หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 45)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

A Tip for Travelers

 

          Asian travelers visiting Amsterdam should keep in mind the old saying, “Never          1         a stranger.”  Two men were recently arrested and           2         using cookies to          3         tourists and then steal their wallets.  The          4         reportedly targeted mainly travelers from Taiwan and Japan.  When the pair were           5         caught, police uncovered $8,700 in cash and about 20 contaminated cookies.

 

1. (a) give food to    (ให้อาหารแก่)

    (b) leave food with    (ทิ้งอาหารไว้กับ)

    (c) steal food from    (ขโมยอาหารจาก)

    (d) take food from    (รับอาหารจาก)

2. (a) charged with    (ฟ้องร้องว่า, กล่าวหาว่า)

    (b) provided with    (จัดหาให้ด้วย, มอบให้ด้วย)

    (c) blamed for    (ตำหนิในเรื่อง)

    (d) reported for    (รายงานว่า)

3. (a) select    (เลือก)

    (b) attack    (โจมตี, จู่โจม, ข่มขืน)

    (c) entertain    (ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความบันเทิง)

    (d) drug    (มอมยา, ทำให้ได้รับพิษจากยา, ผสมกับยา, ทำให้ติดยา)

4. (a) cooks    (พ่อครัว, คนปรุงอาหาร)

    (b) tourists    (นักท่องเที่ยว)

    (c) strangers    (คนแปลกหน้า)

    (d) robbers    (โจร, ผู้ชิงทรัพย์, นักปล้น, ผู้แย่งชิง)

5. (a) legally    (ตามกฎหมาย, ถูกกฎหมาย, เกี่ยวกับกฎหมาย)

    (b) gradually    (ทีละน้อย, อย่างช้าๆ, ทีละหน่อย)

    (c) finally    (ในที่สุด)

    (d) firmly    (อย่างมั่นคง, อย่างเหนียวแน่น, อย่างเด็ดเดี่ยว)

 

(คำแปล)                                                     คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว

 

          นักท่องเที่ยว (เดินทาง) (travelers) ชาวเอเชียผู้ไปเยือนเมืองอัมสเตอร์ดัม (ของเนเธอร์แลนด์)  ควรจดจำ (keep in mind) คำพูด (คำบอกกล่าว) (saying)  ที่ว่า  “จงอย่า          ๑         คนแปลกหน้า”  ทั้งนี้  ชาย คนถูกจับกุมเมื่อเร็วๆ นี้ (recently) และ (ถูก)           ๒        ว่าใช้ขนมคุกกี้เพื่อ          ๓        นักท่องเที่ยว  และขโมยกระเป๋าสตางค์  (wallets) ของพวกเขา  โดย          ๔         (ทั้ง ๒ คน) ตามรายงานข่าว (reportedly) พุ่งเป้า (ตั้งเป้าหมาย) (targeted) เป็นส่วนใหญ่ (mainly) ไปที่นักท่องเที่ยวจากไต้หวันและญี่ปุ่น  ทั้งนี้  เมื่อทั้งคู่ (pair) ถูกจับ (caught)        ๕      ,  ตำรวจเปิดเผย (เปิดโปง) (uncovered) เงินสดจำนวน ๘,๗๐๐ ดอลลาร์   และขนมคุกกี้ปนเปื้อน (ผสมยา(contaminated) ประมาณ ๒๐ ชิ้น

 

Keeping Oneself Safe

 

          After spending the whole evening           1         heavily, Mr. Philip Payne, 51, from Essex,        2       himself to a bench to make sure he          3         not fall off.  Mr. Payne was           4         to be in satisfactory condition after putting six nails through           5         thigh.

 

1. (a) drink

    (b) drinks

    (c) drinking    (ดื่มเหล้า, ดื่ม)  (“Spend + Time + Verb + ing”)  (กริยา ช่อง  คือ “Drink, Drank, Drunk”)

    (d) drank

2. (a) nails

    (b) nail

    (c) has nailed

    (d) nailed    (ตอกตะปู, ตีตะปู)  (ใช้รูป “Past tense” (Verb 2) เนื่องจากเป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีต)

3. (a) can    (สามารถ)

    (b) will

    (c) would    (จะ)  (เลือกข้อนี้เพราะเป็นเหตุการณ์ในอดีต)

    (d) might    (อาจจะ)

4. (a) reporting

    (b) reported    (รายงาน)

    (c) announcing

    (d) announce    (ประกาศ)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจากหลัง “Was”  ต้องเป็นกริยาช่องที่ ๓)

5. (a) the

    (b) some

    (c) each    (แต่ละข้าง)  (หมายถึง  ต้นขาหรือโคนขาแต่ละข้าง)

    (d) every    (ทุก, ทุกๆ)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจากต้นขาของคนมี ๒ ข้างเท่านั้น)

 

(คำแปล)                                                       รักษาตนเองให้ปลอดภัย

 

          หลังจากใช้เวลาทั้งคืน          ๑        อย่างหนัก  มิสเตอร์ฟิลิป เพนน์  อายุ ๕๑ ปีจากเมืองเอสเซกซ์ (ประเทศอังกฤษ)          ๒        ตัวเองเข้ากับม้านั่งยาว (bench) เพื่อให้มั่นใจ (make sure) ว่าตัวเขา          ๓         ไม่หล่น (fall off) (จากม้านั่ง),  มิสเตอร์เพนน์ ถูก          ๔        ว่าอยู่ในสภาพที่น่าพอใจ (satisfactory condition) หลังจากใส่ (ตอก) (putting) ตะปู ตัวทะลุ (through) ต้นขา (โคนขา) (thigh)          ๕        ของตัวเอง

              

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป