หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 83)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Food

 

          Food is any substance eaten that provides body energy or material for the growth and repair of the body or helps to         1        health.  All living things must          2         food at short intervals of time.  Without food all living things die.

          Human beings eat many animals, plants, and animal and plant products.  Every person must eat many          3         foods, because no one food provides all the chemicals a human body needs.  Human beings eat mammals, birds, fish, seafood, vegetables, nuts, fruits,          4         , fungi, eggs, milk and milk products, and many          5         things.  Exactly what a human being eats          6         on what is available as food, what his parents and companions eat and have eaten, what skills he has to          7         food, and other           8         .

 

1. (a) impel    (กระตุ้น, ผลักดัน, โน้มน้าว)

    (b) repeal    (ยกเลิก, ถอน, ลบล้าง, เลิกล้ม)

    (c) revise    (ปรับปรุง, แก้ไข)

    (d) maintain    (บำรุง, ผดุงไว้, ธำรงไว้, รักษาไว้, ค้ำ, เกื้อกูล, อนุรักษ์, ดำเนินต่อไป, ยืนยัน)

2. (a) purchase    (ซื้อ)

    (b) taste    (ชิม, มีรสชาติ)

    (c) consume    (บริโภค, กิน, ผลาญ, ใช้อย่างฟุ่มเฟือย, ครอบงำ, สูญสลาย, สิ้นเปลือง, สูญสิ้น)

    (d) swallow    (กลืน, กลืนกิน)

3. (a) delicious    (อร่อย, โอชะ, มีรสกลมกล่อม, ดีเยี่ยม, เพลิดเพลิน, สุขใจ)

    (b) useful    (มีประโยชน์)

    (c) nutritious    (บำรุงกำลัง, ซึ่งบำรุงเลี้ยง, ซึ่งให้อาหาร)

    (d) different    (หลากหลาย, ต่างๆ กัน, แตกต่างกัน, ผิดกัน, ไม่เหมือนกัน)

4. (a) taro    (เผือก)  (อยู่ในประเภทผัก)

    (b) pumpkins    (ฟักทอง)  (อยู่ในประเภทผลไม้)

    (c) grains    (เมล็ดข้าว, พืชประเภทข้าว, เมล็ดพืชที่ใช้เป็นอาหาร, เมล็ดเล็กๆ, ลายเนื้อในงา ไม้ หิน, ภาวะการตกผลึก)

    (d) shrimps    (กุ้ง)  (อยู่ในประเภทอาหารทะเล)

5. (a) another    (อีกคนหนึ่ง, อีกสิ่งหนึ่ง, อีกตัวหนึ่ง)  (ใช้ขยายหน้าคำนามนับได้  เอกพจน์)

    (b) other    (อื่นๆ)  (เป็นคุณศัพท์ขยายคำนาม  คือ  “Things”)

    (c) various    (ต่างๆ กัน, หลากหลาย, ต่างชนิด, ต่างประเภท, หลายลักษณะ, มากมาย)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากความหมายเหมือนกับ  “Many”)

    (d) some    (ไม่มีการใช้รูป  “Many some things”)

6. (a) depends    (ขึ้นอยู่กับ, อยู่ที่, สุดแล้วแต่, พึ่งพา, อาศัย, แขวนหรือห้อยอยู่)

    (b) keeps    (“Keep on”  =  “ดำเนินต่อไป”)

    (c) lives    (“Live on”  =  “ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการกิน................”)

    (d) subsists    (“Subsist on”  =  “ยังชีพด้วย........, ประทังชีพด้วย.........”)

7. (a) produce    (ผลิต)

    (b) discover    (ค้นพบ)

    (c) distribute    (แจกจ่าย, จำหน่าย, กระจาย)

    (d) procure    (จัดหา, หามา, หามาให้, ล่อลวง, จัดหาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี, แนะนำหญิงโสเภณี, นำมาซึ่ง, ก่อให้เกิด)

8. (a) incentives    (สิ่งจูงใจ, สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, เครื่องส่งเสริม)

    (b) remunerations    (ค่าตอบแทน, การตอบแทน, การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การชดเชย)

    (c) factors    (ปัจจัย, ตัวประกอบ, เหตุ, กรณี, ตัวคูณ, ตัวหาร, ตัวแทนบริษัท)

    (d) surroundings    (สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม)

 

(คำแปล)                                                                      อาหาร

 

           อาหารคือสาร (สสาร) ) ใดๆ (any substance) ที่ถูกกิน  ซึ่งให้ (provides) พลังงานของร่างกาย (body energy) หรือวัตถุ (ส่วนประกอบ) (material) สำหรับการเติบโต (growth) และการซ่อมแซม (repair) ร่างกาย (body) หรือ (ซึ่ง) ช่วย          ๑         สุขภาพ (health)  โดยสิ่งมีชีวิต (living things) ทุกชนิดจะต้อง          ๒        อาหารทุกช่วงสั้นๆ (at short intervals) ของเวลา (คือ  กินเป็นระยะ เช่น เช้า, กลางวัน, เย็น)  ถ้าปราศจากอาหาร  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะตาย

            มนุษย์ (Human beings) กินสัตว์, พืช, และผลิตภัณฑ์จากสัตว์และพืช (animal and plant products) จำนวนมากมาย,  คน (person) ทุกคนจะต้องกินอาหาร          ๓         จำนวนมาก  เพราะว่าไม่มีอาหาร (เพียง) ชนิดเดียวใด (no one food) ที่ให้สารเคมี (chemicals) (ครบ) ทุกชนิดที่ร่างกายมนุษย์ (human body) ต้องการ (needs)  ทั้งนี้  มนุษย์กินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (mammals), นก, ปลา, อาหารทะเล, ผัก, ผลไม้เปลือกแข็ง (nuts), ผลไม้,          ๔       , เห็ด (รา) (fungi), ไข่, นม และผลิตภัณฑ์จากนม (milk products), และสิ่ง          ๕        อีกมากมาย,  แน่นอนทีเดียว (Exactly) สิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งกิน (what a human being eats)          ๖        สิ่งที่สามารถหาได้เป็นอาหาร (what is available as food),  สิ่งที่พ่อแม่และเพื่อน (companions) ของเขากินและได้กินไปแล้ว (have eaten),  ทักษะ (skills) อะไรที่เขามี (he has) เพื่อที่จะ          ๗        อาหาร,  และ          ๘         อื่นๆ  (ความหมายคือ  มนุษย์จะกินอะไรขึ้นอยู่กับปัจจัย ประการที่กล่าวมา  รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ด้วย)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป