หมวดข้อสอบ GAT (ตอนที่ 4)

               

                                                               

Part Two : Vocabulary (Meaning in Context)

(ตอนที่  2 : คำศัพท์ (ความหมายในบริบท)

Choose the Closest Meaning of the Underlined Word in Each Sentence

(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละประโยค)

1.  When a man is promoted, he generally receives additional prestige and status as well as money.

(เมื่อชายคนหนึ่งได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง  โดยทั่วๆไปเขาก็ได้รับ  ชื่อเสียง-เกียรติคุณ-ศักดิ์ศรี-บารมี)   และสถานภาพเพิ่มขึ้น  รวมทั้งเงินทองด้วย)

    a.   freedom (อิสรภาพ)

    b.  dignity (ความมีเกียรติ, ความสูงศักดิ์, ความสง่างาม)

    c.   right (สิทธิ์)

    d.  favor (ความชอบ, ความโปรดปราน, ความช่วยเหลือ)

    e.   multitude (ฝูงชน, จำนวนมาก)

 

2.  Throughout his career, Bill had encountered so many problems and obstacles to his success, but he was able to surmount them all.

(ตลอดอาชีพของเขา,  บิลได้เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคนานับประการในการไปสู่ความสำเร็จ  แต่เขาก็สามารถ   เอาชนะ-พิชิต-อยู่เหนือ-ข้าม-ปีนป่าย-ขึ้น-อยู่ข้างบน   มันได้ทั้งหมด)

    a. accept (ยอมรับ)

    b. develop (พัฒนา, ทำให้เจริญก้าวหน้า, เติบโต, บุกเบิก, ล้างฟิล์มถ่ายรูป)

    c. overcome (เอาชนะ, มีชัยเหนือ)

    d. avoid (หลีกเลี่ยง)

    e. penalize (ลงโทษ, ลงทัณฑ์, ปรับเปรียบเทียบ)

 

3. According to a number of physicians, high doses of vitamin C have little or no effect on the common cold.

(ตามที่  แพทย์  จำนวนมากกล่าวไว้,  วิตามินซีปริมาณมากมีผลเล็กน้อย  หรือไม่มีเลยต่อไข้หวัดธรรมดาทั่วไป)

     a.   authorities (เจ้าหน้าที่, องค์กร)

     b.  druggists (คนขายยา, เภสัชกร)

     c.   doctors (แพทย์)

     d.  reports (รายงาน)

     e.   psychiatrist (จิตแพทย์)

 

4.  Scientists have detected a black hole five million times as massive as our sun at the center of the galaxy.

(นักวิทยาศาสตร์ได้  ค้นพบ-ค้นหา-สืบหา-สืบค้น   หลุมดำที่มีขนาดใหญ่โต-มหึมาเป็น  ๕  ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ของเรา  ณ ใจกลางของกาแล๊กซี่)

     a.   Investigated (สืบสวน, สอบสวน)

     b. discovered (ค้นพบ)

     c. photographed (ถ่ายภาพ)

    d. reported (รายงาน)

    e. relinquished (สละ, ละทิ้ง, เลิก)

 

5. Polar bears are well equipped for life in the perpetual ice and snow of the far north.

(หมีขั้วโลกมีความเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตในน้ำแข็งและหิมะ   ที่เป็นอยู่ตลอดกาล-ที่มีอยู่ชั่วนิรันด์   ของขั้วโลกเหนือที่อยู่ห่างไกลออกไป)

     a.  permanent (ถาวร, ที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ตลอดไป)

     b.  freezing (เย็นจนแข็งตัว)

     c.   sporadic (เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ, กระจะกระจาย, บางตา)

    d.  remote (ห่างไกล, ไกลโพ้น, นานมาแล้ว, โดดเดี่ยว, ห่างๆ, ห่างเหิน, เมินเฉย)

    e.   astute (ฉลาด, หลักแหลม)

 

6.  The history of the exploration of Antarctica recounts many tales of perseverance and suffering.

(ประวัติศาสตร์ของการสำรวจทวีปแอนตาร์คติก (ขั้วโลกใต้) บรรยาย  (เล่า) เรื่องเล่าลือ (นิทาน) จำนวนมากมายของ   ความมุมานะบากบั่น-ความเพียรพยายาม-ความอุตสาหะ    และความทุกข์ทรมาน)  (ของคนที่อยู่ที่นั่น  หรือเดินทางไปที่นั่น)

     a.   skill (ทักษะ, ความชำนาญ)

     b.  generosity (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความใจกว้าง)

     c.   subsidence (การลดลง, การบรรเทาลง, การจมลง)

    d.  beverage (เครื่องดื่ม)

    e.   endurance (ความอดทน-ทนทาน-อดกลั้น, ความไม่ตาย)

 

7.  Whether the giant panda belonged to the bear or raccoon families was a matter of zoological contention for years.

(ไม่ว่าหมีแพนด้ายักษ์จะอยู่ในตระกูลหมี หรือแร็คคูน  ได้เป็นเรื่องของ  การโต้เถียง-การแข่งขัน-การต่อสู้ดิ้นรน-การทะเลาะ   ทางด้านสัตววิทยามาเป็นเวลานาน)

     a.   disposal (การขาย, การกำจัด, การทำให้หมดไป)

     b.   enterprise (บริษัท, วิสาหกิจ, โครงการ, กิจการ)

     c.   controversy (การโต้เถียง, การโต้คารม, การทะเลาะวิวาท)

    d.  precaution (การป้องกันไว้ก่อน, การระมัดระวังล่วงหน้า)

    e.   cluster (พวง, กลุ่ม)

 

8.  Before the advent of synthetic fibers, people had to rely entirely on natural productions for making fabrics.

(ก่อนการปรากฎขึ้นของเส้นใย  สังเคราะห์-เป็นของเทียม-ไม่แท้-ไม่จริง-ไม่ใช่โดยธรรมชาติ,   ผู้คนจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัย –โดยสิ้นเชิง – การผลิตแบบธรรมชาติ  สำหรับการทำสิ่งทอหรือผ้า)

     a.   flexible (ยืดหยุ่น)

     b.  desperate (จนตรอก, สิ้นคิด)

     c.   monotonous (ซ้ำซาก, น่าเบื่อ)

     d.  solitary (โดด, เดี่ยว, เดียวดาย)

     e. artificial (ปลอม, เทียม, สังเคราะห์, ทำขึ้นมา)

 

9. We’ll resume work after the holidays.

(เราจะ  ทำ งาน ต่อไป หลังจากวันหยุด)

    a. recommence (เริ่มต้นใหม่, ทำต่อไป)

    b. tolerate (อดทน, อดกลั้น)

    c. admonish (เตือน, ตักเตือน)

    d. repeal (ยกเลิก)

     e. advocate (สนับสนุน)

 

10. The optimists feel that war is avoidable, while the pessimists believe it is  inevitable.

(คนมองโลกในแง่ดีรู้สึกว่าสงครามสามารถหลีกเลี่ยงได้  ในขณะที่คนมองโลกในแง่ร้ายเชื่อว่ามัน (สงคราม)  ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้)

     a.   weary (เหนื่อยอ่อน, เปลี้ย, เบื่อ)

     b.  vehement (รุนแรง)

     c.   vigorous (แข็งแรง, มีกำลังวังชา, กระฉับกระเฉง)

     d.  detrimental (เป็นภัย)

     e.   incapable of being avoided (ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้)

 

11. Almost every day, I would hear the brother s quarrel, and I often wondered what they were bickering about.

(เกือบทุกวัน  ผมได้ยินพี่น้องพวกนั้นทะเลาะกัน  และผมมักจะประหลาดใจ-สงสัยว่าพวกเขากำลัง  ทะเลาะวิวาท-โต้เถียง-เคลื่่อนที่หรือวิ่งอย่างรวดเร็ว-สั่น-ระยิบระยับ   ด้วยเรื่องอะไร)

     a.   departing (จากไป, ออก, ออกจาก, แยกไป)

     b.  quarreling (ทะเลาะ, วิวาท, ถกเถียงด้วยความโกรธ)

     c.   acknowledging (ยอมรับ)

    d.  evincing (แสดง, เผยให้เห็น)

    e.   diminishing (ลดลง, ทำให้ลดลง)

 

12. He showed great business acumen.

(เขาได้แสดง   ความฉลาดหลักแหลม-ความคม-ความมีไหวพริบเฉียบแหลม   ทางธุรกิจอย่างมาก)

      a. advent (การมาถึง, การปรากฏขึ้น)

      b. ailment (โรค, ความเจ็บป่วย)

      c. shrewdness (ความแหลมคม, ความฉลาด)

      d. affection (ความชอบพอ, ความรักใคร่)

       e. fraud (การทุจริต, การคดโกง)

 

13. She is a lovely girl full of health and vigor.

(เธอเป็นผู้หญิงน่ารักที่สมบูรณ์ด้วยสุขภาพและ  กำลังวังชา)

     a.  strength or energy (ความแข็งแรง-กำลัง  หรือ พลังงาน)

     b.  posterity (คนรุ่นหลัง, ลูกหลาน, ผู้สืบเชื้อสาย)

     c.   adage (สุภาษิต, คำพังเพย)

     d.  avarice (ความโลภ, ความงก, ความตะกละ)

     e.   debility (ความอ่อนเพลีย-อ่อนกำลัง, ภาวะกะปลกกะเปลี้ย)

 

14. The old man doesn’t have the stamina for such a long trip.

(ชายแก่คนนั้นไม่มี   ความแข็งแรง-แข็งแกร่ง-ทรหดอดทน    สำหรับการเดินทางที่ยาวนานเช่นนั้น)

      a. phobia (ความกลัว, โรคกลัว)

      b. endurance  (ความทรหดอดทน, ความแข็งแกร่ง)

      c. acme (จุดสูงสุด, จุดยอดสุด)

      d. scope (ขอบเขต)

       e. superstition (การเชื่อโชคเชื่อลาง, ไสยศาสตร์, การเชื่ออย่างไม่มีเหตุผลต่อสิ่งผิดธรรมชาติ)

 

15. Most university career offices furnish students with resource materials to help them in their job searches.

(เจ้าหน้าที่ (แนะแนว) ด้านอาชีพในมหาวิทยาลัยส่วนมาก  จัดหาให้   แก่นักเรียน  ด้วยเอกสาร (หรือวัสดุ) ทรัพยากร (ประกาศรับสมัครงาน)  เพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการ (ค้น) หางาน)

     a.   impress (ทำให้ประทับใจ)

     b.   advise (แนะนำ, ตักเตือน)

     c.  supply (จัดหา)

     d.    enable (ทำให้สามารถ)

     e.  defame (สบประมาท, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)

 

16. The policy of separation of church and state has limited direct government  support of private schools in the United States.

(นโยบายของการแยกศาสนาออกจากรัฐ  ได้  จำกัด   การสนับสนุนของรัฐบาลโดยตรงที่มีต่อโรงเรียนเอกชนในสหรัฐฯ)  (เนื่องจากโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่  ได้รับการสนับสนุนจากศาสนจักร  ซึ่งเมื่อถูกแยกออกจากรัฐ  ทำให้ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินน้อยลง)

     a.   reversed (กลับกัน, กลับหัวกลับหาง, พลิกกลับ, หันกลับ, เปลี่ยนไปในทางทิศตรงกันข้าม, เพิกถอน, กลับคำพิพากษา)

     b.    restricted (จำกัด, จำกัดวง, ยับยั้ง, หักห้าม, ควบคุม)

     c.    imposed (กำหนด, กำหนดให้มี, จัดเก็บภาษี, กำหนดโทษ, บังคับเอา)

     d.   demanded (เรียกร้อง, ต้องการ)

     e.   emigrate (อพยพออกเพื่อไปสู่ประเทศอื่น)

 

17. George Washington was reluctant at first to serve as President of the United States.

(ยอร์ช วอชิงตัน   ไม่เต็มใจ-ฝืนใจ-ลังเล   ในตอนแรก  ที่จะทำหน้าที่ในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐฯ)

     a.    Impatient (ไม่อดทน, กระวนกระวาย, ใจร้อน, หุนหันพลันแล่น, กระสับกระส่าย)

     b.    indulgent (หมกมุ่น, ตามใจตัว, ที่ปล่อยตัว, ที่เสพสุขอย่างไม่ลืมตา, ที่หลงผิด)

     c.   sought (เสาะหา, แสวงหา)

     d.    anticipated (คาดหวัง, ทำนาย)

     e.    hesitant (ลังเลใจ, สองจิตสองใจ, รีรอ)

 

18. Researchers gradually decipher the genetic structure found in the cells of organisms.

(นักวิจัย  ถอดรหัส – ทีละน้อย – โครงสร้างทางพันธุกรรมที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต)

     a.   deform (ทำให้เสียรูปทรง, ทำให้พิการ)

     b.  devise (คิดขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น)

     c.   detest (เกลียดชัง, รังเกียจ)

     d.  detain (กักขัง, คุมขัง, หน่วงเหนี่ยว)

     e.   decode (ถอดรหัส)

 

19. When carbon is added to iron in the proper proportions, the result is steel.

(เมื่อคาร์บอนถูกเติมลงไปในเหล็กใน  อัตราส่วน-สัดส่วน   ที่เหมาะสม,  ผลลัพธ์คือเหล็กกล้า)

       a. amounts (ปริมาณ, จำนวน)

      b. sequences (ลำดับเหตุการณ์, ลำดับ, ขั้นตอน, การเรียงลำดับ, การต่อเนื่องกัน)

      c. laboratories (ห้องปฏิบัติการ)

      d. containers (ตู้, ที่ใส่ของ, ที่เก็บ-บรรจุ)

      e. resemblances (ความเหมือนกัน, ความคล้ายกัน)

 

20. Several shops were forced to close down though they are unaffected by the fire, and it was not known when business would resume.

(ร้านจำนวนมากถูกบังคับให้ต้องปิดตัวลง  แม้ว่าไม่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้  และไม่รู้ว่าเมื่อใดธุรกิจจะ  ดำเนินต่อไป)

      a.    grow (เจริญ, เติบโต)

      b.    shrink (หดตัว, เล็กลง, ลดลง, สั้นลง)

      c.    begin again (เริ่มใหม่อีกครั้ง)

      d.   be bankrupt (ล้มละลาย)

      e.    endure (อดทน, คงอยู่, ยืนยง)

 

21. The introduction of gunpowder has made spears and swords obsolete as weapons of war.

(การนำดินปืนเข้ามาใช้  ทำให้อาวุธหอกและดาบ  ล้าสมัย-เลิกใช้แล้ว-เก่าครำ่ครึ   ในฐานะอาวุธแห่งสงคราม)  (คือ  อาวุธที่ใช้ทำสงคราม)

     a.    useless (ไร้ประโยชน์)

     b.    powerful (มีอำนาจมาก, ทรงพลัง)

     c.  unreliable (ไม่สามารถพึ่งพาหรือไว้ใจได้)

     d.    intelligent (ฉลาด, มีปัญญา, มีไหวพริบ)

     e.    outdated (ล้าสมัย, พ้นสมัย, หมดสมัย)

 

22. A circumspect man seldom takes a chance without examining all the possibilities of failure.

(คนที่  รอบคอบ-ระมัดระวัง   ไม่ใคร่จะเสี่ยงโดยปราศจากการตรวจสอบความเป็นไปได้ทั้งหลายทั้งปวงของความล้มเหลว)

      a.    sociable (ชอบสังคม, สังคมเก่ง)

     b.  cautious (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

     c.    trustworthy (น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้, น่าไว้วางใจ)

     d.   successful (ประสบความสำเร็จ)

     e.    durable (ทนทาน, คงทน)

 

23. Since Thailand uses a lot of oil each year and is not oil-producing nation, it is compelled to import a large amount of oil from abroad.

(เพราะว่าประเทศไทยใช้น้ำมันมากในแต่ละปี  และมิใช่ประเทศผลิตน้ำมัน  ประเทศไทยจึงถูก  บังคับ  ให้นำเข้าน้ำมันในปริมาณมากจากต่างประเทศ)

     a. forced (บังคับ)

     b. forbidden (ห้าม)

     c.  unable (ไม่สามารถ)

     d. anxious (กระวนกระวาย, วิตกกังวล)

     e.  erroneous (ผิดพลาด)

 

24. Many credulous people are influenced by television advertisements to buy certain products.

(คน   หูเบา-เชื่อคนง่าย   จำนวนมาก  ได้รับอิทธิพลจากการโฆษณาทางทีวีให้ซื้อผลิตภัณฑ์บางชนิด)

     a.   uneducated (ไม่มีการศึกษา)

     b.   logical (เป็นไปตามหลักเหตุผล, มีเหตุผล)

     c.    believing (เชื่อคนอื่น, เชื่อคนง่าย)

     d.   sophisticated (ฉลาด, เจนโลก, ทันสมัย)

     e.    conspicuous (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เห็นได้ชัด, เห็นโทนโท่)

 

25. Mao helped to found the Chinese Communist Party.

(ประธานเหมาช่วย  ก่อตั้ง   พรรคคอมมิวนิสต์จีน)

      a. improve (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

      b. stabilize (ทำให้มั่นคงหรือมีเสถียรภาพ)

      c. embrace (รับด้วยความเต็มใจ, อ้าแขนรับ)

       d. jeopardize (ทำให้เป็นอันตราย)

      e. establish (ก่อตั้ง, สถาปนา, สร้าง, ทำให้เกิดขึ้น, กำหนด, บัญญัติ)  

 

26. Malaria is a tropical disease that is transmitted to man by the bite of the female Anopheles mosquito.

(ไข้มาลาเรียเป็นโรคในเขตในเขตร้อนซึ่งถูก  ส่งผ่าน  ไปยังมนุษย์โดยการกัดของยุงอโนฟีเลสตัวเมีย)

     a.   generated (ทำให้เกิดขึ้น)

     b.  demonstrated (สาธิต, แสดง, เดินขบวน)

     c.   communicated (ติดต่อ, สื่อสาร)

     d.  elaborated (พูดโดยละเอียด)

     e.   injected (ฉีดยา, ปลูกฝี, ปลูกฝังความคิด)

 

27. Some teens are openly defiant and can be considered very aggressive.

(วัยรุ่นบางคน  ท้าทาย  อย่างเปิดเผย  และสามารถถือได้ว่าก้าวร้าวอย่างมาก)

      a. respectful (เคารพนับถือ)

      b. observant (ระวัง, เอาใจใส่, เคร่งครัด, คอยดู, ช่างสังเกต)

      c. insecure (ไม่มั่นคง, ไม่ปลอดภัย)

      d. obscure (เข้าใจยาก, คลุมเครือ, มืดมัว, ไม่ชัด, ไม่โด่งดัง)

      e. rebellious (เป็นกบฏ, ขัดขืน, พยศ, ไม่เชื่อฟัง)

 

28. If the fever persists or gets worse, please consider seeing a doctor.

(ถ้าไข้ยัง   ดำเนินต่อไป-ดื้อ-ทนทาน   หรือแย่ลง,  โปรดพิจารณาไปพบแพทย์)

      a. continues (ดำเนินต่อไป, ทำต่อไป)

      b. occurs (เกิดขึ้น)

      c. declines (ลดลง, เสื่อมลง, ปฎิเสธ)

      d. diminishes (ลดลง, ทำให้ลดลง)

      e. irritates (ทำให้โมโห, ทำให้รำคาญหรือหงุดหงิด)

 

29. According to the law, everyone at the crime scene is obliged to tell the truth about what happened.

(ตามกฎหมาย,  ทุกคนที่สถานที่เกิดอาชญากรรมถูก  บังคับ-ผูกมัด   ให้ต้องพูดความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น)

     a.  required (ต้องการ, กำหนด, เรียกร้อง, ขอร้อง, ประสงค์)

     b.  requested (ขอร้อง)

     c.   revised (แก้ไข, ทบทวน)

     d.  reimbursed (ชดใช้คืนเงินที่ออกไปก่อน)

     e.   replaced (แทนที่, ทดแทน)

 

30. She had been seriously ill, so it came as a pleasant surprise when she miraculously recovered.

(เธอป่วยหนัก  ดังนั้น  มันจึงปรากฏเป็นความประหลาดใจที่น่ายินดีเมื่อเธอฟื้นจากไข้   อย่างน่ามหัศจรรย์)

     a.   peacefully (อย่างสงบ)

     b.  unexpectedly (อย่างไม่คาดฝัน, อย่างไม่คาดหวัง)

     c.   gradually (อย่างช้าๆ, ทีละน้อย)

     d.  rapidly (อย่างรวดเร็ว)

     e.   intentionally (อย่างเจตนาหรือตั้งใจ)

 

31. Over 60 countries agreed to engage in the world summit to resolve the health problem.

(กว่า ๖๐ ประเทศตกลงที่จะ  เข้าร่วม-ผูกมัด-พัวพัน   ในการประชุมสุดยอดระดับโลกเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ)

     a.   disseminate (เผยแพร่)

     b.  adopt (รับเอามาใช้, รับเอามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม)

     c.   participate (มีส่วนร่วม)

     d.  detest (เกลียด, เกลียดชัง)

     e.   testify (ให้การเป็นพยาน, เป็นพยานในศาล)

 

32. Throughout her college life, Jane constantly obtained very high marks and graduated from the college with a first class honors degree in chemistry.

(ตลอดชีวิตในมหาวิทยาลัยของเธอ,  เจน  ได้รับ  คะแนนสูงมากอย่างสม่ำเสมอ  และเรียนจบจากมหาวิทยาลัยด้วยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ ทางด้านเคมี)

     a.     resembled (คล้ายกับ, เหมือนกับ)

     b.     roamed (ตระเวณไป, ท่องเที่ยวไป, เร่ร่อนไป)

     c.     derived (ได้รับ)

     d.     commenced (เริ่มต้น)

     e.     captured (จับได้, ยึดได้, ตีได้, ทำให้สนใจ-หลงใหล)