หมวดข้อสอบ GAT (ตอนที่ 3)

Part Two : Vocabulary (Meaning in Context)

(ตอนที่  2 : คำศัพท์ (ความหมายในบริบท)

Choose the best alternative to make the sentence (s) meaningful

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความหมาย)

1.  Two men were ________ by the police after they had ________ a stolen painting to an art gallery. (ชาย ๒ คนถูกจับกุมโดยตำรวจภายหลังจากที่พวกเขาได้ขาย ภาพวาดที่ถูกขโมยมาแก่ห้องแสดงศิลปะแห่งหนึ่ง)

     1)    held – bought (กักตัว – ซื้อ)

     2)    caught – ruined (จับกุม – ทำให้พินาศย่อยยับ)

     3) arrested – sold (จับกุม – ขาย)

     4) released – derived (ปล่อยตัว – ได้รับ)

     5) withdrawn – brought (ถอน – นำมา)

2. Due to the _________ , a skilled worker has been __________ from promotion several times.  She would have been a great manager. (เนื่องมาจาก __________ -  คนงาน (หญิง) ที่มีฝีมือคนหนึ่งได้ถูก __________ จากการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหลายครั้ง  เธอคงจะเป็นผู้จัดการที่วิเศษมาก – หากเธอได้ถูกเลื่อนชั้นมาตั้งแต่เมื่อก่อนโน้น)

    1) accident – patronized (อุบัติเหตุ – อุปการะ, อุดหนุน)

    2) mischance – looked after (โชคร้าย, อุบัติเหตุ – เลี้ยงดู, ดูแล)

    3) incident – asked (เหตุการณ์ – ถาม)

    4) misfortune – overlooked (โชคร้าย – มองข้าม)

    5) authority – dismissed (เจ้าหน้าที่,  อำนาจ – ไล่ออก, เลิกแถว, ยกฟ้อง, ปล่อยนักเรียนกลับบ้าน)

3. Most people read blogs to _______ an answer to a question, or a ________ to a problem they have. (คนส่วนใหญ่อ่านบล็อกเพื่อ _________ คำตอบต่อคำถาม หรือ (หา) _________ ต่อปัญหาที่พวกเขามี)

    1)    find – solution (หา, พบ, เจอ – วิธีแก้, การแก้ปัญหา)

    2)    seek for – symptom (เสาะหา – อาการของโรค)

    3)    obtain – difference (ได้รับ – ความแตกต่าง)

    4)    imitate – evolution (เลียนแบบ – วิวัฒนาการ)

    5)    stare at – destination (จ้องมอง – จุดหมายปลายทาง)

4. Major floods have killed at least dozens of people in China and _________ the homes and fields in parts of some provinces. (น้ำท่วมขนานใหญ่ได้คร่าชีวิตผู้คนในจีนไปจำนวนหลายสิบและ ___________ บ้านเรือนและไร่นาในหลายๆส่วนของบางจังหวัด)

    1)    integrated (ผสมผสาน, บูรณาการ)

    2)    penetrated (เจาะทะลุ, แทง, ทะลวง, ฝ่าเข้าไป)

    3)    cultivated (เพาะปลูก, เพาะ (สติปัญญา), ปลูก (พืช), พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้น)

    4)    contributed to (ช่วยเหลือ, สนับสนุน, บริจาคเงิน, มีอุปการะต่อ)

    5)    inundated (ท่วม, ไหลบ่า)

5. I hated working the night shift and I wish I could sleep __________ during the night like a normal human being. (ผมเกลียดการทำงานกะกลางคืน  และปรารถนาว่าผมสามารถหลับ __________ ในระหว่างช่วงกลางคืนเหมือนกับมนุษย์ปกติคนหนึ่ง)

    1)    firmly (อย่างมั่นคง)

    2)    soundly (อย่างสนิท)

    3)    accurately (อย่างถูกต้อง)

    4)    deliberately (อย่างรอบคอบ-สุขุม-ระมัดระวัง-มีเจตนาหรือตั้งใจ)

    5) enthusiastically (อย่างกระตือรือร้น, อย่างใจจดใจจ่อ)

6. The doctors seemed rather __________ about the outcome of the operation on the old lady.  They do not expect her to survive. (หมอดูเหมือนค่อนข้างจะ  ___________ เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการผ่าตัดสุภาพสตรีชราคนนั้น  พวกเขาไม่คาดหวังว่าเธอจะรอดชีวิต)

    1)    furious (โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง, โกรธจัด)

    2)    cynical (เยาะเย้ยถากถาง, ดูถูกเหยียดหยาม)

    3)    pessimistic (มองโลกในแง่ร้าย)

    4)    optimistic (มองโลกในแง่ดี)

    5)    satisfactory (น่าพอใจ)

7. Because the monkeys under study are _________ the presence of human beings, they typically _________ human observers and go about their business. (เพราะว่าพวกลิง (ทดลอง) ที่กำลังศึกษาอยู่ __________ การอยู่กับหรือเห็นมนุษย์  มัน – โดยทั่วๆไป – จึง __________ ผู้สังเกตการณ์ที่เป็นมนุษย์  และยุ่งอยู่แต่กับ ธุระของพวกมัน – คือเล่นหรือทำอะไรไปตาม  ประสาลิง ไม่สนใจคน เพราะคุ้นกับคนจนเห็นคนเป็นสิ่งธรรมดา)

    1)    pleased with – offend (ยินดี, ดีใจ – ทำให้โกรธ)

    2)    certain of – welcome (แน่นอนที่จะ – ยินดีต้อนรับ)

    3)    unaware of – avoid (ไม่ตระหนักหรือรู้ถึง – หลีกเลี่ยง)

   4)    accustomed to – disregard (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ – ไม่สนใจหรือเอาใจใส่)

   5)    satisfied with – ignore (พึงพอใจ – มองข้าม, ไม่สนใจ)

8. When I asked her a question, she answered me _________ because she knew what the answer was. (เมื่อผมถามคำถามเธอ  เธอตอบผม __________ เพราะเธอรู้ว่าคำตอบคืออะไร)

    1)    reluctantly (อย่างไม่เต็มใจ)

    2)    gradually (อย่างช้าๆ)

    3)    promptly (อย่างทันทีทันใด)

    4)    repeatedly (อย่างซ้ำซาก)

    5)    humbly (อย่างสุภาพ, อย่างถ่อมตน, อย่างต่ำต้อย)

9. Although they are _________ by traps, poison and rifles, predators ________ to feast on flocks of sheep. (แม้ว่าพวกมันจะถูก __________ โดยกับดัก ยาพิษ และ ปืนไรเฟิ่ล, พวกสัตว์นักล่า (เช่น เสือ สิงห์โต หมี ฯลฯ) __________ กิน (แบบเลี้ยงฉลอง) แกะเป็นฝูงๆ)

    1)    harmed – hesitate (ทำอันตราย – รีรอ, ลังเลใจ)

    2)    lured – refuse (ล่อ, ดึงดูดใจ, ล่อใจ – ปฏิเสธ)

    3)    eliminated – neglect (กำจัดสิ้นซาก – ไม่สนใจหรือเอาใจใส่)

    4)    encouraged – attempt (ให้กำลังใจ – พยายาม)

    5)    impeded – continue (สกัดกั้นหรือขัดขวาง – ทำต่อไป หมายถึงกินเหยื่อ)

10. The climb to the top of the mountain was an __________ task.  Not many people were able to make it. (การปีนไต่ไปถึงยอดเขาเป็นงานที่ ____________  มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถทำได้)

    1)    irregular (ไม่ปกติหรือธรรมดา, ไม่สม่ำเสมอ)

    2)    easy (ง่าย)

    3)    arduous (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก)

    4)    irresistible (ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้)

    5)    optional (แล้วแต่ใจ, ไม่บังคับ, ซึ่งให้เลือก)

11. Despite global efforts to __________ malaria, this mosquito-borne disease continues to __________ : the World Health Organization estimates that it still affects up to 500 million people each year. (ทั้งๆที่มีความพยายามระดับโลกที่จะ ___________ ไข้มาลาเรีย  โรคที่มากับยุงโรคนี้ยังคง ___________ : องค์การอนามัยโลกประมาณการว่า มันยังคงมีผลกระทบกับผู้คนราว ๕๐๐ ล้านคนในแต่ละปี)

    1)    eradicate – flourish (กำจัดหรือทำลายให้หมดสิ้น – เจริญเติบโต)

    2)    foster – grow (เลี้ยงดู, อุปถัมภ์ – เจริญเติบโต)

    3)    combat – reduce (ทำสงครามหรือสู้รบ – ลดลง)

    4)    cure – weaken (รักษา – ทำให้อ่อนแอ)

   5)    examine – prosper (ตรวจสอบ – เจริญรุ่งเรือง)

12. The author describes the characters so _________ that I find it easy to imagine what is happening in the story. (ผู้เขียนพรรณนาตัวละครอย่าง __________ จนกระทั่ง  ผมพบว่ามันง่ายที่จะจินตนาการว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในเรื่อง)

    1)    adequately (อย่างพอเพียง)

    2)    vaguely (อย่างคลุมเครือ-ไม่ชัดเจน)

    3)    vividly (อย่างชัดแจ้ง-มีชีวิตชีวา-เห็นจริงเห็นจัง)

    4)    briefly (อย่างสั้นๆ)

    5)    intentionally (อย่างตั้งใจหรือมีเจตนา)

13. Some travelers from the United States experience culture shock when they suddenly find themselves in a place where “yes” may mean “no”, where a fixed price is ____________ , and where laughter may signify __________________ . (นักท่องเที่ยวบางคนจากสหรัฐฯ ประสบกับการตกตลึงทางวัฒนธรรม เมื่อพวกเขา – ในทันทีทันใด – พบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ซึ่งคำว่า “ใช่” อาจมีความหมายว่า “ไม่ใช่” หรือสถานที่ซึ่งราคา (สินค้า) ที่ตายตัว __________ และสถานที่ซึ่ง  การหัวเราะอาจจะบ่งชี้หรือมีความหมายว่า __________ )

    1)    alterable – joy (เปลี่ยนแปลงได้ – ความสนุกสนานหรือบันเทิง)

    2)    incalculable – harmony (ไม่สามารถคำนวนได้ – ความปรองดองหรือกลมเกลียว)

    3)    unchangeable – insult (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ – การดูหมิ่นเหยียดหยาม)

    4)    negotiable – anger (สามารถเจรจาต่อรองได้ – ความโกรธหรือโมโห)

    5)    considerable – sorrow (มากมาย – ความเศร้าโศกเสียใจ)

14. The wealthy lady ____________ her maid of stealing her valuables even though she did not have any proof. (สุภาพสตรีร่ำรวยคนนั้น __________ สาวใช้ของเธอว่าขโมยสิ่งของมีค่าของเธอไป  แม้ว่าเธอจะไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆก็ตาม)

    1)    admitted (ยอมรับ, ยอมรับให้เข้าเรียนหรือรักษาตัว)

    2)    accused (กล่าวหา)

    3)    commended (ยกย่อง)

   4)    detect (พบ, ค้นพบ, ค้นหา, จับ)

   5)    oversee (กำกับดูแล, ควบคุม)

15. Explanations given to the patient by an anesthetists prior to surgery often  ______________ anxiety and _____________ the need for analgesics or painkillers. (คำอธิบายที่ให้กับผู้ป่วยโดยหมอดมยาสลบก่อนการผ่าตัด  มักจะ ____________ ความวิตกกังวลและ ___________ ความต้องการยาบรรเทาปวดหรือสิ่งที่ระงับปวด)

    1)    relieve – reduce (บรรเทา – ลด)

    2) explore – prepare (สำรวจ – ตระเตรียม)

    3) intensify – counteract (ทำให้เข้มข้นหรือรุนแรงขึ้น – ต่อต้าน)

    4) raise – vilify (ยกหรือเพิ่ม – สบประมาท, ใส่ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง)

    5) discourage – abandon (ทำให้ท้อถอยหรือหมดกำลังใจ – ละทิ้งหรือทอดทิ้ง)

16. Companies that try to reduce spending on customer service may find it difficult to _____________ all the complaints from _____________ customers. (บริษัทที่พยายามลดการใช้จ่ายในด้านการบริการลูกค้า  อาจพบว่าเป็นการยากที่จะ ___________ การร้องเรียนทั้งหมดจากลูกค้าที่ ____________)

    1)    manage – opposed (บริหารจัดการ – ต่อต้านหรือเป็นปฏิปักษ์)

    2)    improve – confused (ปรับปรุง – งุนงงหรือสับสน)

    3)    handle – dissatisfied (จัดการหรือรับมือกับ – ไม่พอใจ)

    4)    consider – embarrassed (พิจารณา – กระดากอายหรือตะขิดตะขวงใจ)

    5)    compliment – frustrated (ยกย่อง – คับข้องใจ)

17. Due to its ____________ melodies and upbeat rhythms, the music is  _____________ appealing.(เนื่องมาจากเสียงเพลงที่ ___________ และทำนองเพลงที่สนุกสนานร่าเริง  ดนตรีจึงมีเสน่ห์หรือดึงดูดใจ ___________)

    1)    attractive – limitedly (มีเสน่ห์หรือดึงดูดใจ – อย่างจำกัด)

    2)    sweet – broadly (หวานหรือเพราะ – อย่างกว้างขวาง)

    3)    kind – rarely (ใจดีหรือมีเมตตา – แทบจะไม่หรือหายาก)

    4)    interesting – hardly (น่าสนใจ – แทบจะไม่หรือไม่ใคร่จะ)

    5)    ordinary – never (ธรรมดาสามัญ – ไม่เคยเลย)

18. Some of Japanese traders and _____________ tend to send their children to study ____________ such as the United Kingdom or the  United States. (พ่อค้าและ __________ ชาวญี่ปุ่นบางคนมีแนวโน้มที่จะส่งลูกๆของตนไปเรียน ___________ เช่น สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐ)

    1)    entrepreneurs – overseas (ผู้ประกอบการ – ต่างประเทศหรือนอกประเทศ)

    2)    executives – school (ผู้บริหาร – โรงเรียน)

    3)    children – alone (ลูกๆ – ตามลำพัง)

   4)    officials – university (ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ – มหาวิทยาลัย)

    5)    bankers – overnight (นายธนาคาร – ข้ามคืนหรือค้างคืน)

19. Income from online advertising is _________ , but is still a __________ part of overall revenue. (รายได้จากการโฆษณาออนไลน์กำลัง ___________ แต่ (มัน) ยังคงเป็นส่วน ___________ ของรายได้ในภาพรวม)

    1)    growing – crucial (เพิ่มขึ้น – จำเป็นยิ่ง)

    2)    decreasing – minimal (ลดลง – ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด)

    3)    augmenting – large (เพิ่มขึ้น – ใหญ่หรือมาก)

   4)    diminishing – memorable (ลดลง – น่าจดจำ)

    5)    increasing – small (เพิ่มขึ้น – น้อย)

20. Consuming properly cooked poultry or eggs from infected birds does not  ___________ the bird flu, but eggs should never be served runny. (การบริโภคสัตว์ปีกหรือไข่ของเป็ด-ไก่-นก ที่ติดเชื้อที่ได้รับการปรุงอย่างเหมาะสมจะไม่ ____________ ไข้หวัดนก  แต่ไข่จะต้องไม่นำมาเสิร์ฟในขณะที่ยังเป็นยางตูม - คือ ต้องกินแบบสุก)

    1)    transact (ทำธุรกิจ-ธุรกรรม)

    2)    transfer (โอนย้าย)

    3)    transplant (ปลูกถ่าย เช่น เนื้อเยื่อหรือเซลล์)

    4)    transform (แปลงหรือเปลี่ยนร่าง)

    5)    transmit (แพร่เชื้อ, กระจาย, ส่งผ่าน, ส่งต่อ)

21. Almost everywhere in the world, women or girls are still considered  __________ , and are therefore not granted equal rights as men. (เกือบจะทุกแห่งในโลก  ผู้หญิงหรือเด็กหญิงยังคงถูกถือว่า ___________ และเพราะฉนั้นจึงไม่ได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันกับผู้ชาย)

     1)    pregnant (ตั้งครรภ์, ท้อง)

     2)    courteous (สุภาพ, มีอัธยาศัย)

    3)    uncontrollable (ไม่สามารถควบคุมได้)

    4)    superior (เหนือกว่า, เก่งกว่า, ดีกว่า)

    5)    inferior (ด้อยกว่า, เลวกว่า, แย่กว่า)

22. Although Jim used to be quite good at speaking French, he is so out of  practice that he can __________ say a sentence. (แม้ว่าจิมจะเคยพูดภาษาฝรั่งเศสได้เก่ง  เขาขาดการฝึกฝนมากเสียจนกระทั่งเขา __________ สามารถพูดแม้แต่ประโยคเดียวได้)

    1)    fluently (อย่างคล่องแคล่ว)

    2)    hardly (แทบจะไม่)

    3)    reluctantly (อย่างไม่เต็มใจ)

    4)    accurately (อย่างถูกต้อง)

    5)    apparently (อย่างชัดเจน, อย่างเห็นได้ชัด)

23. _________ the poor condition of the weather right now, we are regret to  inform you that the trip for a picnic on the mountain and feed wild sheep needs to be __________ inevitably. ( ___________ สภาพที่เลวร้ายของอากาศในขณะนี้  เราเสียใจที่จะแจ้งแก่ท่านว่า  การเดินทางไปปิ๊คนิกบนภูเขา  และให้อาหารแกะจำเป็นต้องถูก ____________ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้)

    1)    According to – compensated (สอดคล้องกับหรือตามที่......ว่าไว้  –  ชดเชยหรือทดแทน)

    2)    Due to – postponed (เนื่องมาจาก – เลื่อนออกไป)

    3)    Owing to – carried on (เนื่องมาจาก – ดำเนินต่อไป)

    4)    Thanks to – ameliorated (เนื่องมาจาก – ดีขึ้นหรือทำให้ดีขึ้น)

    5)    Resulting from – organized (เป็นผลมาจาก – จัดระเบียบหรือจัดองค์กร)

24. A marathon is an __________ test of runners’ fitness and patience, so they need to practice for months or years to get __________ for such a competition. (การวิ่งมาราธอนเป็นการทดสอบที่ ___________ ของความสมบูรณ์และ ความอดทนของนักวิ่ง  ดังนั้น พวกเขาจำเป็นต้องฝึกซ้อมเป็นเวลาหลายๆเดือนหรือหลายปีเพื่อที่จะ __________ สำหรับการแข่งขันดังกล่าว)

    1)    effective – tired (มีประสิทธิผล – เหนื่อยหรือเบื่อ)

    2)    energetic – lost (กระตือรือร้นหรือมีพลัง – หลงทาง)

    3)    extreme – prepared (ที่สุดโต่งหรือหนักหน่วง – เตรียมพร้อม)

    4)    enthusiastic – penalized (กระตือรือร้น – ลงโทษ)

    5)    extravagant – assessed (สุรุ่ยสุร่ายหรือหรูหราฟุ่มเฟือย – ประเมิน)

25. Even though my father and my brother have different political ________ they always discuss current affairs __________ . (แม้ว่าพ่อและพี่ชายของผมจะมี  ___________ ทางการเมืองที่แตกต่างกัน  ทั้ง ๒ คนมักจะปรึกษาหารือในเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบัน (หรือสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน) __________ )

    1)    attitudes – hostilely (ทัศนคติ – อย่างมุ่งร้ายหรือปองร้าย)

    2)    ideas – aggressively (ความคิด – อย่างก้าวร้าว)

    3)    issues – fatally (ประเด็น – อย่างร้ายแรงถึงตาย)

    4)    outlooks – amicably (ทัศนะ – อย่างมีอัธยาศัยหรืออย่างเป็นมิตร)

    5)    aptitudes – openly (ความเฉลียวฉลาด – อย่างเปิดเผย)

26. __________ great economic and medical advances during the 20th century,  childbirth was still a major _________ of death for women in poor countries.  ( ___________ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการแพทย์อย่างใหญ่หลวงในช่วงศตวรรษที่ ๒๐  การคลอดบุตรยังคงเป็น __________ ที่สำคัญของการเสียชีวิตของสตรีในประเทศที่ยากจน)

    1)    Instead of  - factor (ทั้งๆที่ – ปัจจัย)

    2)    Owing to – problem (เนื่องมาจาก – ปัญหา)

    3)    In accordance with – crisis (สอดคล้องกับหรือตามที่........กล่าวไว้ – วิกฤตกาล)

    4)    Due to – impact (เนื่องมาจาก – ผลกระทบ)

    5)    In spite of – cause (ทั้งๆที่ – สาเหตุ)

27. There is confusion and anger after Malaysia’s prime minister claimed that  plane wreckage found on an island in the Indian Ocean last week is from the  __________ Flight MH370. (มีความสับสนและโกรธแค้นภายหลังที่นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียอ้างว่า  ซากเครื่องบินที่พบบนเกาะในมหาสมุทรอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาจากเครื่องบินเที่ยวบินที่ เอ็มเอช ๓๗๐ ที่ ____________ )

    1)    Operating (ปฏิบัติการหรือดำเนินการ)

    2)    leaking (รั่ว)

    3)    fleeing (หนี)

    4)    sneaking (เดินลับๆล่อๆ, ทำลับๆล่อๆ, แอบทำ)

    5)    missing (หายไป)

28. When food is _________, wild animals have to travel even further away  from their homes in search of food. (เมื่ออาหาร __________  สัตว์ป่าจำเป็นต้องเดินทางไกลออกไปจากบ้านของพวกมัน  เพื่อหาอาหาร)

    1)    wholesome (เป็นประโยชน์, มีประโยชน์ต่อสุขภาพ, ส่งเสริมสุขภาพ, ดีงาม, ปลอดภัย)

    2)    plentiful (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

    3)    sufficient (เพียงพอ)

    4)    scarce (ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, หายาก)

    5)    obvious (เห็นได้ชัดเจน, เด่นชัด)

29. Just before the lesson ended, the teacher _________ everything that she  had taught. (ก่อนบทเรียนจะจบสิ้นลงชั่วประเดี๋ยวเดียว  ครู __________ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอได้สอนมาก่อนหน้านี้)

    1)    showed up (ปรากฏตัว)

    2)    took up (ใช้เวลา)

    3)    summed up (พูดสรุป, สรุป)

    4)    made up(กุเรื่อง, แต่งเรื่องขึ้น, แต่งหน้า, รวมเป็นหรือคิดเป็น)

    5)    gave up (เลิกหรือหยุด)

30. The police attempted to _________ with the kidnappers to release the girl but without any success. (ตำรวจพยายามที่จะ __________ กับผู้ลักพาตัวให้ปล่อยตัวเด็กหญิง  แต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จ)

    1)    inspect (ตรวจ, ตรวจสอบ)

    2)    negotiate (เจรจาต่อรอง)

    3)    interrogate (ซักถาม, สอบสวน)

    4)    investigate (สืบสวน, สอบสวน)

    5)    sympathize (เห็นอกเห็นใจ)

31. These files contain _________ information.  They cannot be taken out of  the office. (ไฟล์เหล่านี้บรรจุข้อมูล ___________  มันไม่สามารถถูกนำออกนอกสำนักงานได้)

    1)    confidential (ลับ, เป็นที่ไว้วางใจ)

    2)    worthless (ไร้ค่า, ไม่มีค่า)

    3)    limited (ซึ่งจำกัด)

   4)    considerable (มากมาย)

    5)    credible (น่าเชื่อถือ)

32. Peter, who is a strong ________ of computer labs in schools, says that  computers can __________ the level of students’ research, therefore improving the quality of work. (ปีเตอร์, ผู้ซึ่งเป็น __________ ที่เข้มแข็งในเรื่องห้องแล็บคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน, กล่าวว่า  คอมพิวเตอร์สามารถ ___________ ระดับของการค้นคว้าวิจัยของนักเรียน  เพราะฉนั้น จึงทำให้คุณภาพของงานดีขึ้น)

    1)    advocate – enhance (ผู้สนับสนุน – เพิ่ม, ยกระดับ, ทำให้มากขึ้นหรือสูงขึ้น)

    2)    researcher – reduce (นักวิจัย – ลดหรือทำให้ลด)

    3)    instructor – engage (ครูหรือผู้สอน – จ้าง, หมั้น, เกี่ยวพัน)

    4)    director – diminish (ผู้อำนวยการหรือผู้กำกับ – ลดลงหรือทำให้ลดลง)

    5)    critic – undermine (ผู้วิจารณ์ – บ่อนทำลาย, ทำลายทีละน้อย, ขุด, เซาะ)

33. The editor expected her reporters to be _________ , but the number of  __________ in the articles submitted clearly showed that her expectations were often not met. (บรรณาธิการคาดหวังว่าผู้สื่อข่าวของเธอจะ ____________ แต่ (ปรากฏว่า) จำนวนของ __________ ในบทความต่างๆที่ถูกส่งมอบให้เธอ  แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  ความคาดหวังของเธอไม่ได้รับการตอบสนองอยู่บ่อยๆ)

    1)    impartial – concepts (ยุติธรรมหรือไม่เข้าข้างฝ่ายใด – แนวความคิด)

    2)    accurate – mistakes (ถูกต้องหรือแม่นยำ – ความผิดพลาด)

    3)    frank – predictions (เปิดเผยหรือตรงไปตรงมา – การทำนาย)

    4)    creative – errors (มีความคิดสร้างสรรค์หรือช่างประดิษฐ์ – ความผิดพลาด)

    5)    decisive – facts (ตัดสินใจเด็ดขาดหรือแน่วแน่ – ข้อเท็จจริง)

34. Though Billy was aware that it would be _________ to display annoyance  publicly at the sales conference, he could not _________ his irritation with  the client’s unreasonable demands. (แม้ว่าบิลลี่จะรู้ว่า  มัน __________ ที่จะแสดงความขุ่นเคืองอย่างเปิดเผยที่การประชุมฝ่ายขาย  เขาก็ไม่สามารถ __________ ความฉุนเฉียวต่อความต้องการที่ไม่มีเหตุผลของลูกค้า)

    1)    problematic – express (ที่สร้างปัญหา – แสดงหรือกล่าวคำพูด)

    2)    practical – oppose (ซึ่งปฏิบัติได้หรือชอบปฏิบัติ – ต่อต้าน, คัดค้าน, ขัดขวาง, ไม่เห็นด้วย)

    3)    impolite – hide (ไม่สุภาพ – ซ่อน)

    4)    unwise – reveal (ไม่ฉลาด – เปิดเผย)

    5)    inflexible – display (ไม่ยืดหยุ่น – แสดง)

