หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 44)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Education

 

          Think of all the things you learned how to do before you went to school!  Education is not just going to school.  It is the lifelong learning that takes place within a person as he deals with          1         of all kinds, makes decisions, forms opinions, and develops          2        with others.  Everyone       3       some kind of education just by learning from the experiences of life.  Schooling, or the learning that takes place in a series of schools over a period of years, is usually called “formal education.”

          There was no formal education at all in very ancient times.  Education was          4        around the home. A boy          5        learned to do          6         the same work as his father.  He learned by watching his father and the other men in the tribe and by helping them.  A girl learned all necessary          7        she would need as          8        from her mother and the other women in the family or tribe.  The children learned only the tasks needed for          9         food,         10         and shelter. 

 

1. (a) intentions    (ความตั้งใจ, เจตนา)

    (b) attentions    (ความสนใจ, ความเอาใจใส่)

    (c) subjects    (เรื่อง, วิชา, หัวข้อ, คนหรือสัตว์ที่ใช้ในการทดลอง, อาณาประชาราษฎร์, ประชาชน)

    (d) experiences    (ประสบการณ์)

2. (a) memberships    (ความเป็นสมาชิก)

    (b) ownerships    (ความเป็นเจ้าของ)

    (c) relationships    (ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, ความเกี่ยวดอง, ความเป็นญาติกัน, ความเกี่ยวข้องกัน)

    (d) salesmanship    (เทคนิคการขาย)

3. (a) adopts    (รับเอามาเลี้ยงเป็นลูก, รับเอา (วิธีการ) มาใช้)

    (b) accepts    (ยอมรับ)

    (c) receives    (ได้รับ)

    (d) encounters    (เผชิญหน้า, พบกับ, เจอกับ)

4. (a) moved    (เคลื่อนย้าย)

    (b) circled    (ล้อมรอบ, โคจรรอบ, หมุนรอบ, เคลื่อนที่เป็นรูปวงกลม)

    (c) placed    (วาง, ตั้ง, ใส่ไว้)

    (d) centered    (รวมศูนย์, รวมตัว, รวมอยู่, กำหนดจุดศูนย์กลางของ, มีศูนย์กลาง, อยู่ตรงกลาง, ถูกวางอยู่ตรงกลาง, กำหนดไว้)

5. (a) gently    (อย่างแผ่วเบา, อย่างนุ่มนวล, อย่างสุภาพ)

    (b) simply    (เพียงแต่, อย่างง่ายๆ, อย่างธรรมดาๆ)

    (c) confidently    (อย่างมั่นใจ, อย่างเชื่อมั่น)

    (d) confidentially    (อย่างลับๆ, อย่างเป็นความลับ)

6. (a) exactly    (ทุกประการ, อย่างแม่นยำ, เท่านั้น, อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด)

    (b) accurately    (อย่างถูกต้อง, อย่างแม่นยำ, อย่างแน่นอน)

    (c) precisely    (อย่างถูกต้อง, อย่างแม่นยำ, อย่างแน่นอน, อย่างเที่ยงตรง, อย่างชัดถ้อยชัดคำ, อย่างพิถีพิถัน, อย่างละเอียด)

    (d) abruptly    (อย่างทันทีทันใด, อย่างฉับพลัน)

7. (a) jobs    (งาน)

    (b) tasks    (ทาสค)  (งาน, งานหนัก, ภาระหน้าที่, เรื่องที่ยาก)

    (c) skills    (ทักษะ, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความสามารถ, ฝีมือ, ความช่ำชอง, ความแคล่วคล่อง)

    (d) works    (ผลงาน)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจาก  “Work”  เมื่อหมายถึง  “งาน”  เป็นคำนามนับไม่ได้  จึงไม่เติม  “S”)

8. (a) the old    (คนชรา, ผู้สูงอายุ)

    (b) the elderly    (คนชรา, ผู้สูงอายุ)

    (c) the young    (คนหนุ่มคนสาว)

    (d) an adult    (ผู้ใหญ่, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, พืชหรือสัตว์ที่โตเต็มที่)

9. (a) purchasing    (ซื้อ)

    (b) cooking    (ปรุง, ปรุงอาหาร)

    (c) providing    (จัดหาให้, เตรียมการ, ให้, จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ)

    (d) affording    (มีเงินพอจะซื้อ, สามารถมีได้, สามารถให้ได้)

10. (a) clothe    (โคลธ)  (สวมเสื้อผ้า, แต่งตัว, ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์)  (เป็นคำกริยา)

      (b) cloth    (คลอธ)  (ผ้าเป็นชิ้นๆ)

      (c) cloths    (ผ้าหลายๆ ชิ้น)

      (d) clothing    (เครื่องนุ่งห่ม, เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, ที่นอนหมอนมุ้ง)

 

(คำแปล)                                                                     การศึกษา

 

          จงคิดถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่คุณได้เรียนรู้วิธีทำมัน (how to do) ก่อนที่คุณไป (เข้า) โรงเรียน,  การศึกษามิใช่แต่เพียงการไปโรงเรียน  มันเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong)  ซึ่งเกิดขึ้น (takes place) ภายในบุคคลเมื่อ (as) เขาเกี่ยวข้องกับ (deals with)        ๑      ทุกชนิด, ตัดสินใจ (makes decisions), มีความคิดเห็น (forms opinions), และพัฒนา          ๒        กับคนอื่นๆ (หมายถึง  บุคคลเรียนรู้เมื่อเขาทำกริยา (เรื่อง) ๔ อย่างที่กล่าวมา),  (โดย) ทุกคน          ๓       การศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง  (some kind of education)  เพียงแต่โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ของชีวิต  ทั้ง นี้  “การเรียนการสอน” (ในโรงเรียน) (schooling),  หรือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในหลายๆ โรงเรียนซึ่งต่อเนื่องกันไป (series) ในช่วงเวลาหลายๆ ปี (over a period of years),  โดยปกติแล้วถูกเรียกว่า “การศึกษาตามรูปแบบ(formal education)  (คือ การศึกษาในห้องเรียน)

          ไม่มีการศึกษาตามรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น (at all) ในสมัยโบราณ (ancient times) มากๆ, (โดย)  การศึกษาถูก           ๔         อยู่รอบๆ บ้านเด็กผู้ชาย          ๕        เรียนรู้วิธีทำ (learned to do) งานแบบเดียวกับพ่อของเขา          ๖         (ทำงานเหมือนที่พ่อทำเป๊ะ)  ทั้งนี้  เขาเรียนรู้โดยการเฝ้าดูพ่อของเขาและผู้ชายคนอื่นๆ ในเผ่า (tribe)  และโดยการช่วยเหลือคนเหล่านั้น (ทำงาน)  ส่วนเด็กผู้หญิงเรียนรู้          ๗         ที่จำเป็น (สำคัญ(necessary) ทุกชนิดซึ่งเธอจำเป็น (need) (ต้องทำ) ในฐานะ (as)                     ๘        (หมายถึงในอนาคต) จากแม่ของเธอ  และ (จาก) ผู้หญิงคนอื่นๆ ในครอบครัวหรือเผ่า,  ส่วนพวกเด็กๆ เรียนรู้เฉพาะ (only) งาน (ภาระหน้าที่) (tasks) ที่จำเป็น (needed)  สำหรับ (การ)           ๙         อาหาร,          ๑๐         และที่พักอาศัย (shelter)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป