที่ประทับใจ, รอยประทับ, รอยกด, รอยพิมพ์)

11. Because of the ____________ of hurricanes near the coast, a beach house must  have ____________ walls to prevent it from collapsing. (เนื่องมาจาก ________ ของพายุเฮอร์ริเคนใกล้ชายฝั่ง  บ้านตามชายหาดจะต้องมีกำแพงที่ ___________    เพื่อป้องกันมิให้บ้านล้มครืน (พัง) ลง)

     (a)  scarcity – robust  (ความหายาก - ความมีน้อย – แข็งแรง, กำยำ, มีกำลังมาก)

     (b) abundance – brittle (ความอุดมสมบูรณ์, ความมีมาก – เปราะบาง, แตกหักได้ง่าย)

     (c)  shortage – enormous (ความขาดแคลน – ใหญ่มหึมา, มากมาย)

     (d) prevalence – sturdy (ความมีอยู่ทั่วไป, ดาษดื่น, แพร่หลาย – มั่นคง, ทนทาน, แข็งแรง, แข็งแกร่ง)

     (e)  lack – massive (ความขาดแคลน – ใหญ่โต)

12. Unlike Arizona, which has a ____________ climate, Dakota is often ________,  especially in the winter. (ไม่เหมือนกับรัฐอริโซน่า  ซึ่งมีภูมิอากาศ   ___________, รัฐดาโกต้ามักจะ ___________ อยู่บ่อยๆ  โดยเฉพาะในฤดูหนาว)

     (a)  warm – humid (อบอุ่น – ชื้น)

     (b) stormy – unpredictable (มีพายุจัด – ทำนายไม่ได้)

     (c)  tropical – frigid (แบบในเขตร้อนเยือกเย็นมาก, เย็นชา, ไม่ยิ้มแย้ม, แข็งกระด้าง)

     (d) foggy – cloudy (มีหมอกลง, เต็มไปด้วยหมอก – มีเมฆมาก)

     (e)  breezy – windy (มีลมพัดเอื่อยๆ – มีลมแรง)

13. After engaging in ____________ exercise, it is important to recharge by eating  a ____________ meal. (หลังจากเข้าร่วม – พัวพัน – ในการออกกำลังกาย __________ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเติมพลังใหม่โดยการกินอาหารที่ ____________)

     (a)  painful – little (เจ็บปวด – เล็กน้อย)

     (b) long – remarkable (ยาว, นาน – น่าสังเกต, ดีเป็นพิเศษ)

     (c)  strenuous – healthy (ซึ่งใช้เรี่ยวแรงหรือพลังมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย, แข็งแรง, สมบูรณ์, มีสุขภาพดี)

     (d) easy – heavy (ง่าย – หนัก)

     (e)  unique – luxurious (ดีเลิศ, ไม่มีที่เปรียบ – ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, โอ่อ่า, บำรุงความสุข)

14. The _____________ of the dinosaur fossils was purely accidental.  Digging dirt in her backyard, a girl _______ the tip of a huge dinosaur bone.  ( ______ ซากไดโนเสาร์เป็นเรื่องอุบัติเหตุอย่างแท้จริง  ทั้งนี้  ขณะกำลังขุดดินอยู่ในลานหลังบ้านของเธอ  เด็กหญิงคนหนึ่ง ______  ปลาย (หรือยอดสุด) ของกระดูกชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งของไดโนเสาร์)

     (a)  disappearance – lost (การหายไป, การสาบสูญ, การสูญหาย – ทำหาย, พ่ายแพ้)

     (b) discovery – uncovered (การค้นพบค้นพบ, พบ, เปิดเผย, เปิดออก, เปิดโปง, เปิดหมวก)

     (c)  appearance – evacuated (การปรากฏ, ลักษณะท่าทาง – อพยพ, ขนย้ายคนหรือสิ่งของ)

     (d) invention – revealed (การประดิษฐ์คิดค้น – เปิดเผย)

     (e)  recovery – exhumed (การนำกลับคืนมา, การฟื้นคืนสู่สภาพเดิม – ขุดขึ้นจากหลุม, ขุดศพขึ้นมา, ขุดค้น)

15. Although James’s parents can be ____________ disciplinarians, their    _____________ affections reveal how much they truly care for him. (แม้ว่าพ่อแม่ของเจมส์อาจเป็นผู้ยึดถือระเบียบวินัยซึ่ง __________   ความรักที่ ______ ของพวกเขาเปิดเผยให้เห็นว่า  พวกเขารัก (เอาใจใส่และเป็นห่วง) เจมส์อย่างแท้จริงมากเพียงใด)

     (a) strict – tender (เข้มงวด, เคร่งครัดละมุนละไม, นิ่มนวล, รักใคร่, เป็นห่วง, อ่อนนุ่ม)

     (b) firm – infrequent (มั่นคง, แน่นหนา, แข็งแรง, เด็ดขาด, แน่วแน่ – ไม่บ่อยนัก)

     (c)  benevolent – insincere (ใจบุญ, เมตตากรุณา – ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์)

     (d) responsible – scarce (รับผิดชอบ – มีน้อย, หายาก)

     (e)  serious – formidable (รุนแรง, เอาจริงเอาจัง – น่ากลัว, เอาชนะได้ยาก)

16. Though at first glance the water may appear ____________, I urge you not to be fooled; it is actually rather ____________. (แม้ว่าเมื่อมองผ่านๆ – แวบ เดียว – ครั้งแรก  น้ำนั้นอาจจะดูเหมือนว่า __________  ทั้งนี้  ผมขอกระตุ้นให้คุณอย่าโดนหลอก (โดยลักษณะภายนอกของน้ำที่เห็น)  อันที่จริงแล้วมัน (น้ำ) ค่อนข้างจะ ________ )

     (a)  contaminated – dirty (ปนเปื้อน, มีมลภาวะ – สกปรก)

     (b) brackish – potable (กร่อย – ดื่มได้)

     (c)  clear – polluted (ใสปนเปื้อน, มีมลภาวะ)

     (d) clean – drinkable (สะอาด – ดื่มได้)

     (e)  turbid – harmful (ขุ่น – มีอันตราย)

17. After his ____________ in the election, the new senator revealed his hidden  ______ that displeased many of the voters; he was too proud to listen to the citizens anymore. (ภายหลัง ___________  ของเขาในการเลือกตั้ง  วุฒิสมาชิกคนใหม่เผยให้เห็นถึง ____________ ที่ซ่อนอยู่ภายในของเขา  ซึ่งทำให้ผู้ลงคะแนนจำนวนมากไม่พอใจ  ทั้งนี้  เขาหยิ่งมากเกินไปที่จะยอมฟังประชาชนต่อไปอีก)

     (a)  loss – sadness (ความพ่ายแพ้, การสูญเสีย – ความเศร้า)

     (b) victory – arrogance (ชัยชนะความหยิ่งยโส, ความจองหอง)

     (c)  campaign – annoyance (การรณรงค์ – ความขุ่นเคือง)

     (d) speech – modesty (สุนทรพจน์, คำพูด – ความถ่อมตัว, ความพอประมาณ, ความไม่หรูหรา, ความไม่รุนแรง)

     (e)  defeat – integrity (ความพ่ายแพ้ – ความซื่อสัตย์, การยึดถือหลักคุณธรรม)

18. My neighbor was upset by the ____________ of the new skyscraper across the street, as the building would ____________ his view of the sea. (เพื่อนบ้านของผมไม่สบายใจกับ ___________   ตึกระฟ้าหลังใหม่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนน  เนื่องจากตึกหลังนี้จะ ___________  การมองเห็นทะเลของเขา)

     (a)  demolition – hamper (การรื้อทิ้ง, การทำลาย – ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค)

     (b) establishment – reveal (การก่อสร้าง, การสถาปนา – เปิดเผยให้เห็น)

     (c)  construction – obstruct (การก่อสร้างขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, บดบัง)

     (d) destruction – discourage (การทำลาย – ทำให้ท้อใจ)

     (e)  purchase – enable (การซื้อ, ซื้อ – ทำให้สามารถ)

19. Mr. Philippe was __________ to become the English department head owing to his enthusiasm and his ___________ as a teacher. (มิสเตอร์ฟิลลิปป์ได้รับ ______ ให้เป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษเนื่องมาจากความกระตือรือร้นของเขาและ _____ ของเขาในฐานะครู)

     (a)  promoted – ignorance (ส่งเสริม, เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง – ความโง่เขลา, ความไม่รู้)

     (b) selected – indolence (เลือก – ความเกียจคร้าน)

     (c)  extoled – passiveness (สรรเสริญ, ยกย่อง – เฉื่อย, อยู่เฉย, ไม่ดิ้นรน, ไม่มีปฎิกริยา, ไม่โต้ตอบ)

     (d)  nominated – competence (เสนอชื่อ, แต่งตั้งความสามารถหรือความชำนาญ)

     (e)  forced – devotion (บังคับ – การอุทิศตัว, การเสียสละ)

20. A tiger at the Chicago zoo _____ its leg and, after the veterinarian’s examination, the bottom portion of the leg had to be ______ to stop it  from getting infected. (เสือตัวหนึ่งที่สวนสัตว์ในเมืองชิคาโก้  ขา __________   และหลังจากการตรวจสอบของสัตวแพทย์  (พบว่า)  ด้านล่างของขาจำเป็นจะต้องได้รับการ  ____ เพื่อหยุดมันจากการติดเชื้อ)

     (a)  hurt – renovated (ได้รับบาดเจ็บ – ตกแต่งเสียใหม่)

     (b) injured – vaccinated (ได้รับบาดเจ็บ – ฉีดวัคซีน)

     (c)  lost – cut off (สูญเสีย – ตัดออก)

     (d) eliminated – anaesthetized (กำจัด, ทำลาย, ลบทิ้ง – ทำให้ชาหรือหมดความรู้สึก)

     (e)  broke – amputated (หักตัดออก (แขน ขา หรือส่วนอื่นๆของร่างกาย)

21. In spite of years of poverty and __________ , the inventor Thomas Edison  produced work that is now __________ by people across the world.  (ทั้งๆที่หลายปีของความยากจนและ ___________  นักประดิษฐ์ โทมัส เอดิสันผลิตผลงานซึ่งในปัจจุบัน ___________โดยผู้คนทั่วโลก)

     (a)  inactivity – criticized (การอยู่เฉยๆ, การไม่ทำอะไร – วิพากษ์วิจารณ์)

     (b) depression – repudiated (ความหดหู่, ความซึมเศร้า – ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ทอดทิ้ง)

     (c)  distress – insulted (ความทุกข์ยาก, ความลำบาก, ความเคราะห์ร้าย – ดูถูก, เหยียดหยาม)

     (d) agony – neglected (ความทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง – ทอดทิ้ง, ไม่เอาใจใส่)

     (e)  adversity – acclaimed (ความเคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ – สรรเสริญ, โห่ร้องต้อนรับ, อ้าแขนรับ)

22. The scientists indicate that the industrialization in both developed and  developing countries ___________ results in the __________changes and the Global Warming. (นักวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่าการทำให้เป็นอุตสาหกรรมทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา   ส่งผล ___________ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง __________  และ สภาวะโลกร้อน)

     (a)  wonderfully – ecological (อย่างอัศจรรย์ – ทางด้านนิเวศน์)

     (b) apparently – psychological (อย่างชัดเจน – ทางจิตวิทยา)

     (c)  unmistakably – climatic (อย่างไม่ผิดไม่พลาด, อย่างแน่นอน, อย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับภูมิอากาศ)

     (d) unpredictably – social (อย่างไม่อาจทำนายได้ – ทางสังคม)

     (e)  narrowly – environmental (อย่างหวุดหวิด, อย่างเฉียดฉิว – ทางด้านสภาพแวดล้อม)

23. __________ you are purchasing or selling a room in an apartment, it is recommended to use a real estate agent whose knowledge of the property market is ___________.   ( ___________  คุณกำลังซื้อหรือขายห้องในอพาร์ตเม้นต์  ขอแนะนำให้ใช้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์  ผู้ซึ่งความรู้ในเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์ ___________ )

     (a)  Unless – satisfactory (ถ้า (คุณ) มิได้ (กำลังซื้อ) – น่าพึงพอใจ)

     (b) Whether – comprehensive (ไม่ว่า ........ก็ตามกว้างขวาง, ครอบคลุม, ซึ่งหยั่งรู้)

     (c)  When – limited (เมื่อ – จำกัด)

     (d) If – little (ถ้า – เล็กน้อย)

     (e)  Until – knowledgeable (จนกระทั่ง – มีความรู้)

24. Many people find the music not only entertaining but also __________;  listening to it helps them to relax and to __________ the tensions. (คนจำนวนมากพบว่าดนตรีไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงเท่านั้น  แต่ยัง __________  อีกด้วยทั้งนี้  การฟังดนตรีช่วยให้พวกเขาผ่อนคลายและช่วย ___________  ความเครียด)

     (a)  soothing – heighten (ปลอบประโลม, ปลอบโยน, ปลอบขวัญ – ทำให้สูงขึ้น, มากขึ้นหรือเข้มข้นยิ่งขึ้น)

     (b) interesting – intensify (น่าสนใจ – ทำให้เข้มข้นหรือรุนแรงยิ่งขึ้น)

     (c)  therapeutic – alleviate (ช่วยบำบัดหรือรักษาโรคบรรเทา, ทำให้ลดลง)

     (d) melodious – enhance (ไพเราะ, มีเสียงหวาน, เป็นเสียงดนตรี – เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น, ปรับปรุง)

     (e)  tedious – mitigate (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ – ทำให้บรรเทาหรือลดลง)

25. Some fans feel that sports events are __________ only when the competitors  are of equal ability, making the outcome of the game __________. (แฟนๆบางคนรู้สึกว่าการแข่งขันกีฬา ___________  ก็เฉพาะต่อเมื่อผู้เข้าแข่งขันมีความสามารถเท่าๆกัน ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ของการแข่งขัน ____________  -  คือผู้ดูทายไม่ถูกว่าฝ่ายใดจะแพ้หรือชนะ       เนื่องจากการแข่งขันสูสี  ทำให้ดูเกมส์สนุก)

     (a)  interesting – predictable (น่าสนใจ – สามารถทำนายได้)

     (b) boring – questionable (น่าเบื่อ – น่าสงสัย, มีพิรุธ, มีปัญหา)

     (c)  dull – foreseen (น่าเบื่อหน่าย – มองเห็นได้ล่วงหน้า, สามารถทำนายได้)

     (d)  exciting – uncertain (น่าตื่นเต้น – ไม่แน่นอน)

     (e)  amazing – confidential (น่าทึ่ง, น่าสนเท่ห์ – เป็นความลับ)