หมวดข้อสอบ Error Detection (ตอนที่ 5)

Choose the underlined part which is grammatically incorrect

(จงเลือกส่วนที่ขีดเส้นใต้ซึ่งผิดหลักไวยากรณ์)

1. Contralto Marian Anderson (1) became a (2) member permanent (3) of the Metropolitan Opera Company (4) in 1955.

    (คอนทรัลโต  มาเรียน  แอนเดอซัน  เป็นสมาชิกถาวรของ “บริษัทโอเปร่ามหานคร” ในปี ๑๙๕๕)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “permanent member” เนื่องจากเรียงคำผิด

2. (1) To survive, most birds must (2) eat at least half their own (3) weigh in food (4) every day.

     (เพื่อที่จะอยู่รอด  นกส่วนมากจะต้องกินอาหารอย่างน้อยที่สุดครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวเอง  ทุกๆวัน)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “weight” (เวท) (เป็นคำนาม หมายถึง “น้ำหนัก”)  ส่วน “weigh” (เว) เป็นคำกริยา หมายถึง “มีน้ำหนัก

3. The (1) glass tube in a fluorescent (2) lamp (3) contains mercury vapor under (4) small pressure.

     (หลอดแก้วในตะเกียงฟลูออร์เรสเซนต์บรรจุไอปรอทซึ่งอยู่ภายใต้ความกดดันต่ำ)

ตอบข้อ (4) แก้เป็น “low” เนื่องจาก “pressure” ไม่ใช้กับ “small

4. Australian koalas are furry, gray (1) animal that (2) live in (3) trees and (4) feed on leaves.

    (หมีโคอาลาของออสเตรเลียเป็นสัตว์ที่มีขนปุยสีเทาซึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้  และกินใบไม้เป็นอาหาร)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “animals” ซึ่งอยู่ในรูปพหูพจน์  โดยสังเกตจากคำกริยา live” ที่ไม่เติม “s

5. It (1) has estimated that only 21 percent of (2) the world’s land surface is (3) cultivable and that only 7.6 percent is actually under (4) cultivation.

     (มันได้ถูกประมาณการณ์ว่า  เพียง ๒๑ เปอร์เซนต์ของพื้นผิวดินของโลกเท่านั้นที่สามารถเพาะปลูกได้  และ (ถูกประมาณการ) ว่าเพียง ๗.๖ เปอร์เซนต์เท่านั้น  มีการเพาะปลูกอย่างแท้จริง)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “has been estimated” เนื่องจากประโยคนี้อยู่ในรูป “present perfect tense” และเป็น  “passive voice” {subject + has (have) + been + V. 3}

6. Not only (1) are German shepherd (2) dogs smart, alert, and loyal but (3) they also have (4) well dispositions.

   (ไม่เพียงแต่หมาพันธุ์เลี้ยงแกะของเยอรมันจะฉลาด  ตื่นตัว  และภักดี (เจ้าของ) เท่านั้น  แต่มันยังมีอารมณ์-นิสัยดีอีกด้วย)

ตอบข้อ (4) แก้เป็น “good dispositions” เนื่องจากขยายหน้าคำนาม  จึงต้องใช้คำคุณศัพท์ (adjective) คือ “good” สำหรับ “well” นอกจากจะเป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adverb)  ซึ่งหมายถึง “อย่างดี” ที่ใช้ขยายคำกริยาแล้ว เช่น  “He works well.” ยังเป็นคำคุณศัพท์ด้วย  หมายถึง “มีสุขภาพดี, สบายดี” ด้วย  แต่นิยมใช้ตามหลัง  “verb to be” เท่านั้น  ไม่ใช้ขยายหน้าคำนาม เช่น “He is well.”  (เขาสบายดี)

7. Many corporations have found that (1) making a great deal of business on the telephone is (2) more profitable than (3) sending officials on (4) frequent business trips.

    (บริษัทจำนวนมากได้พบว่า  การทำธุรกิจมากมายทางโทรศัพท์  ทำกำไรได้มากกว่าการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเดินทางไปทำธุรกิจบ่อยๆ – เพราะสิ้นเปลืองไปกับค่าเดินทาง และที่พัก  เมื่อเทียบกับการใช้โทรศัพท์ติดต่องาน)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น  “doing” (do business =  ทำธุรกิจ)  สำหรับวลีที่ใช้ “do”  และ “make”  ได้แก่

Do

        - do one’s best (ทำดีที่สุด)

        - do one’s duty (ทำหน้าที่ของตน)

        - do good (ทำดี)

        - do bad (ทำชั่ว)

        - do harm (ทำอันตราย)

        - do someone a favor (ช่วยเหลือคนอื่น)

        - do someone good (ทำให้รู้สึกดีขึ้น, ทำประโยชน์ให้)

        - do the right (wrong) thing (ทำในสิ่งที่ถูก-ผิด)

        - do duty (ทำหน้าที่)

        - do work (ทำงาน)

        - do homework (housework) (ทำการบ้าน-งานบ้าน)

        - do crossword puzzles (ทำปริศนาอักษรไขว้)

        - do the exercise (ออกกำลัง)

        - do the bedroom (จัดห้องนอน)

        - do away with (กำจัด, ทำลาย)

        - do the cooking (ปรุงอาหาร)

        - have something to do with (มีส่วนเกี่ยวข้องกับ)

        - have nothing to do with (ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ)

Make

-         make a mistake (ทำผิด)

-         make a noise (ทำเสียงดัง)

-         make a speech (กล่าวสุนทรพจน์)

-         make a hole (เจาะรู)

-         make beds (สร้างเตียง)

-         make the beds (จัดเตียง, ปูเตียง)

-         be made of gold (ทำด้วยทอง) (สามารถเห็นทองในสภาพเดิม)

-         be made from wheat (ทำมาจากข้าวสาลี) (แปรสภาพมาแล้ว ดูไม่ออกว่ามาจากข้าวสาลี  เพราะกลายเป็นขนมปังแล้ว)

-         a car (which was) made in China (รถผลิตในญี่ปุ่น)

-         a Japanese-made car (รถผลิตในญี่ปุ่น)

-         make a choice (เลือก)

-         make a discovery (ค้นพบ)

-         make a statement (พูด, กล่าว)

-         make a decision (ตัดสินใจ)

-         make a suggestion (แนะนำ)

-         make an announcement (ประกาศ)

-         make up (กุเรื่อง, แต่งหน้า)

-         make up for (ชดเชย)

-         make out (เข้าใจ)

-         make you a good secretary (เป็นเลขาฯที่ดีของคุณ)

-         make a good doctor (เป็นหมอที่ดี)

-         sixty minutes make an hour (๖๐ นาทีเป็น ๑ ชั่วโมง)

-         two and two make four (๒ บวก ๒ เป็น ๔)

-         make a fool of oneself (หลอกตัวเอง, ทำให้ตัวเองดูเป็นไอ้โง่)

 

8. Because (1) some critics considered it decadent, subversive, and (2)incomprehensibly, abstract art (3) encountered much opposition in its (4) early years.

     (เพราะว่านักวิจารณ์บางคนมองว่ามัน (ศิลปะฯ) เสื่อมโทรม, บ่อนทำลาย, และไม่สามารถเข้าใจได้  ศิลปะแบบแอบสแตร็คได้เผชิญกับการต่อต้านอย่างมากในช่วงปีแรกๆของมัน)

ตอบข้อ (2)  แก้เป็น “incomprehensible” เนื่องจากต้องอยู่ในรูปคำคุณศัพท์  ให้สมดุลกับอีก ๒ คำข้างหน้ามัน คือ “decadent”  และ subversive” ตาม“pattern” {consider + it (him, her) + adjective} หรือ  {consider + it (him, her) + a + adjective + Noun} เช่น

     - We considered it successful. (เธอถือว่ามันประสบความสำเร็จ)

     - He considered it useful. (เขาถือว่ามันมีประโยชน์)

     - She considers it important. (เธอถือว่ามันสำคัญ)

      - We consider him a good boy. (เราถือว่าเขาเป็นเด็กดี)

     - She considers me her best friend.

        (เธอถือว่าผมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอ)

     - The boss considered her a good secretary.

        (เจ้านายมองเธอว่าเป็นเลขาที่ดี)

9. The (1) first known radio program (2) among the United States (3) was broadcast on Christmas Eve, 1906, by Reginald Fessenden from his (4) experimental station at Brant Rock, Massachusetts.

     (รายการวิทยุที่รู้จักกันครั้งแรกในสหรัฐ  ถูกกระจายเสียงในวันคริสต์มาสอีฟว์ ปี ๑๙๐๖ โดยเรจิแนลด์ เฟสเซนเดน  จากสถานีทดลองของเขาที่ แบรนท์ร็อครัฐแมสซาชูเซตต์)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “in” เนื่องจาก “among” ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างคน-สัตว์-สิ่งของตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป เช่น

     - He was the most stubborn child among his brothers and sisters.

       (เขาเป็นลูกที่ดื้อที่สุดในบรรดาพี่ชายและน้องสาวของเขา) (คือมีพี่น้องเกินกว่า ๓ คน รวมตัวเขาด้วย)

    - Among all students in the class, Jim was the most intelligent.

     (ในบรรดานักเรียนทั้งหมดในชั้น  จิมเฉลียวฉลาดมากที่สุด)

10. A letter of credit (1) issued by a bank permits an individual or a business (2) of drawing up to a stated (3) amount of money (4) on that bank.

      (“หนังสือเครดิต” ที่ถูกออกโดยธนาคาร  อนุญาตให้ปัจเจกบุคคลหรือ ธุรกิจเบิกเงินได้ตามจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้ (ในหนังสือฯ)  กับธนาคารแห่งนั้น)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “to draw” เนื่องจากกริยาที่ตามหลัง “permit +  กรรม  จะต้องอยู่ในรูป “infinitive with to” (to + verb)

     - Her parents permitted her to go to the party last night.

       (พ่อแม่ของเธออนุญาตให้เธอไปงานเลี้ยงคืนที่แล้ว)

(ดูเพิ่มเติมกลุ่มคำกริยาที่ต้องตามด้วย “infinitive with to” (to + verb) ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๓ ข้อ ๙ และ ตอนที่ ๙ ข้อ ๗)

11. People (1) have been tried for (2) thousands of years to control the climate and today are investing (3) much effort and (4) millions of dollars to achieve this goal.

      (ผู้คนได้เพียรพยายามเป็นเวลาหลายพันปีแล้วที่จะควบคุมภูมิอากาศ  และในปัจจุบัน  กำลังลงทุนความพยายามอย่างมากและเงินหลายล้านดอลล่าร์  เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “have been trying” เนื่องจากอยู่ในรูป “present perfect continuous tense” {subject + has (have) + been + V. ing}  แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต (เพียรพยายาม) และดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน  แสดงความต่อเนื่องอย่างยาวนาน ไม่เว้นช่วงเวลา)

(ดูเพิ่มเติมการใช้ “present perfect continuous”  ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๒ ข้อ ๓๖)

12. The city of Boston (1) was settled in 1630 on (2) a hilly, wooded peninsula where (3) the Charles River flows into a natural (4) harbors.

       (เมืองบอสตันถูกตั้งรกรากในปี ๑๖๓๐ บนคาบสมุทร (แหลมที่ยื่นออกไปในทะเล) ที่เป็นเนินเขาและมีต้นไม้ปกคลุม อันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำชาร์ลสไหลลงสู่ท่าเรือตามธรรมชาติ)

ตอบข้อ (4) แก้เป็น “harbor” เนื่องจากต้องอยู่ในรูปเอกพจน์ เพราะนำหน้าด้วย article “a” (natural)

13. Critical thinkers are (1) able to identify (2) main issues, recognize (3) underlying assumptions, and (4) evaluating evidence.

      (นักคิดแบบวิเคราะห์-วิจารณ์สามารถที่จะระบุประเด็นหลัก  จำแนกสมมติฐานที่เป็นรากฐานได้ออก  และประเมินพยานหลักฐานเป็น – ได้ถูกต้อง)

ตอบข้อ (4) แก้เป็น “evaluate” เนื่องจากต้องสมดุลกับ “identify” และ recognize” เพราะกริยาทั้ง ๓ คำนี้อยู่หลัง “are able to

14. (1) Melting glaciers may (2) account the rise (3) in sea level that (4) has taken place during this century.

      (ธารน้ำแข็งที่ละลายอาจจะทำให้เกิด (เป็นสาเหตุของ) การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล  ซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วในระหว่างศตวรรษนี้)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “account for the” (เป็นสาเหตุของ, ทำให้เกิด)

15. The (1) discovery of gold in 1848 (2) transformed San Francisco suddenly from a (3) quiet port into one of the world’s richest and most famous (4) city.

   (การค้นพบทองในปี ๑๘๔๘ ได้เปลี่ยนเมืองซานฟรานซิสโกอย่างทันทีทันใด  จากท่าเรือที่เงียบสงบ  เป็นหนึ่งในบรรดาเมืองที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงมากที่สุดของโลก)

ตอบข้อ (4) แก้เป็น “cities”  เนื่องจาก “one of the” +  คำนามพหูพจน์  เช่น

    - He is one of the best students in the class.

     (เขาเป็นหนึ่งในบรรดานักเรียนที่ดีที่สุดในชั้น)

   - She is one of the most famous actresses of Hollywood.

      (เธอเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของฮอลลีวู้ด)

(ดูเพิ่มเติมการเปรียบเทียบ “ขั้นสุด” (superlative)  ในหมวดข้อสอบ TOEIC  ตอนที่ ๘ ข้อ ๑๗)

16. Of all (1) economic problems, inflation continues (2) to be (3) a most significant in its daily impact (4) on people and business.

     (ในบรรดาปัญหาเศรษฐกิจทั้งหมด  เงินเฟ้อยังคงมีความสำคัญมากที่สุดในด้านผลกระทบประจำวันของมันต่อผู้คนและธุรกิจ)

ตอบ ข้อ (3) แก้เป็น “the” เนื่องจากการเปรียบเทียบ “ขั้นสุด” (superlative)  ใช้ article “the

17. (1) All the blood in the body (2) passes through the heart (3) at least twice (4) the minute.

       (เลือดทั้งหมดในร่างกายไหลผ่านหัวใจ  อย่างน้อยที่สุด ๒ ครั้ง ต่อ ๑ นาที)

ตอบข้อ (4) แก้เป็น “a minute” เนื่องจากต้องใช้ “a” และ “an”  นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่บอกถึง “ราคา”  “อัตราส่วน”  “น้ำหนัก”  “ความเร็ว”  และ  “เวลาเช่น    -   a pound a dozen (โหลละ ๑ ปอนด์)  

-         ten dollars a pair (คู่ละ ๑๐ เหรียญ)

-         50 baht a kilo (๕๐ บาทต่อ ๑ กิโล)

-         100 baht a yard (๑๐๐ บาทต่อ ๑ หลา)

-         once a month (เดือนละ ๑ ครั้ง)

-         twice a year (ปีละ ๒ ครั้ง)

-         three times a year (ปีละ ๓ ครั้ง)

-         ninety miles an hour (๙๐ ไมล์ต่อชั่วโมง)

18. (1) Climatic conditions (2) variable considerably in Utah, (3) largely because of (4) differences in latitude and elevation.

       (สภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างมากในรัฐยูท่าห์  ส่วนใหญ่เนื่องมาจากความแตกต่างในเส้นรุ้งและความสูงต่ำของภูมิประเทศ)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “vary”  เนื่องมาจากเป็นกริยาแท้ของประโยค  สังเกตได้จากขยายด้วยคำกริยาวิเศษณ์ (considerably) (“variable”  เป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง “ที่เปลี่ยนแปลงได้”  “แปรปรวน”  “ไม่แน่นอน”  “ขึ้นๆลงๆ”)

19. Communications devices (1) able people (2) to send messages and images (3) over long distances (4) instantaneously.

     (เครื่องมือการสื่อสารทำให้ผู้คนสามารถส่งข้อความและรูปภาพ  เป็นระยะทางไกลๆ  ในทันทีทันใด)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “enable” (ทำให้สามารถ, ทำให้เกิดขึ้นได้)  เนื่องจากเป็นกริยาของประโยค (“able”  เป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง  “สามารถ”) และใช้ในรูป  “enable + someone + to do + something”  เช่น

    - Contraception enables women to plan their families.

      (การคุมกำเนิดทำให้ผู้หญิงสามารถวางแผนครอบครัวของตนได้)

   - The money and passport would enable him to go to Canada.

       (เงินและพาสปอร์ตจะทำให้เขาสามารถเดินทางไปแคนาดาได้)

   - The shell has to be slightly porous to enable oxygen to pass in.

       (เปลือกจำเป็นต้องเป็นรูพรุนบ้างเล็กน้อย  เพื่อทำให้ออกซิเจนผ่านเข้าไปได้)

(ดูเพิ่มเติมกลุ่มคำกริยาที่ตามด้วย “กรรม”  +  “กริยา” ที่เป็น “infinitive with to” (to + verb)  ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๙ ข้อ ๗ และ ตอนที่ ๓ ข้อ ๙)

20. (1) At the end of the Revolutionary War, (2) rioters took place in Philadelphia (3) when the army (4) was not paid.

      (ในตอนสิ้นสุดของสงครามปฏิวัติ – ที่คนอเมริกันในยุคก่อตั้งประเทศได้เอกราชจากอังกฤษ – การจลาจลเกิดขึ้นในฟิลาเดลเฟีย  เมื่อกองทัพไม่ได้รับเงินค่าจ้าง – เงินเดือน)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “riots”  (การจลาจล) {rioters  หมายถึง  “ผู้ก่อจลาจล” จะไม่ใช้กับ  “took place” (เกิดขึ้น)  แต่ใช้กับ “arose”} (ข้อนี้เป็นเรื่องของการใช้คำผิด)

21. Many (1) religions in the world cannot be (2) definitions by (3)simple (4) statements.

      (ศาสนาจำนวนมากในโลก  ไม่สามารถให้คำจำกัดความโดยคำพูดง่ายๆ)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “defined”  (ถูกให้คำจำกัดความ)  เนื่องจากข้อนี้อยู่ในรูป  ถูกกระทำ” {“passive voice” (cannot + be + V. 3)}

22. As chemists (1) began (2) to discover new elements, they found that (3) certain elements behaved (4) similarity.

        (เมื่อนักเคมีเริ่มค้นพบธาตุชนิดใหม่ๆ  พวกเขาพบว่า  ธาตุบางชนิดแสดงพฤติกรรมคล้ายๆกัน)

ตอบข้อ (4) แก้เป็น “similarly” เนื่องจากขยายกริยา (behaved)  จึงต้องเป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adverb)

23. (1) Almost visitors in New York City (2) spend their time (3) attending Broadway plays, visiting some of the museums, and (4) going shopping.

       (ผู้ไปเยือน – นักท่องเที่ยว – กรุงนิวยอร์คส่วนใหญ่ใช้เวลาของตนเข้าชมละครบรอดเวย์  ไปเยือนอนุสาวรีย์บางแห่ง  และไปชอปปิ้ง)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “most”  เนื่องจากหมายถึง “ส่วนมาก, ส่วนใหญ่”  ส่วน “almost” หมายถึง “เกือบจะ”  ซึ่งใช้ดังนี้ คือ

       - He spent almost a month in China.

        (เขาใช้เวลาเกือบ ๑ เดือนในจีน)

     - In Oxford Street, you can buy almost anything.

         (บนถนนอ๊อกฟอร์ด  คุณสามารถซื้อเกือบทุกอย่าง)

     - I had almost forgotten about the trip.

         (ผมเกือบลืมเกี่ยวกับการเดินทาง)

     - Cats are in fact almost color blind.

         (แมว  ที่จริงแล้วเกือบจะตาบอดสี)

     - The door opened almost before Peter had finished knocking.

          (ประตูเปิดออก  เกือบจะก่อนที่ปีเตอร์เคาะประตูเสร็จ)

    - He has almost certainly been murdered.  

       (เขาเกือบจะถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอน – แต่ไม่ได้ถูกฆ่า)                                                                       

24. (1) To the citizens of the United States, the bald eagle, America’s

      (2) national bird, (3) symbolize (4) strength and freedom.

       (สำหรับประชาชนของสหรัฐฯ  นกอินทรีย์หัวล้าน  ซึ่งเป็นนกประจำชาติของอเมริกา  เป็นสัญลักษณ์ของพละกำลังและอิสรภาพ)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “symbolizes” เนื่องจากประธานของประโยคเป็นเอกพจน์  (the bald eagle) และเป็นข้อเท็จจริง  ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน กริยาจึงต้องเติม “s

25. The need (1) to have large (2) amounts of money in order to operate a business (3) brought about the (4) separate of management from ownership.

       (ความจำเป็นที่จะต้องมีเงินจำนวนมากเพื่อที่จะดำเนินธุรกิจ  ก่อให้เกิดการแยกการบริหารจัดการออกจากการเป็นเจ้าของ – ธุรกิจ)

ตอบข้อ (4) แก้เป็น “separation”  เนื่องจากหลัง article “the”  ต้องเป็นคำนาม “separation” (การแยก)