หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 91)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Going to the Movies

 

          I must have fallen asleep when I was working.  Consequently, it took           1          to realize that the telephone            2         .  When I answered it, my friend said, “Don’t you remember that we         3         to the movies tonight?  I’ve          4         here for half an hour.  If you don’t come soon, we’ll miss        5       .”  I suddenly remember that she           6         some free tickets for           7          performance for a new film.  If I          8         so much work to do, I          9          her out to dinner before          10         to the movies.  I said, “        11         the time I get there, the film         12       .  Let’s go out to dinner instead.”  “You are a nuisance,” she said.  “I have to use the tickets.  Anyway, I’ve already had dinner, thank you!

 

1. (a) a long time    (เวลานาน)

    (b) sometimes    (บางครั้ง, บางคราว, บางโอกาส, บางที)

    (c) for some time    (ชั่วเวลาหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง)

    (d) from time to time    (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส)

2. (a) rang   

    (b) rings   

    (c) was rung    (ถูกทำให้ดัง)

    (d) was ringing    (กำลังดัง)  (ใช้โครงสร้าง  “Active voice”  ในรูป  “Past continuous tense”)  (ใช้คู่กับ “Past tense” (Took) ใน “Main clause”)

3. (a) be going   

    (b) have gone   

    (c) had gone   

    (d) are to go    (มีกำหนดที่จะไป, ต้องไป)  (“Verb to be + To + Verb 1”  =  “มีกำหนดที่จะ............., ต้อง...............”)  (เป็นเหตุการณ์ในอนาคต)

4. (a) waited    (รอ, คอย, รอคอย, รับใช้, ปรนนิบัติ)  (ใช้โครงสร้าง  “Present perfect tense” (Subject + Have (Has) + Verb 3)  เนื่องจากผู้ที่โทรฯ มาได้รอผู้เขียนอยู่ที่โรงหนังเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแล้ว  หรืออาจใช้  “I have been waiting”  ก็ได้)

    (b) am waiting    (กำลังรอ)

    (c) had waited   

    (d) have been waiting    (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากในบทความมี  “Have”  อยู่แล้ว)

5. (a) movie    (หนัง, ภาพยนตร์)

    (b) the film    (หนัง, ภาพยนตร์)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากต้องใช้  “The”  เพื่อแสดงการเน้นว่าเป็นหนังเรื่องที่ตั้งใจจะไปดู)

    (c) the performance    (การแสดง, รอบของหนัง)

    (d) our time    (เวลาของเรา)

6. (a) was given    (ได้รับมอบ)

    (b) gave her    (ให้เธอ)

    (c) has given    (ได้มอบให้)

    (d) had been given    (ได้รับมอบ)  (ใช้โครงสร้าง  “Past perfect tense” (Subject + Had + Verb 3)  ในรูป  “Passive voice” (Subject + Had + Been + Verb 3)  เพื่อแสดงว่าได้รับมอบตั๋วฟรี (ในอดีต) ก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่ง  คือ  "จำได้"  “Remembered”)

7. (a) the   

    (b) some   

    (c) such a   

    (d) the first    (รอบแรก, รอบปฐมทัศน์)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากเป็นหนังฉายรอบแรก  ซึ่งผู้หญิงในบทความนี้ได้ตั๋วฟรีมา)

8. (a) have no    (ต้องใช้  “Have not”)

    (b) did not have    (มิได้มี)  (ใช้โครงสร้าง  “If clause” แบบที่ ๒  คือ  “If + Subject + Verb 2”  ส่วนใน  “Main clause”  ใช้รูป “Subject + Would (Should) + Verb 1”  เนื่องจากเป็นการสมมติที่ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน (Unreal present)  คือ  “ถ้าผมไม่มีงานมาก (ในปัจจุบัน) ผมจะพาเธอไปกินข้าวนอกบ้านก่อนไปดูหนัง”  แต่ในความเป็นจริง  คือ  “ผมมีงานมาก  เลยไม่ได้พาเธอไปกินข้าวนอกบ้าน”)   

    (c) had not had   

    (d) have not had      

9. (a) took    

    (b) should take    (จะพา)  (ดูคำอธิบายในข้อ ๘)

    (c) will take  

    (d) would have taken  

10. (a) go   

      (b) going    (ไป{หลัง  “Preposition” (Before)  ใช้รูป  “Gerund” (Verb + ing)}

      (c) went

      (d) to go

11. (a) By    (“By the time”  =  “เมื่อ”)

      (b) At

      (c) After    (หลังจาก)  {ตามด้วยคำนาม, วลี หรือประโยค (Subject + Verb)}

      (d) During    (ในระหว่าง)  (ตามด้วยคำนาม หรือวลี)

12. (a) started    (เริ่มต้น)  (เป็นอดีต)

      (b) had started    (ได้เริ่มต้น)  (เป็นอดีต  โดยเหตุการณ์นี้เกิดก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่ง)

      (c) will start    (จะเริ่มต้น)  (เป็นอนาคต)

      (d) will have started    (คงจะได้เริ่มต้น (ฉาย) ไปแล้ว)  (ใช้โครงสร้าง “Present future perfect tense” (Subject + Will + Have + Verb 3)  เพื่อบอกว่าเหตุการณ์หนึ่งคงจะได้เกิดขึ้นแล้ว  เมื่อมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น  ในที่นี้คือ  “หนังคงจะได้เริ่มฉายไปแล้ว  เมื่อผมไปถึงโรงหนัง”  โดยที่ขณะนี้ผมยังอยู่ที่บ้าน)

 

(คำแปล)                                                             ไปดูภาพยนตร์

 

            ผมคงจะได้นอนหลับไป (fallen asleep) ในขณะที่ผมกำลังทำงาน  ดังนั้น (Consequently)  มันใช้         ๑       ที่จะตระหนัก (realize) ว่า  โทรศัพท์          ๒        (ตอนที่รู้สึกตัว  โทรศัพท์กำลังดังอยู่),  เมื่อผมรับสาย (answered it)  เพื่อนของผมพูดว่า  “คุณจำไม่ได้หรือว่าเรา          ๓         ดูหนังคืนนี้  ชั้นได้                ๔        (คุณ) อยู่ที่นี่ (โรงหนัง) เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแล้ว  ถ้าคุณไม่มา (ที่โรงหนัง) โดยเร็ว  เราจะพลาด (miss) (การดู)          ๕       ”  ผมในทันใดนั้น (suddenly) จำได้ว่าเธอ (ผู้ที่โทรฯ มา)        ๖        ตั๋วหนังฟรีสำหรับการแสดง (การฉายหนัง)          ๗        สำหรับหนังเรื่องใหม่,  ถ้าผม          ๘       งานมากมายที่จะต้องทำ (ในช่วงก่อนที่เธอโทรฯ มา)  ผม         ๙       เธอออกไปกินอาหารค่ำนอกบ้านก่อน        ๑๐       ดูหนัง,  ผมเลยพูด (กับเธอ) ว่า  “        ๑๑       ผมไปถึงที่นั่น (โรงหนัง)  หนัง        ๑๒       (เป็นการคาดการณ์ในอนาคต  ว่าเมื่อไปถึงโรงหนัง  หนังคงเริ่มฉายไปแล้ว  เนื่องจากไปสาย  เพราะเผลอหลับไป)  เราออกไปกินอาหารค่ำแทน (instead) ดีไหม”  เธอพูด (ตอบ) ว่า  “คุณเป็นสิ่งที่ทำให้รำคาญ (สิ่งที่รบกวน, คนกวนประสาท) (nuisance)  ชั้นจำเป็นต้องใช้ (have to use) ตั๋ว (ให้ดูฟรีเฉพาะหนังฉายรอบแรก  คือคืนนี้),  อย่างไรก็ตาม (Anyway) ชั้นกินอาหารค่ำแล้ว,  ขอบคุณค่ะ"  (สุดท้ายแล้ว  ผู้หญิงคนนี้ก็ดูหนังคนเดียว  เพราะเธอรออยู่ที่โรงหนังก่อนแล้ว  ส่วนเพื่อนชายของเธอยังคงอยู่ที่บ้าน)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป