หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 84)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่                                                 

 

                                                                           Business Letter   

 

                                                                                               Lax Trading Co., Ltd.

                                                                                                    12 Sathorn Road, Bangkok 10120

                                                                                                     Thailand

                                                                             August  23,  2019

Mr. Yoshida Tanaka

Marketing Manager

Tanaka Corporation 5-89 Chome-Ku

Tokyo, Japan

 

Dear Mr. Tanaka :

 

We thank you for your letter         1         August 8.  It arrived at a very good moment, since we have been considering extending our export field to          2         Japan in the near future.  It is our          3         to enclose two catalogs and a complete price list.           4         one catalog, you will be          5        to see that we can offer a wide selection of wool carpets         6        small bed-side sizes to bigger sizes for use in conference rooms.  You can choose from          7         eighty designs of different qualities and prices.  In the second catalog, you can find our ceramic goods which might also be        8       for the Japanese market.  We look forward to hearing from you, and we will be very pleased to give you any      9        information you wish.

                                                                                                                         10       

                                                                                                          Somsak  Vichaikul

                                                                                                                         11        

 

1. (a) on

    (b) of    (ฉบับ)  (“Your letter of August 8”  =  “จดหมายฉบับวันที่ ๘ สิงหาคมของคุณ”)

    (c) from

    (d) in

2. (a) include    (ครอบคลุมถึง, รวมถึง, ประกอบด้วย, รวมอยู่, ใส่ไว้ใน, นับรวมเข้า)

    (b) add    (เพิ่ม, เติม, เสริม, บวก)

    (c) increase    (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

    (d) adopt    (รับเอามาใช้, รับมาเลี้ยงเป็นลูก)

3. (a) pride    (ความภูมิใจ, ทิฐิ, ความโอหัง, ความหยิ่ง, ความลำพองใจ, ความทะนง, สิ่งที่น่าภูมิใจ, ความดีเด่น, ฝูงสิงโต)

    (b) happiness    (ความสุข)

    (c) pleasure    (ความยินดี, ความสุข, ความพอใจ, ความถูกใจ, ความสบาย, ความปรารถนา, ความต้องการ)

    (d) honor    (เกียรติยศ, ชื่อเสียง, ศักดิ์ศรี, เกียรติศักดิ์, ความเคารพ, ความนับถือ, การกระทำเพื่อเป็นการให้เกียรติ, ผู้นำชื่อเสียงมาสู่สถาบัน, ยศศักดิ์, เหรียญตรา)

4. (a) From    (จาก)

    (b) With    (ด้วย, พร้อมกับ)

    (c) Among    (ในบรรดา)

    (d) For    (สำหรับ, เพื่อ)

5. (a) allowed    (อนุญาต)

    (b) praised    (ยกย่อง, สรรเสริญ)

    (c) decided    (ตัดสินใจ)

    (d) interested    (สนใจ)

6. (a) beginning at    (เริ่มต้นที่)

    (b) ranging from    (เรียงลำดับจาก, นับจาก, นับตั้งแต่)

    (c) covering on    (ครอบคลุม)

    (d) starting for    (เริ่มต้นสำหรับ)

7. (a) between    (ระหว่าง)

    (b) within    (ภายใน)

    (c) over than    (รูปนี้ไม่มีใช้  ต้องใช้  “Over”  หรือ  “More than”  (มากกว่า) คำใดคำหนึ่ง)

    (d) more than    (มากกว่า)

8. (a) expanding    (ขยาย, แผ่, เพิ่ม, ทำให้กว้างออก, คลี่ออก, ยืดออก, บาน, ขยายความ)

    (b) suitable    (เหมาะสม, เหมาะ, สมควร, คู่ควรกับ)

    (c) comparable    (สามารถเปรียบเทียบได้, เทียบได้กับ)

    (d) demanding    (เรียกร้อง, ต้องการ, ถาม, ขอทราบ)

9. (a) better    (ดีกว่า, ดีขึ้น)

    (b) more    (มากกว่า, มากขึ้น)

    (c) adding    (เพิ่ม, เติม, เสริม, บวก)

    (d) further    (เพิ่มเติม, มากขึ้น, ไกลกว่า, ขยายออกไปอีก)

10. (a) Yours Sincerely,    (ต้องใช้  “Yours sincerely,”  =  “ขอแสดงความนับถือ”)

      (b) Sincerely yours,    (ขอแสดงความนับถือ)

      (c) Your sincerely,

      (d) sincerely Your,

11. (a) Manager of Selling

      (b) Sales Manager    (ผู้จัดการขาย)

      (c) Selling Manager

      (d) Manager in Sales

 

(คำแปล)                                                                 จดหมายธุรกิจ

 

เรียน  คุณทานากะ :

 

เราขอขอบคุณจดหมาย          ๑        วันที่ ๘ สิงหาคม ของคุณ,  จดหมายของคุณมาถึงในเวลาที่เหมาะสม (good moment) อย่างมาก  เนื่องจากเรากำลังพิจารณาขยาย (considering extending) เขตการส่งออก (export field) ของเราเพื่อให้          ๒         ประเทศญี่ปุ่นในอนาคตอันใกล้,  มันเป็น           ๓         ของเราที่แนบมาด้วย (enclose) แคตตาลอก ฉบับ  และรายการราคาที่ครบถ้วน (complete price list) รายการ          ๔        แคตตาลอกฉบับหนึ่ง  คุณจะ (ได้รับการหรือความ)         ๕        ที่ได้เห็นว่าเราสามารถเสนอ (offer) สิ่งที่เลือกเฟ้นมาแล้วอย่างกว้างขวาง (wide selection) ของพรมขนสัตว์ (wool carpets)         ๖        ขนาดเล็กแบบวางข้างเตียงนอน (small bed-side sizes)  ไปจนถึงขนาดซึ่งใหญ่ขึ้น (bigger sizes) สำหรับใช้ในห้องประชุม (for use in conference rooms)  โดยคุณสามารถเลือก (choose) จาก       ๗      ๘๐ แบบ (designs)  ซึ่งมีคุณภาพและราคาแตกต่างกันไป (different qualities and prices)  ส่วนในแคตตาลอกฉบับที่   คุณสามารถพบกับสินค้าเครื่องเคลือบเซรามิก (ceramic goods) ของเรา  ซึ่งอาจจะ          ๘         กับตลาดญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน,  เรารอคอยที่จะได้รับข่าวสารจากคุณ (look forward to hearing from you) (รอคำตอบจากคุณ)  และเราจะยินดีเป็นอย่างมากที่จะให้ข้อมูล          ๙        ใดๆ ที่คุณต้องการ  แก่คุณ

                                                                                                                          ๑๐        

                                                                                                              สมศักดิ์  วิชัยกุล

                                                                                                                         ๑๑        

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป