หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 6)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Dropping Out

           A personal problem has become a national problem, and it’s getting bigger and bigger.  It’s not drugs, and it’s not drunk drivers.  The problem is            1          .

          About 26 million Americans are functionally illiterate.            2         , they can’t fill out job applications because they can’t read the forms, and they can’t           3           the directions on food packages or understand simple newspaper articles.

          Many illiterates aren’t working on their problem because they’re too            4            about it.  They don’t want their friends or their children to know that they can’t read.

          But some people are doing something about this national problem.  The Coalition of Literacy, a group of eleven literacy organizations that includes Literacy Volunteers of America, Inc., and Laubach Literacy Action, has            5           on the problem and gives help with reading across the country.

          Illiterates are signing up for free           6           in almost every state, but some people think the illiteracy problem will never end.  While           7           are teaching adults to read, children with reading problems are dropping out of school because they can’t            8          their classmates.  And, although it is hard to believe, some high schools give           9          to functional illiterates.  Unfortunately, the children with reading problems today will be illiterate           10          tomorrow.

1. (a) malnutrition    (การขาดแคลนโภชนาการ, ภาวะการขาดแคลนอาหาร)

    (b) malfeasance    (แมล-ฟี้-เซิ่นซ)  (การทุจริตต่อหน้าที่, การละเลยหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ, การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน, ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม  หรือผิดกฎหมายของข้าราชการหรือเจ้าพนักงาน)

    (c) illiteracy    (การไม่รู้หนังสือ, ความไม่สามารถอ่านออกเขียนได้)

    (d) poverty    (ความยากจน)

2. (a) On the contrary    (ตรงกันข้าม)

    (b) In other words    (อีกนัยหนึ่ง, พูดให้ง่ายขึ้นก็คือ)

    (c) Nonetheless    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

    (d) Otherwise    (มิฉะนั้น)

3. (a) take care of    (ดูแล, เอาใจใส่, รับผิดชอบ, จัดการในเรื่อง)

    (b) look for    (ค้นหา, มองหา)

    (c) keep an eye on    (เฝ้ามองอย่างระมัดระวัง, เฝ้าดูและทำอะไรบางอย่างที่จำเป็น)

    (d) figure out    (เข้าใจ)

4. (a) worried    (วิตกกังวล)

    (b) embarrassed    (กระดากอาย, เคอะเขิน, ขวยเขิน, กระอักกระอ่วน, ลำบากใจ, อึดอัดใจ)

    (c) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียดลออ)

    (d) extravagant    (สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย)

5. (a) insisted    (ยืนกราน, ยืนหยัด, เรียกร้อง)

    (b) relied    (ไว้วางใจ, เชื่อใจ, พึ่งพาอาศัย)

    (c) focused    (มุ่งเน้น, เน้นย้ำ, มุ่งความสนใจไปที่)

    (d) kept    (ดำเนินต่อไป)

6. (a) tutoring    (การสอนพิเศษ, การสอนส่วนตัว, การติว)

    (b) housing    (การจัดบ้านพักให้, บ้านพัก, การเคหะ)

    (c) travelling    (การเดินทาง)

    (d) shopping    (การซื้อของ, การจ่ายตลาด)

7. (a) children    (เด็กๆ, ลูกๆ)

    (b) experts    (ผู้เชี่ยวชาญ)

    (c) volunteers    (อาสาสมัคร)

    (d) companions    (เพื่อน, สหาย, มิตร, เพื่อนร่วมงาน, ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้, สิ่งเปรียบเทียบ, คู่มือ)

8. (a) depend on    (พึ่งพาอาศัย, ขึ้นอยู่กับ)

    (b) keep up with    (ตามทัน)  (ในด้านความรู้, ข่าวสารบ้านเมือง, เพื่อนที่กำลังเดิน)

    (c) get rid of    (กำจัด, ทำลายจนสิ้น)

    (d) put up with    (อดทนต่อ, ยอมรับด้วยความอดทน)

9. (a) valuables    (สิ่งของมีค่า)

    (b) necessities    (ของใช้ที่จำเป็น)

    (c) diplomas    (ประกาศนียบัตร, อนุปริญญา, หนังสือสำคัญ, หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา, ใบอนุญาต)

    (d) donations    (การบริจาคเงิน, เงินบริจาค)

10. (a) adults    (ผู้ใหญ่)  (ตอบข้อนี้เนื่องจากเป็นคำคู่ (ตรงข้าม) กับ “เด็กๆ”)

      (b) citizens    (พลเมือง)  (ไม่ตอบข้อนี้เนื่องจาก “Citizens”  ประกอบด้วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่)

      (c) government officials    (ข้าราชการ)

      (d) freshmen    (นักศึกษาปี ๑ ในมหาวิทยาลัย)

 

(คำแปล)                                           การลาออกจากโรงเรียนกลางคัน

          ปัญหาส่วนตัวได้กลายเป็นปัญหาระดับชาติ  และมันกำลังใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ  มันมิใช่ปัญหายาเสพติด  และมิใช่คนขับรถที่เมาแล้วขับ  ปัญหานี้คือ            ๑          

          คนอเมริกันประมาณ ๒๖ ล้านคน  ไม่รู้หนังสือตามหน้าที่  (คือไม่รู้หนังสือเพียงพอสำหรับงานที่ตนทำ)            ๒           พวกเขาไม่สามารถกรอกใบสมัครงานเพราะว่าไม่สามารถอ่านแบบฟอร์ม  และพวกเขาไม่สามารถ             ๓          ความมุ่งหมาย  (วัตถุประสงค์)  ของภาชนะ (ห่อ) บรรจุอาหาร  หรือ  (ไม่สามารถ)  เข้าใจบทความง่ายๆ ในหนังสือพิมพ์

           ผู้ไม่รู้หนังสือจำนวนมากมิได้กำลังนึกถึงและพยายามแก้ปัญหาของตน  เพราะว่าพวกเขา                            ๔           เกินไปเกี่ยวกับมัน  (ทั้งนี้)  พวกเขาไม่ต้องการให้เพื่อนหรือลูกๆ ของตนรู้ว่าพวกเขาอ่านหนังสือไม่ออก

          แต่บางคนกำลังทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับปัญหาระดับชาตินี้  (โดย)  “พันธมิตรเพื่อการรู้หนังสือ”, ซึ่งเป็นกลุ่มของ ๑๑ องค์กรการรู้หนังสือ  ที่รวมไปถึง “บริษัทอาสาสมัครการรู้หนังสือแห่งอเมริกา”  และกลุ่ม  “ปฏิบัติการรู้หนังสือเลาบาช”,  ได้           ๕          ปัญหานี้  และให้ความช่วยเหลือกับการอ่านหนังสือไปทั่วประเทศ

           ผู้ไม่รู้หนังสือกำลังลงทะเบียน  (เข้าร่วม)  สำหรับ            ๖           ฟรีในเกือบจะทุกรัฐ  (ของสหรัฐฯ)  แต่บางคนคิดว่าปัญหาการไม่รู้หนังสือจะไม่มีวันยุติ  (โดย)  ในขณะที่             ๗           กำลังสอนผู้ใหญ่ให้อ่าน,  เด็กๆ ที่มีปัญหาด้านการอ่านก็กำลังลาออกจากโรงเรียนกลางคัน  (ขณะที่ยังเรียนไม่จบ)  เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถ            ๘           เพื่อนร่วมชั้นของตน  และ,  แม้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ,  โรงเรียนมัธยมบางแห่งให้             ๙           แก่ผู้ไม่รู้หนังสือ  (อย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติงานของตน)  (หมายถึงอ่านหนังสือที่ตนเรียนแบบไม่ค่อยจะเข้าใจ),  ช่างโชคไม่ดีเสียจริง,  เด็กๆ ซึ่งมีปัญหาการอ่านในวันนี้  จะเป็น                               ๑๐            ที่ไม่รู้หนังสือในวันหน้า

 

Environmental Pollution

          Pollution spoils our environment in many ways.  The air we breathe,             1          , is constantly polluted by smoke and by             2            such as carbon monoxide in the exhaust fumes of cars and other kinds of motor             3           .

          For wild life,           4         , there are even greater dangers in the pollution of water – of rivers, lakes and seas.  A good illustration of this is the            5            released from tankers at sea.  It kills all kinds of sea animals,             6           birds, whose feathers become           7           with oil so they cannot fly, as well as fish and other forms of           8           life.  Other causes of            9           pollution include power stations, which            10          warm water into rivers.  This kills the fish and plants which live there.  These are only a few examples; there are many more.

1. (a) such as    (เช่น, ดังเช่น)

    (b) on the other hand    (ในทางตรงกันข้าม, มองอีกมุมหรือแง่หนึ่ง, จากความเห็นของอีกข้างหนึ่ง)

    (c) for instance    (เป็นตัวอย่าง, ตัวอย่างเช่น)

    (d) consequently    (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

2. (a) chemicals    (สารเคมี)

    (b) fertilizers    (ปุ๋ย)

    (c) nutrients    (สารอาหารที่มีประโยชน์)

    (d) materials    (วัสดุ, วัตถุ, ส่วนประกอบ, เนื้อหา, เนื้อความ, สาระ, สิ่งทอ)

3. (a) vessels    (ภาชนะ, หม้อ, ถ้วย, จาน, เรือ (ขนาดใหญ่), เส้นโลหิต, ท่อ, หลอด)

    (b) crafts    (เรือ, ยาน, ยานอวกาศ, การช่าง, ฝีมือทางช่าง, อาชีพ, ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, เล่ห์เหลี่ยม)

     (c) motor-bikes    (รถจักรยานยนต์)

    (d) vehicles    (ยวดยาน, ยานพาหนะ, พาหนะ, ล้อเลื่อน, เครื่องมือลำเลียง, สื่อ, สื่อนำ)

4. (a) therefore    (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

    (b) in short    (กล่าวโดยสรุป, พูดอย่างสั้นๆ)

    (c) in contrast    (ตรงกันข้าม, ในทางตรงกันข้าม)

    (d) nonetheless    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

5. (a) garbage    (ขยะ)

    (b) debris    (เด๊-บรี  หรือ  เด๊บ-บรี)  (ซากปรักหักพัง, เศษ, ขยะ, การสะสมของเศษหินดินทราย)

    (c) oil    (น้ำมัน)

    (d) merchandise    (สินค้า)

6. (a) including    (รวมทั้ง, ประกอบด้วย)

    (b) with    (ด้วย, กับ, พร้อมกับ)

    (c) except    (ยกเว้น)

    (d) but    (แต่, อย่างไรก็ตาม)

7. (a) surrounded    (ถูกล้อมรอบ)

    (b) covered    (ถูกปกคลุม)

    (c) slippery    (ลื่น)

    (d) shiny    (เป็นเงางาม, เป็นมันวาว, เปล่งปลั่ง, สุกใส, ส่องสว่าง, เปล่งแสง, ระยิบระยับ)

8. (a) mammal    (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม)

    (b) country    (ชนบท, ประเทศ)

    (c) marine    (ทางทะเล, มีอยู่ในทะเล, เกี่ยวกับทะเล, เกิดจากทะเล, เกี่ยวกับการเดินเรือ)

    (d) plankton    (แพลงตอน, สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ)

9. (a) water    (น้ำ)

    (b) noise    (เสียง)

    (c) air    (อากาศ)

    (d) chemical    (ทางด้านเคมี, เกี่ยวกับเคมี)

10. (a) emit    (ปล่อยออกมา – ใช้กับควัน, เปล่งออกมา, ฉาย, ส่อง, แพร่กระจาย) 

      (b) release    (ปล่อย, ปลดปล่อย, ปลดเปลื้อง, แก้, คลาย, ปลดหนี้, ยกโทษ, จำหน่าย)

      (c) contaminate    (ทำให้เกิดมลภาวะ, ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้สกปรก)

      (d) overflow    (ไหลท่วมท้น)

 

(คำแปล)                                                 มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม

           มลภาวะทำอันตราย (ทำให้เสียหาย) สิ่งแวดล้อมของเราในหลายรูปแบบ  อากาศที่เราหายใจ,                      ๑          , ถูกทำให้สกปรก  (เปรอะเปื้อน, เสียหาย)  อย่างต่อเนื่องโดยควันและโดย            ๒         เช่น  กาซคาร์บอนโมนอคไซด์ในไอจากท่อไอเสียของรถยนต์  และ         ๓         ชนิดอื่นๆ ที่ใช้เครื่องยนต์

          สำหรับสัตว์ป่า,             ๔          , ยิ่งมี  (ได้รับ)  อันตรายมากกว่า  (มนุษย์)  ในมลภาวะทางน้ำ – ไม่ว่าจะเป็นในแม่น้ำ, ทะเลสาบ และทะเล  (โดย) การแสดงให้เห็น  (ด้วยตัวอย่างหรือภาพประกอบ)  อย่างดีของเรื่องนี้  คือ           ๕          ซึ่งถูกปล่อย (รั่ว) จากเรือบรรทุกน้ำมันที่อยู่ในทะเล  มันทำ ลายสัตว์ทะเลทุกชนิด            ๖            นก  ซึ่งปีกของมัน             ๗          ด้วยน้ำมันจนกระทั่งพวกมันไม่สามารถบิน,  เช่นเดียวกับปลาและรูปแบบอื่นๆ ของชีวิต            ๘          , (สำหรับ)  สาเหตุอื่นๆ ของมลภาวะทาง            ๙           รวมถึงสถานี  (ผลิตกระแส) ไฟฟ้า,  ซึ่ง          ๑๐         น้ำอุ่น (ร้อน)  ลงในแม่น้ำ  เหล่านี้เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้น,  ยังมีอีกเยอะแยะ

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป