หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 66)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Self-confidence

 

            Timidity and self-distrust are almost as great           1         as conceit and over-confidence.  There are many people who have real           2         in many fields and they can easily do many things, and yet they never           3          anything, because they are          4          to make their first venture.  They fear and hate to be           5          of what they have done.  And, in this way, many good and useful things are                       6          with their unused talent.  In fact, a reasonable amount of confidence in one’s own power and ability is, of course,           7          for success.

 

1. (a) merits    (ข้อดี, คุณความดี, บุญกุศล, ความดีเลิศ)

    (b) vices    (ความชั่ว, ความชั่วร้าย, ความเลว, ความเลวทราม, ปมด้อย, ข้อเสีย, มลทิน, นิสัยเลว, ความบกพร่องทางกาย)

    (c) reputations    (ชื่อเสียง, กิตติศัพท์, ความโด่งดัง, ความมีหน้ามีตา)

    (d) faults    (ฟอลท)  (ความผิดพลาด, ข้อบกพร่อง, ความคลาดเคลื่อน, ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง, การเสิร์ฟลูกออก, การเสิร์ฟลูกติดเนต)

    (e) shortcomings    (จุดอ่อน, ข้อด้อย, ปมด้อย, ข้อบกพร่อง, ความล้มเหลว)

2. (a) interest    (ความสนใจ, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย)

    (b) preference    (การชอบมากกว่า, สิ่งที่ชอบมากกว่า, บุริมสิทธิ, สิทธิพิเศษ, การใช้สิทธิพิเศษ)

    (c) talent    (พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ)

    (d) incapacity    (การไร้ความสามารถ, การขาดคุณสมบัติ)

3. (a) fail in    (ล้มเหลวใน)

    (b) thrive    (เจริญงอกงาม, เจริญรุ่งเรือง)

    (c) impair    (ทำให้อ่อน, ทำให้เสื่อม)

    (d) accomplish    (ทำได้สำเร็จ, บรรลุผล)

4. (a) eager    (กระตือรือร้น, ร้อนรน, ทะเยอทะยาน, กระหาย, อยากได้)

    (b) excited    (ตื่นเต้น)

    (c) afraid    (กลัว, หวั่นกลัว, เกรง)

    (d) decisive    (แน่วแน่, เด็ดเดี่ยว, มีความสามารถในการตัดสินใจ, ซึ่งมีลักษณะชี้ขาด)

5. (a) renowned    (มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ)

    (b) disappointed    (ผิดหวัง, เสียใจ)

    (c) enthusiastic    (กระตือรือร้น, มีศรัทธาแรงกล้า, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ)

    (d) eccentric    (พิกล, พิลึกกึกกือ, วิตถาร)

6. (a) familiar    (คุ้นเคย) 

    (b) identical    (เหมือนกัน)

    (c) lost    (สูญเสีย)

    (d) annoyed    (ขุ่นเคือง)  (ใช้กับเหตุการณ์, การกระทำ)  (ถ้าขุ่นเคืองคน  ใช้  “At”) 

7. (a) suitable    (เหมาะสม)

    (b) sufficient    (เพียงพอ)

    (c) responsible    (รับผิดชอบ)

    (d) necessary    (เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง, สำคัญ, ไม่มีทางอื่น)

    (e) ready    (เตรียมพร้อม)

 

(คำแปล)                                                     ความเชื่อมั่นในตนเอง

 

                ความขลาดอาย (ขี้ขลาด) (timidity) และความไม่เชื่อมั่นในตนเอง (self-distrust) เป็น                         ๑          ที่สำคัญ (great)  เกือบจะเท่าๆ กับความหยิ่งทะนง (ถือดี) (conceit) และความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป (over-confidence)  มีคนจำนวนมากผู้ซึ่งมี         ๒       อย่างแท้จริงในหลายๆ ด้าน (สาขา) (fields) และสามารถทำอะไรหลายๆ อย่างได้อย่างง่ายดาย  และ  แม้กระนั้นก็ตาม (yet) พวกเขาไม่เคย           ๓          สิ่งใดๆ เลย (ทำสิ่งใดๆ ได้สำเร็จเลย)  เพราะพวกเขา           ๔         ที่จะทำการเสี่ยง (ลงทุนด้านการเงินหรือทรัพย์สิน) (venture) ครั้งแรก,  โดยพวกเขากลัวและเกลียด (hate) ที่จะ                          ๕        ในสิ่งที่พวกเขาได้ทำลงไป  และในแบบนี้เอง  สิ่งต่างๆ ที่ดีและมีประโยชน์ก็ต้อง         ๖        ไปกับพรสวรรค์ที่มิได้ถูกใช้ (unused talent) ของตน,   ตามความเป็นจริง (In fact)  ความเชื่อมั่นในระดับที่มีเหตุผล (reasonable amount) ในสมรรถภาพ (กำลัง) (power) และความสามารถ (ability) ของบุคคล, แน่ละ,          ๗         สำหรับความสำเร็จของเขา (ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบุคคล)

 

Making the best of life

 

            Men who are always grumbling about their          1        , complaining of their          2        , whining over their           3        , and           4          that their life in this world is mean and poor, will never get any              5         out of life, or          6         any success.  Though our life may be mean, if we bravely and honestly try to          7          the best of it, we will (shall)          8        that our life is not so bad as we thought; and we may have our time of happiness and the joys of success.  Everyone can          9         life.  Life is no hard thing that no one can understand.  We all can make our life happy and successful if we                 10         the right attitude towards it. 

 

1. (a) wealth    (ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย, ความมั่งมี, ความอุดมสมบูรณ์, ความมากมาย, ทรัพย์สิน, ทรัพย์สมบัติ, ผลิตผล, โภคทรัพย์)

    (b) prosperity    (ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความสำเร็จ, ความมั่งคั่ง, ความเฟื่องฟู)

    (c) advancement    (ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเลื่อนตำแหน่ง, การก้าวไปข้างหน้า)

    (d) poverty    (ความยากจน, ความขาดแคลน, ความขัดสน, ความไม่เพียงพอ)

2. (a) pleasures    (ความสบาย, ความสุข, ความยินดี, ความพอใจ, ความถูกใจ, ความปรารถนา)

    (b) conveniences    (ความสะดวก, ความเหมาะสม, เครื่องอำนวยความสะดวก, สถานการณ์หรือเวลาที่เหมาะสม, ห้องสุขา)

    (c) difficulties    (ความยากลำบาก, ความยุ่งยาก, อุปสรรค, ความดื้อรั้น, ความขัดสน, สาเหตุของความลำบาก, สาเหตุของความยุ่งยากใจ, ความขัดแย้ง, ปัญหา)

    (d) blisses    (ความสุขอันล้นพ้น, ความสุขบนสวรรค์, สวรรค์, มูลเหตุของความสุขอันยิ่งใหญ่)

3. (a) joys    (ความปิติยินดี, ความปลื้มปิติ, ความสุขสบาย, ความดีอกดีใจ, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ)

    (b) comforts    (ความอบอุ่นใจ, การปลอบโยน, คำปลอบโยน, สิ่งปลอบใจ, ผู้ปลอบใจ, การช่วยเหลือ)

    (c) ecstasy    (ความดีใจอย่างเหลือล้น, ความปิติยินดีอย่างเหลือล้น, ความเคลิบเคลิ้ม, ความปลาบปลื้ม, ปิติสุข)

    (d) troubles    (ความทุกข์, อุปสรรค, ความยุ่งยาก, ความยากลำบาก, การรบกวน, สิ่งรบกวน, ความเจ็บปวด, ความขัดแย้ง, ความไม่สบาย)

4. (a) hoping    (หวัง, คาดหวัง)

    (b) finding    (พบ, หา, สืบหา, ค้น, ค้นพบ, สอบค้น, พบความลับ, ได้รับ, เห็นว่า, ตัดสิน)

    (c) thinking    (คิด)

    (d) beseeching    (อ้อนวอน, ขอร้อง, ขอความกรุณา)

5. (a) accomplishment    (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

    (b) happiness    (ความสุข)

    (c) richness    (ความร่ำรวย)

    (d) progress   (ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การก้าวไปข้างหน้า, การเดินหน้า, การคืบหน้า, การเดินทาง)

6. (a) achieve    (บรรลุผล, ได้รับ)

    (b) obtain    (ได้รับ)  (ไม่ใช้กับ “Success”)

    (c) anticipate    (คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย)

    (d) aspire    (ปรารถนา, ต้องการ, อยากได้, ทะเยอทะยาน)

7. (a) do    (ทำ)

    (b) make    (ทำ (ดำเนิน), ทำขึ้น, สร้างขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, ผลิต, ทำให้เป็น, นำมาซึ่ง, เปลี่ยนให้เป็น, เตรียม, ปรุง, ทำรายได้, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, รวมเป็นเท่ากับ)  (“Make the best of life” =  “ทำ (ดำเนิน) ชีวิตให้ดีที่สุด”)

    (b) expect    (คาดหวัง, คาดหมาย, คาดว่า, หวังว่า, คาดคิด, ปรารถนาให้, เข้าใจว่า, ตั้งครรภ์)

    (c) predict    (ทำนาย, บอกล่วงหน้า, พยากรณ์)  

8. (a) think    (คิด)

    (b) believe    (เชื่อ)

    (c) find    (พบ, หา, สืบหา, ค้น, ค้นพบ, สอบค้น, พบความลับ, ได้รับ, เห็นว่า, ตัดสิน, ลงความเห็น)

    (d) admire    (ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม)

9. (a) encounter    (เผชิญหน้า, พบ, ประสบ, ปะทะ, พบโดยบังเอิญ)

    (b) neglect    (ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่, ละเลย, ทอดทิ้ง)

    (c) suffer    (ได้รับความเดือดร้อน, ได้รับความทุกข์, ประสบ, ได้รับ, ได้ผ่าน, ทน, อดทน)

    (d) enjoy    (สนุก, ได้รับความพอใจจาก, ได้รับความเพลิดเพลินจาก, ได้รับสิทธิ, มีสิทธิ)

10. (a) adapt    (ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง)

      (b) detect    (พบ, ตรวจพบ, พบเห็น, สืบหา, สืบค้น)   

      (c) withstand    (ทน, อดทน, ต่อต้าน, สกัด)

      (d) adopt    (รับเอา, นำมาใช้, เลี้ยงเป็นลูก)

      (e) approach    (เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที, จวน)

 

(คำแปล)                                                          ดำเนินชีวิตให้ดีที่สุด

 

              บุคคลที่กำลังรำพึงรำพัน (grumbling) ถึง          ๑         ของตน,  บ่น  (complaining) ใน                          ๒           ของตน,  คร่ำครวญ (บ่นพึมพำ, พูดเสียงสะอื้น)(whining) ใน           ๓         ของตน  และ              ๔          อยู่เสมอว่า  ชีวิตของพวกเขาในโลกนี้ต่ำต้อยและจนยาก (mean and poor)  จะไม่มีวันได้รับ           ๕         ใดๆ ในชีวิต  หรือ           ๖          ความสำเร็จใดๆ เลย  (ทั้งนี้)  แม้ว่าชีวิตของเราจะต่ำต้อย (mean)  ถ้าเราพยายาม (try) อย่างกล้าหาญ (bravely) และซื่อสัตย์สุจริต (honestly) ที่จะ       ๗        ชีวิตให้ดีที่สุด  เราจะ           ๘         ว่าชีวิตของเรามิได้เลวร้าย (bad) เหมือนที่เราคิด  และเราก็อาจพบเวลาแห่งความสุขและความปิติยินดีแห่งความสำเร็จ (joys of success)  โดยทุกคนสามารถ        ๙       กับชีวิต  (เพราะ)  ชีวิตมิใช่เรื่องยากลำบาก (hard) ที่ไม่มีใครสามารถเข้าใจได้  เราทุกคนสามารถทำให้ชีวิตมีความสุข (happy)  และประสบความสำเร็จ (successful) ได้ ถ้าเรา        ๑๐        ทัศนคติ (attitude) ที่ถูกต้องต่อ (towards) ชีวิต (เข้ามาในชีวิตเรา)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป