หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 56)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Humans’ Pets

 

          Animals have been kept as pets by people in all parts of the world for thousands of years.  The most common pets are dogs, cats, parakeets, canaries, and fish.  But many people keep         1        pets, such as raccoons, skunks, alligators, and monkeys.  Mexican children sometimes keep fleas or cockroaches                    2        pets.  Many Japanese children         3        mice and teach them to dance to music.  Australian children sometimes make pets of kangaroos.  Explorers in Antarctica have treated penguins as pets.  The people of India make pets of mongooses.  Cormorants         4        common pets in China. 

          Pets can make interesting, playful companions.  People enjoy teaching them to do         5        and to obey commands.  By         6        for pets, children learn responsibility.  They must see that their pets have food, exercise, and a         7        place to live, so that they will be happy and healthy.  In addition to                     8        companionship, many pets are useful.  Dogs hunt, guard property,          9         cattle and sheep, and lead the blind.  Cats catch mice and rats.  Canaries         10        the air with happy, pleasing songs. 

 

1. (a) marvelous    (น่าประหลาดใจ, น่าพิศวง, ดีเลิศ, ดีเด่น, ยิ่งใหญ่, เหลือเชื่อ, ไม่น่าเป็นไปได้)

    (b) candid    (ตรงไปตรงมา, จริงใจ)

    (c) lucrative    (ทำกำไร, ให้กำไร, มีกำไร)

    (d) unusual    (ผิดธรรมดา, พิเศษ, เป็นข้อยกเว้น)

2. (a) on behalf of    (ในนามของ, เป็นตัวแทนของ)

    (b) for the sake of    (เพื่อประโยชน์ของ, เพื่อเห็นแก่)

    (c) instead of    (แทน, แทนที่จะ)

    (d) as    (เป็น, ในฐานะ)

3. (a) purchase    (ซื้อ)

    (b) torture    (ทรมาน, ทำให้เกิดความเจ็บปวดแก่กายหรือจิตใจ, บิดหรืองอ)

    (c) tame    (ทำให้เป็นสัตว์เลี้ยง, ทำให้เชื่อง, ทำให้อ่อนน้อม, ทำให้คล้อยตาม)

    (d) get rid of    (กำจัด, ทำลาย, ทำให้หมดไป)

4. (a) own    (เป็นเจ้าของ)

    (b) consume    (บริโภค, กิน, ใช้, ผลาญ, ใช้อย่างฟุ่มเฟือย, สูญสลาย, สิ้นเปลือง, สูญสิ้น)

    (c) are    (เป็น, คือ, อยู่)

    (d) loathe    (เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ)

5. (a) work    (“Do work”  =  “ทำงาน”)

    (b) duty    (“Do duty”  =  “ทำหน้าที่”)

    (c) an exercise    (“Do an exercise”  =  “ออกกำลังกาย”)

    (d) tricks    (“Do tricks”  =  “เล่นกล, ใช้เล่ห์เพทุบาย”)

6. (a) asking    (“Asking for”  =  “ร้องขอ, ถามหา”)

    (b) looking    (“Looking for”  =  “ค้นหา, มองหา”)

    (c) caring    (“Caring for”  =  “เลี้ยงดู, ดูแล, เอาใจใส่”)

    (d) yearning    (“Yearning for”  =  “อยากมาก, ต้องการมาก, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, คิดถึงอย่างรักใคร่, ใฝ่ฝัน”)

7. (a) proper    (เหมาะสม, เหมาะ, สมควร, ถูกต้อง, ดี, ถูกกาลเทศะ, ถูกมารยาท)

    (b) spacious    (กว้างขวาง, กว้างใหญ่ไพศาล, มีเนื้อที่มาก)

    (c) luxurious    (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, โอ่อ่า, บำรุงความสุข)

    (d) tranquil    (แทร้ง-ควิล)  (สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, สงบสุข, ราบรื่น, ปราศจากสิ่ง รบกวน)

8. (a) buying    (ซื้อ)

    (b) providing    (ให้, จัดหาให้, เตรียมการ, จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ)

    (c) hampering    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, หยุดยั้ง, ทำให้ชะงัก, สอดแทรก, ตัด)

    (d) disparaging    (ดูถูก, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย)

9. (a) kill    (ฆ่า)

    (b) raise    (เลี้ยง (สัตว์), ปลูก (พืช), เพิ่ม, ยก, ยกขึ้นมาพูด)

    (c) bark    (เห่า)

    (d) herd    (ต้อนสัตว์ให้รวมเป็นกลุ่ม, รวมเป็นฝูง, รวมเป็นกลุ่ม)

10. (a) contaminate    (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้สกปรก, ทำให้เกิดมลภาวะ)

      (b) purify    (ทำให้บริสุทธิ์, ชำระล้าง, ล้างบาป, กลายเป็นบริสุทธิ์)

      (c) mingle    (ผสม, ปนกัน, รวมกัน, ประสาน, เข้าร่วม, ทำให้เข้าร่วม, เกิดขึ้นจากการผสมผสาน)

      (d) fill    (เติมเต็ม, ทำให้เต็ม, บรรจุ, บรรจุเต็ม, เพิ่มให้ครบ, เต็มไปด้วย, อัดเต็ม, อุด (ฟัน), จุก, ถม)

 

(คำแปล)                                                           สัตว์เลี้ยงของมนุษย์

 

          สัตว์ได้ถูกเลี้ยง (kept) เป็น (ในฐานะ) (as) สัตว์เลี้ยงโดยผู้คนในทุกส่วนของโลกมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว, สัตว์เลี้ยงทั่วไป (ธรรมดา, สามัญ) (common) ที่สุด คือ สุนัข, แมว, นกแก้วเล็ก (parakeets), นกคีรีบูน (canaries), และปลา  แต่คนจำนวนมากเลี้ยงสัตว์เลี้ยง          ๑         เช่น แรคคูน, สกั๊ง, จระเข้ (alligator), และลิง  เด็กๆ ชาวเม็กซิกันบางครั้งเลี้ยงหมัด (เห็บ) (fleas) หรือแมลงสาบ (cockroaches)          ๒        สัตว์เลี้ยง,  เด็กๆ ชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก           ๓         หนู (mice) (ทำให้หนูเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเชื่อง)  และสอนมันให้เต้นรำตามจังหวะดนตรี (dance to music)  ส่วนเด็กๆ ชาวออสเตรเลียบางครั้งเอาจิงโจ้มาเป็นสัตว์เลี้ยง (make pets of kangaroos),   นักสำรวจ (Explorers) ในทวีปแอนตาร์คติก (ขั้วโลกใต้) ได้ปฏิบัติต่อ (treated) นกเพนกวินในฐานะสัตว์เลี้ยง,  ชาวอินเดียเอาพังพอน (mongooses) มาเป็นสัตว์เลี้ยง  ส่วนนกกาน้ำ (cormorants)          ๔          สัตว์เลี้ยงทั่ว ไป (สามัญ) ในประเทศจีน

          สัตว์เลี้ยงสามารถเป็นเพื่อน (companions) ที่น่าสนใจและขี้เล่น (playful)  โดยผู้คนสนุกกับการสอนพวกมันให้         ๕        และเชื่อฟังคำสั่ง (obey commands)  ทั้งนี้  โดยการ          ๖         สัตว์เลี้ยง  เด็กๆ ได้เรียนรู้ความรับผิดชอบ,  พวกเขาจะต้องดูแล (ตรวจดู) (see) ว่าสัตว์เลี้ยงของตนมีอาหาร, การออกกำลัง และสถานที่ซึ่ง         ๗       ในการอยู่อาศัย  เพื่อที่ว่าพวกมันจะได้มีความสุขและมีสุขภาพดี (สมบูรณ์) (healthy),  นอกเหนือจาก (การ)           ๘         ความเป็นเพื่อน (มิตรภาพ) (companionship) แล้ว  สัตว์เลี้ยงจำนวนมากยังมีประโยชน์ด้วย  กล่าวคือ  สุนัขช่วยค้นหา (ตามหา, ล่า) (hunt), เฝ้า (ปกป้อง, ดูแล) ทรัพย์สิน (guard property),          ๙       วัวควาย (ฝูงปศุสัตว์(cattle) และแกะ (sheep) (ต้อนวัวควายและแกะให้รวมเป็นฝูง)  และนำทางคนตาบอด (lead the blind),  แมวจับหนู  ส่วนนกคีรีบูน            ๑๐         อากาศ (ทำให้อากาศอบอวลหรือเต็ม) ด้วยเพลงที่ให้ความสุขและน่าเพลิดเพลิน (pleasing)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป