หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 76)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

My Father’s Hobby

 

          One day, after I had         1        my father sitting alone under a tree in the garden with a book in his hands, I walked towards him.  It seemed to me that he was very          2         reading.  I did not        3        a word but sat beside him and looked at the page he was reading.  He then told me that he       4       reading since he was young and he          5        most of his childhood reading.  He did not like to go out as most of his friends did.  He          6        happy staying alone reading.  He was         7         in a number of subjects.  He          8         from a university with a science degree and became a science          9         in a public school.

          After we         10        for a while, my father then jumped up and said he was afraid that he had to go then and he would see me that night at dinner.  He asked me         11        I was able to bring that book to his room.  He would like to read the book again later that day.  I asked him        12       he was going.  He told me that he would like to         13        some books which had been recently published.  He would give them to his friends as a         14        on Christmas day.  They        15       to read rather than go out and have fun with friends.

 

1. (a) heard    (ได้ยิน)

    (b) known    (รู้, ทราบ, เข้าใจ)

    (c) remembered    (จดจำ, จำได้)

    (d) seen    (เห็น)

2. (a) enjoy    (สนุก, เพลิดเพลิน)  (ต้องใช้  “Was + Verb + ing”  - Was + enjoying)

    (b) worth    (คุ้มค่าแก่, ควรค่าแก่)  (“Worth + Verb + ing” เช่น  Worth reading =  คุ้มค่าแก่การอ่าน, Worth watching = ควรค่าแก่การชม)

    (c) busy    (ยุ่ง, วุ่น, มีธุระยุ่ง, มีงานมาก, ไม่ว่าง, ใช้การอยู่ตลอดเวลา, ซับซ้อน)  (“Busy + Verb + ing”  =  มีธุระยุ่งอยู่กับการ.................)

    (d) pleased    (ยินดี, พอใจ, ปลื้มปิติ)  (ต้องใช้  “Pleased to read”)

3. (a) talk    (สนทนา, พูดคุย)

    (b) give    (ให้)

    (c) have    (มี)

    (d) say    (พูด)

4. (a) avoided    (หลีกเลี่ยง)  (“Avoid + Verb + ing”)

    (b) suggested    (แนะนำ)  (“Suggest + Verb + ing”)

    (c) enjoyed    (สนุก)  (“Enjoy + Verb + ing”)

    (d) considered    (พิจารณา)  (“Consider + Verb + ing”)

5. (a) took    (ใช้เวลา, พาไป)  (“Take + Time + To + Verb 1”  เช่น  “He took two hours to finish his work.”  =  “เขาใช้เวลา ๒ ชั่วโมงในการทำงานจนเสร็จ”)

    (b) spent    (ใช้เวลา)  (“Spend + Time + Verb + ing”)

    (c) used    (ใช้)  (“Use”  ใช้กับเครื่องมือ, อุปกรณ์, คน  เช่น  ค้อน, มีด, ไม้, รถยนต์ ฯลฯ)

    (d) found    (พบ, หา, เจอ, ค้นพบ, สอบค้น, พบความลับ, ลงความเห็น, ตัดสินใจ)

6. (a) felt    (รู้สึก, คลำ)

    (b) seemed    (ดูเหมือนว่า)

    (c) appeared    (ดูเหมือนว่า, ปรากฏ, ปรากฏขึ้น)

    (d) looked    (มีอาการ, มีท่าทาง, มีลักษณะ)

7. (a) qualified     (มีคุณสมบัติ, มีคุณวุฒิ) 

    (b) interested    (มีความสนใจ)

    (c) proficient     (ชำนาญหรือคล่องแคล่ว)

    (d) successful     (ประสบความสำเร็จ)

    (e) weak    (อ่อน)  (“He was weak in English.”  =  “เขาอ่อนภาษาอังกฤษ”)

8. (a) came    (มาจาก)

    (b) recovered    (ฟื้นจากไข้, หายจากประสบการณ์เลวร้าย)

    (c) graduated    (เรียนจบ, สำเร็จการศึกษา)

    (d) suffered    (ป่วยเป็น……. หรือ เดือดร้อนเพราะ)

9. (a) researcher    (นักวิจัย)

    (b) explorer    (นักสำรวจ)

    (c) teacher    (ครู)

    (d) graduate    (ผู้สำเร็จการศึกษา, บัณทิต)

10. (a) slept    (นอนหลับ)

      (b) read    (อ่าน)

      (c) played    (เล่น)

      (d) talked    (คุยกัน)

11. (a) that    (ว่า)

      (b) when    (เมื่อใด)

      (c) how    (อย่างไร)

      (d) whether    (หรือไม่)

12. (a) why    (ทำไม)

      (b) whether    (หรือไม่)

      (c) where    (ที่ไหน)

      (d) when    (เมื่อใด)

13. (a) buy    (ซื้อ)

      (b) read    (อ่าน)

      (c) write    (เขียน)

      (d) find    (พบ, หา, เจอ, ค้นพบ, สอบค้น, พบความลับ, ลงความเห็น, ตัดสินใจ)

14. (a) souvenir    (ของที่ระลึก, ของที่เป็นอนุสรณ์, ความทรงจำ, ที่ระลึก)

      (b) gift    (ของขวัญ)

      (c) remembrance    (ความทรงจำ, ความคิดถึง, การจำ, การรำลึก, ความรำลึก, เครื่องรำลึก, ช่วงเวลาแห่งความทรงจำ)

      (d) memorial    (สิ่งเตือนความจำ, ที่ระลึก, อนุสรณ์, เครื่องระลึกถึง, จดหมายเหตุ, ข้อแถลงความจริงที่ใช้เป็นมูลแห่งการอุทธรณ์หรือฎีกา)

15. (a) liked    (ชอบ, อยาก)  (ใช้กับ “More than” เช่น “I like A more than B.”  =  “ผมชอบ “เอ” มากกว่า “บี””)

      (b) hoped    (หวัง, คาดหวัง)

      (c) preferred    (ชอบ, ชอบมากกว่า)  (เลือกข้อนี้เนื่องจาก “Prefer”  ใช้กับ  “Rather than”)

      (d) expected    (คาดหวัง, มุ่งหวัง)

 

(คำแปล)                                                         งานอดิเรกของพ่อ

 

          วันหนึ่ง  หลังจากผมได้          ๑          พ่อของผมนั่งอยู่ตามลำพังใต้ต้นไม้ในสวน  โดยมีหนังสืออยู่ในมือของท่านด้วย  ผมก็เดินเข้าไปหาท่าน  มันดูเหมือนว่าท่านกำลัง                   มากกับการอ่าน  ผมมิได้          ๓        อะไรสักคำ  แต่นั่งอยู่ข้างๆ พ่อและมองไปที่หน้าหนังสือ (page) ที่ท่านกำลังอ่าน  พ่อบอกผมว่าท่าน          ๔          กับการอ่านหนังสือตั้งแต่ท่านเป็นเด็ก  และท่าน          ๕        ส่วนใหญ่ในวัยเด็กในการอ่าน  ท่านไม่ชอบออกไปนอกบ้านเหมือนที่เพื่อนส่วนใหญ่ของท่านทำกัน  ท่าน          ๖        มีความสุขที่จะอยู่ตามลำพังและอ่านหนังสือ  ท่าน          ๗         ในเรื่อง (วิชา) (subjects) ต่างๆ มากมาย  ท่าน       ๘       จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งพร้อมกับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์  (science degree)  และเป็น     ๙       (สอน) วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล (public school) แห่งหนึ่ง           

          หลังจากเรา (ผมกับพ่อ)         ๑๐       ได้ครู่หนึ่ง  พ่อก็กระโดดลุกขึ้น (jumped up)  และกล่าวว่า  ท่านเกรง (afraid) ว่าท่านจำต้องไปแล้วในตอนนั้น  และท่านจะพบผม (อีกครั้ง) ในคืนวันนั้นเมื่อเวลาอาหารค่ำ  ท่านถามผมว่าผมจะสามารถนำหนังสือ (ที่ท่านอ่าน) เล่มนั้นไปไว้ที่ห้องของท่าน       ๑๑        ท่านอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้อีกครั้งในเวลาต่อมาของวันนั้น,  ผมถามท่านว่าท่านกำลังจะไป       ๑๒        ท่านบอกผมว่าท่านอยากจะ          ๑๓        หนังสือซึ่งเพิ่งพิมพ์ออกมาเมื่อเร็วๆ นี้ (recently published)  ท่านจะเอาหนังสือเหล่านี้ไปให้เพื่อนของท่านเป็น          ๑๔         ในวันคริสมาสต์  เพื่อนๆ เหล่านี้        ๑๕        อ่านหนังสือมากกว่า (rather than) จะออกไปข้างนอกและสนุก (fun) กับเพื่อนๆ

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป