หมวดข้อสอบ GAT (ตอนที่ 2)

Part Two : Vocabulary (Meaning in Context) (ตอนที่  2 : คำศัพท์ (ความหมายในบริบท)

Choose the Closest Meaning of the Underlined Word in Each Sentence (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละประโยค)

 

1.   Residents in the area claimed that the smoke and smell from the factory were unpleasant and hazardous to health. (ผู้อาศัยในพื้นที่อ้างว่าควันและกลิ่นจากโรงงานไม่น่ารื่นรมณ์และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ)

(a)  Influential (มีอิทธิพล, มีผลกระทบ)

(b) Beneficial (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ)

(c)  Dangerous (เป็นอันตราย)

(d) Compatible (ไปด้วยกันได้, ซึ่งเข้ากันได้, ซึ่งอยู่ด้วยกันได้)

(e)  Ample (มากมาย, อุดมสมบูรณ์, พอเพียง, เหลือพอเพียง)

2.   They were reluctant to go out for a picnic despite the rain. (พวกเขาไม่เต็มใจที่จะออกไปข้างนอกเพื่อการปิคนิกทั้งๆที่ฝนตก)

(a)  Confident (มั่นใจ, เชื่อมั่น)

(b) Negligent (ไม่สนใจ, ละเลย, ทอดทิ้ง, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่)

(c)  Impatient (กระวนกระวาย, ไม่อดทน)

(d) Unwilling (ไม่เต็มใจ)

(e)  Confused (สับสน, งุนงง, ยุ่งเหยิง-ปนเป)

3.   The headmaster said he would not tolerate any more vandalism in the school. (ครูใหญ่พูดว่าเขาจะไม่อดทนกับการทำลายทรัพย์สิน-ข้าวของ (สาธารณะ) ในโรงเรียนต่อไปอีกแล้ว)

(a)  Suffer (ได้รับความทุกข์, เดือดร้อน, ลำบาก)

(b) Admit (ยอมรับ, รับเข้าเรียน, รับเข้าเป็นคนป่วย)

(c)  Allow (อนุญาต, ยอมให้มี)

(d) Argue (โต้เถียง, ให้เหตุผล)

(e)  Improve (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

4.   The agreement has been made in ambiguous language that could mean different things to different people. (ข้อตกลง-สัญญาได้ถูกทำขึ้นด้วยภาษาที่กำกวม-คลุมเครือ  ซึ่งอาจมีความหมายหลายอย่างกับหลายๆคน)

(a)  Pleasant (น่ารื่นรมณ์, สบาย)

(b) Sufficient (พอเพียง)

(c)  Unclear (ไม่ชัดเจน, คลุมเครือ)

(d) Vulgar (หยาบคาย, ปากตลาด, ต่ำช้า, ไพร่, สามหาว)

(e)  Alleviate (บรรเทา, ทำให้ลดลง)

5.   Snails come out to look for food after sunset or on overcast days. (หอยทากออกมาหาอาหารหลังพระอาทิตย์ตก หรือไม่ก็วันที่มืดครึ้ม-มีเมฆมาก)

(a)  Windy (มีลมแรง)

(b) Rainy (มีฝนตก)

(c)  Cool (เย็น)

(d) Humid (ชื้น)

(e)  Cloudy (มีเมฆมาก)

6.  Lighting of large outdoor arenas first became feasible in the 1930s. (การให้แสงไฟของเวทีกลางแจ้งขนาดใหญ่สามารถทำได้ครั้งแรกในช่วงทศวรรษ ๑๙๓๐)

(a)  Permissible (อนุญาตให้ทำได้)

(b) Common (ธรรมดา, สามัญ, ทั่วๆไป, ร่วมกัน)

(c)  Obsolete (ล้าสมัย, โบราณ, เลิกใช้แล้ว)

(d) Efficient (มีประสิทธิภาพ)

(e)  Possible (เป็นไปได้, อาจเป็นไปได้, อาจเกิดขึ้นได้)

7.  According to the law in some states, parents of minors who damage the property of others must compensate the property owners. (ตามที่กฎหมายในบางรัฐ (ในอเมริกา) ระบุไว้  พ่อแม่ของผู้เยาว์ที่ทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายจะต้องชดใช้-จ่ายเงินชดเชยแก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น)

(a)  Confront (เผชิญหน้า, เผชิญกับ)

(b) Identify (ระบุ)

(c)  Diminish (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(d) Reimburse (ใช้เงินคืน, ชำระเงินคืน, ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน)

(e)  Replace (แทนที่, ทดแทน)

8.  California’s mineral resources are abundant, but not all of them can be lucratively mined. (ทรัพยากรแร่ธาตุของรัฐแคลิฟอร์เนียมีอุดมสมบูรณ์  แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่สามารถขุดขึ้นมาใช้อย่างมีกำไร – หรือเพื่อทำกำไร)

(a)  Extensively (อย่างกว้างขวาง)

(b) Financially (ในทางการเงิน)

(c)  Significantly (อย่างสำคัญ, อย่างมีนัยยะ)

(d) Dominantly (อย่างโดดเด่น, อย่างครอบงำ)

(e)  Profitably (อย่างมีกำไร)

9.  The doctor said she was in a stable condition after the surgery. (หมอพูดว่าเธอมีอาการทรงตัวหลังการผ่าตัด)

(a)  Varied (หลากหลาย, ต่างๆกัน)

(b) Serious (เอาจริงเอาจัง, รุนแรง)

(c)  Capable (สามารถ, เก่ง)

(d) Constant (มั่นคง, คงที่, สม่ำเสมอ, เป็นประจำ)

(e)  Peaceful (รักสันติ, รักสงบ, มีความสงบ)

10.   The investigation was intended to restore the employees’ confidence in the company. (การสอบสวนถูกมุ่งหมายที่จะเรียกกลับคืนความเชื่อมั่นของลูกจ้างที่มีต่อบริษัท)

(a)  Renounce (สละ, ละทิ้ง, ประกาศสละ-เลิก, สละสิทธิ์)

(b) Retrieve (เอากลับคืนมา, เอาคืนมา, ซ่อมแซม, กู้, ทำให้คืนสู่สภาพเดิม, กอบกู้)

(c)  Relocate (หาที่ใหม่, ย้ายที่ใหม่, กำหนดตำแหน่งใหม่)

(d) Emerge (โผล่ออกมา, ปรากฏ)

(e)  Resist (ต้านทาน, ยับยั้ง, ต่อต้าน)

11.   An abortive attempt or plan is one that you have to give up because it has failed. (ความพยายามหรือแผนการที่ล้มเหลว-ไม่สำเร็จ คือสิ่งที่คุณยอมแพ้-เลิกทำ  เพราะว่ามันล้มเหลว)

(a)  Preoccupied (เอาใจจดจ่อ, หมกมุ่น)

(b) False (ไม่จริง, ไม่ถูกต้อง, ผิด, ปลอม, เท็จ, หลอกลวง)

(c)  Unsuccessful (ไม่สำเร็จ)

(d) Unstable (ไม่มั่นคง, ไม่คงที่-สม่ำเสมอ)

(e)  Immoral (ผิดศีลธรรม, ไม่มีคุณธรรม)

12.   At the seaside resorts where a number of tourists visit each year, the beaches have been contaminated. (ณ ที่ตากอากาศชายทะเล  ซึ่งนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปเยือนในแต่ละปี  ชายหาดได้ถูกทำให้เกิดมลภาวะ-การปนเปื้อน)

(a)  Improved (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(b) Closed (ปิด)

(c)  Rented (เช่า)

(d) Polluted (ทำให้เกิดมลภาวะ-การปนเปื้อน)

(e)  Retouched (ตกแต่ง, เสริมแต่ง, ขัดเกลา, ใช้สีเสริมแต่ง)

13.   She hoped that marriage would consolidate their relationship. (เธอหวังว่าการแต่งงานจะทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขา (อาจหมายถึงระหว่างเธอกับเขา) แข็งแรง-มั่นคง-เป็นปึกแผ่น)

(a)  Unite (รวมกัน, สามัคคี, ปรองดองกัน, สอดคล้องกัน, แต่งงานกัน)

(b) Vacate (ย้าย, เอาออก, ถอนออก, ทำให้ว่าง, สละตำแหน่ง)

(c)  Obtain (ได้รับ)

(d) Recompense (ชดเชย, ชดใช้, ตอบแทน, ค่าตอบแทน, เงินชดเชย)

(e)  Consist (of) (ประกอบด้วย)

14.   There are a number of possible remedies to this illness. (มีวิธีการรักษาที่เป็นไปได้มากมายหลายวิธีกับความป่วยไข้นี้)

(a)  Diseases (โรคภัยไข้เจ็บ)

(b) Vacations (วันหยุดพักผ่อนที่มีการเดินทาง)

(c)  Therapies (การบำบัด, การเยียวยารักษา, คุณภาพหรือความสามารถในการรักษาโรค)

(d) Disasters (ภัยพิบัติ, ความหายนะ)

(e)  Casualties (จำนวนคนตาย, คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ, คนหรือสิ่งของที่ได้รับความเสียหายในอุบัติเหตุ)

15.   The past year has seen a perceptible improvement in working standards. (ปีที่ผ่านมาได้เห็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่สามารถมองเห็นได้ในเรื่องมาตรฐานการทำงาน)

(a)  Suitable (เหมาะสม)

(b) Reasonable (สมเหตุสมผล, มีเหตุผล)

(c)  Comprehensible (สามารถเข้าใจได้, เข้าใจได้)

(d) Observable (สังเกตเห็นได้, มองเห็นได้)

(e)  Reliable (เชื่อถือได้, พึ่งพาอาศัยได้)

16.   The interviewer asked rather superficial questions. (ผู้สัมภาษณ์ถามคำถามที่ค่อนข้างจะผิวเผิน-ไม่ลึกซึ้ง)

(a)  Paramount (สำคัญยิ่ง, ยิ่งยวด, สูงสุด, อันดับหนึ่ง)

(b) Profound (ลึกซึ้ง, ล้ำลึก, สุดซึ้ง, สนิท, แน่นแฟ้น)

(c)  Sumptuous (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, โอ่อ่า, โอ่โถง)

(d) Difficult (ยาก, ลำบาก)

(e)  External (ภายนอก, ข้างนอก, นอกประเทศ, ด้านนอก, ผิวเผิน)

17.   In most parts of the world, major famines have led to international action to reduce the extent of starvation. (ในส่วนต่างๆของโลกส่วนมาก  ภาวะข้าวยากหมากแพง-ความอดอยากครั้งใหญ่ๆได้นำไปสู่การกระทำระหว่างประเทศที่จะลดขนาด-ขอบเขตของความหิวโหย-การอดอาหารตาย)

(a)  Agony (ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมาน)

(b) Cause (สาเหตุ)

(c)  Degree (ระดับ, ขอบเขต, ความหนักเบา, ขีด, ขั้น, ชั้น, องศา, ปริญญา)

(d) Threat (ภัยคุกคาม, อันตราย, การข่มขู่)

(e)  Calamity (ภัยพิบัติ, ความหายนะ)

18.   The government has initiated a program to reform the economy. (รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ)

(a)  Terminated (สิ้นสุด, ยุติ, หมดสิ้นลง, จบลง, ทำให้สิ้นสุด-ยุติ)

(b) Revised (ทบทวน, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(c)  Described (อธิบาย, บรรยาย, พรรณนา)

(d) Started (เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, ลงมือ)

(e)  Approved (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

19.   Safety is paramount in our airline, and we relentlessly ensure that it is the core of our operations. (ความปลอดภัยสำคัญที่สุดในสายการบินของเรา  และเราให้ความมั่นใจไม่จบไม่สิ้นว่ามันเป็นหลัก-แก่นของการดำเนินงานของเรา)

(a)  Impressive (น่าประทับใจ)

(b) Significant (สำคัญ)

(c)  Predictable (สามารถทำนายได้)

(d) Inevitable (ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

(e)  Excessive (มากเกิน, เกินพอดี, มากเกินปกติหรือความจำเป็น)

20.   World War II ended abruptly after the United States employed the first atomic bomb. (สงครามโลกครั้งที่ ๒ จบลงอย่างฉับพลันทันใด  หลังจากที่สหรัฐใช้ระเบิดปรมาณูลูกแรก)

(a) Suddenly (ทันทีทันใด)

(b) Eventually (ในที่สุด)

(c)  Tragically (อย่างโศกสลด)

(d) Unavoidably (อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

(e)  Skillfully (อย่างเชี่ยวชาญ, อย่างชำนาญ)

21.   The poll accurately reflected public opinion about establishing an enormous dam. (โพลสะท้อนอย่างถูกต้อง-แม่นยำเรื่องความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนขนาดยักษ์)

(a)  Negatively (ในทางลบ)

(b) Correctly (อย่างถูกต้อง)

(c)  Wrongly (อย่างผิดๆ)

(d) Rapidly (อย่างรวดเร็ว)

(e)  Punctually (อย่างตรงเวลา)

22.   In autumn, chipmunks fill their expansive cheek pouches with food that they carry away to store for the harsh winter ahead. (ในฤดูใบไม้ร่วง  กระแตเติมกระพุ้งแก้มที่ขยาย-กว้างขวางของพวกมัน  ด้วยอาหารที่มันขนไปเพื่อเก็บสะสมไว้สำหรับฤดูหนาวที่รุนแรงในวันข้างหน้า)

(a)  Cozy (มีความสุข)

(b) Dry (แห้ง, แห้งแล้ง)

(c)  Warm (อบอุ่น)

(d) Snowy (มีหิมะตก, เต็มไปด้วยหิมะ)

(e)  Severe (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, หนาวจัด, ร้ายแรง, สาหัส)

23.   The experts will assess the risk and possibility of the investment. (ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการลงทุน)

(a)  Detect (สืบหา, ค้นหา)

(b) Approach (เข้าไปใกล้, เข้าสู่ปัญหา, ทาบทาม, วิธีการ)

(c)  Inquire (สอบถาม, ถามหา, ไต่ถาม)

(d) Evaluate (ประเมิน)

(e)  Define (กำหนด, ให้คำจำกัดความ)

24.  The history of the exploration of Antarctica recounts many true tales of perseverance and suffering. (ประวัติศาสตร์ของการสำรวจทวีปแอนต๊าร์คติกบรรยาย (เล่า) เรื่องเล่าลือ (นิทาน, นิยาย) ที่เป็นความจริงมากมายเกี่ยวกับความพากเพียรพยายาม-มุมานะบากบั่นและความทุกข์ทรมาน – ของผู้อาศัยอยู่ที่นั่นหรือเดินทางไปที่นั่น)

(a) Endurance (ความทรหดอดทน)

(b) Hardship (ความยากลำบาก)

(c)  Disturbance (การรบกวน)

(d) Permanence (สภาพหรือลักษณะที่ถาวร)

(e)  Brilliance (ความสว่างสุกใส, ความโชติช่วง, ความฉลาดหลักแหลม)

25.  The number of trees has plummeted over half of its previous amount since the dawn of human civilization.  And we are mostly to blame. (จำนวนต้นไม้ได้ลดฮวบลง-ลดดิ่งลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเมื่อก่อน  ตั้งแต่เริ่มต้นของอารยธรรมมนุษย์ – คือเมื่อสังคมมนุษย์เริ่มพัฒนาขึ้น  ต้นไม้ก็ถูกโค่นเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาตลอดมา)

(a)  Escalated (ขยาย, เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น)

(b) Doubled เพิ่มเป็น ๒ เท่า)

(c)  Improved (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(d) Diminished (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(e)  Fluctuated (ขึ้นๆลงๆ, ผันแปร, แกว่งไปมา, เปลี่ยนแปลง)

26.   One remarkable form of communication among insects is the dance language of the honeybee. (รูปแบบหนึ่งที่น่าทึ่ง-น่าสังเกต-พิเศษ-ยอดเยี่ยมของการสื่อสารในบรรดาพวกแมลงคือภาษาเต้นรำของผึ้งน้ำหวาน)

(a)  Substantial (สำคัญ, มากมาย, ยิ่งใหญ่, มีแก่นสาร-ตัวตน-เนื้อหา)

(b) Exceptional (พิเศษ)

(c)  Mysterious (ลึกลับ, ลี้ลับ)

(d) Noticeable (มองเห็นได้, สังเกตเห็นได้)

(e)  Feeble (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, ด้อย, เบาบาง, อ่อนปัญญา, ไม่เต็มเต็ง)

27.   Cancer is a disease caused by malignant tumor resulting from an abnormal division of body cells. (มะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากเนื้องอกที่อันตรายมาก-ถึงตาย-มักทำให้ตายได้  ซึ่งเป็นผลมาจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซ็ลร่างกาย)

(a)  Uncontrolled (ไม่ได้รับการควบคุม)

(b) Harmless (ไม่มีอันตราย)

(c)  Malevolent (เป็นอันตราย, เป็นภัย, มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย, ชั่ว, เลว)

(d) Countless (นับไม่ถ้วน, มากมาย)

(e)  Intentional (โดยตั้งใจ, มีเจตนา)

28.   Parents have to respond properly when their children misbehave and upset other people. (พ่อแม่จำเป็นต้องตอบสนองอย่างเหมาะสมเมื่อลูกๆประพฤติไม่ดีและรบกวนผู้อื่น)

(a)  Misconduct (ประพฤติไม่ดี-ไม่เหมาะสม)

(b) Mislead (นำไปผิดทาง, ทำให้หลงผิด)

(c)  Misplace (ใส่ผิดที่, วางผิดที่)

(d) Mismatch (จับคู่อย่างผิดๆหรือไม่เหมาะสม)

(e)  Misinform (ให้ข้อมูลผิด, แจ้งข่าวผิดๆ)

29.   Police will no longer put up with those caught driving under the influence of alcohol. (ตำรวจจะไม่อดทนต่อไปอีกแล้วกับผู้ที่ถูกจับกุมในขณะขับรถภายใต้อิทธิพลของเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์)

(a)  Assist (ช่วยเหลือ)

(b) Facilitate (ทำให้สะดวก-รวดเร็ว, อำนวยความสะดวก)

(c)  Tolerate (อดทน, อดกลั้น)

(d) Ignore (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, ไม่สนใจ)

(e)  Commend (ยกย่อง, สรรเสริญ)

30.   Although the hazards of space travel are many, the rewards make it a worthwhile endeavor. (แม้ว่าอันตรายของการเดินทางในอวกาศมีอยู่มากมาย  รางวัล (ที่ได้จากการเดินทาง) ทำให้มันเป็นความพยายามที่คุ้มค่า)

(a)  Expenses (ค่าใช้จ่าย)

(b) Difficulties (ความยากลำบาก)

(c)  Pressures (ความกดดัน, แรงดัน)

(d) Tendencies (ความโน้มเอียง, แนวโน้ม)

(e)  Risks (ความเสี่ยง, ภัย, อันตราย, เสี่ยง, เสี่ยงภัย, เสี่ยงทำ, ลอง)