หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 79)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Vegetarianism

 

           Vegetarians have several reasons        1       their beliefs.  Health is an important reason.  Vegetarians believe that animals raised for meat are          2         to diseases, and eating the meat of                    3         animals can make men ill.  They also claim that vegetables,          4         grains, and fruits contain all the          5         that the body needs to stay          6        .  Vegetarians say that meat is expensive, and that it is more          7         to use land for growing plants than for          8         animals.  Some persons are vegetarians           9         religious beliefs or personal          10         codes.  They believe it is wrong to kill any animal for food.

 

1. (a) of

    (b) in

    (c) with

    (d) for    (สำหรับ)

2. (a) attacked    (จู่โจม, โจมตี, ทำร้าย, ข่มขืน, พยายามข่มขืน)

    (b) inferior    (ด้อยกว่า, ต่ำกว่ามาตรฐาน, ชั้นต่ำ, ชั้นเลว, แย่, รอง)

    (c) subject    (มีแนวโน้มที่จะเป็น, โน้มเอียง, โน้มน้าว, อยู่ภายใต้การควบคุมของ, อยู่ในสังกัด, อยู่ในความควบคุม, จำเป็น, จำต้อง)  (ในที่นี้เป็นคำคุณศัพท์)

    (d) likely    (อาจเป็นไปได้, มีแนวโน้ม)

3. (a) disease    (โรค, การเจ็บไข้ได้ป่วย)  (เป็นคำนาม)

    (b) diseases   

    (c) diseasing   

    (d) diseased    (เป็นโรค, ป่วย, ไม่สบาย)  (เป็นคำคุณศัพท์)

4. (a) herb    (สมุนไพร)

    (b) palm    (ต้นปาล์ม)

    (c) cereal    (ธัญพืช, พืชจำพวกข้าว, เมล็ดข้าว)

    (d) vegetation    (พืช, พืชทั้งหลายในบริเวณหนึ่ง, ชีวิตพืชในบริเวณหนึ่ง, การเจริญเติบโตของพืช)

5. (a) portions    (ส่วน, ส่วนหนึ่ง, ส่วนแบ่ง, กอง, ส่วนของมรดก, สินเดิมของหญิง, )

    (b) elements    (ธาตุ, สารอาหาร, ส่วนประกอบสำคัญ, ปัจจัยสำคัญ, หน่วย, สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ, รากฐาน, พื้นฐาน)

    (c) recipes    (ตำรับ, ตำรับยา, ตำรากับข้าว, ใบสั่งแพทย์, วิธีปรุงอาหารหรือปรุงยา, เคล็ดลับ, วิธีการ)

    (d) factors    (ปัจจัย, ตัวประกอบ, เหตุ, กรณี, ตัวคูณ, ตัวหาร, ตัวแทนบริษัท)

6. (a) healthy    (มีสุขภาพดี, แข็งแรง, สมบูรณ์, เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย)  (เป็นคำคุณศัพท์)

    (b) be healthy

    (c) health    (สุขภาพ, ความแข็งแรง, กำลังวังชา, ความสุขสบาย, การอวยพรให้สุขสบาย)  (เป็นคำนาม)

    (d) on health

7. (a) economic    (เกี่ยวกับเศรษฐกิจ, ทางด้านเศรษฐกิจ)

    (b) economics    (วิชาเศรษฐศาสตร์)

    (c) economical    (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่)

    (d) economy    (เศรษฐกิจ, การประหยัด)

8. (a) raise   

    (b) to raise

    (c) the raising of

    (d) raising    (เลี้ยง (สัตว์, เด็ก), เพาะปลูก (พืช), ยก, ยกขึ้น, ชูขึ้น, ทำให้สูงขึ้น, ยกระดับ, สร้าง, สนับสนุน, ส่งเสริม, เลื่อนขั้น, ระดมพล, ปลุก, ยั่วยุ)

9. (a) despite    (ทั้งๆ ที่)

    (b) instead of    (แทนที่, แทนที่จะ)

    (c) in addition to    (นอกจาก, นอกเหนือจาก)

    (d) because of    (เพราะว่า, เนื่องมาจาก)

10. (a) mental    (เกี่ยวกับจิต, เกี่ยวกับจิตใจ, ซึ่งกระทำโดยจิต, สำหรับคนไข้โรคจิต)

      (b) emotional    (มีอารมณ์, ซึ่งสะเทือนอารมณ์, ซึ่งเร้าอารมณ์, เกี่ยวกับความรู้สึก, ทางด้านอารมณ์)

      (c) moral    (ทางศีลธรรม, เกี่ยวกับศีลธรรม-จรรยา, เกี่ยวกับหลักความประพฤติ, เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ, เกี่ยวกับจิตใจ)

      (d) traditional    (ดั้งเดิม, เกี่ยวกับจารีตประเพณี, สืบทอดตามประเพณี)

 

(คำแปล)                                                                  ลัทธิมังสวิรัติ

 

             นักมังสวิรัติ (Vegetarians) มีเหตุผลหลายประการ          ๑         ความเชื่อ (ความศรัทธา) (beliefs) ของตน,  สุขภาพเป็นเหตุผลที่สำคัญอย่างหนึ่ง  โดยนักมังสวิรัติเชื่อว่าสัตว์ต่างๆ ซึ่งถูกเลี้ยง (raised) เพื่อเนื้อ           ๒         โรค (diseases)  และการกินเนื้อของสัตว์ซึ่ง          ๓         สามารถทำให้มนุษย์ (men) เจ็บป่วย  พวกเขายังอ้าง (claim) ด้วยว่าผัก, เมล็ด (grains)         ๔       , และผลไม้มี (contain)           ๕         ทุกชนิดซึ่งร่างกายต้องการ (needs)  เพื่อให้ (ร่างกาย) ยังคง           ๖          (และ) นักมังสวิรัติกล่าวว่าเนื้อมีราคาแพง  และ (กล่าว) ว่ามัน          ๗        ที่ใช้ที่ดิน (land) สำหรับการปลูกพืชมากกว่าสำหรับการ           ๘         สัตว์   ทั้งนี้  บุคคลบางคนเป็นนักมังสวิรัติ           ๙         ความเชื่อทางศาสนา (religious beliefs)  หรือกฎเกณฑ์ (หลักเกณฑ์) (codes)           ๑๐         ส่วนตัว  พวกเขาเชื่อว่ามันเป็นสิ่งผิดที่จะฆ่าสัตว์ใดๆ เพื่อเป็นอาหาร

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป