หมวดข้อสอบ Error Detection (ตอนที่ 9)

Choose the underlined part which is grammatically incorrect

(จงเลือกส่วนที่ขีดเส้นใต้ซึ่งผิดหลักไวยากรณ์)

1. It is (1) a red (2) blood cells (3) in the bone (4) that produce hemoglobin.

     (มันคือเซลเม็ดเลือดแดงในกระดูก  ซึ่งผลิตสารสีแดงของเม็ดเลือดแดง)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “the” เนื่องจากขยาย “cells” ซึ่งอยู่ในรูปพหูพจน์

2. Henry David Thoreau is remembered for his (1) attacks on the social institutions (2) he considered immoral (3) nor for his faith in the religious (4) significance of nature.

    (เฮนรี่ เดวิด ธอโร่ ได้รับการจดจำในเรื่องการโจมตีสถาบันทางสังคมที่เขาเห็นว่าไร้ศีลธรรม  มิใช่ในเรื่องความศรัทธาของเขาที่มีต่อความสำคัญในด้านศาสนาของธรรมชาติ)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “not” เนื่องจาก “nor” มักใช้คู่กับ “neither”  หรือในรูป  Nor + verb (พิเศษ)  + subject + verb (แท้)  ดังในประโยค

      - He has never been to Japan.  Nor (neither) has he been to China.

       (เขาไม่เคยไปญี่ปุ่น  -  เขาไม่เคยไปจีนเช่นกัน)

     - My wife does not like to go shopping.  Nor (neither) do I.

         (ภรรยาของผมไม่ชอบไปช็อปปิ้ง  -  ผมก็ไม่ชอบเช่นกัน)

(ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๔ ข้อ ๒๐)

3. Proverbs are (1) often homely, witty and (2) brevity statements of (3)general truth and wisdom, especially of (4) a moral nature.

    (สุภาษิตมักจะเป็นคำกล่าวที่ธรรมดาๆ (เรียบๆ) มีสติปัญญา (เฉลียวฉลาด) และสั้นๆ ของความจริงและความฉลาดทั่วๆไป  โดยเฉพาะในลักษณะที่เกี่ยวกับศีลธรรม)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “brief” เนื่องจากขยายคำนาม “statements” จึงต้องอยู่ในรูปคำคุณศัพท์ (adjective) สำหรับ “homely” เป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง  “ธรรมดาๆ, เรียบๆ, เกี่ยวกับบ้าน

4. Mice have a (1) keen sense of (2) smell and quickly detect (3) approaching (4) danger.

    (หนูมีประสาทดมกลิ่นที่เฉียบคม  และ (สามารถ) ค้นหา – สืบหา - อันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “an approaching” เนื่องจาก “approaching” ขึ้นต้นด้วยสระ “a)  (ดูเพิ่มเติมการใช้ “A” และ “An” นำหน้าคำนามเอกพจน์  ในหมวดข้อ สอบ “Error Detection” ตอนที่ ๓ ข้อ ๒)

5. (1) It may be said (2) that in some countries each of the citizens (3) help (4) to decide government policy.

    (มันอาจจะกล่าวได้ว่า  ในบางประเทศพลเมืองแต่ละคนช่วยตัดสินใจนโยบายของรัฐบาล)

     ตอบข้อ (3) แก้เป็น “helps” เนื่องจากประธานของอนุประโยค (in some……………………..government policy)  คือ “each (of the citizens)” เป็นเอกพจน์  กริยาจึงต้องเติม  “s

6. Hunting and fishing (1) is still (2) among the most popular (3)recreational sports (4) in many parts of the world.

     (การล่าสัตว์และการตกปลา  ยังคงเป็นหนึ่งในบรรดากีฬาสันทนาการ (พักผ่อนหย่อนใจ) ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในหลายส่วนของโลก)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “are” เนื่องจากประธานของประโยคเป็นพหูพจน์ (มี ๒ ชนิด) คือ  “hunting and fishing

7. Politics (1) are (2) as much a profession as (3) any other and it requires (4) both skill and ability.

    (การเมือง – มีความ – เป็นอาชีพมากเหมือนกับอาชีพอื่นๆ  และมัน (การเมือง) ต้องการทั้งทักษะและความสามารถ)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “is” เนื่องจาก “politics” (การเมือง) เป็นเอกพจน์  กริยาจึงต้องใช้ “is” (ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนามที่ลงท้ายด้วย “s”  แต่ถือเป็นเอกพจน์  และต้องใช้กริยาเอกพจน์ (is, was, has) ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๒๐ ข้อ ๒๙)

8. The French (1) seem far more interested in (2) reading about Africa (3) as about (4) their nearest neighbors.

    (ชาวฝรั่งเศสดูเหมือนว่ามีความสนใจในการอ่านเกี่ยวกับทวีปแอฟริกามากกว่า (อ่าน) เกี่ยวกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดของตน (เช่น อังกฤษ  เยอรมัน ฯลฯ) อย่างมากทีเดียว)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “than” เนื่องจาก “more” (interested) ต้องใช้คู่กับ “than” (far more interested than = สนใจมากกว่ากันมาก)

9. Mercury is the (1) most small planet (2) in the (3) solar system and the closest (4) to the Sun.

    (ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะ  และอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุด)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “smallest(ดูเพิ่มเติมการเปรียบเทียบ “ขั้นสุด” (superlative degree)  ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๘ ข้อ ๑๗)

10. African elephants are larger, fiercer, and (1) difficulter (2) to tame (3) than Asian (4) elephants.

     (ช้างแอฟริกันตัวใหญ่กว่า  ดุร้ายกว่า  และฝึกให้เชื่องได้ยากกว่าช้างเอเชีย)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “more difficult” เนื่องจากการในการเปรียบเทียบ “ขั้นกว่า” (comparative)  สำหรับคำคุณศัพท์พยางค์สั้น ให้เติม “er” ลงข้างท้าย (bigger, smaller, colder, hotter, wetter, taller, shorter, higher)  ส่วนคำคุณศัพท์พยางค์ยาว ให้เติม “more” ข้างหน้า (more beautiful, important, necessary (จำเป็น), diligent (ขยัน), hopeful (มีความหวัง), harmful (มีอันตราย), careful, careless, complicated (ยุ่งยาก, ซับซ้อน), dangerous)

(ดูเพิ่มเติมการเปรียบเทียบ “ขั้นกว่า”  ในหมวดข้อสอบ TOEIC  ตอนที่ ๔ ข้อ ๓ และ ตอนที่ ๘ ข้อ ๕)

11. Sometimes (1) the more we attempt to explain (2) our mistake, the (3) worst our story (4) sounds.

      (บางครั้ง  ยิ่งเราพยายามที่จะอธิบายความผิดของเรา (คือแก้ตัว)  เรื่อง (ที่พูดแก้ตัว) ของเรา  ก็ดูเหมือนว่ายิ่งเลวร้ายมากยิ่งขึ้น)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “worse”  (bad  worse  worst – แย่-เลวร้าย, แย่กว่า-เลวร้ายกว่า, แย่ที่สุด-เลวร้ายที่สุด) เนื่องจากมาจากรูป “ยิ่ง...............ก็ยิ่ง................”  (the + adjective (ขั้นกว่า)  + subject + verb, the + adjective (ขั้นกว่า) + subject + verb)  เช่น

      - The more one has, the more one wants.

        (คนเรายิ่งมีมาก  ก็ยิ่งต้องการมาก)

      - The sooner she arrives, the better it is.

        (ยิ่งเธอมาถึงเร็ว  ก็ยิ่งดี)

      - The bigger the house is, the more expensive it is.

           (ยิ่งบ้านยิ่งหลังใหญ่ขึ้น  ราคาก็ยิ่งแพงขึ้น)

      - The more he tried to explain, the less she understood him.

           (ยิ่งเขาพยายามอธิบายมากยิ่งขึ้น  เธอก็ยิ่งเข้าใจเขาน้อยลง)

      - The more the people come to our party, the funnier it will be.

           (ยิ่งคนมางานเลี้ยงของเรามากขึ้น  มันก็ยิ่งสนุกมากขึ้น)

      - The heavier the boxes are, the more difficult it is to carry them.

           (ยิ่งกล่องยิ่งใหญ่ขึ้น  ก็ยิ่งแบกมันลำบากมากยิ่งขึ้น)

12. Humans (1) are born with 350 bones in (2) its body, however, when a person reaches (3) adulthood they (4) only have 206 bones.

        (มนุษย์เกิดมาพร้อมกับกระดูก ๓๕๐ ท่อนในร่างกาย  อย่างไรก็ตาม  เมื่อบุคคลเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว  พวกเขาจะมีกระดูกเพียง  ๒๐๖ ท่อน)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “their” เนื่องจากแทน “Humans” ซึ่งอยู่ในรูปพหูพจน์

13. (1) In generally, (2) parents consult a doctor if (3) their baby has a (4) temperature.

      (โดยทั่วไปแล้ว  พ่อแม่จะปรึกษาหมอ  ถ้าลูกน้อย (ทารก) ของตนมีไข้)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “In general” เนื่องจากรูป “In generally” ไม่มีการใช้

14. (1) Electing honest and competent (2) individuals to public offices is really the responsibility of  every (3) people in a (4) democratic society.

     (การเลือกบุคคลที่ซื่อสัตย์และมีความสามารถเข้าสู่ตำแหน่งสาธารณะ (คือการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง) เป็นความรับผิดชอบอย่างแท้จริงของบุคคลทุกๆคนในสังคมประชาธิปไตย)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “person” เนื่องจาก “every” ต้องตามคำนามเอกพจน์  ส่วน  people” เป็นคำพหูพจน์

15. (1) Because a very large (2) amount of children (3) were born after the Second World War, the postwar period (4) has been labeled the “baby boom”.

      (เพราะว่าเด็กจำนวนมากเกิดภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒  ช่วง หลังสงครามได้ถูกให้ฉายาว่า “การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเด็กทารก”)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “number of” เนื่องจาก “children” เป็นคำนามพหูพจน์  จึงต้องขยายด้วย “a large number of” (จำนวนมาก) ส่วน “a large amount of” (จำนวนมาก) ใช้ขยายคำนามเอกพจน์  นับไม่ได้ เช่น  “a large amount of furniture, rice, equipment (อุปกรณ์), information, bread (ขนมปัง), knowledge, machinery (เครื่องยนต์กลไก)  etc.

      - A large number of cars are sold each year.

       (รถยนต์จำนวนมากได้ถูกขายไปในแต่ละปี)

      - A large number of civilians, both children and adults, have been killed in the wars in the Middle East over the past five years.

        (พลเรือนจำนวนมาก – ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ – ถูกฆ่าตายในสงครามในตะวันออกกลางในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา)

      - A large amount of rice is consumed by Asian people each year.

        (ข้าวจำนวนมากได้รับการบริโภคโดยชาวเอเชียในแต่ละปี)

      - A large amount of furniture in that store has been sold recently.

        (เฟอร์นิเจอร์จำนวนมากในร้านนั้น  ได้ถูกขายไปเมื่อเร็วๆมานี้)

16. The (1) flavor of chocolate depends on the quality of the cocoa beans and the (2) complicate (3) process of grinding, heating, and (4)mixing.

       {รสชาติของช็อคโคเลตขึ้นอยู่กับคุณภาพของเมล็ดโกโก้ (ที่ใช้ผลิตมัน) และขบวนการที่สลับซับซ้อนของการบด  ให้ความร้อน  และผสม  (เมล็ดโกโก้)}

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “complicated”  (คำคุณศัพท์ ขยายหน้าคำนาม “process”) (หมายถึง  สลับซับซ้อน, ยุ่งยาก, ยากลำบาก)  ส่วน  “complicated” เป็นคำกริยา  หมายถึง “ทำให้ลำบาก-ยุ่งเหยิง-ซับซ้อน

17. (1) Previously, it (2) had not been possible to observe the great apes in (3) their own habitat without (4) we disturb them.

       (เมื่อก่อนนี้  มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเฝ้าสังเกตลิงเอพ (ลิงไร้หางหรือมีหางสั้น เช่น กอริลล่า  ชิมแปนซี  อุรังอุตัง)  ในถิ่นที่อยู่ของพวกมัน  โดยปราศจากการรบกวนมัน)

ตอบข้อ (4) แก้เป็น “disturbing” เนื่องจากหลัง “preposition” (without) ต้องตามด้วยคำนาม หรือ “Gerund” (Verb + ing) (ดูเพิ่มเติมเรื่องนี้ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๑๙ ข้อ ๗ (ข้อ ๓ ย่อย) “แบบฝึกหัดเลือกคำเติมประโยคให้สมบูรณ์ – ท้ายข้อสอบ”)

18. (1) That a large ring around the Sun or the Moon has (2) been recognized (3) by many cultures as a (4) sign of rain.

       (วงแหวนขนาดใหญ่รอบดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  ได้รับการยอมรับ (จดจำ)  โดยวัฒนธรรม (ของกลุ่มคนต่างๆ) จำนวนมาก  ในฐานะเป็นสัญญลักษณ์ของฝน)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “A large ring” เนื่องจากเป็นประธานของประโยค  ที่มี “has been recognized” เป็นคำกริยา  จึงไม่สามารถมี “that” มานำหน้ำในลักษณะของ  “noun clause” ได้  (แต่ถ้าต้องการจะคง “That” เอาไว้  ประโยคทั้งหมดข้างต้นจะเป็นเพียง “noun clause”  (เมื่ออยู่หน้าประโยค  จะถือเป็นประธาน  เอกพจน์)  เท่านั้น  ที่มีความหมายว่า “ที่ว่าวงแหวนขนาดใหญ่รอบดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้รับการยอมรับ (จดจำ) โดยวัฒนธรรมจำนวนมาก  ในฐานะเป็นสัญญลักษณ์ของฝน”  ซึ่งข้อความแค่นี้ยังไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์  ถ้าจะทำให้เป็นประโยคสมบูรณ์  จะต้องเติมกริยาและกรรม  หรือส่วนขยายกริยาเข้าไปข้างหลัง “noun clause” ดังกล่าว  เช่น “……..is well-known” (.............เป็นที่ทราบกันดี)  หรือ “……..has been rejected by most anthropologists” (.................ได้รับการปฏิเสธโดยนักมานุษยวิทยาส่วนใหญ่)  หรือ  “surprises only a few people” (.................ทำให้คนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นประหลาดใจ – เพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าข้อความข้างต้นเป็น ความจริง)

19. The Greeks, (1) as most people (2) know, thought that the god Zeus (3) was greater than (4) any god.

     (ชาวกรีก – ตามที่คนส่วนมากทราบ – คิดว่าเทพเจ้าซีอุส  ยิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าองค์ใดๆ)

ตอบข้อ (4) แก้เป็น  “any other god” (เทพเจ้าองค์อื่นใด)  (ในการเปรียบเทียบ ขั้นกว่า” จะต้องใช้รูปนี้เสมอ)

20. Galesburg, Illinois, is the (1) trade and (2) center railroad for a (3) rich farming (4) region.

      (เกลส์เบิร์ก  รัฐอิลลินอยส  เป็นศูนย์กลางการค้าและทางรถไฟ  สำหรับภูมิภาคที่มีการทำฟาร์มและอุดมสมบูรณ์)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “railroad center” เนื่องจากเรียงคำผิด

21. Most (1) cities major in the United States (2) have (3) at least a few (4) daily newspapers.

      (เมืองขนาดใหญ่ส่วนมากในสหรัฐฯ  มีหนังสือพิมพ์รายวัน ๒ – ๓ ฉบับ เป็นอย่างน้อยที่สุด)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “major cities”  เนื่องจากเรียงคำผิด

22. Three (1) provincial languages are thought (2) to have been used in medieval Denmark, and (3) document show that no common language (4) existed.

       (ภาษาภูมิภาค (บ้านนอก) ๓ ภาษา  ถูกคิดว่าได้ถูกใช้ในเดนมาร์กในสมัยกลาง – ปี ค.ศ. ๑๑๐๐ – ๑๕๐๐ -  และเอกสารแสดงว่า  ไม่มีภาษาที่ใช้ร่วมกันดำรงอยู่ – คือไม่มีภาษากลางใช้)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “documents” เนื่องจากเป็นประธานของประโยคหลัง documents show………………..existed”  ที่มี คำกริยา “show”  ไม่เติม s” ประธานจึงต้องอยู่ในรูปพหูพจน์

23. (1) As the (2) other nations of Eastern Europe, Poland was (3) politically dominated by the Soviet Union (4) during the Cold War.

      (เหมือนกับประเทศอื่นๆในยุโรปตะวันออก  โปแลนด์ถูกครอบงำทางการเมืองโดยสหภาพโซเวียต  ในระหว่างสงครามเย็น)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “Like” เนื่องจาก “like” (หมายถึง “เหมือน, คล้าย”)  ต้องตามด้วยคำนามหรือวลี  เช่น  “the other nations” “his father”  “most hard-working people (คนทำงานหนักส่วนใหญ่ ส่วน  “as” (หมายถึง “เหมือนกับ”)  ต้องตามด้วยอนุประโยค (as + subject + verb) เช่น

     - He did as his father had told him to do.

      (เขาทำเหมือนที่พ่อของเขาบอกให้ทำ)

    - She smiled as her mother did when she was young.

      (เธอยิ้มเหมือนที่แม่ของเธอยิ้ม  เมื่อตอนที่ (แม่) เป็นเด็ก)

          สำหรับ “As” เมื่อเป็น “preposition”  มีความหมายว่า “ในฐานะ, เป็น” จะต้องตามด้วยคำนามหรือวลี เช่น

        - She works as a doctor.

         (เธอทำงานเป็นหมอ)

      - He is known as a man who keeps his words.

        (เขาเป็นที่รู้จักกันในฐานะคนที่รักษาคำพูด)

      - They have been recognized as the men who died for their country.

         (พวกเขาได้รับการจดจำในฐานะคนที่ตายเพื่อชาติบ้านเมือง)

      - As a good citizen, everyone has to pay a proper amount of tax each year.

       (ในฐานะพลเมืองดี  ทุกคนจำเป็นต้องจ่ายภาษีในจำนวนที่เหมาะสมทุกๆปี)

24. Polynesians (1) are relatively homogeneous in speech, custom, and (2) physically appearance, (3) although western Polynesians are moderately (4) distinct from the rest.

      (ชาวโพลิเนเชี่ยนค่อนข้างจะผสมกลมกลืนกัน (คล้ายๆกัน)  ในเรื่องภาษา (การพูด)  ประเพณี  และลักษณะทางร่างกาย แม้ว่าชาวโพลิเนเชี่ยนทางภาคตะวันตก  จะแตกต่างกันพอสมควร จากประชาชนส่วนที่เหลือของเกาะ)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “physical”  เนื่องจากขยายหน้าคำนาม (appearance)  จึงต้องอยู่ในรูปคำคุณศัพท์ (adjective)

25. Madrid is a city of (1) contrasting style, reflecting clearly the (2) difference periods (3) in which change and development (4) took place.

      (แมดริด (ในสเปน) เป็นเมืองที่มีสไตล์ที่ผิดแผกแตกต่างกัน (ตรงกันข้าม) ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงช่วงเวลาต่างๆที่แตกต่างกัน  ซึ่ง (ในช่วงเวลาดังกล่าว)  ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาได้เกิดขึ้น)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “different” เนื่องจากขยายหน้าคำนาม “periods”  จึงต้องอยู่ในรูปคำคุณศัพท์ (adjective) สำหรับ “difference” เป็นคำนาม  หมายถึง “ความแตกต่าง

26. In (2) addition to (2) applications of sight correction, (3) eyeglass are also (4) worn for protection.

      (นอกเหนือจากการใช้แก้ไขสายตา (การมองเห็น)ให้ถูกต้องแล้ว  แว่นตายังถูกสวมใส่เพื่อการป้องกัน (ดวงตา) อีกด้วย)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “eyeglasses” เนื่องจากต้องอยู่ในรูปพหูพจน์เสมอ เมื่อหมายถึง “แว่นตา”  สำหรับเครื่องมือชนิดอื่นๆที่ต้องใช้เป็นคู่หรือประกอบด้วย ๒ ส่วน ซึ่งจะต้องอยู่ในรูปพหูพจน์  และใช้กับกริยาแบบพหูพจน์  ได้แก่   scissors (กรรไกร), glasses (eyeglasses) (แว่นตา), spectacles (แว่นตา), tongs (ปากคีบ, คีม), chopsticks (ตะเกียบ), pincers (คีม), pliers (คีมปากยาว), dividers (วงเวียน), sheers (กรรไกรตัดต้นไม้), calipers (callipers) (วงเวียนใช้วัด)   เป็นต้น

         นอกจากนั้น  เครื่องแต่งกายที่ต้องใช้ในรูปพหูพจน์เสมอ  คือ  shorts (กางเกงขาสั้น), trousers (กางเกงขายาว), pants (กางเกง, กางเกงชั้นใน – ของผู้หญิงหรือเด็ก), panties (กางเกงชั้นในของผู้หญิงหรือเด็ก), clothes (เสื้อผ้า), breeches (กางเกงขี่ม้า), pajamas (pyjamas) (เสื้อกางเกงชุดนอน) เป็นต้น                                                                  

27. Designers of (1) consumer products consult research personnel to (2)be determine public (3) reaction to new designs and to (4) obtain new ideas.

      (นักออกแบบสินค้าบริโภค  จะปรึกษากับบุคคลากรด้านการวิจัย เพื่อกำหนดปฏิกริยาของสาธารณชน  ที่มีต่อรูปแบบสินค้าใหม่ๆ  และเพื่อให้ได้รับความคิดใหม่ๆด้วย)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “determine” เนื่องจากตามหลัง “to”  จึงต้องอยู่ในรูป “infinitive” (Verb ช่องที่ 1)  (ปรึกษากับ.............เพื่อ.............) (ดูเพิ่มเติมคำกริยาในลักษณะที่ว่า  “ประธานของประโยค  ทำกริยาอย่างหนึ่ง  เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง”  ในหมวดข้อสอบ Error Detection  ตอนที่ ๒ ข้อ ๑)  เช่นประโยค

-         He works hard to pass the exam.

      (เขาขยันเรียนเพื่อจะได้สอบผ่าน)

-         She gets up early to catch the bus.

      (เธอตื่นแต่เช้าเพื่อให้ทันรถเมล์)

-         They stayed up late to study for their exam.

     (พวกเขาอยู่จนดึกเพื่อศึกษาสำหรับการสอบ)