หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 47)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Letter Asking for a Tip

 

Dear Sirani,

 

          I’m a 24-year-old working woman.  I’m getting married soon and have decided not to change my family name.  I have no intention of using my husband’s.  I’m keeping my own.

          Why can’t people           1         the Dark Ages?  Why should I take my           2         husband’s family name?  That is          3         who I am and I don’t feel that I need to change my name because of      4     .  I’d like the men who are reading this to get the           5         straight.  I am not some crazy activist taking up a “cause”.  I am a woman who feels very          6         that marriage need not overshadow a woman’s total          7         .

          However, let me make it clear that I would want my children to have my husband’s         8          name to avoid confusion.    

 

                                                                                                                        Warmly,

                                                                                                                        Jane

 

1. (a) be concerned with    (เกี่ยวข้องกับ)

    (b) be satisfied with    (พึงพอใจกับ)

    (c) get rid of    (กำจัด, ทำให้หมดสิ้นไป)

    (d) escape from    (หลบหนีจาก)

2. (a) faithful    (ซื่อสัตย์, ไว้ใจได้, น่าเชื่อถือ, รักษาสัจจะ, ยึดมั่นในข้อเท็จจริง)

    (b) passionate    (เร่าร้อน, กระตือรือร้น, มีความรู้สึกรุนแรง, โกรธง่าย, สะเทือนอารมณ์ได้ง่าย, มีอารมณ์ใคร่ได้ง่าย)

    (c) present    (ในปัจจุบัน, ปัจจุบัน)

    (d) future    (ในอนาคต, อนาคต)

3. (a) unfortunately    (โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย)

    (b) of course    (แน่ละ)

    (c) not    (มิใช่, ไม่ใช่)

    (d) to say    (“That is to say”  =  “นั่นก็คือว่า, นั่นหมายความว่า”)

4. (a) trust    (ความไว้วางใจ, ความเชื่อถือ, ความเชื่อใจ, ความมั่นใจ, ความหวัง, สิ่งที่ไว้ใจได้, บริษัทใหญ่ที่รวมบริษัทเล็กๆ เข้าไว้)

    (b) education    (การศึกษา)

    (c) theory    (ทฤษฎี)

    (d) tradition    (จารีตประเพณี, ประเพณีสืบทอด, สิ่งที่ทำต่อๆ กันมา, จารีตนิยม, ธรรมเนียม)

5. (a) passage    (ตอนหนึ่งของข้อเขียน, ข้อปลีกย่อย, การผ่าน, การข้าม, การย้าย, การก้าวผ่าน, การอนุญาตให้ผ่าน, ทางผ่าน, ทางไป, ทางเข้า)

    (b) message    (ข่าวสาร, ข่าวคราว)  (หมายถึง  สิ่งที่กล่าวไว้ในจดหมาย)

    (c) signal    (สัญญาณ)

    (d) topic    (หัวเรื่อง, หัวข้อการสนทนาหรือปราศรัย, เรื่องพูด, ญัตติ, เรื่องทั่วไปที่พิจารณา)

6. (a) sorry    (เสียใจ)

    (b) annoyed    (ขุ่นเคือง, ถูกรบกวน)

    (c) strongly    (อย่างรุนแรง)

    (d) delighted    (ปลาบปลื้ม, ปิติ, ยินดีมาก, สุขใจ)

7. (a) personality    (บุคลิกภาพ)

    (b) intellectuality    {ปัญญา, การมีปัญญาสูง, การใช้สติปัญญา (แทนการใช้อารมณ์)}

    (c) capability    (ความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ)

    (d) mentality    (ความสามารถทางจิต, อำนาจจิต, การทำงานของจิต, ปัญญา)

8. (a) full    (“Full name”  =  “ชื่อเต็ม”)

    (b) first    (“First name”  =  “ชื่อตัว, ชื่อแรก”  เช่น  จอห์น เอฟ. เคนเนดี้,  “จอห์น”  เป็นชื่อตัว)

    (c) middle    (“Middle name”  =  “ชื่อกลาง”  เช่น  จอห์น เอฟ. เคนเนดี้,  “เอฟ” เป็นชื่อกลาง”)

    (d) last    (“Last name”  =  “นามสกุล, ชื่อสกุล  เช่น  จอห์น เอฟ. เคนเนดี้,  เคนเนดี้  เป็นชื่อสกุล-นามสกุล)

 

(คำแปล)                                                            จดหมายขอคำแนะนำ

 

เรียน  คุณศิราณี

 

          ดิฉันเป็นผู้หญิงทำงาน (working woman) อายุ ๒๔ ปี  ดิฉันจะแต่งงานเร็วๆ นี้  และได้ตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนนามสกุล (family name) ของตัวเองดิฉันไม่มีความตั้งใจ (เจตนา) (intention) จะใช้นามสกุลของสามีดิฉัน (ในอนาคต),  ดิฉันจะใช้นามสกุลของตัวเอง (keeping my own)

          ทำไมผู้คนจึงไม่สามารถ            ๑         ยุคมืด (เป็นการอุปมา  หมายถึง  ยุคที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียเปรียบ หรือเป็นรองผู้ชาย)  ทำไมดิฉันจึงควรต้องใช้นามสกุลของสามี          ๒         ของดิฉัน,  สิ่งนั้น                     ๓         ตัว (ตนของ) ดิฉัน  และดิฉันไม่รู้สึกว่าดิฉันจำเป็น (need) ต้องเปลี่ยนชื่อ (นาม สกุล) เนื่องมาจาก (ทำตาม)           ๔        ,  ดิฉันอยากให้ผู้ชายผู้ซึ่งกำลังอ่านเรื่องนี้ (จดหมายนี้) ได้รับ           ๕         (คือ สิ่งที่พูดมานี้) โดยตรง (straight)  ดิฉันมิใช่บุคคลประเภทนักเคลื่อนไหว (activist) ที่เหลวไหล (บ้า, มีจิตฟั่นเฟือน) (crazy) ผู้ซึ่งยึดถือ (taking up) จุดประสงค์ (เป้าหมาย) (cause)ดิฉันเป็นผู้หญิงผู้ซึ่งรู้สึก                      มาก  ว่าการแต่งงานไม่จำเป็นต้องบดบัง (ข่มรัศมี) (overshadow)            ๗         ทั้งหมด (ทั้งสิ้น) (total) ของผู้หญิง

          อย่างไรก็ตาม  จงอนุญาต (let) ให้ดิฉันทำ (พูด) ให้ชัดเจน (make it clear) ว่าดิฉันต้องการให้ลูกๆ ของดิฉันมี (ใช้)           ๘         ของสามี  เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน (avoid confusion)

 

                                                                                                      ด้วยมิตรไมตรีจิต

                                                                                                      เจน

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป