หมวดข้อสอบ GAT (ตอนที่ 1)

                         

                        

Part Two : Vocabulary (Meaning in Context)

1.    Most features of a political system tend to develop gradually. (ลักษณะส่วนใหญ่ของระบบการเมืองหนึ่งๆมีแนวโน้มที่จะพัฒนาอย่างช้าๆ)

1)    Unevenly (ไม่ราบเรียบ, ไม่สมดุล, ไม่ขนานกัน)

2)    Slowly (อย่างช้าๆ)

3)    Effectively (อย่างมีประสิทธิผล)

4)    Locally (อย่างท้องถิ่น-พื้นเมือง)

5)    Differently (อย่างแตกต่างกัน)

คำตอบ  ข้อ 2)

2.    Until the development of mass production in the nineteenth century, books were relatively scarce. (จนกระทั่งมีการพัฒนาการผลิตในปริมาณมากๆในศตวรรษที่ ๑๙  หนังสือค่อนข้างจะหาได้ยาก – คือ ก่อนมีการพิมพ์หนังสือได้ในปริมาณมากๆในศตวรรษที่ ๑๙  หนังสือแทบไม่มีใครพิมพ์ขาย  เพราะไม่คุ้มค่าพิมพ์)

1)    Costly (มีราคาแพง)

2)    Crude (หยาบ, ดิบ, สกปรก, ยังไม่สุก, ยังไม่ผ่านกรรมวิธี)

3)    Rare (หายาก, มีน้อย, (อาหาร) ปรุงไม่สุก)

4)    Outstanding (โดดเด่น, มีชื่อเสียง)

5)    Available (สามารถหาได้, หาง่าย, มี, เหมาะที่ใช้)

คำตอบ  ข้อ 3)

3.    The smelting of ores takes place in blast furnaces. (การถลุงสินแร่เกิดขึ้นในเตาหลอมเหล็กขนาดใหญ่และสูงที่ใช้ลมเป่า)

1)    Originates (มีจุดกำเนิด, เริ่มต้น)

2)    Remains (ยังคงเหลือ, ยังคงอยู่อาศัย)

3)    Accelerates (เร่ง, ช่วยให้เร็วขึ้น)

4)    Occurs (เกิดขึ้น)

5)    Jeopardizes (ทำให้เป็นอันตราย, เสี่ยง, ทำอันตราย, ทำร้าย, เป็นภัยต่อ)

คำตอบ  ข้อ 4)

4.    Arbitrators in labor disputes must be impartial. (ผู้ไกล่เกลี่ยในความขัดแย้งด้านแรงงานจะต้องไม่ลำเอียงหรือเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด)

1)    Unemotional (ไม่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึก)

2)    Fair (ยุติธรรม, ไม่ลำเอียง)

3)    Impractical (ปฏิบัติไม่ได้, ใช้ไม่ได้, ไม่ได้ผล, ไม่มีประโยชน์)

4)    Wise (ฉลาด)

5)    Dedicated (อุทิศตัว, เสียสละ)

คำตอบ  ข้อ 2)

5.    Having served previously as counselor to President Richard M. Nixon, Anne Armstrong was appointed ambassador to Great Britain in 1976. (หลังจากได้รับใช้เมื่อก่อนนี้ในฐานะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีริชาร์ด  นิกสัน  แอน อาร์มสตรองได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัคราชทูตประจำสหราชอาณาจักรในปี ๑๙๗๖)

1)    Loyally (อย่างจงรักภักดี, อย่างซื่อสัตย์)

2)    Frequently (บ่อยๆ)

3)    Exactly (อย่างแน่นอน, ใช่เลย)

4)    Imminently (อย่างใกล้แล้ว, อย่างจวนๆแล้ว, ใกล้จะเกิดแล้ว)

5)    Earlier (ก่อนหน้านี้, แต่ก่อนนี้)

คำตอบ  ข้อ 5)

6.    The first great industrial conflict in the United States came in 1877. (ความขัดแย้งด้านอุตสาหกรรมครั้งใหญ่หนแรกในอเมริกา  เกิดขึ้นในปี ๑๘๗๗)

1)    Accident (อุบัติเหตุ)

2)    Boom (การเติบโตอย่างรวดเร็ว, การมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว)

3)    Development (การพัฒนา)

4)    Struggle (การดิ้นรน, การแข่งขัน, การต่อสู้)

5)    Monopoly (การผูกขาด – ด้ารการค้าหรือสนทนาหรืออื่นๆ)

คำตอบ  ข้อ 4)

7.    Most rabbits become active at twilight. (กระต่ายส่วนมากออกหากินในเวลาสายัณห์ – คือเวลาโพล้เพล้ใกล้ค่ำ)

1)    At noon (เวลาเที่ยง)

2)    At midnight (เวลาเที่ยงคืน)

3)    In the early morning (เวลาเช้าตรู่)

4)    In the afternoon (ในตอนบ่าย)

5)    In the early evening (ในตอนใกล้ค่ำ)

คำตอบ  ข้อ 5)

8.    The green flag signifies the beginning of an auto race. (ธงสีเขียวบ่งชี้ – หรือมีความหมาย – ถึงการเริ่มต้นของการแข่งรถ)

1)    Delays (ล่าช้า, ทำให้ล่าช้า)

2)    Indicates (ชี้บอก, ชี้แนะ, แสดง, ทำให้รู้)

3)    Precedes (มาก่อน, นำหน้า, นำก่อน)

4)    Depicts (วาดให้เห็น, อธิบาย, พรรณนา)

5)    Delivers {ส่ง, ส่งต่อ, นำส่ง, ส่งจดหมาย, กล่าว (สุนทรพจน์), คลอดลูก, ช่วยคลอดลูก}

คำตอบ  ข้อ 2)

9.    Many early television performers initially starred in radio series. (นักแสดงทางทีวียุคก่อนๆนี้จำนวนมากแสดงในตอนเริ่มต้น-เริ่มแรกในรายการวิทยุซีรี่ซ์ – คือเริ่มอาชีพโดยแสดงทางวิทยุ  แล้วต่อมาหันไปแสดงทางทีวี)

1)    Originally (ดั้งเดิมเริ่มแรก)

2)    Presumably (โดยสันนิฐาน, โดยคาดคะเน)

3)    Reluctantly (อย่างไม่เต็มใจ)

4)    Occasionally (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส)

5)    Definitely (อย่างแน่นอน, อย่างเด็ดขาด)

คำตอบ  ข้อ 1)

10.  Loud noises may contribute to hearing loss. (เสียงดังอาจก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน)

1)       High-pitched (เสียงแหลม)

2)       Irregular (ไม่ปกติ, ไม่สม่ำเสมอ, ไม่แน่นอน, ไม่สมบูรณ์, ไม่เป็นไปตามแบบแผน)

3)       High-volume (เสียงดัง)

4)       Pleasant (น่ารื่นรมณ์, น่าฟัง, น่าสบาย)

5)       Faint (สลัวๆ, เลือนๆ, อ่อนกำลัง, เป็นลม, หน้ามืด, วิงเวียน, ขี้ขลาด, กลัว)

คำตอบ  ข้อ 3)

11.  To remain alive, all living things require food. (เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่  สิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องการอาหาร)

1)    Create (สร้าง, ผลิต)

2)    Redirect (เปลี่ยนทิศทางใหม่)

3)    Need (ต้องการ, จำเป็น)

4)    Postpone (เลื่อนไป, ผัดเวลาออกไป)

5)    Enlarge (ขยายให้ใหญ่ขึ้น, เพิ่มเวลาให้มากขึ้น)

คำตอบ  ข้อ 3)

12.  Edward Hopper painted realistic urban scenes. (เอ็ดเวิร์ด ฮอพเพอร์ ระบายสีภาพ- ทิวทัศน์ในเมืองแบบรีอัลลิสติก)

1)    Dramas (ละคร)

2)    Buildings (ตึก, อาคาร, สิ่งก่อสร้าง)

3)    Sights (ภาพ, ทิวทัศน์, สายตา, การมองเห็น)

4)    Characters (ตัวละคร, ตัวหนังสือ, อุปนิสัย)

5)    Canvas (ผ้าใบ)

คำตอบ  ข้อ 3)

13.  Walt Whitman revised his collection of poems Leaves of Grass many times. (วอลต์  วิธแมน ทบทวน-เปลี่ยนแปลงแก้ไขกวีนิพนธ์ที่เขาเก็บรวบรวมไว้ ที่ชื่อว่า “ใบหญ้า” หลายครั้งหลายหน)

1)    Issued (ปล่อยออก, ตีพิมพ์, ออกคำสั่ง, จ่าย, แจก)

2)    Renamed (ตั้งชื่อใหม่)

3)    Altered (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

4)    Quoted (อ้าง, ยกเอาคำพูดมา, อ้างราคา)

5)    Discovered (ค้นพบ)

คำตอบ  ข้อ 3)

14.  Tinkers once traveled from town to town, offering to mend pots and pans. (ช่างบัดกรีเมื่อก่อน  เดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง  เสนอ (ให้บริการ) ซ่อมแซมหม้อไหและกระทะ)

1)    Sell (ขาย)

2)    Purchase (ซื้อ, การซื้อ)

3)    Clean (ทำความสะอาด)

4)    Repair (ซ่อมแซม, การซ่อมแซม)

5)    Exchange (แลกเปลี่ยน, การแลกเปลี่ยน)

คำตอบ  ข้อ 4)

15.  Frederick Bonfils was a newspaper editor who became famous for his lurid presentation of the news. (เฟรดเดอริกค์  บอนฟิลซ เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์  ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านการนำเสนอข่าวในแบบน่ากลัว-น่าขนลุก – คือเป็นวิธีการเสนอข่าวแบบน่าตื่นเต้น ไม่เหมือนใคร)

1)    Informative (ซึ่งให้ข้อมูล-ข่าวสาร)

2)    Literary (เกี่ยวกับวรรณคดี-หนังสือ-ผลงานประพันธ์, มีเนื้อหาสาระดี, (สำนวน) โผงผาง)

3)    Spectacular (น่าตื่นเต้น, ประทับใจ, เกี่ยวกับภาพที่น่าตื่นเต้น)

4)    Childish (เหมือนเด็ก, ไม่ประสีประสา, ราวกับทารก)

5)    Fragile (เปราะ, บอบบาง, แตกง่าย, ถูกทำลายโดยง่าย)

คำตอบ  ข้อ 3)

16.  There are thousands of kinds of bacteria, many of which are beneficial. (มีแบคทีเรียหลายพันชนิด  ซึ่งหลายชนิดมีประโยชน์-ซึ่งช่วยเหลือ)

1)    Helpful (มีประโยชน์, ซึ่งช่วยเหลือ)

2)    Invisible (ไม่สามารถมองเห็นได้)

3)    Infectious {(โรค) ซึ่งติดต่อได้, ที่ติดผู้อื่น, ที่มีผลต่อผู้อื่น, ซึ่งทำให้ติดเชื้อ}

4)    Familiar (คุ้นเคย, เคยชิน)

5)    Temporary (ชั่วคราว)

คำตอบ  ข้อ 1)

17.  In 1923, Jean Toomer wrote a book entitled Cane that blended fiction and poetry to describe the Black experience. (ในปี ๑๙๒๓  ยีน ทูมเม่อร์ เขียนหนังสือเรื่อง “เคน” ซึ่งผสมผสาน (คลุกเคล้า) เรื่องที่แต่งขึ้นกับบทประพันธ์  เพื่ออธิบายถึงประสบการณ์ของคนผิวดำ)

1)    Included (รวมถึง, รวมทั้ง)

2)    Combined (เชื่อมโยง, รวบรวม, รวมกัน, ทำให้รวมกัน)

3)    Converted (เปลี่ยน)

4)    Defended (ป้องกัน, กล่าวแก้, แก้ต่างให้จำเลย)

5)    Detected (สืบหา, ค้นหา)

คำตอบ  ข้อ 2)

18.  Materials transported by glaciers eventually come to rest on the surface of the earth. (วัสดุที่ถูกพาไปโดยธารน้ำแข็ง  ในที่สุดแล้วก็จะมาหยุด (กอง) อยู่ที่พื้นผิวของโลก)

1)    Covered (ปกปิด, ปกคลุม, ห่อหุ้ม)

2)    Carried (พาไป, นำไป, พัดพาไป,

3)    Broken off (ตัดความสัมพันธ์, เลิกคบหาสมาคม)

4)    Relieved (บรรเทา, ปลดเปลื้อง, ทำให้ลดลง)

5)    Realized (ตระหนัก, เห็นชัดแจ้ง)

คำตอบ  ข้อ 2)

19.  Tall buildings became practical only with the advent of safe passenger elevators in the 1850s. (อาคารสูงๆเริ่มใช้งานได้ (ใช้ประโยชน์ได้ดี) ด้วยการมาถึงหรือการปรากฎขึ้นของลิฟต์ขนผู้โดยสารขึ้น-ลงที่ปลอดภัยในช่วงทศวรรษ ๑๘๕๐ เท่านั้นเอง – คือก่อนที่จะมีลิฟต์ใช้  อาคารสูงใช้งานไม่ค่อยได้ดี  เพราะยากลำบากต่อการขึ้น-ลง)

1)    Promise (สัญญา, คำสัญญา, การสัญญา)

2)    Introduction (การนำมาใช้, การเริ่มต้นใช้งาน, การแนะนำให้รู้จัก)

3)    Prevalence (การมีอยู่ทั่วไป-ดาษดื่น-แพร่หลาย)

4)    Construction (การก่อสร้าง, สิ่งก่อสร้าง)

5)    Display (การแสดง, แสดง)

คำตอบ  ข้อ 2)

20.  In 1971, U.S. Secretary of Commerce Maurice Stans recommended a gradual conversion to the metric system. (ในปี ๑๙๗๑  รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐฯ นายมอริส สแตนซ  แนะนำ-เสนอแนะให้เปลี่ยนไปสู่ระบบเมตริกทีละน้อย – หรืออย่างช้าๆ)

1)    Denounced (ประณาม, ปรักปรำ, กล่าวโทษ, ติเตียน)

2)    Suggested (แนะนำ, เสนอให้ทำ)

3)    Described (อธิบาย, พรรณนา)

4)    Demonstrated (สาธิต, แสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง, เดินขบวน)

5)    Stabilized (ทำให้มั่นคง, ทำให้มีเสถียรภาพ)

คำตอบ  ข้อ 2)

21.  The New England colonies owed their prosperity to fishing, shipbuilding, and commerce. (อาณานิคมแถบนิวอิงแลนด์ (ของสหรัฐฯ) เป็นหนี้ความเจริญรุ่งเรืองของตนแก่การจับปลา, การต่อเรือ และการพาณิชย์)

1)    Manufacturing (การผลิต, การสร้าง-ทำ-ประดิษฐ์)

2)    Politics (การเมือง)

3)    Agriculture (เกษตรกรรม)

4)    Trade (การค้าขาย-พาณิชย์)

5)    Appliance (เครื่องไม้เครื่องมือ)

คำตอบ  ข้อ 4)

22.  The tip of the tongue is extremely sensitive to touch. (ตอนปลายของลิ้นไวต่อการสัมผัสเป็นอย่างมาก)

1)    Bottom (ก้น, ด้านล่าง)

2)    End (ปลาย, ปลายแหลม, ปลายเรียว, ยอดสุด, ส่วนที่อยู่ปลาย)

3)    Edge (ริม, ขอบ)

4)    Surface (พื้นผิว, ผิวหน้า)

5)    Top (ตอนบน, ส่วนบน, ยอด)

คำตอบ  ข้อ 2)

23.  In rain forests, bats disperse many of the seeds. (ในป่าฝน  ค้างคาวทำให้เมล็ดพืชจำนวนมากกระจัดกระจายไป)

1)    Discover (ค้นพบ)

2)    Require (ต้องการ)

3)    Distribute (แจก, แบ่งสันปันส่วน, แพร่, กระจาย, จำหน่าย)

4)    Discard (ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ทิ้งไพ่)

5)    Separate (แยกกัน, แยกออก, แบ่งออกจากกัน, แบ่งสรร, แยกแยะ, วินิจฉัย, สกัด)

คำตอบ  ข้อ 3)

24.  The urban renewal projects of the 1960s razed many historic buildings. (โครงการสร้างบ้านใหม่ในเมืองในช่วงทศวรรษ ๑๙๖๐ ได้รื้อทำลายอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมาก)

1)    Relocated (ย้ายไปตั้งสถานที่ใหม่)

2)    Renovated (ปรับปรุง-ตกแต่งเสียใหม่)

3)    Demolished (รื้อทิ้ง, ทำลาย)

4)    Purchased (ซื้อ)

5)    Impaired (ทำให้อ่อนแอ-เลวลง-เสียหาย-ได้รับบาดเจ็บ, ลดคุณค่า)

คำตอบ  ข้อ 3)

25.  The wool found beneath the hair of certain goats is called mohair. (ขนสัตว์ที่ถูกพบใต้ขนของแพะบางชนิดถูกเรียกว่าโมแฮร์)

1)    Around (รอบๆ)

2)    Attached to (ติดอยู่กับ, ยึดอยู่กับ)

3)    Under (ใต้)

4)    In back of (อยู่ด้านหลัง)

5)    In front of (อยู่ด้านหน้า)

คำตอบ  ข้อ 3)

26.  Some people believe that the crystals of certain minerals have curative powers. (คนบางคนเชื่อว่าผลึกของแร่ธาตุบางชนิดมีอำนาจเยียวยารักษา – ผู้ป่วย -ได้)

1)    Potent (มีอำนาจ, มีพลัง)

2)    Magical (มีเวทย์มนตร์, เกี่ยวกับมายากล, วิเศษ)

3)    Magnetic (ซึ่งมีแรงดึงดูด, เป็นแบบแม่เหล็ก)

4)    Healing (ซึ่งเยียวยารักษา, ซึ่งทำให้หายป่วยไข้)

5)    Curious (อยากรู้อยากเห็น, แปลกพิกล, หายาก, ผิดธรรมดา, น่าสนใจ)

คำตอบ  ข้อ 4)

27.  Like radios, automobiles began as playthings, but soon became a powerful force for social change. (เช่นเดียวกับวิทยุ  รถยนต์เริ่มต้นในฐานะเป็นเครื่องเล่น  แต่ในไม่ช้าได้กลายเป็นพลังที่ทรงอำนาจสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม)

1)    Necessities (ของใช้ที่จำเป็น, สิ่งจำเป็น)

2)    Experiments (การทดลอง)

3)    Symbols (สัญลักษณ์, เครื่องหมาย)

4)    Toys (ของเล่น)

5)  Efforts (ความพยายาม, ความบากบั่น)

คำตอบ  ข้อ 4)

28.  Hunting and fishing techniques were highly developed among the North American Indians, particularly in regions where agriculture was less successful. (เท็คนิคการล่าสัตว์และการจับปลาได้รับการพัฒนาอย่างสูงในบรรดาอินเดียนแดงในทวีปอเมริกาเหนือ  โดยเฉพาะในบริเวณซึ่งการเกษตรกรรมประสบผลสำเร็จน้อย – กว่าที่อื่น)

1)    Exclusively (แต่เพียงผู้เดียว, เป็นพิเศษ, ในวงจำกัด)

2)    Occasionally (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส)

3)    Originally (แต่เดิมเริ่มแรก, แรกเริ่มเดิมที)

4)    Especially (โดยเฉพาะ)

5)    Routinely (เป็นกิจวัตร, เป็นปกติธรรมดา, เป็นประจำ)

คำตอบ  ข้อ 4)

29.  Unlike trout, most bass prefer still waters. (ไม่เหมือนปลาเทร้าท์  ปลาบาสส่วนใหญ่ชอบน่านน้ำนิ่ง-สงบ)

1)    Quiet (เงียบสงบ, นิ่งเฉย, ปราศจากสิ่งรบกวน)

2)    Shallow (ตื้น)

3)    Warm (อบอุ่น)

4)    Clear (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, ใส)

5)    Profound (ลึก, ลึกซึ้ง)

คำตอบ  ข้อ 1)

30.  The Gross National Production represents the sum of a nation’s goods and services produced in a single year. (ผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ (เป็นตัว) แทนผลรวมของสินค้าและบริการของประเทศที่ผลิตขึ้นใน ๑ ปี)

1)    Remainder (ส่วนที่เหลือ, เศษ, เศษอาหารที่เหลืออยู่)

2)    Unit (หน่วย)

3)    Total (ผลรวม, ผลบวก, จำนวนรวม, ทั้งสิ้น)

4)    Result (ผลลัพธ์, ให้ผล)

5)    Multiplication (การคูณ, ผลคูณ)

คำตอบ  ข้อ 3)