หมวดข้อสอบ Error Detection (ตอนที่ 8)

Choose the underlined part which is grammatically incorrect

(จงเลือกส่วนที่ขีดเส้นใต้ซึ่งผิดหลักไวยากรณ์)

1. Wind power is (1) a ancient source of energy, (2) to which people (3) may return in the (4) near future.

     (แรงลมเป็นแหล่งของพลังงานที่เก่าแก่  ซึ่งคนเราอาจจะต้องกลับไปหามันในอนาคตอันใกล้นี้)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “an ancient source” เนื่องจาก “ancient” นำหน้าด้วยสระ “a” และมีเสียงสระด้วยคือแอน –เชี้ยน”  จึงต้องใช้ “an” ขยาย

(ดูเพิ่มเติมการใช้ “A, An”  ในหมวดข้อสอบ Error Detection ตอนที่ ๓ ข้อ ๒)

2. A number of doctors believe that (1) taking an aspirin (2) the day can (3) reduce a person’s chances of (4) having a heart attack.

   (หมอจำนวนมากเชื่อว่าการกินยาแอสไพรินวันละ ๑ เม็ด  สามารถลดโอกาสของบุคคลที่จะเป็นโรคหัวใจวาย)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “a day” เนื่องจาก “ราคา, อัตราส่วน, น้ำหนัก, ความเร็ว, เวลา” ต้องใช้  “A, An”  นำหน้าเท่านั้น  เช่น

            - (take) an apple a day {(กิน) แอปเปิลวันละ ๑ ผล}

            - twenty bahts a kilo (กิโลละ ๒๐ บาท)

            - ten dollars a bottle (ขวดละ ๑๐ เหรียญ)

            - two pounds a packet (ซองละ ๒ ปอนด์)

(ดูเพิ่มเติมเรื่องนี้ในหมวดข้อสอบ Error Detection ตอนที่ ๕ ข้อ ๑๗)

3. The Girl Scouts, which was (1) found by Juliette Gordon Low (2) in 1912, (3) has grown to a current membership of (4) more than three million girls.

    (เนตรนารี  ซึ่งได้รับการก่อตั้งโดยกอร์ดอน  โลว ในปี ๑๙๑๒ ได้เจริญเติบโตสู่การมีสมาชิกในปัจจุบัน  ที่เป็นเด็กผู้หญิงกว่า ๓ ล้านคน)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “founded” เนื่องจาก (found  founded  founded =  ก่อตั้ง, สร้าง, สถาปนา)  ส่วน   (find  found  found =  พบ, หา, สืบหา, ค้น, ค้นพบ)

4. (1) It is generally believed that Thomas Jefferson was the one who had researched and (2) wrote the Declaration of Independence during the months prior to (3) its signing (4) in July 1776.

    (มันถูกเชื่อกันโดยทั่วไปว่า  โทมัส  เจฟเฟอร์สัน  เป็นผู้ซึ่งได้ทำการวิจัยและเขียนหนังสือ (เอกสาร)  “คำประกาศอิสรภาพ”  ในช่วงเวลาหลายเดือนก่อนการลงนามมัน  ในเดือนกรกฎาคม ๑๗๗๖)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “written” เนื่องจากอยู่หลัง “had” เหมือน researched” จึงต้องเป็นกริยาช่องที่ ๓ (write  wrote  written)

5. (1) The stories of Count Dracula (2) have been enjoyed (3) by millions of (4) childrens.

    (นิทานเกี่ยวกับเคานท์  แดรคคูล่า  ได้รับความสนุกสนานจากเด็กๆหลายล้านคน)

ตอบข้อ (4) แก้เป็น “children” เนื่องจากรูปพหูพจน์ของ “child” คือ children” สำหรับคำนามที่เปลี่ยนรูปจากเอกพจน์  เป็น  พหูพจน์  ในแบบพิเศษ (มิได้เติม “s” หรือ “es” ) ได้แก่  datum – data (ข้อมูล), focus – foci (จุดรวมแสง), index – indices (เครื่องชี้, ดรรชนี), foot – feet (เท้า), goose – geese (ห่าน), tooth – teeth (ฟัน), mouse – mice (หนู), louse – lice (เหา, หมัด, เห็บ, ไร, โลน), ox – oxen (วัว), crisis – crises (วิกฤติกาล), thesis -  theses (วิทยานิพนธ์), child – children (เด็ก), synthesis – syntheses (การสังเคราะห์), parenthesis – parentheses (วงเล็บ), hypothesis – hypotheses (สมมติฐาน), phenomenon – phenomena (ปรากฏการณ์), stratum – strata (ชั้น), neurosis – neuroses (โรคประสาท), axis – axes (แกน), medium – media หรือ mediums (สื่อกลาง)

6. (1) Provide (2) pensions for retired persons (3) is (4) the primary function of the social security system.

     (การจัดหาบำนาญให้บุคคลที่ปลดเกษียณ  เป็นหน้าที่สำคัญที่สุด (อันดับแรก) ของระบบความมั่นคงทางสังคม)       

ตอบข้อ (1)  แก้เป็น “To provide” หรือ “Providing” เนื่องจากเป็นประธานของประโยค ที่มีกริยาคือ “is”  สำหรับส่วนที่อยู่หลัง “is” จนจบประโยค  เป็น complement” ของ “is” (verb to be)  ส่วนข้อความ “pensions for retired persons)  เป็นส่วนขยายประธาน        

(ดูรายละเอียดหน้าที่ของ “infinitive with to” (To + Verb) ในหมวดข้อสอบ  TOEIC ตอนที่ ๑๘ ข้อ ๑๖  และหน้าที่ของ “gerund” (Verb + ing)  ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๑๙ ข้อ ๗)                                                        

7. Anthropologists have (1) discovering that fear, happiness, sadness, and (2) surprise are (3) universally reflected in (4) facial expressions.

    (นักมานุษยวิทยาได้ค้นพบว่า  ความกลัว  ความสุข  ความเศร้า และความประหลาดใจ  ถูกสะท้อนออกมาเป็นแบบสากล  โดยการแสดงออกทางใบหน้า)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “discovered” เนื่องจากเป็นกริยาในประโยคใหญ่ (main clause) คือ “have discovered” (have + V. 3) (present perfect tense)

8. (1) Loving throughout the Western world, ballet is a (2) theatrical art that tells a story (3) through dance (4) accompanied by music.

     (ได้รับความรักไปทั่วโลกตะวันตก  ระบำบัลเลต์เป็นศิลปะเกี่ยวกับละคร  ซึ่งเล่าเรื่องราวโดยผ่านทางการเต้นรำ  ที่ประกอบด้วยดนตรี)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “Loved” เนื่องจากประธานของประโยค คือ “ballet” เป็นสิ่งที่ “ถูกรัก” (ถูกกระทำ)  กริยา “Loved”  จึงต้องอยู่ในรูปกริยาช่องที่ ๓  (past participle)  สำหรับวลี “Loved throughout the Western world” เป็นข้อความที่ขยายประธาน  ทำหน้าที่เป็น “adjective phrase” ตัวอย่างอื่นๆในแบบนี้ (passive voice)  ได้แก่    

-         Punished by his teacher, Jack tried hard to improve himself.

(ถูกลงโทษโดยครูของเขา  แจ๊คพยายามอย่างหนักที่จะปรับปรุงตัวเอง) (แจ๊คถูกลงโทษ)

-         Bitten by a snake, the dog died.

(ถูกกัดโดยงู  สุนัขตาย) (สุนัขถูกกัด)

-         Killed in the battlefield in the war, he was praised by fellow soldiers.

(ถูกฆ่าตายในสนามรบในสงคราม  เขาได้รับการสรรเสริญโดยเพื่อนทหาร) (เขาถูกฆ่าตาย)

-         Asked by her parents, she came home from abroad to help in the family business.

(ถูกขอร้องโดยพ่อแม่ของเธอ  เธอกลับมาบ้านจากต่างประเทศ  เพื่อช่วยเหลือในธุรกิจของครอบครัว) (เธอถูกขอร้อง)

 อย่างไรก็ตาม  ถ้าประธานของประโยคเป็นผู้ทำกริยาในวลี  กริยานั้นจะต้องเป็น “present participle” (Verb + ing)   เช่น

        - Walking along the road, he met his old friend.

          (เดินไปตามถนน  เขาพบเพื่อนเก่าของเขา) (เขาเป็นผู้ทำกริยา “เดิน”)

        - Seeing her teacher, Jane went to greet him.

         (เห็นครูของเธอ  เจนเข้าไปทักทายเขา) (เจนเป็นผู้ทำกริยา “เห็น”)

        - Looking out of the window, we could see beautiful scenery.

         (มองออกไปนอกหน้าต่าง  เราสามารถเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม) (เราเป็นผู้ทำกริยา “มอง”)

         - Hoping to be there in time, Kim started early in the morning.

         (หวังว่าจะไปที่นั่นให้ทันเวลา  คิมเริ่มออกเดินทางแต่เช้าตรู่) (คิมเป็นผู้ทำกริยา “หวัง”)

9. In (1) all organisms, from human beings (2) to bacteria and viruses, the genes, or units of (3) heredity, are (4) composed with nucleic acid.

     (ในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมด  - จากมนุษย์ถึงแบคทีเรียและไวรัส – ยีน หรือหน่วยของพันธุกรรม  ประกอบด้วยกรดนิวคลีอิค)

ตอบข้อ (4) แก้เป็น “composed of” สำหรับคำกริยาอื่นๆที่ใช้กับ “Of”  ได้แก่ consist (ประกอบด้วย), remind (เตือนให้นึกถึง), dream (ฝัน), hear (ได้ยิน), accuse (กล่าวหา), complain (ร้องทุกข์), approve (เห็นด้วย, อนุมัติ), disapprove (ไม่เห็นด้วย), beware (ระวัง), assure (รับรอง), suspect (สงสัย, ระแวง), boast (คุยโม้), convince (ทำให้เชื่อ), smell (ได้กลิ่น), cure (รักษา), think (คิด), warn (เตือน)  ฯลฯ  เช่น

-         She reminds me of her mother.

(เธอเตือนผมให้นึกถึงแม่ของเธอ – เพราะหน้าตาคล้ายกัน)

-         He dreamed of going abroad.

(เขาฝันว่าจะได้เดินทางไปต่างประเทศ)

-         The book consists of 5 chapters.

(หนังสือประกอบด้วย ๕ บท)

-         They complained of difficulties in earning their living.

(พวกเขาร้องทุกข์ถึงความยากลำบากในการหาเลี้ยงชีพของตัวเอง)    

10. Swans, (1) noted for graceful movements (2) in the water, (3) which have been the subjects of many (4) poems, fairy tales, legends, and musical compositions.

       (หงส์ – มีชื่อเสียงในเรื่องการเคลื่อนไหวในน้ำที่สง่างาม – เป็นหัวเรื่องของบทกวี  เทพนิยาย  ตำนาน  และบทประพันธ์ทางดนตรี  จำนวนมากมาย)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “have been” เนื่องจากเป็นกริยาแท้ของประโยค  มิใช่ของอนุประโยค (adjective clause) เพราะนอกจากกริยาตัวนี้แล้ว  ในประโยค ไม่มีกริยาแท้ตัวอื่นอีกเลย  สำหรับ ข้อ (1) “noted for” ลดรูปมาจาก “which are noted for

11. Industry is (1) usually characterized by large-scale (2) purchased of raw materials (3) and wide distribution of (4) manufactured goods.

       (อุตสาหกรรม  โดยปกติแล้วถูกกำหนดลักษณะโดยการจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณมาก  และการจำหน่ายอย่างกว้างขวางของสินค้าที่ผลิตขึ้นมา)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “purchase” เนื่องจากต้องเป็นคำนาม  หมายถึง “การจัดซื้อ” โดยมีคำคุณศัพท์ “large-scale”  (ปริมาณมาก) ขยายอยู่ข้างหน้ามัน  และมี   of raw materials” ขยายอยู่ข้างหลัง  ทั้งนี้  “purchase” ทำหน้าที่เป็นกรรมของ  preposition “by

12. The (1) central idea of resources management is (2) to make each action of judgment help (3) achieving a (4) carefully chosen goal.

       (ความคิดหลัก – หรือสำคัญ – ของการบริหารจัดการทรัพยากร  คือการทำให้การตัดสินใจ (หรือการวินิจฉัย, การลงความเห็น) แต่ละครั้ง  ช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับการเลือกสรรอย่างรอบคอบ)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “achieve”  หรือ “to achieve” เนื่องจากหลังกริยา help” ต้องตามด้วย “infinitive without to” หรือ “infinitive with to (To + Verb)

(ดูเพิ่มเติมกลุ่มคำกริยาที่ต้องตามด้วย “infinitive with to” (To + Verb)  ในหมวดข้อสอบ TOEIC  ตอนที่ ๓ ข้อ ๙ และตอนที่ ๙ ข้อ ๗  และกลุ่มคำกริยาที่ต้องตามด้วย “infinitive without to” (Verb 1)  ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๓ ข้อ ๒๑)

13. Salt Lake City, Utah’s (1) capital and (2) largest city, (3) is industrial and banking (4) center.

      (ซอล์ต เลคซิตี้ – เมืองหลวงและ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐยูท่าห์ – เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการธนาคาร)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “is an industrial” เนื่องจาก “center” เป็นคำนามเอกพจน์  นับได้ โดยมี “industrial” และ “banking” ขยายอยู่ข้างหน้า  จึงต้องใช้   Article “an” ขยายหน้า “industrial

(ดูเพิ่มเติมการใช้ “Article” (A, An)  ขยายหน้าคำนามเอกพจน์นับได้  ในหมวดข้อสอบ Error Detection  ตอนที่ ๓ ข้อ ๒)

14. The (1) heavier the plane, the more power per (2) the pound is (3) needed to fly (4) it.

       (เครื่องบินยิ่งหนัก  ยิ่งต้องการแรง(กำลัง)ต่อปอนด์มากยิ่งขึ้น  เพื่อที่จะบินมัน)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “pound” เนื่องจากต้องใช้ “per” หรือ “a” หรือ “an” นำ หน้าคำนามเอกพจน์  (ห้ามใช้ “the”) ที่บอก “ราคา, อัตราส่วน, น้ำหนัก, ความเร็ว, เวลา”  เช่น  “30 bahts per kilo  หรือ  30 bahts a kilo” (กิโลละ ๓๐ บาท),  two pounds per ounce หรือ  two pounds an ounce” (ออนซ์ละ ๒ ปอนด์)  เป็นต้น

(ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหมวดข้อสอบ Error Detection  ตอนที่ ๕ ข้อ ๑๗)

15. (1) Lunar eclipses happen (2) only if the Moon is full, but (3) they do not occur at (4) an every full Moon.

      (จันทรคราสเกิดขึ้นเฉพาะถ้าดวงจันทร์เต็มดวง  แต่มัน (จันทรคราส) มิได้เกิดขึ้นตอนที่ดวงจันทร์เต็มดวงทุกคราวไป)

ตอบข้อ (4) แก้เป็น “every”  เนื่องจากเมื่อใช้ “every” แล้ว  ไม่ต้องมี Article” (a, an, the)  อีก

16. Increasingly, major (1) industrious companies are finding that consumers are (2) concerned about any pollution (3) created by the (4) manufacture of their products.

       (โดยเพิ่มมากขึ้น  บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กำลังพบว่า  ผู้บริโภคมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับมลภาวะใดๆ  ที่ถูกทำให้เกิดขึ้นมาจากการผลิตสินค้า (ผลิตภัณฑ์) ของบริษัท)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “industrial” เนื่องจาก  (industrious =  อุตสาหะ, ขยัน, เพียร)  ส่วน  (industrial =  ทางด้านอุตสาหกรรม, ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม)

17. The two (1) philosophical theories were incompatible: (2) one acknowledged the existence of free will; (3) other denied (4) it.

     (ทฤษฎีทางด้านปรัชญา ๒ ทฤษฎีนั้นไปด้วยกันไม่ได้  ทฤษฎีหนึ่งยอมรับการมีอยู่ของจิตอิสระ (เสรี)  ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งปฎิเสธมัน)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “the other” เนื่องจาก  เมื่อกล่าวถึงจำนวน (คน, สัตว์, สิ่งของ) ตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป  เมื่อกล่าวถึงจำนวนเหล่านั้นแล้ว  จำนวนที่เหลือเพียง ๑ เดียวสุดท้าย  จะต้องแทนด้วย “the other”  เสมอ  เนื่องจากถือเป็นการเน้นจำนวนที่เหลือเพียง ๑ เดียวจากจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวมา (เน้นแบบเอกพจน์)  แต่ในกรณีที่กล่าวถึงจำนวนที่เหลือสุดท้ายที่เกิน ๑ (สิ่ง, คน, ตัว) ขึ้นไป  จะต้องแทนด้วย “the others”  เพราะเป็นการแสดงการเน้นแบบพหูพจน์

18. (1) Advances in medicine have increased life expectancies, (2) which keep more people (3) active for (4) longer periods of time.

     (ความก้าวหน้าในทางการแพทย์ได้เพิ่มความคาดหวังในการมีชีวิตอยู่  ซึ่งทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้น  อยู่ในภาวะทำงานเป็นเวลายาวนานมากยิ่งขึ้น – หมายถึง เมื่อมีอายุยืนมากขึ้น  ช่วงเวลาการทำงานก็ยาวนานมากขึ้นตามไปด้วย)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “which keeps” เนื่องจาก “keeps” ซึ่งเป็นกริยาในอนุประโยคหรือประโยคย่อย (adjective clause) มีประธานคือข้อความในประโยคใหญ่ (main clause) ทั้งประโยค  กล่าวคือ  ประโยคย่อย (อนุประโยค)  ซึ่งนำหน้าด้วย “which” แทนข้อความในประโยคใหญ่ทั้งประโยค (มิได้แทนเฉพาะ “life expectancies”) ซึ่งถือว่าเป็นเอกพจน์ (หมายถึง ข้อความในประโยคใหญ่ทั้งหมด)  กริยา “keep”  ในประโยคย่อย  จึงต้องเติม “s

19. Sometimes the tension (1) produced by our fears (2) are so great that we cannot suppress it, and (3) at such times we need (4) to discharge the tension by laughing or crying.

     (บางที  ความเครียดซึ่งถูกสร้างโดยความกลัวของเรา  มีมากจนกระทั่งเราไม่สามารถระงับ – หรือเก็บกด – มันไว้ได้  และในช่วงเวลาดังกล่าว  เราจำเป็นต้องปลดปล่อยความเครียดนั้น  ด้วยการหัวเราะหรือร้องไห้)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “is” เนื่องจากประธานของประโยค คือ “the tension” ซึ่งเป็นเอกพจน์  กริยาจึงต้องเป็นเอกพจน์ด้วย   สำหรับข้อความ “produced by our fears” เป็นส่วนขยายประธาน  โดยลดรูปมาจากอนุประโยค “which (that) is produced by our fears

20. People (1) choose to live in or (2) near New York City because it is a major center of business, (3) entertain, and (4) the arts.

      (ผู้คนเลือกที่จะอาศัยอยู่ในหรือใกล้กรุงนิวยอร์ค  เพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของธุรกิจ  ความบันเทิง (หรือความเพลิดเพลิน-สนุกสนาน)  และศิลปะ)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “entertainment”  เนื่องจากต้องใช้คำให้สมดุลกัน  กล่าวคือ หลัง “center of” จะต้องเป็นคำนาม คือ “business”  “entertainment” และ “the arts

21. The tongue is (1) capable of many motions and (2) configurations and plays (3) a vital role in chewing, (4) swallowed, and speaking.

      (ลิ้นมีความสามารถในการเคลื่อนไหวและทำเป็นรูปทรงต่างๆได้ในหลายรูปแบบ  และมีบทบาทสำคัญในการเคี้ยว  กลืน  และพูด)

ตอบข้อ (4) แก้เป็น “swallowing” เนื่องจากหลัง preposition “in”  กริยาจะต้องอยู่ในรูป “gerund” (Verb + ing) เหมือนกับ “chewing” และ speaking”  (ดูเพิ่มเติมหน้าที่ของ “gerund” ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๑๙ ข้อ ๗)

22. It (1) is believed that people (2) referred to as “Vikings” (3) reached to North America about (4) the year A.D. 1000.

     (มันถูกเชื่อกันว่า  ผู้คนที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็น  “ไวกิ้งซ์”  ได้มาถึงทวีปอเมริกาเหนือเมื่อประมาณปีคริสตศักราช ๑๐๐๐)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “reached” เนื่องจากคำนี้ตามด้วยกรรมเลย  ไม่ต้องมี preposition “to

23. (1) Most nineteenth-century whaling ships (2) carried three or four (3) small whaleboats, (4) both able to carry a crew of six.

      (เรือล่าปลาวาฬในศตวรรษที่ ๑๙ ส่วนใหญ่  บรรทุกเรือบดขนาดเล็กสำหรับล่าปลาวาฬ ๓ หรือ ๔ ลำ  แต่ละลำสามารถบรรทุกลูกเรือได้ ๖ คน)

ตอบข้อ (4)  แก้เป็น “each” เนื่องจากข้อความระบุว่า “.........บรรทุกเรือบด........๓ หรือ ๔ ลำ” ดังนั้น  ส่วนขยายจึงต้องเป็น “each”  (แต่ละลำ)  มิใช่ “both” (ทั้ง ๒ ลำ)

24. Lillian Gilbreth was one of the leading (1) engineers of the twentieth century (2) as well a pioneer (3) in the field of scientific (4) management.

      (ลิลเลียน กิลเบรธ  เป็นหนึ่งในบรรดาวิศวกรชั้นแนวหน้าของศตวรรษที่ ๒๐  เช่นเดียวกับเป็นนักบุกเบิกในสาขาบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “as well as”  (เช่นเดียวกับ)  เหมือนกับ “and” (และ)  สำหรับ “as well” หมายถึง “ด้วย,  เช่นเดียวกัน

25. (1) In the early eighteenth century, the violin (2) was used in the orchestra (3) primary as an (4) accompanying instrument.

     (ในช่วงต้นศตวรรษที่ ๑๘  ไวโอลินถูกใช้ในวงออเคสตร้า  โดยพื้นฐาน (โดยสำคัญ) ในฐานะเป็นอุปกรณ์ประกอบ (ดนตรี)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “primarily” เนื่องจากขยายคำกริยา “used” (ถูกใช้) จึงต้องอยู่ในรูปคำกริยาวิเศษณ์ (adverb)