หมวดข้อสอบ English for ม. 1 – 3 (Vocabulary ตอนที่ 3)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the best item (a, b, c or d) for each blank.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

1. I saw a _______________________ of dust, so I knew the lorries were coming.

(ผมเห็น _________________ ของฝุ่นละออง  ดังนั้น  ผมเลยรู้ว่ารถบรรทุกกำลังมา)

(a) group    (กลุ่ม, หมู่, พวก, เหล่า, ชุด, ฝูง, กลุ่มธาตุ, กลุ่มภาษา) 

(b) crowd    (ฝูงชน, กลุ่มชน, คนมากๆ, กลุ่มคนที่ชมการแสดงหรืออื่น)

(c) bundle    (มัด, ห่อ, พวง, กลุ่ม, กอง, มัดเส้นใย, เงินจำนวนมาก)        

(d) cloud    {กลุ่มฝุ่นหรือควันที่เป็นก้อนคล้ายเมฆ, เมฆ, กลุ่มที่คล้ายเมฆ, เงามืด, ฝูงแมลง (นก หรืออื่นๆ ที่บินอยู่)}

(e) bunch    (ช่อ, พวง, เครือ, กลุ่ม, พวก, ก้อน)

 

2. It is pleasant to have much money to spend on ___________________________.

(มันน่ารื่นรมย์-น่าพอใจ-สบายใจที่มีเงินจำนวนมาก  เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับ ___________)

(a) starvations    (ความอดอยาก, ความหิวโหย, การอดอาหารตาย, ความกระหาย)   

(b) luxuries    (สิ่งอำนวยความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, ความฟุ่มเฟือย, ความหรูหรา, ความโอ่อ่า)

(c) poverties    (ความยากจน, ความขาดแคลน, ความขัดสน, ความไม่เพียงพอ) 

(d) gossips    (การซุบซิบนินทา)

 

3. After she got a cheque, she went to the bank to _____________________ it.

(หลังจากเธอได้รับเช็ค  เธอไปที่ธนาคารเพื่อจะ ______________________ มัน)

(a) exchange    (แลกเปลี่ยน)                  

(b) deposit    (ฝากเงิน, สะสม, ทับถม, กอง, ฝากไว้, วางลง)

(c) cash    (ขึ้นเงิน)                                

(d) withdraw    (ถอน, ถอนตัว, ถอนคืน, เก็บคืน, ดึงกลับ, เอากลับ, ชักกลับ)

 

4. The father is sleeping, please keep ____________________________.

(พ่อกำลังนอนหลับ  โปรด  _____________________________________)

(a) noisy    (เสียงดัง, อึกทึก, หนวกหู, เต็มไปด้วยเสียง)      

(b) quiet     (“Keep quiet”  =  เงียบ, ไม่ส่งเสียง)        

(c) quite    (ทีเดียว, โดยสมบูรณ์, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, จริงๆ, โดยแท้จริง, มากมาย) 

(d) calm    (“Keep calm”  =  สงบ, สงบใจ)

 

5. Without friends or relatives, we would feel ________________________.

(ปราศจากเพื่อนหรือญาติพี่น้อง  เราจะรู้สึก __________________________ )

(a) alone   (คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว)

(b) lonely    (หงอยเหงา, ว้าเหว่, ไร้เพื่อน, วังเวง, โดดเดี่ยว, คนเดียว, สันโดษ)

(c) lone    (โดดเดี่ยว, คนเดียว, สันโดษ, โทน)

(d) a loner    (คนสันโดษ, ผู้อยู่สันโดษ)

 

6. She wanted to ___________ these exercises before she gave them to her teacher.

(เธอต้องการที่จะ _______________ แบบฝึกหัดเหล่านี้  ก่อนที่เธอจะส่งมันให้อาจารย์)

(a) look over    (ตรวจสอบ, พิจารณาโดยรอบคอบ, ตรวจดูอย่างละเอียด, สอบสวน)  

(b) look after    (ดูแล, เลี้ยงดู, จัดการ, ระมัดระวัง)

(c) look at    (จ้องดู)                              

(d) look up    (ค้นหาคำในพจนานุกรม, เงยหน้าขึ้นมอง)

 

7. Whenever he has any money, he _________________________ it with his brother.

(เมื่อใดก็ตามที่เขามีเงิน  เขา __________________________ มันกับน้องชายของเขา)

(a) hides    (ซ่อนไว้, ปิดบัง, บัง, ปกคลุม, อำพราง, หลบซ่อน, หาที่หลบซ่อน)   

(b) lends    (ให้ยืม, ให้ยืมเงิน, ให้)

(c) shares    (แบ่งปัน, แบ่งส่วน, แบ่งสรร, แบ่งส่วน, แบ่งกำไร, ร่วมหุ้น, ร่วมกันทำหรือรับผิดชอบ)                                             

(d) reimburses    (ใช้เงินคืน, ชำระเงินคืน, ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน)

 

8. Ask the visitor to come in; don’t keep him _______________________ outside.

(ไปขอให้ผู้มาเยือนเข้ามาข้างใน  อย่าปล่อยให้เขา _______________ อยู่ข้างนอก)

(a) waiting    (รอ, คอย)                        

(b) panicking    (ตกใจ, กลัว)

(c) appearing    (ปรากฏ, ปรากฏตัว, โผล่ออกมา)    

(d) emphasizing    (เน้น, ย้ำ)

ตอบ   -   ข้อ   (a)   ตามโครงสร้าง  “Keep + กรรม + Verb + ing”  หรือ  “Keep + Verb + ing”  ดังประโยคข้างล่าง

  • The exam kept her worrying for a month.

(การสอบทำให้เธอวิตกกังวลนับเดือน)

  • The company kept the interviewees waiting for an hour

(บริษัททำให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์รอคอยเป็นชั่วโมง)

  • The film kept us watching to the end.

(ภาพยนตร์เรื่องนั้นทำให้เราเฝ้าดูจนจบ)  (เพราะสนุกมาก)

  • She kept reading until the library was closed.

(เธออ่านหนังสือไปเรื่อยๆ จนห้องสมุดปิด)

  • They kept walking on and on.

(พวกเขาเดินต่อไปเรื่อยๆ)

  • He kept contacting his parents when he was abroad.

(เขาติดต่อกับพ่อแม่ตลอดเมื่อเขาอยู่ต่างประเทศ)

 

9. This test is for students whose native _______________________ is not English.

(การทดสอบนี้ (จัดขึ้น) เพื่อนักเรียนผู้ซึ่ง ______ ที่พูดครั้งแรกตอนเป็นเด็ก  มิใช่ภาษาอังกฤษ)

(a) country    (ประเทศ)                         

(b) animal    (สัตว์)

(c) speaker    (ผู้พูด, ผู้บรรยาย)               

(d) language    (ภาษา)

 

10. They arranged to have a ____________________ to New York for a few weeks.

(พวกเขาจัดให้มี ________________________ ไปนิวยอร์คเป็นเวลา  ๒ – ๓  สัปดาห์)

(a) voyage    (การเดินทางโดยทางเรือหรือเครื่องบิน)       

(b) travelling    (การเดินทาง)  (เป็นนามนับไม่ได้  ไม่สามารถใช้กับ  “A”  ได้)

(c) trip    (การเดินทาง, การท่องเที่ยว, การพลาด, การเดินพลาด, ความผิดพลาด)         

(d) departure    (การจากไป)

 

11. Something that is _____________________________ is below standard.

(บางสิ่งซึ่ง _______________________________________ ต่ำกว่ามาตรฐาน)

(a) understandard    (รูปนี้ไม่มีใช้)         

(b) underestimated    (ประเมินค่าต่ำไป, ดูถูก, เหยียดหยาม)

(c) underprivileged    (ด้อยโอกาส, ต่ำต้อย, ไม่มีสิทธิเพราะยากจนหรือเป็นชน      ชั้นต่ำ)   

(d) substandard    (ต่ำกว่ามาตรฐาน)

 

12. _____________ a point, a player must throw the ball into the goal of the other team.

(__________________ แต้ม (คะแนน)  ผู้เล่นจะต้องขว้างลูกบอลเข้าประตูของทีมคู่แข่ง)

(a) To make                                         

(b) To score    {เพื่อที่จะทำ (แต้ม, คะแนน)}

(c) To mark    (เพื่อที่จะทำเครื่องหมาย)  

(d) To lose    (เพื่อที่จะเสีย)

 

13. The football match had to be ______________________ due to the bad weather.

(การแข่งขันฟุตบอลจำเป็นต้องถูก _____________________ เนื่องมาจากอากาศเลว)

(a) started    (เริ่มต้น)                             

(b) cancelled    (ยกเลิก)

(c) resumed    {ทำต่อไป, ดำเนินต่อไป (หลังจากหยุดไประยะหนึ่ง)}   

(d) punished    (ลงโทษ)

 

14. Don’t ______________________________ your time with that useless activity.

(อย่า ___________________________ เวลาของคุณ  กับกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์นั้น)

(a) forget    (ลืม)                                    

(b) spend    (ใช้, ใช้เวลา, ใช้เงิน)

(c) waste    (ใช้อย่างเปล่าประโยชน์, ใช้อย่างสิ้นเปลืองหรือสุรุ่ยสุร่าย)     

(d) prolong    (ต่อเวลาออกไป, ทำให้ยาวออก, ยืดออก, ขยายออก)

 

15. People keep hot water in the _________________________________.

(ผู้คนเก็บน้ำร้อนไว้ใน ___________________________________________ )

(a) ice-box    (กล่องหรือลังน้ำแข็ง)        

(b) thermometer    (เครื่องวัดอุณหภูมิ)

(c) thermostat    (เครื่องมือสำหรับควบคุมความร้อนอัตโนมัติ)   

(d) thermos    (กระติกน้ำร้อน)

 

16. What she said is _____________________________________ to the subject.

(สิ่งที่เธอพูด ____________________________________ กับเรื่อง-หัวข้อ-ประเด็น)

(a) irresponsible    (ไม่รับผิดชอบ)        

(b) irregular    (ไม่ปกติ, ไม่สม่ำเสมอ, ไม่แน่นอน, ไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผน)

(c) irrelevant    (ไม่ตรงประเด็น, ไม่เกี่ยวข้อง, ไม่ถูกจุด)  

(d) irrefutable    (ที่ปฏิเสธไม่ได้, ที่แย้งไม่ได้, ที่หักล้างไม่ได้)

 

17. Her father dislikes to be _____________________ while he is sleeping soundly.

(พ่อของเขาไม่อยากถูก _______________________ ในขณะที่ตนเองกำลังหลับสนิท)

(a) bothered    (รบกวน)                      

(b) quarreled    (ทะเลาะ, วิวาท)

(c) cheated    (ต้มตุ๋น, โกง, หลอกลวง, ฉ้อฉล)        

(d) dreamed    (ฝัน)

 

18. The baby ____________ non-stop for an hour yesterday because she was hungry.

(เด็กทารกคนนั้น _____________ ไม่หยุดเป็นเวลานับชั่วโมงเมื่อวานนี้  เพราะว่าเธอหิว)

(a) laughed    (หัวเราะ)                          

(b) regretted    (เสียใจ, สลดใจ)

(c) smiled    (ยิ้ม)                                   

(d) cried    (ร้อง, ร้องไห้)

 

19. She __________________________________ him a present for his birthday.

(เธอ ____________________________________ ของขวัญให้เขาสำหรับวันเกิด)

(a) donated    (ให้, มอบให้, บริจาค)        

(b) borrowed    (ยืม, ขอยืม, ยืมใช้, ยืมสิ่งของ, กู้)

(c) bought    (ซื้อ)                                

(d) invented    (ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง)

 

20. We told the ____________________ to slow down to 80 kilometers an hour.

(เราบอก _________________________ ให้ช้าลงเหลือ  ๘๐  กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

(a) butcher    (พ่อค้าเนื้อ, คนฆ่าสัตว์ขาย)

(b) baker    (คนทำขนมปัง)

(c) manufacturer    (ผู้ผลิตสินค้า)          

(d) driver    (คนขับรถ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้