หมวดข้อสอบ English for ม. 1 – 3 (Vocabulary ตอนที่ 6)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the best item (a, b, c or d) for each blank.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

1. The car could not move because it ran out of __________________________.

(รถยนต์ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้  เพราะว่า _______________ ของมันหมดเกลี้ยง)

(a) oil    (น้ำมัน, น้ำมันพืช, น้ำมันปิโตรเลียม, น้ำมันดิบ)      

(b) petroleum    (น้ำมันดิบ)

(c) lubrication oil    (น้ำมันหล่อลื่น)      

(d) fuel    (เชื้อเพลิง, สิ่งที่บำรุงเลี้ยง, สิ่งที่กระตุ้นให้ทำงาน)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  สำหรับน้ำมันของรถยนต์  ใช้ว่า  “Gasoline”  หรือ  “Gas”  ซึ่งหมายถึง  น้ำมันเบนซิน (Gasoline)  หรือ แกส  ก็ได้

 

2. When Judy had recovered, she was _____________________________ from the hospital.

(เมื่อจูดี้หายจากไข้ (หายจากความเจ็บป่วย) เธอถูก ___________________ จากโรงพยาบาล)

(a) taken    (นำไป)                                 

(b) brought    (นำมา)

(c) discharged    (ปล่อยตัว, ขับออก, ระบายออก, ไล่ออก, ปล่อยกระแสไฟฟ้า)       

(d) expelled    (ขับออก, ขับไล่, ตัดออกจากการเป็นสมาชิก)

 

3. Because her family was poor, she had to be _______________ enough to work all day every day to earn a living.

(เพราะว่าครอบครัวของเธอยากจน  เธอจำเป็นต้อง ___________________ เพียงพอที่จะทำงานตลอดวันทุกๆ วัน เพื่อหาเลี้ยงชีพ)

(a) strong    (แข็งแรง, เข้มแข็ง, แข็งแกร่ง, มั่นคง, (กลิ่น) ฉุนหรือแรง, รุนแรง, เข้มข้น)

(b) patient    (เพ้-เชิ่นท)  (อดทน, ทรหด, อดกลั้น, มีขันติ)

(c) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)  

(d) intelligent    (เฉลียวฉลาด, มีไหวพริบ)

 

4. It is much more _____________________ to buy a round trip ticket if we frequently travel.

(มัน _____________________ มากกว่าอย่างมาก  ที่จะซื้อตั๋วไป-กลับ  ถ้าเราเดินทางบ่อยๆ)

(a) cheap    (ราคาถูก)                            

(b) economical    (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่)

(c) clever    (ฉลาด)                                

(d) expensive    (ราคาแพง)

 

5. We made a ________________________ to avoid a heavy traffic in the city center.

(เราเดินทาง _______________ เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในย่านศูนย์ กลางเมือง)

(a) shortcut    (ทางลัด)                          

(b) short way

(c) detour    (ทางอ้อม, ทางโค้ง)            

(d) long way

 

6. Microscopes are used for magnifying ____________________________ objects.

(กล้องจุลทรรศน์ถูกใช้เพื่อขยายวัตถุ ____________________________________ )

(a) compact    (รัดกุม, แน่น, รวมกันแน่น, อัดแน่น, กะทัดรัด, กระชับ)    

(b) remote    (ห่างไกล, ไกลโพ้น, ลึกลับ, นานมาแล้ว, โดดเดี่ยว, ห่างเหิน, เมินเฉย)

(c) tiny    (ไท้-นิ)  (เล็กมาก, จิ๋ว)              

(d) huge    (ฮิ้วจ)  (ใหญ่มาก, ใหญ่โต, มหึมา, มหาศาล)

 

7. There is a very __________________________ rule forbidding smoking in bed.

(มีกฎ-ระเบียบ _____________________________ มาก  ห้ามการสูบบุหรี่บนที่นอน)

(a) severe    (รุนแรง, หนาวจัด, ร้ายแรง, เคร่งขรึม, เอาจริงเอาจัง, สาหัส, ดุเดือด, ยากลำบาก)

(b) hard    (หนัก, แข็ง, ยากลำบาก)

(c) strict    (เข้มงวด, เคร่งครัด, กวดขัน, แม่นยำ, แน่นอน)

(d) heavy    {หนัก, (การจราจร) ที่หนาแน่นมาก, (พายุ) รุนแรง, เป็นภาระมาก, หนา, ดก, อุ้ยอ้าย, ลึกซึ่ง}

 

8. The car was completely ________________________________ in the accident.

(รถยนต์ถูก ______________________________________ โดยสิ้นเชิงในอุบัติเหตุ)

(a) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)          

(b) adjusted    (ปรับให้เหมาะสม)

(c) destroyed    (ทำลาย, ผลาญ, ดับ, ฆ่า)    

(d) repaired    (ซ่อมแซม)

 

9. She is not actually poor; she just _____________________________ to be poor.

(เธอมิได้ยากจนจริงๆ  เธอเพียงแต่ _______________________________ ทำเป็นจน)

(a) acts    (กระทำ, แสดง, ดำเนิน, ประพฤติ)   

(b) pretends    (แสร้งทำ, เสแสร้ง, หลอกลวง, อวดอ้าง)

(c) imagines    (ตรึก, นึก, คิด, จินตนาการ)    

(d) reports    (รายงาน)

 

10. John got a good job because he is _________________ in English and German.

(จอห์นได้งานดี  เพราะว่าเขา _____________________ ในภาษาอังกฤษและเยอรมัน)

(a) twin    (แฝด, เป็นคู่, เป็นหนึ่งใน  ๒  สิ่งที่เหมือนกัน, สองเท่า, ประกอบด้วย  ๒  ส่วนที่เหมือนกัน)                                             

(b) bilingual    (สามารถพูดได้  ๒  ภาษา, พูดหรือเขียนเป็น  ๒  ภาษา)

(c) double    (คู่, สองเท่า, สองหน, ทวี, ซ้ำ, สองชั้น, สองลักษณะ, พับ, สองทบ, หลอกลวง, ไม่ซื่อ)                                                              

(d) bilanguage    (รูปนี้ไม่มีใช้)

 

11. When a snake bites us, it probably releases ___________ liquid through our bodies.

(เมื่องูกัดเรา  มันอาจปล่อยของเหลว (ซึ่ง) ___________________ ไปทั่วร่างกายของเรา)

(a) potable    (สามารถดื่มได้)  (เพราะสะอาด)

(b) poisonous    (เป็นพิษ, มีพิษ, เป็นภัย, มีอันตราย, ร้าย)

(c) soluble    (ละลายได้, สามารถถูกละลายได้)        

(d) turbid    (ขุ่น, หมอง, มัว, ไม่ชัดเจน, ยุ่งเหยิง, สับสน, วุ่นวาย, ว้าวุ่น)

 

12. I told the shopkeeper that I would pay for the apples on the day he _________ them to me.

(ผมบอกเจ้าของร้านว่า  ผมจะจ่ายเงินค่าแอปเปิลในวันที่เขา _________________ มันไปให้ผม)

(a) gave    (ให้)                                       

(b) delivered    (ส่ง, นำส่ง, ส่งจดหมาย, ส่งต่อ, ปล่อย, มอบ, กล่าว (สุนทรพจน์), ช่วยคลอดลูก, คลอดลูก)

(c) purchased    (ซื้อ)                              

(d) displayed    (แสดง, เปิดเผย, แสดงภาพทางหน้าจอคอมพิวเตอร์)

 

13. The rain provides ___________________________ water, so it is safe to drink it.

(ฝนให้น้ำ (ซึ่ง) ______________________________ ดังนั้น  จึงปลอดภัยที่จะดื่มมัน)

(a) clear    (ใส, ใสแจ๋ว, ใสสะอาด, สว่าง, แจ้ง, โล่ง, ชัดเจน, ชัดถ้อยชัดคำ, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น, เปิดเผย, เข้าใจได้ง่าย, ไม่มีอุปสรรค, ไม่มีหนี้สิน)    

(b) cold    (หนาว, เย็น, เย็นชา, เฉยเมย, ไม่แยแส, (สี) เย็นตา, ไร้อารมณ์)

(c) pure    (บริสุทธิ์, หมดจด, ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน, พันธุ์แท้, แน่นอน, ขาวสะอาด, ไม่มีราคี, ไม่มีมลทิน)                                                   

(d) salty    (เค็ม, มีเกลือ, โรยด้วยเกลือ, ปรุงด้วยเกลือ, เกี่ยวกับทะเล, แล่นในทะเล)

 

14. He had ____________________ for a job in Australia.  He hopes he will get it.

(เขาได้ __________________________ งานในออสเตรเลีย  เขาหวังว่าเขาจะได้มัน)

(a) implied    (บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า)

(b) appointed    (แต่งตั้ง, นัดหมาย)

(c) applied    (สมัคร, ประยุกต์, ใช้, ใช้เป็นประโยชน์)

(d) admitted    (ยอมรับ, รับสารภาพ, ยอมรับรอง, รับ, รับรอง, ให้เข้า, รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้)

 

15. Please bring a __________________________ sheet of paper for your test.

(กรุณานำกระดาษ _______________   แผ่นมาด้วยสำหรับการทดสอบของคุณ)

(a) dark    (มืด, มืดมน, มัว, ดำคล้ำ, ซ่อนเร้น, เร้นลับ, คลุมเครือ, ชั่วช้า, อัปรีย์, ป่าเถื่อน)

(b) torn    (ฉีกขาด)

(c) damp    (ชื้น, หมาด, ไม่กระตือรือร้น, หดหู่, ไร้ชีวิตชีวา)

(d) blank    (ว่างเปล่า, ว่าง, ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร, ที่ปราศจากเรื่องราว, จืดชืด, ไม่น่าสนใจ, ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส, ซีด, ไร้สี)

 

16. The ______________________________ in this magazine are very colorful.

(____________________________ ในแม็กกาซีนฉบับนี้เต็มไปด้วยสีสันอย่างมาก)

(a) ingredients    (ส่วนประกอบ, ส่วนผสม)

(b) resources    (ทรัพยากร)

(c) illustrations    (ภาพประกอบ, ภาพอธิบาย, การอธิบายด้วยภาพประกอบ, การยกตัวอย่าง)

(d) demonstrations     (การสาธิต, การแสดงประกอบการอธิบาย, การเดินขบวน)

 

17. If that company wants to attract workers, it must ________________ the pay.

(ถ้าบริษัทนั้นต้องการดึงดูดใจพนักงาน  มันจะต้อง ____________ ค่าจ้าง-เงินเดือน)

(a) rise    (ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น, ยืนตรง, ลุกขึ้นต่อสู้, เจริญเติบโต, เพิ่มขึ้น, สูงขึ้น, ปรากฏขึ้น, ลอยขึ้น, ผุดขึ้น)

(b) raise    (เพิ่ม, ยก, ยกขึ้น, ชูขึ้น, ทำให้สูงขึ้น, ยกระดับ, สร้าง, ตั้งเสา, เลี้ยง (เด็ก, ไก่), เพาะปลูก, รวบรวมเงิน)

(c) lower    (ทำให้ต่ำลง, ทำให้ลดลง)

(d) spread    (แผ่, ขยาย, ลุกลาม, ทา)

 

18. Her ________________________ is to be the best tennis player in the world.

(__________________________ ของเธอคือเป็นนักเทนนิสที่ดี (เก่ง) ที่สุดในโลก)

(a) ambition    (ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว)

(b) interest     (ความสนใจ, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย)

(c) choice    (ทางเลือก, การเลือก, สิทธิ-โอกาสในการเลือก, สิ่งหรือคนที่ถูกเลือก, ส่วนที่ดีที่สุด)

(d) knowledge    (ความรู้)

 

19. I’ve never seen such a big __________________________________ of feet.

(ผมไม่เคยเห็นเท้า ____________________________________ ที่ใหญ่โตเช่นนั้น)

(a) set    (ชุด, เครื่องชุด, การจัดตั้ง)

(b) couple    (คู่, คู่สามีภรรยา, คู่หนุ่มสาว, สอง)  (สามารถแยกจากกันได้)  (A couple of weeks  =  สองสัปดาห์, A couple of water melons  =  แตงโม  ๒  ลูก, A couple of hundred village boys  =  เด็กหมู่บ้าน  ๒๐๐  คน, A couple of newspaper reporters  =  ผู้รายงานข่าวหนังสือพิมพ์  ๒  คน)

(c) flock    (ฝูง, กลุ่ม, หมู่, ฝูงชน, ผู้คนจำนวนมาก, กลุ่มก้อน,โขยง)    

(d) pair    (คู่)  (ที่ต้องใช้ร่วมกัน  แยกจากกันไม่ได้  เช่น  เท้า, กางเกงขาสั้น-ยาว)  (A pair of shoes  =  รองเท้า  ๑  คู่, A pair of wings  =  ปีก  ๑  คู่, A pair of trousers  =  กางเกงขายาว  ๑  ตัว,  A pair of glasses  =  แว่นตา  ๑  คู่, A pair of scissors  =  ตะไกร  ๑  คู่)

 

20. The actress said that her favorite forms of ________ were swimming and playing badminton.

(นักแสดงหญิงกล่าวว่า  รูปแบบของ ____ ที่โปรดปรานของเธอ  คือ  การว่ายน้ำและเล่นแบดมินตัน)

(a) survival    (การรอดชีวิต, การรอดตาย)

(b) research    (การวิจัย, การค้นคว้า)

(c) recreation    (สันทนาการ, การพักผ่อนหย่อนใจ)

(d) labor    (แรงงาน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้