หมวดข้อสอบ English for ม. 1 – 3 (Grammar ตอนที่ 2)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the correct answer for each of the following.

(จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องสำหรับแต่ละข้อต่อไปนี้)

 

1. Listen to those people.  Can you hear them ________________________________?

(ฟังคนเหล่านั้นสิ  คุณสามารถได้ยินพวกเขา ______________________________ ไหม)

(a) shouted

(b) shouting    (กำลังตะโกน)

(c) are shouting

(d) will shout

ตอบ   -   ข้อ   (b)   มีคำกริยา  ๕  ตัว  (See, Watch, Hear, Listen to, Feel)  ที่ตามด้วยกรรม  แล้วอาจตามด้วย  “Gerund”  (Verb + ing)  หรือ  “Infinitive without to”  (Verb 1)  ก็ได้  แต่มีความหมายต่างกันเล็กน้อย  เช่น

 • I heard her sing.

(ผมได้ยินเธอร้องเพลง)

 • Every morning he could hear the birds sing.

(ทุกเช้า  เขาสามารถได้ยินนกร้องเพลง)

 • Professor Collins heard the students talking about him.

(อาจารย์คอลลินส์ได้ยินนักเรียนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับตัวเขา)

 • She heard him singing.

(เธอได้ยินเขากำลังร้องเพลง)

 • He saw her walk in the street.

(เขาเห็นเธอเดินในถนน)

 • I saw him reading in the library.

(ผมเห็นเขากำลังอ่านหนังสือในห้องสมุด)

 • We watched them play in the field.

(เราดูพวกเขาเล่นในสนาม)

 • I watched her walking along the road.

(ผมเฝ้าดูเธอกำลังเดินไปตามถนน)

 • She felt the wind blow.

(เธอรู้สึกว่าลมพัด)

 • We felt the train moving from the station.

(เรารู้สึกว่ารถไฟกำลังเคลื่อนออกจากสถานี)

 • I felt the house moving.

(ผมรู้สึกว่าบ้านกำลังไหว-สะเทือน)

 • We listened to her singing on the radio.

(เราฟังเธอกำลังร้องเพลงทางวิทยุ)

 • The class listened to me read my report on the incident.

(ชั้นเรียนฟังผมอ่านรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์)

 

2. __________________________________________ do you wind (ไวน์ด) your watch?

(คุณไขลานนาฬิกาของคุณ _____________________________________________ )

(a) How soon    (เร็วเท่าใด)

(b) How much    (มากเท่าใด)  (ใช้ถามเรื่องราคา  เวลา  และคำนามนับไม่ได้)

(c) How often    (บ่อยเท่าใด)

(d) How little    (น้อยเท่าใด)

 

3. When crossing the road you _______________________________________ be careful.

(เมื่อกำลังข้ามถนน  คุณ ________________________________________ ระมัดระวัง)

(a) might    (อาจจะ)

(b) could    (สามารถ)

(c) need to    (จำเป็นต้อง)

(d) can    (สามารถ)

 

4. Tomorrow morning the sky will be _________________ but the sun should come out later.

(เช้าพรุ่งนี้  ท้องฟ้าจะ _________________________ แต่ดวงอาทิตย์จะโผล่ออกมาทีหลัง)

(a) dark    (มืด)

(b) cloudy    (เต็มไปด้วยเมฆ, มืดมัว)

(c) covered    (ถูกปกคลุม)  (ไม่ได้ใจความ)

(d) clouding    (เป็นเมฆหมอก)  (ไม่นิยมใช้รูปนี้)

 

5. When you cross the road, be careful of ______________________________________.

(เมื่อคุณข้ามถนน  จงระวัง ______________________________________________)

(a) traffic

(b) the traffics

(c) a traffic

(d) the traffic    (การจราจร, การสัญจรไปมา, การคมนาคม)

 

6. The city has grown _______________________________________ the past ten years.

(เมืองได้เติบโต ____________________________________________ สิบปีที่ผ่านมา)

(a) while    (ในขณะที่)

(b) as    (ในขณะที่, เมื่อ, เพราะว่า, แม้ว่า)

(c) during    (ในระหว่าง)

(d) until    (จนกระทั่ง)

ตอบ   -   ข้อ    (c)   ดูเพิ่มเติมการใช้  “During, While, As”  จากประโยคข้างล่าง

 • During    (ในระหว่าง)  (เป็น  “Preposition”  ต้องตามด้วยคำนาม หรือ วลี)
 • While    (ในขณะที่)  (ตามด้วยประโยค คือ  “Subject + Verb”)
 • During the heavy storm, a number of houses were severely devastated by it.

(ในระหว่างพายุจัด  บ้านจำนวนมากถูกทำลายอย่างรุนแรงโดยมัน)

 • I want you to wait here while I’m buying the fruit.

(ผมต้องการให้คุณรออยู่ที่นี่  ในขณะที่ผมกำลังซื้อผลไม้)

 • Did you meet my sister during our stay in Tokyo?

(คุณพบน้องสาวของผม ในระหว่างที่คุณพักในโตเกียวหรือเปล่า)

 • During the lecture professor Woods spoke on various topics.

(ในระหว่างเล็คเชอร์  อาจารย์วูดส์พูดหลายหัวข้อ)

 • While he was giving a lecture, professor Woods spoke on various topics.

(ในขณะที่เขากำลังเล็คเชอร์อาจารย์วูดส์พูดหลายหัวข้อ)

 • During the rain Jim went under a tree for a shelter.

(ระหว่างฝนตก  จิมเข้าใต้ต้นไม้เพื่อหาที่หลบฝน)

 • When it rained, Jim went under a tree for a shelter.

(เมื่อฝนตก  จิมเข้าใต้ต้นไม้เพื่อหาที่หลบฝน)

 • While I was overseas, she was in London studying.

(ในขณะที่ผมอยู่ต่างประเทศ  เธออยู่ในลอนดอนเพื่อเรียนหนังสือ)

 • She was watching TV while her mother was cooking.

(เธอกำลังดูทีวี  ในขณะที่แม่กำลังปรุงอาหาร)

 • He stayed with Mom and me while Dad sat with Dr. Smith in the living-room.

(เขาอยู่กับแม่และฉัน  ในขณะที่พ่อนั่งอยู่กับหมอสมิธในห้องรับแขก)

 • They decided to seek a less expensive place while in Paris.

(พวกเขาตัดสินใจหาสถานที่ (พักอาศัย) แพงน้อยกว่ากันในปารีส)

 • Jim likes to smoke while eating his dinner.

(เขาชอบสูบบุหรี่ขณะกินอาหารค่ำ)

 • He had taken out his handkerchief several times while talking to her and blown his nose.

(เขาควักผ้าเช็ดหน้าออกมาหลายครั้งในขณะที่คุยกับเธอ  และสั่งน้ำมูก)

                                                     สำหรับ  “As”  มีความหมายหลายอย่างดังนี้  คือ

                                     ๑. เพราะว่า, เนื่องจากว่า  (= Because)  (เป็น  “Conjunction”)

 • As she is very tired, she’ll stay home.

(= She’ll stay home as she is very tired.)

(เนื่องจากเธอเหนื่อยมาก  เธอจะพักอยู่กับบ้าน)

 • As he has no money, he can’t buy a new home.

(= He can’t buy a new home as he has no money.)

(เพราะว่าเขาไม่มีเงิน  เขาจึงไม่สามารถซื้อบ้านหลังใหม่)

 • She bought herself an iron, as she felt she couldn’t keep borrowing Anne’s.

(เธอซื้อเตารีดให้ตัวเองตัวหนึ่ง  เพราะเธอรู้สึกว่าเธอไม่สามารถหยิบยืมเตารีดของแอนได้เรื่อยๆ)

 • He thinks he would like to teach, but as his subjects are Greek and Roman he’s not likely to find a job.

(เขาคิดว่าเขาอยากจะสอนหนังสือ  แต่เพระว่าวิชาของเขาคือภาษากรีกและโรมัน  เขาคงมิอาจจะหางานได้)

 • As he had been up since 4 a.m. he was no doubt now very tired.

(เนื่องจากว่าเขาตื่นนอนตั้งแต่ตี  ๔  เขาเหนื่อยมากอย่างไม่ต้องสงสัยเลยในขณะนี้)

                                      ๒. ขณะที่, เมื่อ  (= While)  (เป็น  “Conjunction”)

 • I met my old friend as I was going home.

(ผมพบเพื่อนเก่าขณะที่ผมกำลังกลับบ้าน)

 • We watched our friends as they jumped on the train.

(เรามองดูเพื่อนของเรา  ขณะที่พวกเขากระโดดขึ้นรถไฟ)

 • She wept bitterly as she told her story.

(เธอร้องไห้อย่างขมขื่นขณะที่เธอเล่าเรื่องของเธอ)

 • As the company’s employees retire, they are replaced by their colleagues.

(เมื่อพนักงานของบริษัทเกษียณ  พวกเขาถูกแทนที่โดยเพื่อนร่วมงาน)

 • Jot down notes on thoughts as they come.

(จดโน้ตความคิด (ของคุณไว้) เมื่อมันเกิดขึ้นมา)

                                     ๓.  อย่างที่, ตามที่, เหมือนกับ  (= In accordance with)  (เป็น “Conjunction”)

 • She sings as her mother does.

(เธอร้องเพลงอย่างที่แม่ของเธอร้อง)

 • Do as I tell you.

(จงทำตามที่ผมบอก)

 • As you know, no one likes it.

(เหมือนกับที่คุณรู้นั่นแหละ  ไม่มีใครชอบมันเลย)

 • Parts would be replaced as necessity dictated.

(ชิ้นส่วนจะถูกทดแทนตามที่ความจำเป็นบอกไว้)

 • The project has been completed as (it was) planned.

(โครงการแล้วเสร็จตามที่วางแผนไว้)

 • The applicants filled in the form as (they were) required.

(ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มตามที่กำหนด)

 • He became a doctor as his father did.

(เขาเป็นหมอเหมือนกับพ่อของเขา)

 • Leave it as it is.

(ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละ)  (อย่างที่มันเป็นอยู่)

                                      ๔. ในฐานะ, ในลักษณะ, ในรูป, เป็น  (= In the role of = In the capacity of)  (เป็น “Preposition”)

 • I was treated as a friend, not as a stranger.

(ผมได้รับการปฏิบัติในฐานะเพื่อน  มิใช่ฐานะคนแปลกหน้า)

 • I always thought of myself as a very understanding father.

(ผมคิดถึงตัวเองอยู่เสมอในฐานะพ่อที่เข้าอกเข้าใจ (ลูกๆ) เป็นอย่างมาก)

 • You regard the whole thing as a joke.

(คุณมองว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องตลก)

 • He worked there as a teacher.

(เขาทำงานที่นั่นในฐานะครู)

 • The sudden change had come as a shock to her.

(ความเปลี่ยนแปลงอย่างทันใดเป็นเรื่องน่าตกอกตกใจสำหรับเธอ)

 • They met in London almost as strangers.

(พวกเขาพบกันในลอนดอนเกือบจะในฐานะคนแปลกหน้า)  (คือ  ตอนเจอกัน  แทบจะไม่รู้จักกันมาก่อนเลย)

 • She was offered a job as a secretary.

(เธอได้รับการเสนองานเป็นเลขานุการ)

 • He was dressed as a pilot.

(เขาแต่งตัวเป็นนักบิน)  (สวมชุดนักบิน)

 • The rock served as a hammer when the campers forgot to bring one with them.

(หินก้อนนี้ทำหน้าที่ (ถูกใช้) เป็นค้อน  เมื่อผู้ไปพักแรมลืมนำค้อนติดตัวไปด้วย)

                                      ๕. เท่ากันกับ, พอๆกันกับ  (As………as)  (= To the same degree that)  (เป็น “Conjunction”)

 • I’m as good a cook as she is.

(ผมเป็นพ่อครัวที่เก่งเท่าๆ กับเธอ)

 • Has everyone eaten as much as he wants?

(ทุกคนได้กินมากเท่าที่ตนเองต้องการหรือเปล่า)

 • The meal was as marvelous as the conversation.

(อาหารวิเศษเท่าๆกับการสนทนา)  (อาหารอร่อย  เท่าๆกับคุยสนุก)

 • She is as attractive as her sister.

(เธอมีเสน่ห์พอๆกับน้องสาวของเธอ)

 • He isn’t as tall as his father.

(เขาไม่สูงเท่ากับพ่อ)

 • They have as much money as (they have) power.

(พวกเขามีเงินมากเท่าๆกับมีอำนาจ)

 • Treat the patient as soon as possible.

(รักษาคนป่วยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้)

 • The living-room was as crowded as ever.

(ห้องรับแขกมีคนมากเท่าๆกับที่เคยมี)

 • There were as many as 500 baboons.

(มีลิงบาบูนมากถึง  ๕๐๐  ตัว)

 • They beat their wings as fast as 80 times a second.

(พวกมันกระพือปีกเร็วเท่าๆกับ  ๘๐  ครั้งต่อวินาที)

 • She sings as well as she dances.

(เธอร้องเพลงได้ดีพอๆกับเต้นรำ)

 • Laura has as many friends as Jenny.

(ลอร่ามีเพื่อนมากเท่าๆกับเจนนี่) 

 • We don’t drink as much wine as they do.

(เราไม่ดื่มไวน์มากเท่ากับที่พวกเขาดื่ม)

                                     ๖. ถึงแม้ว่า  (= Though = Although)  (เป็น “Conjunction”)

 • Quickly as they walked, they couldn’t catch the train.

(ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเดินเร็ว  พวกเขาตกรถไฟ)

 • Diligent as he was, he didn’t pass the exam.

(แม้ว่าเขาจะขยัน  เขาสอบตก)

 • Sick as she was, she went to school.

(แม้ว่าเธอป่วย  เธอไปโรงเรียน)

 • Clever as they were, they couldn’t solve the problem.

(แม้ว่าพวกเขาจะฉลาด  พวกเขาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้)

 • Much as she loves him, she will not marry him.

(แม้ว่าเธอจะรักเขามาก  เธอจะไม่แต่งงานกับเขา)

 

7. Bill is only sixteen, ________________________ he should not be allowed to drive a car.

(บิลอายุเพียง  ๑๖  ปีเท่านั้น ___________________ เขาไม่ควรได้รับอนุญาตให้ขับรถยนต์)

(a) so far    (หมู่นี้, เท่าที่ผ่านๆมา)

(b) however    (อย่างไรก็ตาม, แต่)

(c) therefore    (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

(d) but    (แต่)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากประโยคที่นำหน้า  “Therefore, Consequently, Accordingly, So, Thus, Hence, As a result, As a consequence”  (ทุกคำหมายถึง  “ดังนั้น, เพราะฉะนั้น, ผลที่ตามมาคือ”)   จะเป็น  “เหตุ”  (Cause)  (บิลอายุเพียง  ๑๖  ปีเท่านั้น)   ส่วนประโยคที่ตามหลังมันจะเป็น  “ผล”  (Result)  (เขาไม่ควรได้รับอนุญาตให้ขับรถ)

 

8. The firemen fought for three hours before they managed to _________________ the fire.

(พนักงานดับเพลิงต่อสู้เป็นเวลา  ๓  ชั่วโมง  ก่อนที่พวกเขาจะสามารถ __________ ไฟได้)

(a) put up    (สร้างขึ้น, เก็บเข้าของ, เก็บอาวุธเข้าฝัก)

(b) put out    (ดับ)

(c) put off    (เลื่อนเวลา, ผัดเวลาออกไป)

(d) put away    (เก็บเข้าที่, เอาไปไว้ที่เดิม)

 

9. Tommy never goes out with us because he has ___________________________ money.

(ทอมมี่ไม่เคยออกไปข้างนอกกับเรา  เพราะว่าเขามีเงิน _________________________)

(a) very few    (น้อยมาก)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

(b) a few    (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

(c) a little    (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(d) very little    (น้อยมาก)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ดูเพิ่มเติมการใช้   “Few, A few, Little, A little”  จากประโยคข้างล่าง

                                        ตัวอย่างที่ 

 • There is ________________________________ nice scenery not far from here.

(มีทิวทัศน์ที่สวยงาม __________________________________ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่)

(a) little    (น้อยมากจนแทบไม่มีเลย)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(b) a little    (พอมีอยู่บ้างนิดหน่อย)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(c) few    (น้อยมากจนแทบไม่มีเลย)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

(d) a few    (พอมีอยู่บ้างนิดหน่อย)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)  

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจาก  “Scenery”  เป็นคำนามนับไม่ได้  และข้อนี้ใช้ในความหมายที่ดี  เป็นบวก  คือ  บอกว่า  “มีทิวทัศน์สวยงามอยู่บ้างไม่ไกลจากที่นี่”  คล้ายกับว่า  น่าจะไปดูทิวทัศน์พวกนี้กัน  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Little, A little, Few, A few”  จากประโยคข้างล่าง 

                                        ตัวอย่างที่ 

 • Though the question was difficult, ____________________ boys could answer it.

(แม้ว่าคำถามจะยาก ________________________________ เด็กชายสามารถตอบมัน)

(a) few    (มี –  เด็กชาย – น้อยมาก)  (ใช้ในความหมายเป็นลบ)

(b) little    (มี –  เด็กชาย – น้อยมาก)  (ใช้ในความหมายเป็นลบ)

(c) a few    (พอมี – เด็กชาย – อยู่บ้าง)  (คือ พอมีเด็กอยู่บ้างที่สามารถตอบคำถามได้)  (ใช้ในความหมายเป็นบวก)

(d) a little    (พอมี – เด็กชาย – อยู่บ้าง)  (คือ พอมีเด็กอยู่บ้างที่สามารถตอบคำถามได้)  (ใช้ในความหมายเป็นบวก)

ตอบ   -   ข้อ   (c)  “A few”   ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์  (Boys)  และใจความมีความหมายทาง “บวก”  คือ  “แม้คำถามจะยาก  แต่พอมีเด็กอยู่บ้างที่ตอบได้”  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                       ตัวอย่างที่  

 • Let’s go and have a bottle of beer.  I still have ________________ money left.

(เราออกไปดื่มเบียร์กันสักขวดเอาไหม  ผมยังคงมีเงินเหลืออยู่ _________________)

(a) few    (น้อยมากจนแทบไม่มีเลย)  (ความหมายเป็นลบ)    

(b) a few    (นิดหน่อย หรือเล็กน้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ความหมายเป็นบวก)     

(c) little    (น้อยมากจนแทบไม่มีเลย)  (ความหมายเป็นลบ)    

(d) a little    (นิดหน่อย หรือเล็กน้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ความหมายเป็นบวก) 

ตอบ   -   ข้อ   (d)  “Little,  A little”  ใช้กับคำนามนับไม่ได้  (ในที่นี้ คือ “Money”)  ส่วน   “Few,  A few”  ใช้กับคำนามนับได้  และเป็นพหูพจน์  (ข้อนี้ความหมายเป็นบวก  คือ พอมีเงินอยู่บ้าง  จึงชวนเพื่อนไปดื่มเบียร์)

                                         ตัวอย่างที่  

 • I’m always so busy that I have __________________________ time for amusements.

(ผมมีงานยุ่งมากเสมอ  จนกระทั่งผมมีเวลา ______ สำหรับอารมณ์ขัน-กิจกรรมสันทนาการ)

(a) very few    (น้อยมาก)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

(b) very little    (น้อยมาก)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(c) a few    (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

(d) a little    (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

ตอบ   -  ข้อ   (b)  เนื่องจาก  “Time”  เป็นนามนับไม่ได้  และต้องใช้ว่า  “น้อยมาก”  เพราะว่า  “มีงานยุ่งมากเสมอ”  (ความหมายเป็นลบ)   สำหรับข้อนี้  อาจตอบ  “Little”  ก็ได้   (ความหมายเป็นลบเช่นกัน)   เนื่องจากมีความหมายเหมือน  “Very little”  (น้อยมาก)  

                                          ตัวอย่างที่  

 • Since the weather was bad, _________________________________ people came.

(เพราะว่าอากาศเลว  ผู้คน ___________ มา)  (ดูการแข่งขัน, เที่ยวในงานแสดงสินค้า ฯลฯ)

(a) little    (น้อยมาก  จนแทบไม่มีเลย)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(b) a little   (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(c) few    (น้อยมาก  จนแทบไม่มีเลย)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

(d) a few   (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากข้อความในประโยค  มีความหมายเป็น   “ลบ”  อากาศเลว  คนจึงมากันน้อยมาก 

                                         ตัวอย่างที่  

 • There are _________________________ apples left.  Let’s have them for dessert.

(มีแอปเปิ้ลเหลืออยู่ ______________________ พวกเรามากินมันเป็นของหวานกันเถอะ)

(a) little    (น้อย)  (จนแทบไม่มีเลย –  ความหมายเป็นไปในทางลบ)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้ – เอกพจน์เสมอ)

(b) a little   (น้อย)  (แต่พอมีอยู่บ้าง –  ความหมายเป็นไปในทางบวก)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้ – เอกพจน์เสมอ)

(c) few    (น้อย) (จนแทบไม่มีเลย  –  ความหมายเป็นไปในทางลบ)  (ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์)

(d) a few    (น้อย, เล็กน้อย)  (แต่พอมีอยู่บ้าง  –  ความหมายเป็นไปในทางบวก)  (ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์)

(e) the few    (น้อย  ใช้แสดงการเน้นจำนวนที่เหลือจากจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปแล้ว)  (ใช้กับคำนามพหูพจน์)

(f) very few    (น้อยมากๆ)  (ใช้กับคำนามพหูพจน์)

ตอบ   -    ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องการบอกว่า   “มีแอปเปิ้ลเหลืออยู่บ้าง  จึงชวนกันกินเป็นของหวาน”  (ความหมายเป็นบวก)   ดังนั้น   การจะเลือกข้อใด   จึงต้องดูว่าใช้ขยายคำนามนับได้  (พหูพจน์)  (ใช้  “Few”หรือ “A few”)   หรือนับไม่ได้ (เอกพจน์เสมอ)  (ใช้ “Little” หรือ  “A little”)   และดูด้วยว่า   “มีน้อยมาก”  (ความหมายเป็นลบ)   (ใช้ “Few” หรือ “Little” )  หรือ  “พอมีอยู่บ้าง”  (ความหมายเป็นบวก)    (ใช้ “A few” หรือ  “A little”)   ดังประโยคตัวอย่างข้างล่าง

 • She has a few friends at school, so she is not lonely.

(เธอมีเพื่อนอยู่บ้างที่โรงเรียน  ดังนั้น  เธอจึงไม่เหงา)

 • She has few friends at school, so she is very lonely.

(เธอมีเพื่อนน้อยมากที่โรงเรียน  ดังนั้น  เธอจึงเหงามาก)

 • I have a little money, so I’ll buy you some coffee.

(ผมพอมีเงินอยู่บ้าง  ดังนั้น  ผมจะเลี้ยงกาแฟคุณ)

 • I have little money, so I can’t lend you some.

(ผมมีเงินน้อยมาก  ดังนั้น  ผมไม่สามารถให้คุณยืมได้)

 

10. Please help us.  We _______________________________________________ our way.

(โปรดช่วยเราด้วย  เรา _______________________________________________ ทาง)

(a) lose    (หลง)

(b) are losing    (กำลังหลง)

(c) have lost    (ได้หลง ............(ทาง)................. แล้ว)

(d) have been lost    (ได้ถูกทำหาย)  (เป็น  “Passive voice”)

ตอบ   -   ข้อ    (c)   กฎข้อหนึ่งของการใช้  “Present perfect tense”  {Subject + Has (Have) + Verb 3}  คือ  ใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว (ทำแล้ว),  ยังไม่เกิดขึ้น (ยังไม่ได้ทำ) , หรือต้องการถามว่า  “ทำหรือยัง”  มักมีคำว่า  “Already” (ใช้กับประโยคบอกเล่าและคำถาม)  และ  “Yet” (ใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถาม)  อย่างไรก็ตาม  อาจไม่ต้องมี  “Already” และ “Yet”  ก็ได้  เช่น

 • I have (already) eaten my dinner.

(ผมกินอาหารค่ำแล้ว)

 • She has not (yet) had her breakfast. (= She has not had her breakfast yet.)

(เธอยังไม่ได้กินอาหารเช้าเลย)

 • Have you (already) done your homework?

(คุณทำการบ้านแล้วหรือยัง)

 • I’ve (already) answered that question.

(ผมได้ตอบคำถามนั้นแล้ว)

 • Have you (already) finished your report? (= Have you finished your report already?)

(คุณทำรายงานเสร็จหรือยัง)

 • She has lost her purse.

(เธอทำกระเป๋าสตางค์หายไปแล้ว)

 • We have done our homework.

(เราได้ทำการบ้านแล้ว)

 • They haven’t finished their project.

(พวกเขายังทำโครงการไม่เสร็จ)

 

11. Ask the visitor to come in; don’t keep him ______________________________ outside.

(จงขอร้องให้แขกเข้ามาข้างใน  อย่าปล่อยให้เขา _____________________ อยู่ข้างนอก)

(a) stand

(b) standing    (ยืน)

(c) to stand

(d) to be standing

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ตามโครงสร้าง  “Keep + Verb + ing”  (She keeps swimming.)  (เธอว่ายน้ำต่อไป  -  ไม่หยุด)  หรือ  “Keep + กรรม + Verb + ing”  (They kept me waiting.)  (พวกเขาทำให้ผมรอต่อไปเรื่อยๆ)

 

12. __________________________________________________________, he left home.

(__________________________________________________ เขาออกจากบ้านไป)

(a) Scolding    (ด่า)

(b) Having scolded    (ได้ด่า)

(c) After scolding    (หลังจากด่า)

(d) Having been scolded    (เมื่อได้ถูกด่า)

ตอบ    -   ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องอยู่ในรูป  “Passive voice”  เพราะประธานของประโยค  (He)  เป็นผู้ถูกกระทำ  (ถูกด่า)  สำหรับข้อนี้อาจตอบ  “Scolded”  เฉยๆ ก็ได้  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบนี้จากประโยคข้างล่าง

                                        ตัวอย่างที่ 

 • ________________________________________ the second time, the snake died.

(_________________________________________________ เป็นครั้งที่ ๒,  งูตาย)

(a) Beat

(b) Beating    (ตี)

(c) Beaten    (ถูกตี)

(d) To beat

ตอบ    –    ข้อ   (c)   หรืออาจตอบ  “Having been beaten”  ก็ได้  เนื่องจากประธานของประโยค  (the snake)  เป็นผู้ถูกกระทำ  (ถูกตี)   จึงต้องใช้กริยาช่องที่  ๓  ขึ้นต้นประโยค   หรือใช้โครงสร้าง  “Perfect participle”  (Having been beaten)  ดูเพิ่มเติม การใช้  “Verb + ing” และ  “Verb 3”  (หรือ  “Having been + Verb 3)  ขึ้นต้นประโยค  โดยขยายประธานที่อยู่ข้างในประโยค  (หลังเครื่องหมายคอมม่า)   เพื่อแสดง “Active voice” และ “Passive voice” (ตามลำดับ)  จากประโยคข้างล่าง

                                           ตัวอย่างที่       (จงหาข้อที่ผิดหลักไวยากรณ์ จาก ข้อ  ๑ – ๔)           

(1) Loving throughout the Western world, ballet is a (2) theatrical art that tells a story (3) through dance (4) accompanied by music.

(ได้รับความรักไปทั่วโลกตะวันตก  ระบำบัลเลต์เป็นศิลปะเกี่ยวกับละคร  ซึ่งเล่าเรื่องราวโดยผ่านทางการเต้นรำ  ที่ประกอบด้วยดนตรี)

ตอบ    –    ข้อ  (1)  แก้เป็น  “Loved”  หรือ  “Having been loved”   เนื่องจากประธานของประโยค  คือ “Ballet” เป็นสิ่งที่   “ถูกรัก” (ถูกกระทำ)  กริยา  “Loved”  จึงต้องอยู่ในรูปกริยาช่องที่ ๓  (Past participle)  สำหรับวลี   “Loved (Having been loved)  throughout the Western world” เป็นข้อความที่ขยายประธาน  ทำหน้าที่เป็น  “Adjective phrase”  ตัวอย่างอื่นๆในแบบนี้ (Passive voice)  ได้แก่

 • Punished (Having been punished) by his teacher, Jack tried hard to improve himself.

(ถูกลงโทษโดยครูของเขา  แจ๊คพยายามอย่างหนักที่จะปรับปรุงตัวเอง) (แจ๊คถูกลงโทษ)

 • Bitten (Having been bitten) by a snake, the dog died.

(ถูกกัดโดยงู  สุนัขตาย) (สุนัขถูกกัด)

 • Killed (Having been killed) in the battlefield in the war, he was praised by fellow soldiers.

(ถูกฆ่าตายในสนามรบในสงคราม  เขาได้รับการสรรเสริญโดยเพื่อนทหาร) (เขาถูกฆ่าตาย)

 • Asked (Having been asked) by her parents, she came home from abroad to help in the family business.

(ถูกขอร้องโดยพ่อแม่ของเธอ  เธอกลับมาบ้านจากต่างประเทศ  เพื่อช่วยเหลือในธุรกิจของครอบครัว) (เธอถูกขอร้อง)

                                        อย่างไรก็ตาม  ถ้าประธานของประโยค  เป็นผู้ทำกริยาในวลี  กริยานั้นจะต้องเป็น  “Present participle” (Verb + ing)   เช่น

 • Walking along the road, he met his old friend.

(เดินไปตามถนน  เขาพบเพื่อนเก่าของเขา)  (เขาเป็นผู้ทำกริยา “เดิน”)

 • Seeing her teacher, Jane went to greet him.

(เห็นครูของเธอ  เจนเข้าไปทักทายเขา)  (เจนเป็นผู้ทำกริยา “เห็น”)

 • Looking out of the window, we could see beautiful scenery.

(มองออกไปนอกหน้าต่าง  เราสามารถเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม)  (เราเป็นผู้ทำกริยา  “มอง”)

 • Hoping to be there in time, Kim started early in the morning.

(หวังว่าจะไปที่นั่นให้ทันเวลา  คิมเริ่มออกเดินทางแต่เช้าตรู่)  (คิมเป็นผู้ทำกริยา “หวัง”)

 

13. Whenever he has any money, he _____________________________ it with his brother.

(เมื่อใดก็ตามที่เขามีเงิน  เขา ____________________________ มันกับน้องชายของเขา)

(a) shares    (แบ่งปัน)

(b) shared

(c) sharing

(d) has shared

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เนื่องจากประโยคนี้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน  จึงต้องใช้กริยาในประโยคใหญ่  (Shares)  ให้สอดคล้องกับกริยาในประโยคย่อย  (Has)  กล่าวคือ  อยู่ในรูป  “Present simple tense”  (Verb 1)   ด้วยกันทั้งคู่

 

14. Your composition is too short.  Write _______________________________ page or two.

(เรียงความของคุณสั้นเกินไป  ให้เขียน (เพิ่ม) ____________________ หน้าหรือสองหน้า)

(a) other    (อื่นๆ)  (ใช้เป็นคำคุณศัพท์ขยายหน้าคำนาม)

(b) another    (อีกหนึ่ง)  (ใช้ขยายนามนับได้  เอกพจน์)

(c) others    (อื่นๆ)  (หลายๆคนหรือหลายๆสิ่ง)

(d) the other    (อื่นๆ)  (ที่เหลือเป็นคนสุดท้าย หรือสิ่งสุดท้าย)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ดูเพิ่มเติมการใช้  “Another, Other, Others, The other”   จากประโยคข้างล่าง

                                        ตัวอย่างที่  

 • As soon as Frank finishes one job, he starts __________________________ one.

(ในทันทีที่แฟรงค์ทำงานหนึ่งเสร็จ  เขาก็จะเริ่มต้น (ทำ)  _______________________ )

(a) others

(b) all other

(c) the others

(d) other

(e) another    (อีกงานหนึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ    (e)   ดูเพิ่มเติมการใช้  “Another, Other, Others, The other, The others”   จากประโยคข้างล่าง

                                        ตัวอย่างที่ 

 • ______________ children are very bold; _______________ seem easily frightened.

(เด็ก ________ กล้าหาญมาก  (แต่) _______ ดูเหมือนว่าตกใจง่าย)   (หรือขี้กลัว ขี้ตกใจ)

(a) Some of __________ other

(b) Some of __________ the others

(c) Some ___________ others    (บางคน ........................ เด็กคนอื่นๆ)

(d) Some ___________ another

ตอบ   -   ข้อ    (c)   “Some”  ใช้คู่กับ  “Others”   ดูเพิ่มเติมการใช้  “Others, Other, Another, The Other, The others”   จากประโยคข้างล่าง

                                        ตัวอย่างที่ 

 • Some children are very bright; __________________________________ are not.

(เด็กๆ บางคนฉลาดมาก  (แต่) _________________________________ มิได้ฉลาดมาก)

(a) the other

(b) the others

(c) others    (เด็กคนอื่นๆ)

(d) another

ตอบ   -   ข้อ   (c)

                                        ตัวอย่างที่ 

 • The ancient Hopewell people of North America probably cultivated corn and ______ crops, but hunting and gathering were still of critical importance in their economy.

(ชาวโฮปเวลล์โบราณในทวีปอเมริกาเหนือ (อินเดียนแดงเผ่าหนึ่ง) อาจจะเพาะปลูกข้าว โพดและพืช _________________ แต่การล่าสัตว์และเก็บของป่าก็ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งในเศรษฐกิจของพวกเขา)

(a) another

(b) the others

(c) other    (อื่นๆ)

(d) other than

ตอบ   -   ข้อ   (c)

                                        ตัวอย่างที่ 

 • I have ______________________________________ wheel in the back of my car.

(ผมมีล้อ _______________________________________________ ในท้ายรถของผม)

(a) other

(b) others

(c) the other

(d) another    (อีกล้อหนึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ    (d)  “Another”  ขยายนามเอกพจน์ นับได้  หมายถึง  “อีกคนหนึ่ง,  ตัวหนึ่ง  หรือสิ่งหนึ่ง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • If you don’t want this pen, take _______________.  There are some left in the box.

(ถ้าคุณไม่ต้องการปากกาด้ามนี้   เอา ____ ไปก็ได้  มีปากกาจำนวนหนึ่งเหลืออยู่ในกล่อง)

(a) the other    (อีกด้ามหนึ่งที่เหลือ  จากทั้งหมด  ๒  ด้าม)

(b) others    (ด้ามอื่นๆ)  (เป็นพหูพจน์)

(c) another    (อีกด้ามหนึ่ง)  (เป็นเอกพจน์)

(d) one another    (ซึ่งกันและกัน)

ตอบ   -   ข้อ   (c)

                                        ตัวอย่างที่ 

 • One of my English teachers is American, __________________________ is British.

(ครูภาษาอังกฤษคนหนึ่งของผมเป็นชาวอเมริกัน _________________ เป็นชาวอังกฤษ)

(a) any

(b) other

(c) another    (อีกคนหนึ่ง)

(d) others    (คนอื่นๆ)

ตอบ   -   ข้อ   (c)  เนื่องจาก   “Another”  (อีกหนึ่ง)   ที่ไม่ชี้เฉพาะ + Noun   นับได้เอกพจน์  (ประโยคนี้แสดงว่า  “ผม”  มีครูภาษาอังกฤษหลายคน  คือ ไม่ต่ำกว่า  ๓  คน  ถ้ามีเพียง  ๓  คน  และต้องการจะกล่าวถึงคนที่  ๓  จะต้องใช้  “The other”  เนื่องจากหมายถึง   “คนสุดท้ายที่เหลือ”  ในบรรดา  ๓  คน)   ตัวอย่างการใช้  “Another”  เช่น

 • We need another week to complete our project.

(เราต้องการอีก  ๑  สัปดาห์  เพื่อทำโครงการให้เสร็จสิ้น)

 • She got another cat from her neighbor.

(เธอได้แมวอีก  ๑  ตัว  จากเพื่อนบ้าน)

 • He bought another car.

(เขาซื้อรถอีก  ๑  คัน)

                                         อย่างไรก็ตาม  สามารถใช้   “Another + Noun  (พหูพจน์)  ได้  ถ้าคำนามนั้น  มีคำแสดงจำนวนนับขยาย  =   “อีก...............................”

 • They need another twenty people for the job.

(พวกเขาต้องการอีก  ๒๐  คน  สำหรับงานนั้น)

 • We will stay here for another ten days.

(เราจะพักที่นี่อีก  ๑๐  วัน)

 • The project will take another two years.

(โครงการจะใช้เวลาอีก  ๒  ปี)

                                        นอกจากนั้น  “Another”  มักใช้คู่กับ  “One”  ความหมายรวมกัน  =  “(ไม่) ..............ใดก็............... หนึ่ง”   เช่น

 • We tried to solve the problem by one way or another.

(เราพยายามแก้ปัญหา  ไม่โดยวิธีใดก็วิธีหนึ่ง)

 • Almost everyone has a headache at one time or another.

(เกือบทุกคน (เป็นไข้) ปวดศีรษะ  ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง)

                                         สำหรับการใช้   “One”  (คนหนึ่ง, ตัวหนึ่ง, สิ่งหนึ่ง)  และ  “The other”  (อีกหนึ่ง  ในจำนวนสอง  หรือที่ชี้เฉพาะ)   ดูจากประโยคข้างล่าง

                                    ตัวอย่างที่ 

 • The two really important things in life are a good bed and a fine pair of shoes.  When you’re not in one, you’re in ________________.  (Norwegian proverb)

(สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง  ๒  อย่างในชีวิต  คือ  เตียงนอนที่ดีๆ ตัวหนึ่ง  และรองเท้าดีๆ คู่หนึ่ง  ทั้งนี้  เมื่อคุณไม่อยู่ในสิ่งหนึ่ง  คุณก็จะอยู่ใน _______________ (ในบรร ดาของ  ๒  สิ่ง คือ เตียง และ รองเท้า)  (สุภาษิตนอร์เว)

(ความหมาย คือ  เตียงนอนดีๆ คือ ที่สำหรับพักผ่อนหลังจากการทำงานหาเลี้ยงชีพ  ส่วนรองเท้า คือ สิ่งที่คนเราจะต้องสวมใส่เวลาออกไปทำงานนอกบ้าน  เพราะฉะนั้น  ของ  ๒  สิ่งนี้ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในทัศนะของคนนอร์เว  กล่าวคือ  คนเราถ้าไม่ทำงาน  (โดยใส่รองเท้าออกไปนอกบ้าน)  ก็พักผ่อน  (อยู่บนเตียง)  ชีวิตคน (นอร์เว) จึงวนเวียนอยู่กับของ  ๒  สิ่งนี้  เพราะคนนอร์เวไม่สนใจกับเรื่องสนุกสนาน  เนื่องจากชีวิตต้องต่อสู้กับความหนาวเหน็บตลอดทั้งปี  เพราะประเทศตั้งอยู่ใกล้ขั้วโลก)

(a) the other    (อีกสิ่งหนึ่ง)

(b) the others

(c) others

(d) other

ตอบ   -   ข้อ    (a)   เนื่องจากเราใช้   “The other”  เพื่อชี้เฉพาะ  หรือบอกว่า  “อีกหนึ่งที่เหลือ  จากจำนวน  ๒  สิ่ง  ๒  คน  หรือ  ๒  ตัว”  {เมื่อใช้  “The other”  แบบลอยๆ  ถือเป็นคำสรรพนาม  (Pronoun)   แต่ถ้าใช้ขยายคำนาม  ถือเป็นคำคุณศัพท์   (Adjective)} ดังประโยคข้างล่าง

 • Hold it in your right hand, not the other.  (ใช้แบบ  “Pronoun”)

(ถือมันไว้ในมือขวาของคุณสิ  ไม่ใช่มือซ้าย)  (คนเรามี  ๒  มือ)

 • Tim and Tom had told me that they would come to my party, but only Tim came, the other did not.   (ใช้แบบ  “Pronoun”)

(ทิมและทอมบอกผมว่าจะมางานเลี้ยงของผม  แต่ทิมมาเพียงคนเดียว  อีกคนหนึ่งไม่มา)  (คือทอมไม่มา  -  ทอมคืออีกคนหนึ่งที่เหลือจาก  ๒  คน)

 • One half of the world does not know how the other half lives.   (ใช้แบบ  “Adjective”  ขยายคำนาม “Half”)

{(ผู้คน) ครึ่งหนึ่งของโลกไม่รู้ว่า (ผู้คน) อีกครึ่งหนึ่ง (ของโลก) มีชีวิตอย่างไร} (หมายถึง  คนร่ำรวยในซีกโลกหนึ่ง  ไม่รู้ว่าคนยากจนในอีกซีกโลกหนึ่งมีชีวิตอย่างไร)  (โลกแบ่งออกเป็น  ๒  ซีก คือ ตะวันตกและตะวันออก  ประโยคข้างบนกล่าวถึงซีกโลกที่เหลือ  จากซีกที่ได้กล่าวไปแล้ว)

                                      กล่าวโดยสรุป  -  เมื่อทราบว่ามีของ  ๒  สิ่ง  คน  ๒  คน  สัตว์  ๒  ตัว  ใช้  “One”  คู่กับ  “The other”   ดังประโยคข้างล่าง

 • There are two boys in this room, one is big and the other is small.

(มีเด็ก  ๒  คนในห้องนี้  คนหนึ่งตัวใหญ่  อีกคนหนึ่ง (ที่เหลือจาก  ๒  คน) ตัวเล็ก)

 • One cooks and the other cleans the house.

(คนหนึ่งปรุงอาหาร  และอีกคนทำความสะอาดบ้าน)  (ในบ้าน มีคนเพียง  ๒  คนเท่านั้น)

 • There are 2 sentences on the page.  One is the answer to the first question and the other is the answer to the second question.

(มี  ๒  ประโยคอยู่ในหน้าหนังสือนั้น  ประโยคหนึ่งเป็นคำตอบของคำถามแรก  และอีกประโยคหนึ่ง (ที่เหลือจาก  ๒  ประโยค) เป็นคำตอบของคำถามที่  ๒)

 • First he stood on one foot, then he stood on the other.

(ในตอนแรก  เขายืนบนขาหนึ่งก่อน  และต่อมา  เขายืนบนขาอีกข้างหนึ่ง)  (คนมี  ๒  ขา)

 • The twins look exactly alike, one can’t be distinguished from the other.

(ฝาแฝดคู่นั้นมีท่าทางเหมือนกันเป๊ะ  ไม่สามารถแยกความแตกต่างของคนหนึ่งจากอีกคนหนึ่งได้)  (แฝด  ๒  มีเพียง  ๒  คนเท่านั้น)

 • There are 2 seats left, I don’t want to sit near the door, so I guess I’ll have to take the other one.

(มีที่นั่งเหลืออยู่  ๒  ที่  ผมไม่ต้องการนั่ง (ที่นั่ง) ติดประตู  ดังนั้น  ผมคาดว่าผมจำเป็น ต้องนั่งที่นั่งอีกตัวหนึ่ง)  (ที่เหลืออยู่)

                                     อย่างไรก็ตาม  เราใช้  “The other” กับ  สิ่ง (คน, สัตว์)  ที่เหลือเพียงสิ่งเดียว (เอกพจน์)  สุดท้าย   จากของจำนวนมากเท่าใดก็ได้   (ไม่จำเป็นต้องจากของเพียง  ๒  สิ่ง)   เช่น

 • Of these books, two are about space travel, how about the other?

(ในบรรดาหนังสือเหล่านี้    ๒ เล่มเกี่ยวกับการเดินทางในอวกาศ  แล้วอีกเล่ม  (ที่เหลือเล่มสุดท้าย) เกี่ยวกับอะไร)  (หนังสือมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด  ๓  เล่ม)

 • There are 10 cars in the showroom.  Two are black; three are red; four are white and the other is bronze.

(มีรถ  ๑๐  คันในโชว์รูม  ๒  คันมีสีดำ  ๓  คันสีแดง  ๔  คันสีขาว  ส่วนคันที่เหลือสุดท้าย  สีบรอนซ์)  (มีรถทั้งหมด  ๑๐  คัน  บอกสีไปแล้ว  ๙  คัน  คันสุดท้ายสีบรอนซ์)

                                       สำหรับ  “The others”  ใช้บอกจำนวนที่เหลือสุดท้าย   (เป็นพหูพจน์  คือ  ตั้งแต่  ๒  คน  ๒ สิ่ง  หรือ  ๒ ตัว  ขึ้นไป)  จากจำนวนทั้งหมด  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีจำนวน  ๓  หรือมากกว่า  (ต้องรู้จำนวนรวมที่แน่นอน  ว่ามีทั้งหมดเท่าใด)   เช่น  

 • Here are 4 boxes, but I can carry only 2  -  please bring the others.

(นี่คือกล่อง  ๔  ใบ  แต่ผมแบกได้เพียง  ๒  ใบนะ  คุณกรุณาแบบอีก  ๒  ใบที่เหลือด้วย)

 • There are 7 mangoes on the table; you can take 3 and I’ll take the others.

(มีมะม่วง  ๗  ลูกบนโต๊ะ  คุณเอาไป  ๓  ลูกก็ได้  ส่วนผมจะเอาที่เหลือไป)  (คืออีก  ๔  ลูกที่เหลือ)

 

15. This test is for students __________________________ native language is not English.

(การทดสอบนี้สำหรับนักเรียน ____________ ภาษาที่ใช้พูดตั้งแต่เกิดมิใช่ภาษาอังกฤษ)

(a) that

(b) whose    (ผู้ซึ่ง ............(ภาษาที่ใช้พูดตั้งแต่เกิด)............. ของตน)  (มิใช่ภาษา........)

(c) which

(d) of whom

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากแสดงความเป็นเจ้าของ  (นักเรียน.......ผู้ซึ่งภาษา............ของตน.............)  สำหรับการใช้  “Of whom, Of which”  ดูจากประโยคข้างล่าง

 • She had three sons, all of whom became doctors.

(เธอมีลูกชาย  ๓  คน  ผู้ซึ่งทั้งหมด (ทุกคน) เป็นหมอ)

 • The house of which the roof is red is Cindy’s.

(= The house the roof of which is red is Cindy’s)

(บ้านซึ่งหลังคามีสีแดงเป็นของซินดี้)

 • He has 3 cars, all of which are white.

(เขามีรถ  ๓  คัน  ซึ่งทุกคันมีสีขาว)

 • She has 2 mobile phones, both of which are very expensive.

(เธอมีโทรศัพท์มือถือ  ๒  เครื่อง  ซึ่งทั้งคู่ราคาแพงมาก)

 

16. I can never understand him, and he can never understand me __________________.

(ผมไม่สามารถเข้าใจเขาได้  และเขาก็ไม่สามารถเข้าใจผมได้ ____________________ )

(a) too    (ด้วย, เช่นกัน)  (ใช้พูดคล้อยตามในประโยคบอกเล่า)

(b) as well    (ด้วย, เช่นกัน)  (ใช้พูดคล้อยตามในประโยคบอกเล่า)

(c) neither    (ไม่เช่นเดียวกัน)

(d) either    (เช่นกัน)  (ใช้พูดคล้อยตามในประโยคปฏิเสธ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  เนื่องจากข้อความ  “Can never understand”  แสดงความเป็นปฏิเสธ  ดูเพิ่มเติมการใช้คำจากประโยคข้างล่าง

 • She can’t swim, and her sister can’t either.

(= She can’t swim, and neither can her sister.)

(เธอว่ายน้ำไม่เป็น  และน้องสาวของเธอก็ไม่เป็นเช่นกัน)

 • My friends don’t like Italian food, and I don’t either.

(=My friends don’t like Italian food, and neither do I.)

(เพื่อนของผมไม่ชอบอาหารอิตาเลียน  และผมก็ไม่ชอบเช่นกัน)

 • Mr. Thomson speaks German well, and his daughter does too.

(มิสเตอร์ทอมสันพูดภาษาเยอรมันเก่ง  และลูกสาวของเขาก็เช่นเดียวกัน)

 • I will go fishing next week.  My friends will too.

(ผมจะไปตกปลาสัปดาห์หน้า  เพื่อนของผมก็จะไปฯเช่นกัน)

 • He needs to develop his reading further, and his writing as well.

(เขาจำเป็นต้องพัฒนาการอ่านต่อไป  และการเขียนด้วยเช่นกัน)

 • It obviously brought him a great deal of fame, and money as well.

(มันนำชื่อเสียงมาให้เขามากมายอย่างเห็นได้ชัด  และเงินด้วยเช่นกัน)

 • Now he stretched out the other leg as well.

(ในตอนนี้เขายื่นขาอีกข้างหนึ่งออกไปด้วยเช่นกัน)  (หลังจากที่ยื่นออกไปแล้วข้างหนึ่งก่อนหน้านี้)

 • You’ve already been late for breakfast, and if you don’t eat fast, you’ll be late for school as well.

(เธอล่าช้าแล้วนะสำหรับอาหารเช้า  และถ้าเธอไม่รีบกิน  เธอก็จะไปโรงเรียนสายด้วยเช่นกัน)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

17. What __________ fine day and what __________ wonderful weather for our picnic!

(มันช่างเป็นวันที่ (แดด) ดี __________ อะไรเช่นนี้  และอากาศก็ช่างวิเศษ  ___________ สำหรับการไปปิกนิกของเรา)

(a) the ___________ the

(b) a ___________ a

(c) a ___________ no word   

(d) the __________ a

ตอบ   -   ข้อ    (c)   ใช้  “What a fine day”  เนื่องจาก  “Day”  เป็นนามนับได้  เอกพจน์   แต่ใช้  “What wonderful weather”  เนื่องจาก  “Weather”  เป็นคำนามนับไม่ได้  (เป็นเอกพจน์เสมอ)

 

18. We had been studying until very late one night, and then the light _________________.

(เราได้กำลังอ่านหนังสือ (อยู่ก่อนแล้ว) จนกระทั่งดึกมากในคืนวันหนึ่ง  และต่อมาไฟฟ้า ______)

(a) went down    (ลดลง  เช่น ราคาสินค้า)

(b) went up    (เพิ่มขึ้น  ราคาสินค้า)

(c) went out    (ดับ, ออกไปข้างนอก)

(d) went back    (กลับไป, ขึ้นถึงขีดสุดและกำลังลดถอย, แก่เต็มที่และกำลังจะตาย)

 

19. Please write __________________ ink when you fill ___________________ the form.

(โปรดเขียน _____________ หมึก  เมื่อคุณกรอก (ข้อความ) ____________ แบบฟอร์ม)

(a) with ___________ on

(b) in ___________ with

(c) with ___________ off

(d) in ___________ out    (ด้วย .......................... ใน)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ทั้งนี้  อาจใช้  “Fill in the form”  (กรอกข้อความในแบบฟอร์ม)  ก็ได้

 

20. Neither you nor your sister ______________________________________ my new car.

(ทั้งคุณและน้องสาวยังไม่ _______________________________ รถยนต์คันใหม่ของผม)

(a) is seen

(b) are seen

(c) has seen    (ได้ (เคย) เห็น)

(d) have seen 

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ประธาน  ๒  ตัว  เชื่อมด้วย  “Or,  Either………….or,  Neither…….…nor,  Not only……....but also”  ใช้กริยาตามประธานตัวหลัง  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • Neither you nor Jack _________________________________________ seriously.

(ไม่ทั้งคุณและแจ๊ค _________ อย่างจริงจัง)  (คือ  ทั้งคุณและแจ๊คมิได้ศึกษาอย่างจริงจัง)

(a) study

(b) studies    (ศึกษา)

(c) be studying

(d) be studied

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ประธาน  ๒  ตัว  เชื่อมด้วย  “Or, Either…….or, Neither……nor, Not only……..but also”  ใช้กริยาตามประธานตัวหลัง 

                                        ตัวอย่างที่ 

 • Neither I nor my sister _______________________________ going to the dance.

(ไม่ทั้งผมและน้องสาว ______________ ไปเต้นรำ)  (คือ ทั้งผมและน้องสาวไม่ไปเต้นรำ)

(a) is

(b) am

(c) are

(d) aren’t

ตอบ   –   ข้อ   (a)   เนื่องจาก ประธานประโยค  ๒  ตัว เชื่อมด้วย “Or, Either… …..or, Neither…….nor, Not only……..but also   ให้ใช้กริยาตามประธานตัวหลัง  เช่น

 • You or I am to blame for the error.

(ไม่คุณก็ผมที่ควรถูกตำหนิสำหรับความผิดพลาด)  (ใช้กริยาตามประธานตัวหลัง คือ  “I”)

 • When I came in, neither the radio nor the television was on.

(เมื่อผมเข้ามา  ทั้งวิทยุและทีวีมิได้เปิดอยู่)  (ใช้กริยาตามประธานตัวหลัง คือ “the television”)

 • Neither you nor I was glad.

(ทั้งคุณและผมไม่ดีใจ)  (ใช้กริยาตามประธานตัวหลัง คือ “I”)

 • Although we have been living in Thailand for 5 years, neither my husband nor I speak Thai fluently.

(แม้ว่าเราได้อยู่เมืองไทยมา ๕ ปีแล้ว  ทั้งสามีและฉันพูดไทยไม่คล่อง)  (ใช้กริยาตาม “I”)

 • Either excessive social obligations or just plain laziness has kept him from his work.

(ภาระทางสังคมที่มากเกินไป  หรือ เพียงแค่ความเกียจคร้านธรรมดา (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ที่ทำให้เขาไม่ทำงาน)  (ใช้กริยาตาม “plain laziness”)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้