หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 73)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Negative Impacts of Modern Industry

 

             Modern industry has          1         damage to our natural environment in many ways.  The air and water are          2        with pollutants.  One         3        of this is acid rain, which has caused      4      damage to vegetation in many areas.  When large amounts of vegetation die off, the environment                       5         stability.  If there are no          6         to hold the soil, it starts to erode.  This          7         to myriad problems,           8         water pollution and habitat loss.  Defenders of wildlife work hard to                     9         further damage to natural areas.

 

1. (a) disintegrated    (แยกจากกัน, สลายตัว)

    (b) pursued    (ติดตาม)

    (c) overcome    (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

    (d) caused    (ก่อให้เกิด, เป็นสาเหตุของ)

2. (a) full    (“Full of”  =  “เต็มไปด้วย”)

    (b) supplied    (จัดหาให้)

    (c) filled    (“Filled with”  =  “เต็มไปด้วย”)

    (d) familiar    (คุ้นเคย) 

3. (a) influence    (อิทธิพล)

    (b) priority    (ลำดับความสำคัญ)

    (c) attraction    (เสน่ห์, แรงดึงดูด, ความยั่วยวนใจ, สิ่งยั่วยวนใจ)

    (d) result    (ผลลัพธ์, ผลที่ตาม, ผล, คำตอบ, มติ)

4. (a) slight    (เล็กน้อย, เบา, เบาบาง, บอบบาง, อรชร, สะโอดสะอง, ไม่แข็งแรง, อ่อนแอ)

    (b) indistinct    (ไม่ชัดเจน, สลัว, คลุมเครือ)

    (c) extensive    (กว้างขวาง, กว้าง, มาก, ครอบคลุม, ถ้วนทั่ว, แพร่หลาย, ซึ่งเพาะปลูกห่างๆ กัน)

    (d) initial    (ในตอนแรก-ตอนเริ่มต้น)

5. (a) encounters    (เผชิญหน้า, พบ, ประสบ, ปะทะ, พบโดยบังเอิญ)

    (b) loses    (สูญเสีย, ทำหาย, พ่ายแพ้, ขาดทุน)

    (c) proliferates    (แพร่หลาย, เพิ่มมากขึ้น)

    (d) comprehends    (เข้าใจ)

6. (a) animals    (สัตว์)

    (b) farmers    (ชาวนา)

    (c) plants    (พืช, ต้นไม้)

    (d) instruments    (อุปกรณ์, เครื่องมือ)

7. (a) applies    (ประยุกต์ใช้, ใช้, สมัครงาน)

    (b) conforms    (ทำตาม, ทำให้เข้ากับ, เหมือน, ลงรอย, ทำให้เหมือนกับ, ปรับเข้ากับ, ทำให้สอดคล้องกับ)

    (c) equals    (เท่ากัน, เสมอกับ, พอกับ, ทำให้เท่ากับ, ทำให้เสมอภาค, จัดแบ่งให้เท่ากัน)

    (d) leads    (นำ, นำไปสู่, พา, ทำให้เกิดขึ้น, ล่อให้เกิดขึ้น, จูง, ชักจูง, จูงให้, นำหน้า, พูดนำ, เป็นหัวหน้า, เป็นตัวนำ, นำทาง, โจมตี)

8. (a) excluding    (ไม่รวม, ไม่นับ)

    (b) except    (ยกเว้น)

    (c) particularly    (โดยเฉพาะ, เป็นพิเศษ)

    (d) including    (รวมทั้ง. ประกอบด้วย)

9. (a) worsen    (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวร้ายลง)

    (b) protect    (คุ้มครอง, อารักขา, พิทักษ์, รักษา, ป้องกัน, คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศ  โดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า)

    (c) prevent    (ป้องกัน, ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, คาดการณ์, ทำล่วงหน้า)

    (d) resume    (ดำเนินต่อไป)

****หมายเหตุดูความแตกต่างการใช้  Prevent  และ  Protect  จากตัวอย่างข้างล่าง

  • An umbrella protects me from the rain.

(ร่มคุ้มครอง (ปกป้อง) ผมจากฝน)

  • An umbrella prevents the rain from touching me.

(ร่มป้องกัน (ขัดขวาง) ฝนจากการ (หรือ มิให้) สัมผัสตัวผม)

  • The soldiers protect the country from the enemy.

(ทหารคุ้มครอง (ปกป้อง) ประเทศจากข้าศึก)

  • The soldiers prevent the enemy from invading the country.

(ทหารป้องกัน (ขัดขวาง) ศัตรูจากการ (หรือ มิให้) รุกรานประเทศ)

  • The drug protects the patient from getting infected.

(ยาคุ้มครอง (ปกป้อง) ผู้ป่วยจากการติดเชื้อ)

  • The drug prevents the wound from getting infected.

(ยาป้องกัน (ขัดขวาง) บาดแผลจากการ (หรือ มิให้) ติดเชื้อ)

 

(คำแปล)                                    ผลกระทบทางลบของอุตสาหกรรมสมัยใหม่

 

               อุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้           ๑          ความเสียหาย (damage) ต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในหลายๆ ประการ  (โดย) อากาศและน้ำ           ๒          สิ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะ (ของเสีย) (pollutants),                 ๓         อย่างหนึ่งของเรื่องนี้  คือ  ฝนกรด (acid rain)  ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง                        ๔        ต่อพืชชนิดต่างๆ (vegetation) ในหลายพื้นที่  (ทั้งนี้)  เมื่อพืช (vegetation) ในปริมาณมากล้มตายไปทีละชนิด (die off)  สภาพแวดล้อมจะ           ๕          เสถียรภาพ (stability) (และ)  ถ้าไม่มี             ๖        ช่วยยึดดินเอาไว้ (hold the soil)  ดินก็จะเริ่มกัดเซาะ (สึกหรอ) (erode),  โดยสิ่งนี้                          ๗       ไปสู่ปัญหาต่างๆ มากมาย (myriad)          ๘         มลภาวะทางน้ำ (water pollution)  และการสูญเสีย (loss) ถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ (habitat) (ทั้งนี้) ผู้ป้องกัน (ชีวิต) สัตว์ป่า (Defenders of wildlife) ต้องทำงานหนัก เพื่อ          ๙        ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไป (further damage) กับพื้นที่ในธรรมชาติ (natural areas)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป