หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 55)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Rabies

 

          We think of a dog as man’s best friend.           1        , sometimes even the friendliest dog can become a creature that brings death with its biteNot because it has changed its character, but because it has become          2         with a terrible disease.

          This disease is          3         “rabies”.  It infects the brain and the spinal cord, and these are both                    4        to life.  The infection is caused by a virus, an organism which is          5         small to be seen with the          6        microscope.

          Now we usually think of this disease in         7        with dogs, and that is because man most often receives the disease from a dog infected with the virus.  But rabies can infect all warm-blooded animals,           8        wolves, foxes, skunks, cows, cats, and         9         bats.  Most of these other creatures, however,          10        pass on the disease to man.

 

1. (a) In addition    (นอกจากนั้น)

    (b) Consequently    (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

    (c) Otherwise    (มิฉะนั้น)

    (d) Nonetheless    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, แม้กระนั้นก็ตาม, แต่)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากประโยคที่อยู่ข้างหน้าและหลังมัน  มีความขัดแย้งกัน  คือ  สุนัขเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์  แต่  สุนัขสามารถนำความตายมาสู่มนุษย์ได้โดยการกัด)

2. (a) attacked    (จู่โจม, โจมตี, ทำร้าย)  (ต้องตามด้วย  “By”)

    (b) ferocious    (ดุร้าย, โหดร้าย, ทารุณ, รุนแรง, สุดขีด)

    (c) exasperated    (โกรธเคืองมาก, รุนแรงมากขึ้น)

    (d) infected    (ทำให้ติดโรค, ทำให้ติดเชื้อ, ทำให้เปื้อน, ทำให้มัวหมอง, มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ)

3. (a) exterminated    (ทำลายสิ้น, กำจัดให้สิ้น, ถอนราก, ขุดรากถอนโคน)

    (b) cured    (รักษาให้หาย, บำบัดให้หาย, แก้ให้หาย, เยียวยา, บังเกิดผลในการบำบัดรักษา)

    (c) called    (เรียก, ให้ชื่อ, มีชื่อ, มีนามว่า, ร้องเรียก, ร้องขอ, เรียกให้ตื่น, โทรศัพท์, ไปเยี่ยม, แวะรับ, เรียกไพ่)

    (d) diagnosed    (วินิจฉัย, ตรวจโรค, วิเคราะห์, ทำการวินิจฉัย, ทำการตรวจโรค)

4. (a) hazardous    (เต็มไปด้วยอันตราย, เสี่ยงอันตราย, เสี่ยงดวง)

    (b) apparent    (เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, ภายนอก, เกี่ยวกับหลักฐานแรกเริ่ม)

    (c) vital    (จำเป็น, สำคัญ, ขาดเสียมิได้, เกี่ยวกับความเป็นความตาย, จำเป็นสำหรับชีวิต, เกี่ยวกับชีวิต, กระฉับกระเฉง, มีพลังงาน, มีชีวิตชีวา, มีกำลัง)

    (d) beneficial    (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ)

5. (a) so    (มาก)

    (b) very    (มาก)

    (c) much    (มาก)  {ต้องใช้  “Much smaller” (เล็กกว่ามาก), “Much bigger” (ใหญ่กว่ามาก), “Much water” (น้ำมาก), “Much rain” (ฝนมาก)}

    (d) too    (เกินไป, มากเกินไป, อีก, เพิ่มเติม, ด้วย, เหมือนกัน)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “Too + Adjective (Adverb) + To + Verb 1”  เมื่อเป็น  “Active voice”  และ  “Too + Adjective (Adverb) + To + Be + Verb 3”  เมื่อเป็น  “Passive voice”)

6. (a) extraordinary    (พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ)

    (b) exotic    (เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ, ไม่ใช่ของพื้นเมือง, ผิดธรรมดา, ประหลาด)

    (c) ordinary    (ธรรมดา, ปกติ, สามัญ, พื้นๆ, ต่ำกว่าปกติ, ต่ำกว่าถัวเฉลี่ย, ระดับต่ำ)

    (d) remarkable    (พิเศษ, น่าทึ่ง, ยอดเยี่ยม, น่าสังเกต)

7. (a) connection    (“In connection with”  =  เกี่ยวโยงกับ, ในส่วนที่เกี่ยวกับ)

    (b) love    (“In love with”  =  “รัก”)

    (c) line    (“In line with”  =  “สอดคล้องกับ, ปฏิบัติตาม”)

    (d) touch    (“In touch with”  =  “ติดต่อกับ” – โดยการพูดคุยหรือส่งข่าวสารถึงกัน)

8. (a) except    (นอกจาก, ยกเว้น, ไม่รวม, ไม่นับ)

    (b) including    (รวมทั้ง, ประกอบด้วย)

    (c) but    (ยกเว้น, เว้นแต่, นอกจาก)

    (d) besides    (นอกจาก, อีกด้วย, มิหนำซ้ำ)

9. (a) excluding    (ไม่รวม, ไม่นับ, ยกเว้น)

    (b) too    (ด้วย, เช่นเดียวกัน)  (ต้องใช้  “And bats too”)

    (c) even    (แม้กระทั่ง, แม้แต่, อย่างราบเรียบ, ยิ่งกว่านั้น, แม้ว่า)

    (d) except    (นอกจาก, ยกเว้น, ไม่รวม, ไม่นับ)  (ต้องใช้ “….....….cats except bats” - .............แมว, ยกเว้นค้างคาว)

10. (a) never    (ไม่เคยเลย)

      (b) typically    (เป็นตัวอย่าง, เป็นแบบฉบับ, เป็นตัวแทน)

      (c) recklessly    (อย่างสะเพร่า, อย่างไม่ระวัง, อย่างไม่ยั้งคิด, อย่างไม่ไตร่ตรอง, อย่างไม่สนใจ, อย่างใจร้อน, อย่างบุ่มบ่าม)

      (d) seldom    (ไม่ใคร่จะ, แทบจะไม่)

 

(คำแปล)                                                  โรคพิษสุนัขบ้า (โรคกลัวน้ำ)

 

          เรานึกถึงสุนัขในฐานะเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์,         ๑        บางครั้งแม้กระทั่ง  (even) สุนัขที่เป็นมิตรที่สุด (friendliest)  สามารถกลายเป็นสัตว์ (creature)  ซึ่งนำความตายมาให้ (มนุษย์) ด้วยการขบกัด (bite) ของมัน(เหตุผล) ไม่ใช่เพราะว่ามัน (สุนัข) ได้เปลี่ยนอุปนิสัย (character) ของมัน  แต่เป็นเพราะว่ามันถูก           ๒         ด้วยโรคที่น่ากลัว (ร้ายแรง) (terrible)

          โรคนี้ถูก           ๓         ว่า “โรคพิษสุนัขบ้า” (โรคกลัวน้ำ) (rabies) (เร้-บีซ)  มันทำให้เกิดการติดเชื้อแก่สมอง (brain) และลำไขสันหลังที่เป็นเนื้อเยื่อประสาทในลำกระดูกสันหลัง (spinal cord)  และอวัยวะทั้งสองนี้         ๔        ต่อชีวิต,  โดยการติดเชื้อถูกทำให้เกิดขึ้นโดยเชื้อไวรัส  ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต (organism) ที่เล็ก          ๕         ที่จะถูกมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์           ๖         .

          ปัจจุบัน  เราโดยปกติแล้วนึกถึงโรคนี้          ๗         กับสุนัข,  และนั่นเป็นเพราะว่ามนุษย์บ่อยครั้งที่สุดได้รับโรคนี้ (โรคกลัวน้ำ) จากสุนัขที่ติดเชื้อไวรัส (ดังกล่าว),  แต่ (จริงๆ แล้ว)  โรคกลัวน้ำสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อแก่สัตว์เลือดอุ่น (warm-blooded) ทุกชนิด           ๘         หมาป่า (wolves), หมาจิ้งจอก (foxes), สกั๊ง, วัว, แมว และ          ๙        ค้างคาว,  ส่วนใหญ่ของสัตว์ชนิดอื่นๆ (ที่มิใช่สุนัข) เหล่านี้  อย่างไรก็ตาม          ๑๐        ส่งผ่าน (pass on) โรคนี้ไปสู่มนุษย์

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป