หมวดข้อสอบ GAT (ตอนที่ 5)

Choose the best alternative to make the sentence (s) meaningful

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความหมาย)

1.  The sale that was supposed to end today will be _________ to the end of the month. (การขายซึ่งถูกคาดว่าจะสิ้นสุดในวันนี้จะได้รับการ __________ จนถึงสิ้นเดือน)

     a.   adjusted (ปรับ, ปรับตัว, แก้ไข, จัด, ปรองดอง)

     b.  admired (ยกย่อง, ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม)

     c.   estimated (ประมาณการ, ประเมิน, กะ, ตีราคา, คำนวณ, คิด, การประมาณ-ประเมิน, ค่าหรือราคาที่ประเมิน)

     d.  approved (เห็นด้วย, ยืนยันด้วย, ให้สัตยาบัน, พอใจ)

     e.   extended (ขยายหรือต่อเวลาออกไป, ทำให้กว้างออก, กางออก, แผ่ออก, แสดงความเคารพหรืออวยพรต่อ)

2.  Scientists have been __________ many experiments to find a cure for viruses. (นักวิทยาศาสตร์ได้กำลัง ___________ การทดลองเป็นจำนวนมากเพื่อหาวิธีการรักษาเชื้อไวรัสต่างๆ)

     a.   experiencing (ประสบกับ, พบกับ, มีประสบการณ์เกี่ยวกับ)

     b.  obstructing (ขัดขวาง, กีดขวาง, กีดกั้น)

     c.   describing (อธิบาย, บรรยาย, พรรณนา)

    d. conducting {กระทำการหรือดำเนินการ (วิจัย, ทดลอง), ประพฤติตัว}

    e. transferring (โอนย้าย, ถ่ายเท, ย้าย, โยกย้าย, เคลื่อนย้าย, เปลี่ยน)

3. An __________ person donated 10 million dollars to charity.  No one knew who he or she was. (บุคคลที่ ____________ ผู้หนึ่งได้บริจาคเงิน ๑๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่การกุศล  ไม่มีใครรู้ว่าเขาหรือเธอผู้นั้นเป็นใคร)

     a.   impoverished (ยากจน, อ่อนกำลัง, (ดิน) เลว, เสื่อม)

     b.  extrovert (ซึ่งเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอก, ชอบแสดงตัว, ชอบสมาคม, บุคคตลประเภทที่กล่าวมาข้างต้น)

     c.   introvert (ซึ่งชอบเก็บตัวหรือไม่สนใจสิ่งภายนอก, ซึ่งคิดแต่เรื่องของตัวเอง, ซึ่งถูกครอบงำด้วยความคิดของตัวเอง, บุคคลประเภทดังกล่าว)

     d.  anonymous (ไม่ระบุชื่อ, ปิดบังชื่อ)

     e.   ignorant (ไม่รู้, ไม่รู้เรื่อง, ไม่รู้ข่าวคราว, ไม่ได้รับการศึกษา)

3.  Unlike Asian people, American citizens have the legal right to carry guns so as to __________ themselves, their families and their properties. (ไม่เหมือนคนเอเชีย  พลเมืองอเมริกันมีสิทธิตามกฎหมายที่จะพกปืนเพื่อที่จะ ___________ ตนเอง ครอบครัวและทรัพย์สินของตน)

     a.   alleviate (บรรเทา, ทำให้ลดน้อยลง, ผ่อนคลาย)

     b.  prevent (ป้องกัน, ขัดขวาง)

     c. protect (ปกป้อง, คุ้มครอง, พิทักษ์, รักษา, อารักขา)

     d. vitalize (ทำให้มีชีวิต, ทำให้มีชีวิตชีวา, ให้ชีวิตแก่, ให้พลัง, ให้กำลัง)

     e. economize (ประหยัด)

4. Knee replacement surgery is a common solution that provides dramatic pain ___________ for over 90% of patients. (การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาทั่วๆไปที่ให้ __________ ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงสำหรับกว่า ๙๐ % ของผู้ป่วย)

     a.  agony (การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย)

     b.  stimulation (การกระตุ้น-เร้า-เร้าใจ-ส่งเสริม-กระตุ้นประสาท-ชูกำลัง)

     c.  relief (ความบรรเทา, ความผ่อนคลาย, ความโล่งอก, การปลดปล่อย-ปลดเปลื้อง, การช่วยเหลือ-สงเคราะห์, การบรรเทาทุกข์ ภาพนูน, ภาพนูนแกะสลัก)

     d.   acceleration (การเร่ง, การเพิ่มความเร็ว, การเร่งให้เกิดขึ้น)

     e.   competition (การแข่งขัน)

5. The only people who would suffer from such a law would be the cigarette company, but we all know that they __________ nothing to society. (คนเพียงกลุ่มเดียวที่จะได้รับความเดือดร้อนจากกฎหมายดังกล่าวก็คือบริษัท (ผู้ผลิต) บุหรี่  แต่เราทุกคนรู้ว่าคนพวกนั้นมิได้ ___________ อะไรแก่สังคม)

     a.  distribute (แจก, แจกจ่าย, จำหน่าย, กระจาย)

     b.  contribute (มีคุณูปการ, มีส่วนช่วยเหลือ, ให้เงินช่วยเหลือ, ช่วยเหลือ, อุดหนุน, ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์)

     c.   disapprove (ไม่เห็นด้วย, ไม่อนุมัติ, ไม่พอใจ)

     d.  convince (ทำให้มั่นใจ, ทำให้เชื่อมั่น, ทำให้รู้ว่ากระทำผิด)

     e.   speculate (พิจารณา, คาดการณ์, เก็งกำไร, เดา, ครุ่นคิด, เสี่ยงโชค, ซื้อขายหากำไร, ค้าขาย)

6. You are requested to summarize your report as there is too much _________ information. (คุณได้รับการร้องขอให้สรุปย่อรายงานของคุณเนื่องจากมีข่าวสารที่ _____________ มากเกินไป)

     a.   relevant (ตรงประเด็น, ตรงเรื่อง, ที่เกี่ยวข้อง)

     b.  redundant (เยิ่นเย้อ, น้ำท่วมทุ่ง, ใช้คำมากเกินไป, มากเกินไป, มากเกินความจำเป็น)

     c.   immense (ใหญ่โต, มหึมา, มากมาย)

     d.  missing (ขาดหายไป)

     e.   critical (ซึ่งวิพากวิจารณ์, วิกฤต, ร้ายแรง)

7. The government advised people living in risky areas in northern provinces to prepare for possible heavy rain accumulation that might __________ flash floods and forest runoff. (รัฐบาลแนะนำประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดทางภาคเหนือให้เตรียมพร้อมสำหรับการสะสมของฝนขนาดหนักที่อาจเกิดขึ้นได้  ซึ่งอาจจะ ___________ น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก)

     a.  trigger (ทำให้เกิด, กระตุ้น, ลั่นไกปืน, เหนี่ยวไกปืน, ยิง, ไกปืน, สิ่งกระตุ้น, ตัวริเริ่ม)

     b.  affect (มีผลกระทบต่อ)

     c.   discriminate (แยกความแตกต่าง, แบ่งแยก, เลือกที่รักมักที่ชัง)

     d.  subscribe (บอกรับเป็นสมาชิก, ลงนามเป็นสมาชิก, ออกค่าบำรุง, สั่งจอง, สั่งซื้อ, เซ็นชื่อเห็นด้วย)

     e.   contaminate (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

8. After the penalty was finally _________ , motorists decided to ________their poor driving habits. (ภายหลังจากการลงโทษถูก ___________ ในที่สุด  ผู้ขับรถยนต์ตัดสินใจที่จะ ___________ นิสัยการขับรถที่ห่วยแตกของตน)

     a.  increased – alter (เพิ่มขึ้น – แก้ไขเปลี่ยนแปลง)

     b.  reduced – abandon (ลดลง – สละ, ละทิ้ง, ทอดทิ้ง)

     c.   enforced – assist (บังคับใช้ – ช่วยเหลือ)

     d.  mitigated – abbreviate (ทำให้บรรเทาเบาบางลง – ย่อให้สั้น)

     e.   terrified – illuminate (ตกใจกลัว – ให้แสงสว่างหรือความรู้)

9. Though the thief _________ the evidence in the woods, it was _________ by the police, who were able to link the evidence to the criminal. (แม้ว่าเจ้าหัวขโมย ___________ หลักฐานไว้ในป่า  มัน (หลักฐาน) ถูก ___________ โดยตำรวจผู้ซึ่งสามารถเชื่อมโยงหลักฐานกับเจ้าอาชญากร)

     a.   exposed – sheltered (แสดงหรือเปิดเผย – ให้ที่พักที่กำบัง)

     b. buried – excavated (ฝัง – ขุดหรือขุดคุ้ย)

     c. hid – camouflaged (ซ่อน – อำพราง, ซ่อน, ลวงตา)

     d. disguised – removed (ปลอมตัว, ปลอมแปลง, ซ่อนเร้น, ปิดบัง – เอาออก, ถอด, ลบ, กำจัด, ปลด, ย้าย, โยกย้าย)

     e. annihilated – aggravated (ทำลายล้างหรือบดขยี้ – ทำให้แย่ลงหรือเลวร้ายลง)

10. Some parents found that _________ compromises to their children was the most effective way to immediately __________ a child’s behavior, no matter what he was doing. (พ่อแม่บางคนพบว่าการ ___________ การประนีประนอมกับลูกๆ ของตนเป็นวิธีการที่ได้ผลที่สุดที่จะ ___________ พฤติกรรมของลูกในทันทีทันใด  ไม่ว่าเจ้าเด็กคนนั้นจะกำลังทำอะไรอยู่ก็ตาม)

     a.  avoiding – motivate (หลีกเลี่ยง – กระตุ้นหรือดลใจ)

     b.    offering – improve (เสนอ – ปรับปรุงหรือทำให้ดีขึ้น)

     c.  spoiling – assimilate (ทำให้เสียหรือแย่หรือเสื่อมเสีย – ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน, กลายเป็นเหมือน, ดูดซึม)

     d.  promising – ruin (ให้คำมั่นสัญญา – ทำให้พินาศย่อยยับ)

     e.  initiating – penalize (ริเริ่มหรือเริ่มต้น – ลงโทษ)

 11. The competition was so _________ that it was hard for the contestants  to ___________ the task. (การแข่งขัน ____________ มากเสียจนกระทั่ง  มันยากสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่จะ ___________ งานหรือภารกิจ)

     a.   rewarding – get rid of (ให้รางวัลหรือผลตอบแทน – กำจัดหรือทำลาย)

     b.  exciting – overcome (น่าตื่นเต้น – เอาชนะหรือพิชิต)

     c. challenging – accomplish (ท้าทาย – ทำได้สำเร็จ)

     d. simple – achieve (ง่าย – ทำสำเร็จ)

     e. complicated – neglect (ยุ่งยากหรือซับซ้อน – ละเลยหรือไม่เอาใจใส่)

12. As the restaurant offers a wide _________ of desserts from several regions of the world, it then __________ a number of customers every day. (เนื่องจากภัตตาคารเสนอ ____________ อย่างกว้างขวาง (มากมาย)   ของของหวานจากหลายภูมิภาคของโลก  มันก็เลย ____________ ลูกค้าจำนวนมากทุกวัน)

     a.  list – humiliates (รายการหรือรายชื่อ – ทำให้อับอายขายหน้า)

     b.   range – tolerates (ระดับหรือขอบเขต – อดทนหรืออดกลั้น)

     c.  selection – attracts (การเลือกสรร – ดึงดูด)

     d.  dish – admonishes (จาน, ชามหรืออาหาร – ตักเตือน)

     e.  assortment – recognizes (การแบ่งประเภท, การเลือกสรร, ความหลากหลาย – จำได้, รู้จัก, ยอมรับ, สำนึก)

13. A guy was arrested for stealing beer.  After the _________ , he received a sentence of probation, community service, and _________ . (ชายคนหนึ่งถูกจับกุมเนื่องจากขโมยเบียร์  หลังจาก ____________ เขาได้รับการตัดสินลงโทษให้ถูกภาคทัณฑ์, ทำงานรับใช้ชุมชน และ (จ่าย) ___________)

     a.   testimony – salary (คำให้การ, พยานหลักฐาน – เงินเดือน)

     b.  court – monthly payment (ศาล, สนาม, ราชสำนัก – การชำระเงินรายเดือน)

     c.   judgment – death sentence (การพิจารณา, การวินิจฉัย, การลงความเห็น – การลงโทษประหารชีวิต)

     d.    plea – fines (คำแก้ฟ้อง, ข้อต่อสู้ในคดี, การขอร้องวิงวอน – ค่าปรับ)

     e.   verdict – trophy (คำตัดสินหรือคำชี้ขาด –  รางวัลการแข่งขันหรือของที่ระลึก)

14. Typically, the _________ of experiments are conducted to __________ the outcome of organ transplants. (โดยทั่วไป  ____________ ของการทดลองถูกทำขึ้นเพื่อ ___________ ผลลัพธ์ของการปลูกถ่ายอวัยวะ)

      a.   sequence – remodel

      b.  number – conceal

     c.   patterns – emulate

     d.    successions – verify (การต่อเนื่องหรือชุดๆแบบเรียงตามลำดับ – พิสูจน์หรือค้นหาความจริง, ตรวจสอบหรือยืนยันความเป็นจริง)

     e.   types – resolve (ชนิด – แก้ปัญหา

15. We often become too worried about threats that aren’t really _________ while __________ real dangers. (เรามักจะวิตกกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับภัยคุกคามซึ่งมิได้ ___________ อย่างแท้จริง  ในขณะเดียวกับที่ ___________ อันตรายที่แท้จริง)

     a.   predictable – overestimating (สามารถทำนายได้ – ประมาณการสูงเกินไป)

    b.  relevant – considering (ที่เกี่ยวข้องหรือตรงประเด็น – พิจารณา)

    c.   visible – monitoring (สามารถมองเห็นได้ – ตรวจสอบ)

    d.  involved – confronting (เกี่ยวพันหรือพัวพัน – เผชิญหน้า)

    e.   dangerous – overlooking (มีอันตรายมองข้าม, เมินเฉย, เพิกเฉย, แกล้งมองไม่เห็น)

16. Now with the _________ of new technologies, such as the iPod, iPad and digital downloads, the _________ to music has become much easier than ever. (ในปัจจุบัน  ด้วย ___________ ของเทคโนโลยีใหม่ๆ  เช่น ไอพ็อด ไอแพ็ด และการดาวน์โหลดข้อมูลทางคอมพิวเตอร์,   ____________ สู่ดนตรีได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมากมาย)

     a.   innovation – travel (นวัตกรรม – การเดินทาง)

     b.  origin – listening (การเกิดหรือแหล่งกำเนิด – การฟัง)

    c.   advent – requirement (การปรากฎขึ้นหรือการมาถึง – ข้อกำหนด, ความต้องการ)

    d.  introduction – fan (การแนะนำ, การนำเข้ามา – แฟนหรือผู้นิยมชมชอบ)

   e.   invention – access (การประดิษฐ์คิดค้น – การเข้าถึง)

17. A dam was built across the river in order to create a drinking water _______  until recently, when oil spilled from a tanker and made the water ________ (เขื่อนแห่งหนึ่งได้ถูกสร้างขึ้นขวางแม่น้ำเพื่อที่จะสร้าง ___________ สำหรับน้ำดื่ม  จนกระทั่งเมื่อเร็วๆมานี้  เมื่อน้ำมันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมัน  และทำให้น้ำ ________________ )

     a.   supply – disinfected (การจัดหา, การจัดส่ง, การให้, พัสดุ, เสบียง – ซึ่งได้รับการฆ่าเชื้อโรค)

     b.  basin – hygienic (สระน้ำ, ลุ่มน้ำ, อ่างน้ำ, ชามอ่าง, อ่างล้างหน้า – เกี่ยวกับความสะอาด หรือสุขอนามัย)

     c.   container – potable (ตู้หรือภาชนะสำหรับเก็บของ – สามารถดื่มได้ เช่น น้ำสะอาด)

     d.  factory – edible (โรงงาน – (อาหาร) กินได้)

    e.   reservoir – unusable (อ่างเก็บน้ำ, บ่อเก็บน้ำ – ไม่สามารถใช้ได้)

18. An X-ray is an imaging test that has been __________ for decades to help doctors view the inside of the body without having to make an ________ (การเอ๊กซเรย์เป็นการทดสอบการถ่ายภาพซึ่งได้ถูก ___________ เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว  เพื่อช่วยแพทย์มองภายในร่างกายโดยไม่จำเป็นต้องทำ ___________ )

     a.   detected – operation (สืบหาหรือค้นหา – การผ่าตัด, การดำเนินงาน, การปฎิบัติงาน)

     b.  diagnosed – analysis (วินิจฉัยโรค – การวิเคราะห์)

    c.   evaluated – obstacle (ประเมินค่าหรือประเมินผล – ปัญหาหรืออุปสรรค)

    d.  utilized – incision (ใช้หรือใช้ประโยชน์ – การผ่าตัด, การผ่า, การเชือด, การแกะสลัก)

    e.    used – observation (ใช้ – การสังเกต)

19. A large number of books are _________ on the market at present but none is  ___________ to medical students. (หนังสือจำนวนมาก (ถูก) ___________ ในท้องตลาดในปัจจุบัน  แต่ว่าไม่มีหนังสือเล่มใดเลยที่ ___________ กับนักเรียนแพทย์)

     a.  widespread – abundant (แพร่หลายหรือกว้างขวาง – มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

     b.  sold – improper (ขาย – ไม่เหมาะสม)

     c.  produced – reserved (ผลิต – จอง)

     d.   available – appropriate (สามารถหาได้ – เหมาะสม)

     e.  printed – confined (พิมพ์ – จำกัด, กักขัง, กักตัว, เก็บตัว)

20. James has a tendency to ____________ the truth.  As a consequence, it is  hard to ____________ the things he says. (เจมส์มีแนวโน้มที่จะ ___________ความจริง  ผลที่ตามมาคือ  มันยากที่จะ ___________ สิ่งต่างๆที่เขาพูด)

     a.   manipulate – doubt (จัดการ, ใช้, ยักย้าย, เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม – สงสัย, ข้องใจ)

    b.   tell – believe (บอก, เล่า – เชื่อ)

    c.    exaggerate – trust (พูดโม้, พูดเกินจริง – ไว้วางใจ, เชื่อใจ)

    d.   disregard – ignore (ไม่นับถือ, ไม่เอาใจใส่ – ละเลย, เพิกเฉย, ไม่สนใจ)

    e.    mention – summarize (กล่าวถึง – สรุปหรือย่อ)

21. The ___________ of meat in your refrigerator does not necessarily indicate that you are _____________ . ( ___________ ของเนื้อสัตว์ในตู้เย็นของคุณไม่จำเป็นจะต้องบ่งบอกว่า คุณเป็น ___________)

     a. amount – herbivorous (ปริมาณหรือจำนวน – ซึ่งกินพืชเป็นอาหาร)

    b.   absence – vegetarian (การไม่มี, การปราศจาก, การหายไป – นักมังสวิรัต)

    c.  taste – carnivorous (รสชาติหรือรสนิยม – ซึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร)

    d.  presence – benevolent (การมีอยู่, การดำรงอยู่, การปรากฏตัว – ใจบุญสุนทาน)

    e.  odor – industrious (กลิ่น – ขยันหมั่นเพียร)

22. With the advent of job specialization, some people have been able to take  full advantage of their ___________ and become experts in their fields.  (ด้วยการปรากฏขึ้นของความชำนาญเป็นพิเศษในงาน  คนบางคนสามารถที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก ___________ ของพวกเขา  และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง)

     a.  instincts (สัญชาติญาณ)

     b.   talents (สติปัญญา, ความสามารถ, ความฉลาดปราดเปรื่อง)

     c.    possessions (การครอบครอง, ทรัพย์สมบัติ)

     d.   achievement (ความสำเร็จ)

    e.    endurance (ความทรหดอดทน, ความแข็งแกร่ง)

23. My neighbor is taking his ___________ morning walk in the garden.  He does this every morning before he takes his breakfast. (เพื่อนบ้านของผมกำลังเดินยามเช้ามที่ ___________ ของเขาในสวน  เขาทำแบบนี้ทุกเช้าก่อนกินอาหารเช้า)

     a.      habitual (เป็นปกติวิสัย, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ)

     b.      periodical (เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ)

     c.       traditional (แบบโบราณดั้งเดิม, ตามขนบธรรมเนียม-จารีตประเพณี)

     d.      voluntary (ที่สมัครใจ, ที่รับอาสาทำ-ไม่ได้บังคับ)

     e.      compulsory (ซึ่งบังคับ, ซึ่งต้องทำ)

24. The audience at the performance was ___________.  Dancers were  repeatedly ____________ . (ผู้ชมที่การแสดง _________  นักเต้นรำได้รับการ __________ ซ้ำแล้วซ้ำอีก)

     a.  helpful – reprimanded

     b.  gracious – criticized

     c.    supportive – applauded (ให้การสนับสนุน – ปรบมือให้, ปรบมือ, ยกย่องสรรเสริญ)

     d.   disrespectful – praised (ไม่เคารพ, ไม่แสดงความเคารพ – สรรเสริญ)

     e.    irritated – commended (โมโหหรือโกรธ – ยกย่องชมเชย)

25. My friend generously offered to ___________ my children while I was out,  but because we already had a babysitter, I gratefully __________ the offer. (เพื่อนของผมเสนออย่างเอื้อเฟื้อที่จะ __________ ลูกๆของผมในขณะที่ผมออกไปข้างนอก  แต่เพราะว่าเรามีพี่เลี้ยงเด็กอยู่แล้ว  ผมเลย _________ ข้อเสนอนั้นด้วยความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ)

     a.  monitor – accepted (ตรวจสอบ – ยอมรับ)

     b.  bring up – embraced (เลี้ยงดูหรืออบรม – กอดรัด, ยินดีต้อนรับ, รับเอามาอย่างเต็มใจ)

     c.  tease – welcomed (เย้าแหย่หรือหยอกล้อ – ยินดีต้อนรับ)

     d.  look after – declined (ดูแลหรือเอาใจใส่ – ปฏิเสธ)

     e.  employ – rejected (ว่าจ้างหรือใช้ – ปฏิเสธ)

26. One ___________ of the new scheme is that it might actually __________  those applicants who it was intended to encourage. ( ____________ อย่างหนึ่งของโครงการใหม่ก็คือว่า  มันอาจจะ ___________ ผู้สมัครเหล่านั้นอย่างแท้จริง,  ผู้ซึ่งโครงการถูกมุ่งหมายให้กำลังใจ – แก่พวกเขาแทนที่จะทำให้ท้อ)

     a.   attraction – intimidate (เสน่ห์หรือแรงดึงดูด – ข่มขวัญหรือทำให้กลัว)

     b.  characteristic – boost up (คุณลักษณะ – ส่งเสริม, ยกระดับ)

     c.  highlight – stimulate (เหตุการณ์ที่สำคัญ – กระตุ้นหรือปลุกเร้า)

     d.  shortcoming – emulate (ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน – แข่งดี, เอาอย่างหรือเลียนแบบ)

     e. drawback – daunt (อุปสรรคสิ่งกีดขวาง, ข้อบกพร่อง – ทำให้หวั่นกลัวหรือท้อถอย)