หมวดข้อสอบ Error Detection (ตอนที่ 12)

Choose the underlined part which is grammatically incorrect

(จงเลือกส่วนที่ขีดเส้นใต้ซึ่งผิดหลักไวยากรณ์)

1. Poor transportation (1) may be contributed to a famine (2) because of the difficulty (3) of shipping food to (4) where it is needed.

(การขนส่งที่ห่วยแตกอาจมีส่วนทำให้เกิดการขาดแคลนอาหาร  เนื่องจากความยากลำบากในการขนส่งอาหารไปยังที่ที่มันได้รับความต้องการ)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “may contribute” เนื่องจากหมายถึง “อาจก่อให้เกิด” สำหรับข้อนี้ไม่ต้องทำเป็นรูป “Passive voice

2. The (1) more fearsome of (2) all the animals (3) in the (d) Western Hemisphere is the grizzly bear.

(ที่น่ากลัวที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในซีกโลกตะวันตก  คือหมีสีน้ำตาล – ในทวีปอเมริกาเหนือ)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “most” เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ “ขั้นสูงสุด” (Superlative degree) ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากตัวอย่างประโยคข้างล่าง

-         Ms. Cynthia is the most creative member of our advertising team.

(มิสซินเธียเป็นสมาชิกที่สร้างสรรค์ที่สุด  ของทีมโฆษณาของเรา)

หมายเหตุในประโยคข้างบนต้องใช้  “the most creative” เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ “ขั้นสุด” (Superlative degree) โดยต้องเข้าใจว่า “ทีมโฆษณา” มีสมาชิกมากกว่า ๒ คน และการเปรียบ เทียบ “ขั้นสูงสุด” จะต้องใช้ Article “The  นำหน้าคำคุณศัพท์ที่แสดง “ขั้นสูงสุด” นั้นเช่น “the most beautiful”  “the most expensive”  “the biggest”  “the oldest”  เป็นต้น สำหรับการเปรียบเทียบโดยใช้ “ขั้นสูงสุด” มีหลักดังนี้  คือ

๑.  เติม “est” ที่ท้ายคำคุณศัพท์พยางค์สั้น และใส่ “the”  ข้างหน้าคุณศัพท์ขั้นสูงสุดนั้นด้วย  เช่น

      - Peter is the tallest boy in his classroom.

(ปีเตอร์เป็นเด็กผู้ชายที่สูงที่สุดในชั้น)

      - He is the oldest man in the village.

(เขาเป็นชายแก่ที่สุดในหมู่บ้าน)

      - Manchester United is the best team in the football league.

(แมนยูเป็นทีมที่ดีที่สุดในสโมสรฟุตบอล)

      - The Chao Phraya is the longest of all rivers in Thailand.

(แม่น้ำเจ้าพระยายาวที่สุดในบรรดาแม่น้ำทั้งหมดในประเทศไทย)

-         Jim is the youngest child in his family.

(จิมเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดในครอบครัวของเขา)

-         Maria is the wisest student in her class.

(มาเรียเป็นนักเรียนที่ฉลาดที่สุดในชั้นของเธอ)

๒.   เติม “the most”  หน้าคำคุณศัพท์พยางค์ยาว (beautiful, expensive, careful, careless, important, necessary, durable, difficult, skillful, grateful, hopeful)  หรือกริยาวิเศษณ์ (adverb เช่น  quickly, slowly, intentionally, carefully, efficiently)  เพื่อให้เป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น

-         Taking care of his parents is the most important thing in his life.

(การดูแลพ่อแม่ของเขาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขา)

-         Peking is the most populous city among the capitals you have mentioned.

(ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในบรรดาเมืองหลวงที่คุณพูดถึง)

-         They want to buy the most luxurious car from a foreign company.

(พวกเขาต้องการซื้อรถยนต์ที่หรูหราที่สุดจากบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง)

-         Geneva is said to be the most beautiful city in the world.

(เจนีวาถูกกล่าวว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลก)

-         Tom works the most efficiently in his company.

(ทอมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในบริษัท)

-         He drove his car the most carefully of all drivers in the town.

(เขาขับรถของเขาอย่างระมัดระวังมากที่สุดในบรรดานักขับรถทั้งหมดในเมือง)

-         Cheetahs run the most quickly of all land animals.

(เสือชีต้าร์วิ่งเร็วที่สุดในบรรดาสัตว์บกทั้งหมด)

๓.   ใช้คำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดกับคำนามก็ได้ เช่น

the most + นามพหูพจน์ หรือ นามนับไม่ได้

the fewest +  นามพหูพจน์

the least + นามนับไม่ได้

-         There were the fewest people coming to his party.

(มีคนมางานเลี้ยงของเขาน้อยที่สุด)

-         The school had the fewest students long time ago.

(โรงเรียนมีนักเรียนน้อยที่สุดเมื่อนานมาแล้ว)

-         She has the most friends in school.

(เธอมีเพื่อนมากที่สุดในโรงเรียน)

-         He has the most money in his family.

(เขามีเงินมากที่สุดในครอบครัว)

-         I have the least time for the job.

(ผมมีเวลาน้อยที่สุดสำหรับงานนี้)

-         She has the least money on her today.

(เธอมีเงินติดตัวมาน้อยที่สุดวันนี้)

๔.  ใช้คำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดในรูป “one of the + คุณศัพท์ขั้นสูงสุด เช่น

-         He is one of the best employees in the company.

(เขาเป็นหนึ่งในบรรดาพนักงานที่ดีทีสุดในบริษัท)

-         She is one of the most beautiful girls in the city.

(เธอเป็นหนึ่งในบรรดาเด็กหญิงที่สวยที่สุดในเมือง)

-         This car is one of the most expensive we have bought.

(รถคันนี้มีราคาแพงมากที่สุดคันหนึ่งที่เราได้ซื้อมา)

-         This road is one of the longest in town.

(ถนนสายนี้ยาวมากที่สุดสายหนึ่งในเมือง)

-         The university is one of the largest in the country.

(มหาวิทยาลัยนี้เป็นหนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ)

 3. (1) Early dams (2) were built with (3) rocky, earth, (4) and wood.

(เขื่อนในยุคแรกๆ – สมัยก่อน – ถูกสร้างด้วยหิน  ดิน  และไม้)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “rock” เนื่องจากต้องให้สมดุลกับ “earth” และ “wood”  ซึ่งเป็นคำนามทั้งหมด  สำหรับ “rocky” เป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง “เต็มไปด้วยหิน

4. Male crickets (1) making (2) their familiar (3) chirping sound (4) by rubbing their legs together.

(จิ้งหรีดตัวผู้ทำเสียงร้องของแมลงที่เป็นที่คุ้นเคย (ของมนุษย์) ของพวกมัน  โดยการถูขาของพวกมันเข้าด้วยกัน)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น make” เนื่องจากเป็นกริยาแท้ของประโยค

5. Prehistoric peoples had (1) to find caves (2) to live (3) in them and (4) a regular supply of water.

(ผู้คนเชื้อชาติต่างๆจำเป็นต้องหาถ้ำเพื่ออยู่อาศัย – ในนั้น – และ (หา) แหล่งน้ำที่มีน้ำอย่างสม่ำเสมอ)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “in” โดยตัด “them” ทิ้งไป

6. Modern dance (1) is teached in the (2) same (3) kind (4) of studio as ballet.

(การเต้นรำสมัยใหม่ได้รับการสอน (ถูกสอน) ในสตูดิโอแบบเดียวกันกับระบำบัลเลต์)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น  “is taught” เนื่องจาก “taught” เป็นกริยาช่องที่ ๒ และ ๓ ของ  “teach” ทั้งนี้  กริยาต้องอยู่ในรูป“Passive voice” เพราะการเต้นรำ “ถูกสอน

7. (1) Manufacturers of consumer (2) goods often (3) change the styles of (4) them products.

(ผู้ผลิตสินค้าสำหรับผู้บริโภค  มักเปลี่ยนสไตล์ของผลิตภัณฑ์ของตนเองอยู่บ่อยๆ)

ตอบข้อ (4) แก้เป็น “their” เนื่องจากเป็น “Possessive adjective” ขยายหน้าคำนาม “products

8. When (1) inflation is rampant, many families find (2) it difficult to (3) maintaining the lifestyle to which they are (4) accustomed.

(เมื่อเงินเฟ้อมีอยู่ทั่วไป  หลายครอบครัวพบว่าเป็นการยากที่จะดำรงรักษารูปแบบการใช้ชีวิตที่พวกเขาคุ้นเคย)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “maintain” เนื่องจากหลัง “to”  ต้องตามด้วย  “Verb 1

9. The knife (1) is probably (2) the most useful (3) of all the simple tools ever (4) are devised.

(มีดบางทีมีประโยชน์มากที่สุดในบรรดาเครื่องมือง่ายๆทั้งหมด  ที่ได้เคยถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา)

ตอบข้อ (4) แก้เป็น “devised” เนื่องจากประโยคนี้มีกริยาแท้อยู่แล้ว คือ “is” ดังนั้น  จะมีกริยาแท้ซ้อนอีกตัวไม่ได้  ถ้าไม่มีคำเชื่อม เช่น “And” ทั้งนี้ “devised” ลดรูปมาจากอนุประโยค (Adjective clause) “tools which (that) are ever devised

10. The (1) development of a calendar (2) which is (3) vital for the study (4) of chronology.

(การพัฒนา (สร้าง) ปฏิทิน  มีความสำคัญ (จะขาดเสียมิได้) สำหรับการศึกษาเรื่องการเรียงลำดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลา)

ตอบข้อ (2) แก้เป็น “is” เนื่องจากเป็นกริยาแท้เพียงตัวเดียวของประโยค

11. The (1) bigger of (2) all nine (3) planets in the (4) solar system is Jupiter.

(ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาดาวเคราะห็ทั้งหมด ๙ ดวงในระบบสุริยะ  คือ ดาวพฤหัสฯ)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “biggest” เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ “ขั้นสูงสุด” (ดูคำอธิบายเพิ่มเติมการเปรียบเทียบ “ขั้นสูงสุด” ใน ข้อ ๒ ของข้อสอบชุดนี้)

12. (1) In additions to providing lodgings (2) for strangers, the taverns of colonial America were also (3) meeting places and centers of social (4) life.

(นอกเหนือจากการให้ที่พักสำหรับคนแปลกหน้า – คนต่างถิ่น – แล้ว  โรงแรมเล็กๆ (โรงเตี๊ยมหรือร้านขายเหล้า) ในอเมริกาสมัยอาณานิคม (ของอังกฤษ) ยังเป็นสถานที่พบปะและศูนย์กลางของชีวิตทางสังคมอีกด้วย)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “In addition

13. (1) Consequently sharks are heavier than water, they (2) must swim (3) continuously or they will sink (4) to the bottom.

(เพราะว่า (เนื่องจาก) ปลาฉลามหนักกว่าน้ำ  พวกมันจะต้องว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้น  มันจะจมลงสู่ก้นทะเล)

ตอบข้อ (1) แก้เป็น “Because” หรือ “Since” หรือ “As” (เพราะว่า, เนื่องจาก)  สำหรับ “Consequently”  หมายถึง  “ดังนั้น, เพราะฉะนั้น, ผลที่ตามมา คือ

14. The (1) desire to make a (2) profit motivates business executives (3) organizing and operate their firms (4) efficiently.

(ความปรารถนาที่จะทำกำไร  กระตุ้นให้ผู้บริหารธุรกิจจัดองค์กรและดำเนินการ (บริหาร) บริษัทของพวกตนอย่างมีประสิทธิภาพ)

ตอบข้อ (3) แก้เป็น “to organize” เนื่องจากหลังกริยา “Motivate” ตามด้วย “กรรม” และตามด้วย “Infinitive with to” (To + verb 1) ทั้งนี้ คำกริยาที่ตามหลังคำกริยาต่อไปนี้  จะต้องตามด้วย  “Infinitive with to” (To + verb ช่องที่  1ได้แก่  expect (คาดหวัง)  refuse (ปฏิเสธ)  promise   (สัญญา)  offer (เสนอ)  hope (หวัง)  want (ต้องการ)  plan (วางแผน)  dare (กล้า)  need  (ต้องการ, จำเป็น) fail (ล้มเหลว, ไม่สามารถ)  claim (อ้าง)  hesitate (รีรอ, ลังเลใจ)  demand  (เรียกร้อง, ต้องการ)  wish (ปรารถนา)  agree (ตกลง, เห็นพ้อง)  determine (มุ่งมั่น, ตั้งใจ)  intend (ตั้งใจ)  decide (ตัดสินใจ)  seem (ดูเหมือนว่า)  resolve (ตัดสินใจ)  pretend (แสร้งทำ)  tend (มักจะชอบ)  come (มา)  happen (บังเอิญ)  hurry (รีบเร่ง)  prove (พิสูจน์)  ask  (ร้องขอ)  care (เอาใจใส่, สนใจ)  choose (เลือก)  beg (ขอร้อง)  manage (สามารถ, จัดการ)  afford (มีฐานะพอ)  appear (ปรากฎว่า) arrange (จัดแจง, เตรียมการ)  ตัวอย่างประโยค  เช่น

-        She promised to come(เธอสัญญาว่าจะมา)

-        He asked to go to the party.  (เขาขอร้องจะไปงานเลี้ยง)

-        They failed to pass the exam.  (พวกเขาไม่สามารถสอบผ่าน)

-        We expected to finish our work on time.  (เราคาดหวังว่าจะทำงานเสร็จทันเวลา)

-        He hopes to win the contest.  (เขาหวังจะชนะการแข่งขัน)

-        She offered to take care of my children when I was away.  (เธอเสนอที่จะดูแลลูกๆของผมเมื่อผมไม่อยู่)

-        They pretended to sleep when I came in.  (พวกเขาแสร้งทำเป็นหลับเมื่อผมมาถึง)

-        He managed to pay the rent before the end of the month.  (เขาสามารถจ่ายค่าเช่าก่อนสิ้นเดือน)

-        She afforded to buy a luxurious car.  (เธอมีเงินพอจะซื้อรถคันหรู)

-        We decided to go skiing last winter.  (เราตัดสินใจไปเล่นสกีฤดูหนาวปีที่แล้ว)

-        If you happen to pass by, please call me.  (ถ้าคุณบังเอิญผ่านมา(ที่เมืองนี้)  โปรดโทรฯมาหาผมด้วย)

-        He plans to study in the U.S.  (เขาวางแผนที่จะไปเรียนในอเมริกา)

-        She wanted to marry a wealthy man.  (เธอต้องการจะแต่งงานกับชายที่ร่ำรวย)

-        They refused to come to his party.  (พวกเขาปฏิเสธที่จะไปงานเลี้ยงของนายคนนั้น)

                นอกจากนั้น  กริยาที่อยู่หลังกรรมรอง (บุคคลหรือสิ่งของ) ของคำกริยาต่อไปนี้  จะต้องเป็นรูป  Infinitive with to” (To + verb 1)  เสมอ  ได้แก่  cause,  force,  compel,  invite,  advise,  instruct, motivate, persuade,  allow,  permit,  encourage,  press,  warn,  order,  request,  tempt,  teach,  tell, obligeตัวอย่างประโยค เช่น

-        We ordered him to leave(เราสั่งให้เขาไปซะ)

-        She forced her servant to finish the work by noon.  (เธอบังคับให้สาวใช้ทำงานให้เสร็จในตอนบ่าย)

-        They invited her to go to their party.  (พวกเขาเชิญเธอไปร่วมงานเลี้ยง)

-        The teacher instructed him to study hard.  (ครูแนะนำเขาให้ขยันเรียน)

-        I told him to play outside.  (ผมบอกให้เขาไปเล่นข้างนอก)

-        She taught him (how) to cook(หล่อนสอนเขา (วิธี) ปรุงอาหาร)

-        We encouraged her to fight against cancer.  (พวกเราให้กำลังใจเธอต่อสู้กับมะเร็ง)

-        The flood caused the train to move slowly(น้ำท่วมเป็นเหตุให้รถไฟเคลื่อนไปอย่างช้าๆ)

-        She requested him to buy her a new dress.  (เธอขอร้องเขาให้ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เธอ)

-        The manager advised his staff to work harder.  (ผู้จัดการแนะให้สตาฟของเขาทำงานให้หนักขึ้น)