35. Working with an unbelievably __________ budget and an impossible  schedule, the wedding planner somehow arranged an event that ________  the guests with its beauty and style. (ต้องทำงานกับงบประมาณที่ ___________ อย่างไม่น่าเชื่อและตารางเวลาที่เป็นไปไม่ได้  นักวางแผนการแต่งงาน (หรือผู้รับจ้างจัดอีเว้นต์) อย่างไรก็ตาม  ได้จัดเตรียมงานซึ่ง ____________ แขกที่มาร่วมงานด้วยความสวยงามและสไตล์ของงานแต่งฯ)

    1)    inflated – distracted (ขยาย, พอง, ทำให้เงินเฟ้อหรือของราคาแพงขึ้น – ทำให้เขวหรือว้าวุ่นหรือวอกแวก)

    2)    uneven – amused (ไม่เรียบ, ขรุขระ, ไม่ยุติธรรม, ลำเอียง – ทำให้สนุกขบขัน)

    3)    low – disappointed (ต่ำ – ทำให้ผิดหวัง)

    4)    inadequate – surprised (ไม่เพียงพอ – ทำให้ประหลาดใจ)

   5)    disproportionate – appalled (ไม่ได้สัดส่วนหรือไม่สมส่วน – ทำให้ใจหายหรือตกใจหรือน่ากลัว)

36. Waves in the Andaman Sea are _________ to be 3-4 meters high during  the coming storm; _________ , all ships should proceed with caution and small boats should stay onshore. (คลื่นในทะเลอันดามันถูก ___________ ว่าจะสูง ๓ -๔ เมตรในช่วงพายุที่กำลังใกล้เข้ามา  ____________ เรือทุกลำควรกระทำการด้วยความระมัดระวัง  และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง)

    1)    anticipated – otherwise (คาดหวัง – มิฉนั้น)

    2)    forewarned – furthermore (เตือนล่วงหน้า – ยิ่งไปกว่านั้น)

    3)    misinformed – hence (ให้ข้อมูลผิดหรือแจ้งข่าวผิดๆ – ดังนั้นหรือเพราะฉนั้น)

    4)    calculated – moreover (คำนวณหรือคาดคะเน – ยิ่งไปกว่านั้น)

    5)    expected – accordingly (คาดหวัง – เพราะฉนั้น)

37. Two students __________ a human tooth from about 560,000 years ago in  a famous prehistoric cave in southwestern France, a discovery praised by  __________ as the oldest human body part ever discovered in the country. (นักเรียน ๒ คน ___________ ฟันของมนุษย์ ๑ ซี่ จากประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ ปีมาแล้วในถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส  ซึ่งเป็นการค้นพบที่ได้รับการยกย่องโดย __________ ว่าเป็นชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยถูกค้นพบในประเทศ)

    1)    found – archaeologists (พบหรือเจอ – นักโบราณคดี)

    2)    founded – geologists (ก่อตั้งหรือสถาปนา – นักธรณีวิทยา)

    3)    buried – anthropologists (ฝัง – นักมานุษยวิทยา)

    4)    encountered – sociologists (เผชิญหน้า – นักสังคมวิทยา)

    5)    revealed – linguists (เปิดเผย – นักภาษาศาสตร์)

38. The earthquake victims had to stay __________ in tents provided by the government until more permanent __________ could be built for them.  (เหยื่อแผ่นดินไหวจำเป็นต้องพัก ___________ ในเต็นท์ที่จัดให้โดยรัฐบาล  จนกระทั่ง ___________ ที่ถาวรกว่ากันจะสามารถถูกสร้างขึ้นสำหรับพวกเขา)

    1)    permanently – colleges (อย่างถาวร – วิทยาลัย)

    2)    everlastingly – condominiums (อยู่หรือทนไปได้ตลอดกาล – อาคารชุด)

    3)    temporarily – structures (อย่างเป็นการชั่วคราว – สิ่งก่อสร้างหรือโครงสร้าง)

    4) competitively – budgets (ในแบบที่แข่งขันกัน – งบประมาณ)

    5) costly – hotels (แพงหรืออย่างมีราคาแพง – โรงแรม)