หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 86)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

How Are You, Friends?

 

22 Phetchaburi Road

Bangkok  10200

 

August 24, 2019

 

Dear Diana,

 

Do you remember me?  My nickname is Meo.  We met last year at the summer camp in Pattaya, and you gave me your address          1         I could write to you          2         my English.

 

          3         I’ve been a bit lazy and this is the first time          4        to write to you.           5        , I’ve been quite busy at school because this is my pre-university year, and I have been studying hard for the Entrance Exam.

 

         6        Do you hope to go to university next year?  What do you plan to study?  I remember your telling me that your ambition was to be a doctor.  Do you still want to follow that career, or have you changed your mind?

 

          7         for this summer?  Are you going to summer school again?           8       , perhaps we could meet up.  I would like that very much.  I          9         write to me with all your news.

 

My         10       to you and your family.

 

Yours truly,

     Meo

 

1. (a) for    (สำหรับ, เพื่อ)

    (b) so    (เพื่อที่ว่า, ดังนั้น)

    (c) if    (ถ้า)

    (d) as    (เพราะว่า, ในขณะที่, เมื่อ)

2. (a) practicing

    (b) for practice

    (c) to practice    (เพื่อฝึกหัด)  (ใช้ “To + Verb 1”  เพื่อแสดงวัตถุประสงค์ว่าให้ที่อยู่เพื่ออะไร)

    (d) practiced

3. (a) I’m surprised    (ชั้นประหลาดใจ)

    (b) To say    (ขอบอกว่า)

    (c) To admit    (ขอยอมรับว่า)

    (d) I’m afraid    (ชั้นเกรงว่า)

4. (a) I’ve just had    (ชั้นเพิ่งจะจำเป็นต้อง)

    (b) I think I ought    (ชั้นคิดว่าชั้นควร)

    (c) I’ve been meaning    (ชั้นกำลังตั้งใจ-มีเจตนา)

    (d) I’ve had a chance    (ชั้นได้มีโอกาส)  {หลังข้อความ  “This is the first (second) time” (นี่เป็นครั้งแรก – ครั้งที่สอง) ตามด้วยโครงสร้าง  “Present perfect tense”  (Subject + Have (Has) + Verb 3)}

5. (a) Probably    (บางที)

    (b) Actually    (ตามความเป็นจริง)

    (c) Intentionally    (โดยเจตนา, อย่างตั้งใจ)

    (d) Exactly    (อย่างแน่นอน, อย่างแม่นยำ, อย่างแน่ชัด)

6. (a) How do you do?    (เธอสบายดีหรือ)

    (b) How are things with you?    (เธอเป็นอย่างไรบ้าง)  (ใช้พูดในแบบที่สนิทสนมกัน)

    (c) What’s the matter with you?    (เกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือ)

    (d) What are you like?    (คุณเหมือนหรือคล้ายกับอะไร)

7. (a) When were your plans    (แผนของเธอคือเมื่อใด)

    (b) Why do you plan    (ทำไมเธอจึงวางแผน)

    (c) How will you plan    (เธอจะวางแผนอย่างไร)

    (d) What are your plans    (เธอมีแผนอะไร)  (แปลตรงๆ คือ “แผนของเธอคืออะไร”)

8. (a) If so    (ถ้าเป็นเช่นนั้น)  (หมายถึง  ถ้าเธอเข้าโรงเรียนภาคฤดูร้อน)

    (b) Since then    (ตั้งแต่บัดนั้น)

    (c) Just once    (เพียงครั้งเดียว)

    (d) As such    (เช่นว่า, ดังว่า)

9. (a) hope you will    (หวังว่าเธอจะ)

    (b) wish you to    (ปรารถนาให้เธอ)

    (c) want that you    (ต้องการว่าเธอ)

    (d) suggest you should    (แนะนำว่าเธอควร)

10. (a) congratulations    (ขอแสดงความยินดี, การแสดงความยินดี, การอวยพร)

      (b) best wishes    (ความปรารถนาดี)

      (c) good luck    (โชคดี)

      (d) warm happiness    (ความสุขอย่างล้นเหลือ)

 

(คำแปล)                                                              สบายดีหรือเพื่อน

 

เรียน  คุณไดอานา,

 

เธอจำชั้นได้ไหม  ชื่อเล่น (nickname) ของชั้นคือ “เหมียว”  เราพบกันเมื่อปีที่แล้วที่ค่ายพักแรมฤดูร้อน (summer camp) ในพัทยา  และเธอให้ที่อยู่ (address) ของเธอแก่ชั้น         ๑        ชั้นจะได้สามารถเขียนจดหมาย (write) ถึงเธอ          ๒         ภาษาอังกฤษของชั้น    

 

           ๓         ชั้นขี้เกียจนิดหน่อย (a bit lazy)  และนี่เป็นครั้งแรกที่          ๔         ที่จะเขียนถึงเธอ,                      ๕     ชั้นมีงานยุ่งมาก (quite busy) ที่โรงเรียน  เพราะว่านี้เป็นปีก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (pre-university) ของชั้น  และชั้นได้กำลังศึกษาอย่างหนักเพื่อการสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย (Entrance Exam)

 

                    เธอหวังที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยปีหน้าหรือเปล่า,  เธอวางแผนที่จะเรียนอะไร  ชั้นจำได้ที่เธอบอกชั้น (your telling me) ว่าความทะเยอทะยาน (ambition) ของเธอคือเป็นแพทย์  เธอยังคงต้องการดำเนินอาชีพนั้นต่อไป (follow that career)  หรือว่าเธอได้เปลี่ยนใจเสียแล้ว  

 

          ๗        สำหรับฤดูร้อนนี้,  เธอจะเข้าโรงเรียนภาคฤดูร้อน (summer school) อีกหรือไม่ (เหมือนปีที่แล้ว),           ๘       ,  บางทีเราจะสามารถพบกันได้ (meet up)  ชั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นมากทีเดียว (I would like that very much.)  ชั้น          ๙        เขียนจดหมายเล่าให้ชั้นฟังเกี่ยวกับข่าวคราวทั้งหมดของเธอ (write to me with all your news)

 

ชั้นขอส่ง           ๑๐        ของชั้นมายังเธอและครอบครัวของเธอ

 

ขอแสดงความนับถือ

         เหมียว

    

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป