หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 49)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Plants

 

          Plants grow in almost          1         part of the world.  We see           2         plants as flowers, grass, and trees nearly every day.  Plants grow high on mountaintops, far out in the oceans, and in many desert and          3         regions.

          Without plants, there could be no life on earth.  Man could not live without air or food, and so he could not live without plants.  The oxygen in the air we breathe comes from plants.  We build houses and make many useful products from          4         cut from trees.  Much of our clothing is made from the                   5         of the cotton plant.

          Scientists believe there are more than 350,000 species of plants, but no one knows for         6       .  Some of the smallest plants, called diatoms, can be seen only with a          7        .  A drop of water may hold as many as 500 diatoms.  The largest living things are the giant sequoia trees of California.  Some of them stand more than 290 feet high and measure over 30 feet wide.

          Scientists          8        all living things into two main groups – plants and animals.  It is usually easy to tell the two          9        .  Almost all kinds of plants stay in one place, but nearly all species of animals move about under their own power.  Most plants make their own food from air, sunlight, and water.  Animals cannot make their own food.  The basic units of all life, called cells, are also different in plants and animals.  Most plant cells have thick walls that         10       a material called cellulose.  Animal cells do not have this material. 

 

1. (a) all    (ทุก, ทั้งหมด)  (ต้องใช้  “all parts”  =  “ทุกส่วน”)

    (b) each of the    (แต่ละ)  (ต้องใช้  “each of the parts”)

    (c) all of the    (ทุก, ทั้งหมด)  (ต้องใช้  “all of the parts”  แต่ไม่นิยมใช้  เนื่องจากข้อความเยิ่นเย้อ – “wordy”)

    (d) every    (ทุก)

2. (a) such a    (ต้องใช้  “such a plant as” + Noun (singular)  =  “พืชเช่น”)

    (b) both

    (c) such    (เช่น)  (“Such plants as” + Noun (Plural)  =  “พืชเช่น”)  (เป็นการใช้คำคู่  “Such…….....…..as”)

    (d) all

3. (a) dry    (แล้ง, แห้งแล้ง)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากมี “Desert” อยู่แล้ว)

    (b) rural    (ชนบท, บ้านนอก)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากไม่ตรงข้ามกับ  “Desert”)

    (c) damp    (ชื้น, หมาด, ไม่กระตือรือร้น, หดหู่, ไม่มีชีวิตชีวา)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากไม่ตรงข้ามกับ  “Desert”)

    (d) polar    (ขั้วโลก, เกี่ยวกับขั้วโลก, เกี่ยวกับขั้ว, ซึ่งมีลักษณะอยู่ตรงกันข้าม)

4. (a) plastic    (พลาสติก)

    (b) stone    (หิน)

    (c) brick    (อิฐ)

    (d) lumber    (เศษไม้, ไม้ที่เลื่อยออกเป็นท่อนๆ, ของระเกะระกะที่ไม่มีประโยชน์  และเก็บกองไว้เป็นของสัพเพเหระ)

5. (a) leaves    (ใบ, ใบไม้)

    (b) stems    (ลำต้น)

    (c) fibers    (เส้นใย, สิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้น, รากฝอย, ลักษณะที่สำคัญ, แก่นแท้)

    (d) branches    (กิ่งก้าน, กิ่ง, สาขา, แขนง, วิชาย่อย, ทางแยก, สายย่อย, แคว)

6. (a) confident    (เชื่อมั่น, มั่นใจ)

    (b) himself    (ตัวของเขาเอง)

    (c) everything    (ทุกสิ่งทุกอย่าง)

    (d) sure    (แน่นอน, มั่นใจ)  (“Know for sure”  =  รู้อย่างแน่นอน)

7. (a) telescope    (กล้องโทรทัศน์, กล้องส่องทางไกล)

    (b) microscope    (กล้องจุลทรรศน์)

    (c) camera    (กล้องถ่ายรูป)

    (d) pair of spectacles    (แว่นตา)

8. (a) divide    (จำแนก, แยกแยะ, แบ่ง, แบ่งแยก, แบ่งสรร, แบ่งปัน, แตกกิ่งก้านสาขา, หาร)

    (b) translate    (แปล)  (จากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง)

    (c) investigate    (สืบสวน, สอบสวน, สำรวจ, ไต่สวน)

    (d) research    (วิจัย)

9. (a) different    (ต่างๆ, แตกต่าง)

    (b) similar    (เหมือนกัน, คล้ายกัน)

    (c) apart    (แยกออกจากกัน)  (“Tell the two apart”  =  “บอกความแตกต่างของสองสิ่ง”)

    (d) various    (ต่างๆ กัน, หลากหลาย, ต่างชนิด, ต่างประเภท, หลายลักษณะ, มากมาย)

10. (a) consist    (ประกอบด้วย)  (ต้องใช้  “Consist of”)

      (b) are composed    (ประกอบด้วย)  (ต้องใช้  “Are composed of”)

      (c) possess    (เป็นเจ้าของ, มี, ครอบครอง, ครอบงำ, ควบคุม, ยึดกุม, คุมสติ, ทำให้หลงเสน่ห์)

      (d) contain    (มี, บรรจุ, จุ, ยับยั้ง, จำกัด, จำกัดวง)

 

(คำแปล)                                                                         พืช

 

          พืชเจริญเติบโตในเกือบ          ๑        ส่วนของโลก  เราเห็นพืช          ๒        ดอกไม้, หญ้าและต้นไม้เกือบทุกวัน,  พืชเติบโตอยู่สูงบนยอดเขา,  ไกลออกไปในมหาสมุทร,  และในดินแดน (บริเวณ) (regions) ทะเลทราย (desert) และ          ๓         มากมายหลายแห่ง

          ถ้าปราศจากพืช  จะไม่สามารถมีชีวิตบนโลก,  มนุษย์ (man) ไม่สามารถดำรงชีวิตโดยปราศจากอากาศหรืออาหาร  และดังนั้นเขาจึงไม่สามารถมีชีวิตโดยปราศจากพืช,  กาซออกซิเจนในอากาศที่เราหายใจ (breathe) มาจากพืช  เราสร้างบ้านและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์จำนวนมากมายจาก                          ๔        ซึ่งถูกตัดมาจากต้นไม้,  เสื้อผ้า (เครื่องนุ่งห่ม) (clothing) ของเรามากมายถูกทำมาจาก                             ของพืชประเภทฝ้าย (cotton plant)

          นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีพันธุ์ (species) ของพืชมากกว่า ๓๕๐,๐๐๐ ชนิด  แต่ไม่มีใครรู้         ๖          ทั้งนี้  พืชที่เล็กที่สุดบางชนิด  ที่เรียกว่า “ไดอะตอม”  สามารถ (ถูก) มองเห็นได้ด้วย           ๗         เท่านั้น,  โดยน้ำหนึ่งหยด (drop) อาจมี (บรรจุ) (hold) มากได้ถึง ๕๐๐ ไดอะตอม  ส่วนสิ่งมีชีวิต (living things) ใหญ่ที่สุดคือต้นซีควอยยักษ์ (giant) ของรัฐแคลิฟอร์เนีย,  บางต้นสูง (stand) กว่า ๒๙๐ ฟุต  และวัด (รอบลำต้น) ได้กว้างกว่า ๓๐ ฟุต   

          นักวิทยาศาสตร์          ๘        สิ่งมีชีวิตทุกชนิดออกเป็น ๒ กลุ่มหลัก (ใหญ่) (main) คือ  พืชและสัตว์,  โดยปกติแล้วเป็นเรื่องง่ายที่จะบอกของสองสิ่งนี้          ๙         (บอกความแตกต่างของ สิ่งนี้),  พืชเกือบจะทุกชนิดจะอยู่ในที่แห่งหนึ่ง (เพราะเคลื่อนที่ไม่ได้)  แต่สัตว์เกือบจะทุกพันธุ์เคลื่อนที่ไปมา (move about) ภายใต้ความสามารถ (สมรรถภาพ) (power) ของตัวมันเอง,  พืชส่วนใหญ่สร้างอาหารของมันเองจากอากาศ, แสงอาทิตย์ (sunlight) และน้ำ  ส่วนสัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารของตัวเอง  ทั้งนี้  หน่วยพื้นฐาน (basic units) ของชีวิตทุกชนิด  ซึ่งเรียกว่าเซล  ก็แตกต่างกันเช่นกันในพืชและสัตว์  โดยเซลส่วนใหญ่ของพืชมีผนังหนา (thick walls) ซึ่ง         ๑๐       วัตถุ (ส่วนประกอบ) (material) เรียกว่าเซลลูโลส  (แต่) เซลของสัตว์ไม่มีวัตถุ (ส่วนประกอบ) นี้

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป