หมวดข้อสอบ Error Detection (ตอนที่ 4)

Choose the underlined part which is grammatically incorrect

(จงเลือกส่วนที่ขีดเส้นใต้ซึ่งผิดหลักไวยากรณ์)

1. (1) Experts consider (2) swimming to be (3) a ideal form of (4) exercise

    (ผู้เชี่ยวชาญถือว่าการว่ายน้ำเป็นรูปแบบที่ดีเยี่ยมของการออกกำลังกาย)

ตอบ – ข้อ (3)  แก้เป็น “an ideal” (ดูรายละเอียดการใช้ “a” และ “an” ขยายหน้าคำนามเอกพจน์นับได้ในหมวดข้อสอบ Error Detection ตอนที่ ๓ ข้อ ๒)

2. (1) Most mechanics agree that frequent oil changes (2) lengthen (3) a life (4) of a car. 

    (ช่างเครื่องยนต์ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า  การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยๆ  จะช่วยยืดอายุของรถ)

ตอบ – ข้อ (3) แก้เป็น “the

3. (1) A number of those (2) who (3) study engineering is increasing (4) steadily

    (จำนวนของบุคคลผู้ซึ่งศึกษาวิศวกรรมกำลังเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ)

ตอบ – ข้อ (1) แก้เป็น “The number of”  เนื่องจาก “a number of”  หมายถึง “จำนวนมาก”  แต่ “the number of”  หมายถึง  “จำนวนของ

4. A good exercise program (1) helps teach people (2) to avoid the habits that (3) might shorten (4) the lives. 

   (โปรแกรมการออกกำลังกายที่ดีช่วยสอนผู้คนให้หลีกเลี่ยงนิสัย  ซึ่งอาจจะทำให้ชีวิตของพวกเขาสั้นลง)

ตอบ – ข้อ (4) แก้เป็น “their” หมายถึง ชีวิตของ “people

5. (1) The first national park (2) in world, Yellowstone National Park, (3) was established (4) in 1872. 

    (วนอุทธยานแห่งชาติแห่งแรกในโลก – วนอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน – ถูกสร้างขึ้นในปี ๑๘๗๒)

ตอบ – ข้อ (2) แก้เป็น “in the world”  (ดูเพิ่มเติมการใช้ article “the” ในหมวดข้อสอบ Error Detection  ตอนที่ ๓ ข้อ ๕)

6. The (1) distribution of algae is (2) often used (3) as indicator of river water (4) pollution.

    (การกระจายของสาหร่าย  มักถูกใช้บ่อยๆเป็นตัวชี้วัดการปนเปื้อน (มลภาวะ) ของน้ำในแม่น้ำ)

ตอบ – ข้อ (3) แก้เป็น “as an indicator” 

7. The ostrich, (1) the largest living bird, can go for (2) long periods without water but (3) ultimate need a (4) water supply.

    (นกกระจอกเทศ – นกขนาดใหญ่ที่สุดที่มีชีวิตอยู่ – สามารถเดินทางเป็นเวลานานๆโดยปราศจากน้ำ  แต่ในที่สุดแล้วก็ต้องการน้ำดื่ม)

ตอบ – ข้อ (3) แก้เป็น “ultimately” เนื่องจากขยายคำกริยา (need)  จึงต้องอยู่ในรูปกริยาวิเศษณ์ (adverb)

8. (1) Despite the big (2) amount of research by American historians, there are (3) much more discoveries that (4) remain to be made about early life in New England towns.

    (ทั้งๆที่มีการวิจัยมากมายโดยนักประวัติศาสตร์อเมริกัน  ยังมีการค้นพบอีกจำนวนมากมายยิ่งขึ้นไปอีกที่ยังคงมีให้ทำต่อไปเกี่ยวกับชีวิตในยุคแรกๆในเมืองต่างๆในภาคนิวอิงแลนด์ของอเมริกา – เป็นดินแดนที่คนอังกฤษอพยพมาตั้งถิ่นฐานในทวีป     อเมริกาเหนือเป็นครั้งแรกๆ  ก่อนที่จะมีการก่อตั้งประเทศสหรัฐฯ  ในเวลาต่อมา)

ตอบ – ข้อ (3) แก้เป็น “many more” เนื่องจาก “discoveries” เป็นคำนามพหูพจน์  ส่วน “much” ใช้กับคำนามเอกพจน์  นับไม่ได้ เช่น

-         There is much more work to be done for the development of the rural areas of developing countries.

9. The United States (1) celebrate the (2) birth of (3) its independence (4) every Fourth of July. 

   (ประเทศสหรัฐฯ เฉลิมฉลองการก่อกำเนิดของเอกราชของตนในวันที่ ๔ กรกฎาคมของทุกปี)

ตอบ – ข้อ (1)  แก้เป็น “celebrates”  เนื่องจาก  “The United States” เป็นชื่อประเทศ  ถือเป็นเอกพจน์  กริยาจึงต้องเติม “s

10. Like many (1) carnivores, the cat (2) has a (3) highly developed (4) senses of smell. 

       (เหมือนสัตว์กินเนื้อจำนวนมาก  แมวมีประสาทการดมกลิ่นที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูง)

ตอบ – ข้อ (4)  แก้เป็น “sense” เนื่องจากมี “a” (highly developed)  ขยายอยู่ข้างหน้าคำ   จึงต้องอยู่ในรูปเอกพจน์

11. (1) A recent study of American families (2) show that they are becoming (3) more and more (4) dependent on two incomes.

        (การศึกษาครอบครัวอเมริกันเมื่อเร็วๆนี้แสดงว่า  พวกเขากำลังพึ่งพาเพิ่มมากขึ้น และมากขึ้นต่อรายได้ ๒ ทาง – คือมาจากทั้งสามีและภรรยา  ที่ทำงานทั้ง ๒ คน)

ตอบ – ข้อ (2) แก้เป็น “shows” เนื่องจากประธานของประโยค คือ “A recent study” (มี “of American families” ขยาย  ซึ่งเป็นเอกพจน์   กริยา “show” จึงต้องเติม “s

12. (1) Though an explosion on the Moon might be (2) clearly visible from the Earth, (3) it sound would not traverse the vacuum (4) of space

      (ถึงแม้ว่าการระเบิดบนดวงจันทร์อาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากโลก  เสียงของมัน (การระเบิด) จะไม่ตัดผ่าน (ตัดทะลุ) สูญญากาศของอวกาศ – ทำให้คนบนโลกไม่ได้ยินเสียงระเบิด)

ตอบ – ข้อ (3) แก้เป็น “its” (ของมัน)

13. The temperature does not (1) change much in the tropics because the (2) amount of daylight (3) different little from season (4) to season.

      (อุณหภูมิมิได้เปลี่ยนแปลงมากนักในเขตร้อนของโลก  เพราะว่าปริมาณของเวลากลางวันแตกต่างกันเล็กน้อย  จากฤดูหนึ่งไปยังอีกฤดูหนึ่ง)

ตอบ – ข้อ (3) แก้เป็น “differs” เนื่องจากเป็นกริยาแท้ของประโยคย่อย (because the amount……………..to season) ที่มี “the amount” (of daylight) ซึ่งเป็นเอกพจน์เป็นประธาน   กริยา “differ” จึงต้องเติม “s

14. Most kinds of lettuce (1) has large, green leaves and grow (3) close to the ground on (4) extremely short stems.

     (ส่วนมากของผักกาดหอมชนิดต่างๆ  มีใบใหญ่สีเขียว  และเจริญเติบโตใกล้กับพื้นดินบนลำต้นที่เตี้ยอย่างมาก)

ตอบ – ข้อ (1) แก้เป็น “have” เพราะประธานของประโยค คือ “Most kinds” ขยายด้วย “of lettuce

15. Years (1) ago the people of what is now the Pacific Northwest (2) began to (3) develop an economic system (4) basing mostly on fishing. 

     (หลายปีมาแล้ว  ประชากรของบริเวณที่ปัจจุบัน คือ “ตะวันตกเฉียงเหนือของแปซิฟิก” เริ่มต้นพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานส่วนใหญ่อยู่กับการจับปลา)

ตอบ – ข้อ (4) แก้เป็น “based” เนื่องจากลดรูปมาจาก “which (that) was based

16. Martha Cannary Burk, (1) popularly known (2) as Catamity Jane, was (3) one of the most (4) mysteriously figures in American history.

      (มาร์ธา แคนนารี่ เบิร์ค – เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า คาทามิที่ เจน – เป็นหนึ่งในบรรดาบุคคลที่ลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกัน)

ตอบ – ข้อ (4) แก้เป็น “mysterious” เนื่องจากขยายคำนาม “figures”  จึงต้องอยู่ในรูปคำคุณศัพท์ (adjective)

17. Magnitude is the (1) scales used by (2) astronomers (3) to measure the (4) brightness of luminous objects in space.

      (“แม็กนิทูด” เป็นหน่วยวัดที่ถูกใช้โดยนักดาราศาสตร์  เพื่อที่จะวัดความสว่างของวัตถุที่เปล่งแสงในอวกาศ)

ตอบ – ข้อ (1) แก้เป็น “scale”  (หน่วยวัด) (เอกพจน์) ซึ่งมีชนิดเดียว คือ magnitude

18. Explorers to the New World found corn (1) being grown in all (2) parts of the Americas (3) where agriculture was practiced, (4) in Canada to Chile. 

     (นักสำรวจโลกใหม่พบว่าข้าวโพดกำลังถูกปลูกในทุกส่วนของทวีปอเมริกา – ทั้งเหนือและใต้ – เป็นที่ซึ่งมีการทำเกษตรกรรม  จากแคนาดาถึงชิลี)

ตอบ – ข้อ (4) แก้เป็น “from” เนื่องจากเป็นการใช้คำคู่ “from………….to”    (จาก ............ ถึง)

19. Gold leaf (1) being often used (2) to decorate (3) surfaces of picture (4) frames and furniture.

       (ทองคำเปลวถูกใช้บ่อยๆเพื่อประดับผิวหน้าของกรอบรูปและเครื่องเรือน)

ตอบ – ข้อ (1) แก้เป็น “is” เพราะเป็นกริยาแท้ของประโยค ที่มี “Gold leaf” ซึ่งเป็นเอกพจน์เป็นประธาน  และข้อความของประโยคนี้เป็นข้อเท็จจริง จึงใช้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน

20. Although (1) an understanding of tropical weather systems (2) may provide an important key to understanding global weather, good meteorological (3) observe in the (4) tropics have been scarce.

       (ถึงแม้ว่าความเข้าใจระบบอากาศในเขตร้อนอาจจะให้หลักการที่สำคัญแก่ความเข้าใจอากาศของโลก  การเฝ้าสังเกตทางด้านอุตุนิยมวิทยา (ปรากฏการณ์ในบรรยากาศ) ที่ดี  ในเขตร้อนยังขาดแคลน – หรือมีน้อย)

ตอบ – ข้อ (3) แก้เป็น “observations” เนื่องจากเป็นประธานของประโยคใหญ่ (main clause) (good……………….been scarce.) โดยสังเกตได้จากกริยา have been

21. (1) When sufficiently cooled, hydrogen (2) becomes a liquid and begins (3) to creeping up the sides (4) of the container in which it is stored.

      (เมื่อถูกทำให้เย็นอย่างเพียงพอ  กาซไฮโดรเจนกลายเป็นของเหลว  และเริ่มปีน (ไต่-เลื้อย) ขึ้นบนด้านข้างของภาชนะที่มัน (กาซ) ถูกบรรจุอยู่)

ตอบ – ข้อ (3) แก้เป็น “to creep” เนื่องจากหลัง “to” กริยาต้องเป็นช่องที่ ๑

22. (1) Before the steam engine (2) was invented, dredging (3) river bottoms (4) was very slow operation.

       (ก่อนที่เครื่องจักรไอน้ำจะถูกประดิษฐ์ขึ้น  การขุดลอกก้นแม่น้ำเป็นการดำเนินงานที่เชื่องช้ามาก)

ตอบ – ข้อ (4) แก้เป็น “had been very” เนื่องจากเหตุการณ์ในประโยคใหญ่ (dredging………………..operation) เกิดขึ้นก่อน  จึงต้องอยู่ในรูป “past perfect tense” (subject + had + V. 3) (ดูเพิ่มเติมการใช้ “past perfect” คู่กับ past simple” ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๔ ข้อ ๑๖)

23. (1) Especially in North American colonial (2) times, the property (3) what a bride brought with her to her marriage (4) was called her dowry. 

      (โดยเฉพาะในยุคอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือ  ทรัพย์สินที่เจ้าสาวนำติดตัวมากับเธอยังพิธีสมรส  ถูกเรียกว่าสินสมรส)

ตอบ – ข้อ (3) แก้เป็น “which” หรือ “that” เพราะเป็นคำนำหน้าประโยคย่อย {which (that) a bride brought with her to her marriage}

24. The reputation of newspaper (1) reporters is often (2) base on their (3) ability to ask difficult questions and (4) thereby challenge public figures. 

      (ชื่อเสียงของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์  มักจะมีพื้นฐานอยู่บนความสามารถของพวกเขาที่จะถามคำถามยากๆ  และด้วยเหตุนั้น  จึงท้าทายบุคคลผู้มีชื่อเสียง – บุคคลสาธารณะ – ที่จะตอบคำถามเหล่านี้)

ตอบ – ข้อ (2) แก้เป็น “based

25. (1) The invention of the generator (2) made possible to produce (3) large amounts of (4) electric current.

     (การประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ทำให้เป็นไปได้ที่จะผลิตกระแสไฟปริมาณมากๆ)

ตอบ – ข้อ (2) แก้เป็น “made it possible” เนื่องจากมาจากโครงสร้าง “make + it + adjective + to + verb” เช่น

-         make it difficult to finish the job

-         make it easy to solve the problem

-         make it useful to exercise every day

-         make it interesting to travel abroad

-         make it impossible to construct a dam

หมายเหตุ – ถ้าจะใช้ “made possible” จะต้องตามด้วยคำนาม เช่น

-         The invention of the generator made possible the production of large amounts of electric current.