หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 70)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

A Marvelous Drug

 

             One of the most important         1       during the Second World War was not a weapon       2        against people, but rather a drug used against        3      .  The wartime use of penicillin      4       thousands of lives.  In the First World War, for example, pneumonia was responsible for 18 percent of all the          5         in the United States army.  In the Second World War, the rate          6         down to less than 1 percent.  In addition, penicillin was instrumental in          7        wounds from getting infected and in helping to speed the           8         process of those wounds that did become           9         .

 

1. (a) battles    (การรบ, การประจัญบาน, สงคราม, ยุทธการ, การโต้ความ, การแข่งขัน, ความสำเร็จ, ชัยชนะ)

    (b) sacrifices    (แซ้ค-ระ-ไฟซ)  (การเสียสละ, การพลี, การสังเวย, การบูชายัญ, การบวงสรวง, สิ่งที่เสียสละ, เครื่องบูชายัญ, เครื่องบวงสรวง, เครื่องสังเวย)

    (c) war crimes    (อาชญากรรมสงคราม)

    (d) weapons    (อาวุธ, สรรพาวุธ, อาวุธยุทธภัณฑ์, อาวุธยุทโธปกรณ์, อวัยวะสัตว์หรือแมลงที่สัตว์ใช้เป็นอาวุธ)

2. (a) protested    (คัดค้าน, ประท้วง, ไม่เห็นด้วย)

    (b) protected    (คุ้มครอง, อารักขา, พิทักษ์, รักษา, ป้องกัน, คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศ  โดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า)

    (c) used    (ใช้, ใช้ประโยชน์, ใช้สอย, ประยุกต์, ใช้จ่าย)

    (d) discriminated    (แยกแยะ, แบ่งแยก, เลือกที่รักมักที่ชัง, วินิจฉัย, ตัดสินโดยใช้เหตุผล)

3. (a) patients    (คนไข้, คนป่วย)

    (b) enemies    (ศัตรู)

    (c) soldiers    (ทหาร, ทหารประจำการ, ผู้เชี่ยวชาญการทหาร, มดทหาร, ปลวกทหาร)   

    (d) diseases    (โรค, การเจ็บไข้ได้ป่วย)

4. (a) killed    (ฆ่า, สังหาร, ทำให้ตาย, ทำลาย, ประหาร, ทำให้หยุด)

    (b) improved    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น, ดีขึ้น)

    (c) saved    (ช่วยชีวิต, ช่วย, ช่วยเหลือ, ช่วยประหยัด, ประหยัด, สงวน, รักษา, คงไว้, ป้องกัน, กู้, กอบกู้, ไถ่บาป, ล้างบาป)

    (d) worsened    (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวร้ายลง)

5. (a) soldiers    (ทหาร, ทหารประจำการ, ผู้เชี่ยวชาญการทหาร, มดทหาร, ปลวกทหาร)

    (b) deaths    (การตาย)

    (c) weapons    (อาวุธ, สรรพาวุธ, อาวุธยุทธภัณฑ์, อาวุธยุทโธปกรณ์, อวัยวะสัตว์หรือแมลงที่สัตว์ใช้เป็นอาวุธ)

    (d) losses    (การพ่ายแพ้, การสูญเสีย, การทำหาย, การขาดทุน)

6. (a) went    (“Go down”  =  “ลดลง”)

    (b) slowed    (“Slow down”  =  “ช้าลง”)

    (c) broke    (“Break down”  =  “เสีย (เครื่องจักร, ทีวี, นาฬิกา), แยก (ค่าใช้จ่าย) ออกเป็นรายการย่อยแต่ละส่วน”)

    (d) got    (“Get down”  =  “ลงมา (จากต้นไม้), นำลงมา (จากที่สูง), กลืน (ยา), เขียน จด บันทึก, ทำให้หงุดหงิด, ทำให้ไม่เบิกบาน”)

7. (a) curing    (รักษาให้หาย, บำบัดให้หาย, แก้ให้หาย, เยียวยา, ผ่านกรรมวิธีไม่ให้เน่า (ย่าง, บ่ม, อบ, รม, ผึ่ง), บังเกิดผลในการบำบัดรักษา)

    (b) protecting    (คุ้มครอง, อารักขา, พิทักษ์, รักษา, ป้องกัน, คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศ  โดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า)

    (c) preventing    (ป้องกัน, ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, คาดการณ์, ทำล่วงหน้า)

    (d) treating    (รักษา, เยียวยา, กระทำกับ, ปฏิบัติกับ, จัดการ, พิจารณา, เลี้ยง, ต้อนรับ)

****หมายเหตุดูความแตกต่างการใช้ Prevent และ Protect จากตัวอย่างข้างล่าง

  • An umbrella protects me from the rain.

(ร่มคุ้มครอง (ปกป้อง) ผมจากฝน)

  • An umbrella prevents the rain from touching me.

(ร่มป้องกัน (ขัดขวาง) ฝนจากการ (หรือ มิให้) สัมผัสตัวผม)

  • The soldiers protect the country from the enemy.

(ทหารคุ้มครอง (ปกป้อง) ประเทศจากข้าศึก)

  • The soldiers prevent the enemy from invading the country.

(ทหารป้องกัน (ขัดขวาง) ศัตรูจากการ (หรือ มิให้) รุกรานประเทศ)

  • The drug protects the patient from getting infected.

(ยาคุ้มครอง (ปกป้อง) ผู้ป่วยจากการติดเชื้อ)

  • The drug prevents the wound from getting infected.

(ยาป้องกัน (ขัดขวาง) บาดแผลจากการ (หรือ มิให้) ติดเชื้อ)

8. (a) cleaning    (ทำความสะอาด)

    (b) working    (ทำงาน)

    (c) operating    (ผ่าตัด, ดำเนินงาน, ทำงาน, ปฏิบัติการ, คุมเครื่องจักร, หมุน, ขับ, ทำ, ใช้, ทำให้เคลื่อนที่, ทำให้เกิดขึ้น)

    (d) healing    (รักษา, ทำให้หายจากโรค, ทำให้บริสุทธิ์, ทำให้ปรองดองกัน, ทำให้คืนดีกัน, หาย (จากโรค), หายดี)

9. (a) contaminated    (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

    (b) dirty    (สกปรก)

    (c) infected    (ติดเชื้อ, ติดโรค, เปื้อน, ทำให้ติดเชื้อ, ทำให้ติดโรค, ทำให้เปื้อน)

    (d) purulent    (มีหนอง, เกิดเป็นหนอง, คล้ายหนอง)

 

(คำแปล)                                                             ยาที่น่าพิศวง

              หนึ่งในบรรดา          ๑         สำคัญที่สุดในระหว่างสงครามโลกครั้งที่  มิใช่อาวุธซึ่ง (ถูก)                          ๒        กับผู้คน  แต่กลับเป็นยา (drug) ที่ถูกใช้ต่อต้าน (ต่อสู้กับ)           ๓         เสียมากกว่าการใช้ยาเพนนิซิลลินในระหว่างสงคราม (wartime) ได้        ๔        คนจำนวนหลายพันคน  (ทั้งนี้) ในสงครามโลกครั้งที่ เป็นตัวอย่าง  โรคปอดบวม (pneumonia) เป็นสาเหตุของ (responsible for) ๑๘ เปอร์เซ็นต์ ของ          ๕        ทั้งหมดในกองทัพ (army) สหรัฐฯ  (แต่)  ในสงครามโลกครั้งที่ อัตรา (การตาย)          ๖         ลงเหลือต่ำกว่า เปอร์เซ็นต์   นอกจากนั้น (In addition) ยาเพนนิซิล ลินยังเป็นเครื่องมือ (เป็นเครื่องช่วย) (instrumental) ในการ         ๗        บาดแผล (wounds)  จากการติดเชื้อ (infected)  และ (เป็นเครื่องมือ) ในการช่วยเร่ง (speed) กระบวนการ (process)           ๘         บาดแผลเหล่านั้น  ที่ได้          ๙        แล้วจริงๆ

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป