หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 43)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Saudi Arabia

 

          Saudi Arabia is a large Middle Eastern nation that        1       as one of the world’s leading producers of petroleum.  Much of the country           2         of vast deserts where few people live and little or nothing grows.  But beneath Saudi Arabia’s sand and rock         3       some of the largest oil       4       in the world.

          Saudi Arabia exports more oil than any         5         nation.  Wealth from these exports has made Saudi Arabia a leading          6         power in the Middle East.  Oil riches have also made Saudi Arabia a land of          7        .  Cars and trucks speed along highways where camel caravans once provided the only           8                   9         apartment buildings are replacing the mud houses that          10        city streets.

 

1. (a) acts    (กระทำ, ปฏิบัติ, แสดง, ดำเนิน, ประพฤติ)

    (b) serves    (ทำหน้าที่, รับหน้าที่, รับใช้, คอยรับใช้, บริการ, ปรนนิบัติ, บริการอาหาร, ช่วยเหลือ, อำนวย, ส่งเสริม, เหมาะกับ, ออกลูก, ตีลูก)

    (c) ranks    (มีตำแหน่ง, มีอันดับ, จัดขบวน, จัดแถว, จัดตำแหน่ง, มีตำแหน่งสูงกว่า)

    (d) known    (เป็นที่รู้จักกัน)  (ต้องใช้ว่า  “is known”)

2. (a) composes    (ประกอบด้วย)  (ต้องใช้  “is composed”)

    (b) dreams    (ฝันถึง)

    (c) is example    (เป็นตัวอย่างของ)

    (d) consists    (ประกอบด้วย)

3. (a) have    (มี)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากแหล่งน้ำมันใหญ่สุดฯ มิได้เป็นผู้  “มี”  แต่ประเทศซาอุฯ เป็นผู้  “มี”)

    (b) is    (อยู่)  (ต้องตอบ  “Are”  เนื่องจากประธานของประโยค  คือ  “Some of the largest oil deposits”)

    (c) lie    (ตั้งอยู่, นอนอยู่, วางอยู่, หมอบ, นอนลง, เอนลง, เอกเขนก, พิง, พักแรม)

    (d) lay    (วาง, ปู, พาด, ลาด, ทา, นอนลง, เอนลง, วางไข่, ออกไข่, พนัน, วางเดิมพัน)

4. (a) companies    (บริษัท)

    (b) exporting countries    (ประเทศผู้ส่งออก)

    (c) deposits    (สิ่งที่ทับถม, สิ่งที่สะสม, แหล่ง, การฝาก, การฝากเงิน, ที่เก็บเงินฝาก, เงินมัดจำ)

    (d) service stations    (สถานีบริการ)

5. (a) another

    (b) other    (อื่นๆ, อื่นใด)  (เป็นคำคุณศัพท์ขยายคำนาม  “Nation”  และต้องใช้  “any other”)

    (c) others

    (d) the other

6. (a) regional    (ระดับภูมิภาค)

    (b) world    (โลก, ของโลก)

    (c) military    (ทางด้านทหาร, เกี่ยวกับทหาร)

    (d) economic    (ทางเศรษฐกิจ, เกี่ยวกับเศรษฐกิจ, เกี่ยวกับการผลิต, ที่คุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ, มีกำไร)

7. (a) wonder    (ความพิศวง, ความประหลาดใจ, สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจ, ความงงงวย)

    (b) nature    (ธรรมชาติ, สันดาน, นิสัย, ลักษณะ, ชนิด, แรงกระตุ้น, สิ่งดลใจ)

    (c) contrast    (ความตรงกันข้าม, ความแตกต่าง, ความผิดแผกกัน, ภาวะที่ผิดแผกกัน)

    (d) industry    (อุตสาหกรรม, ความขยันหมั่นเพียร, ความอุตสาหะ)

8. (a) communication    (การคมนาคม, การติดต่อ, การสื่อสาร, การแลกเปลี่ยนข่าวสาร, การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น)

    (b) income    (รายได้)

    (c) local tourism    (การท่องเที่ยวในท้องถิ่น)

    (d) transportation    (วิธีการขนส่ง, พาหนะขนส่ง, การขนส่ง, การนำส่ง, การลำเลียง, การขนย้าย, การเนรเทศ, ธุรกิจการขนส่ง, ค่าขนส่ง, ค่าเดินทาง)

9. (a) Luxurious    (หรูหรา, ฟุ่มเฟือย, โอ่อ่า)

    (b) Expensive    (แพง, ราคาแพง)

    (c) High-rise    (มีหลายชั้น, เกี่ยวกับอาคารที่มีหลายชั้น)

    (d) New    (ใหม่)

10. (a) locate    (หาตำแหน่งที่ตั้ง, หาแหล่งที่ตั้ง, กำหนดที่ตั้ง, ตั้งอยู่, ตั้งรกราก, ก่อตั้ง)

      (b) are opposite to    (อยู่ตรงกันข้ามกับ)

      (c) face    (หันหน้าไปทาง, เผชิญหน้ากับ, เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ)

      (d) line    (เรียงเป็นแนว, เรียงเป็นเส้นตรง, จัดแถว, ทำให้เป็นแนวเดียวกัน, จัดแถว, วาดเส้น, วัดด้วยเส้น)

 

(คำแปล)                                                                ซาอุดีอาระเบีย

 

          ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศตะวันออกกลางขนาดใหญ่ซึ่ง         ๑        เป็น (ในฐานะ) หนึ่งในบรรดาผู้ผลิตน้ำมันดิบชั้นนำ (leading) ของโลก,  พื้นที่จำนวนมากของประเทศ           ๒        ทะเลทรายกว้างขวางมาก (ใหญ่โตมาก) (vast)  ที่ซึ่งผู้คนไม่กี่คน (few people) อาศัยอยู่  และมีสิ่งเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอะไรเลยเจริญเติบโต (little or nothing grows)  แต่ข้างใต้ (beneath) ทรายและหินของซาอุดีอาระเบียมี          ๔        น้ำมันใหญ่ที่สุดในโลก           ๓        .  (การแปลในภาษาไทย  ข้อ มาก่อนข้อ )

          ซาอุดีอาระเบียส่งออก (exports) น้ำมันมากกว่าประเทศ          ๕        ความมั่งคั่ง (wealth) จากสินค้าออก (หรือการส่งสินค้าออก) (exports) เหล่านี้ได้ทำให้ซาอุดีอาระเบียเป็นมหาอำนาจ (power)                   ๖       ชั้นนำ (ชั้นแนวหน้า) (leading) ในตะวันออกกลาง,  ความอุดมสมบูรณ์ (ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย) ด้านน้ำมัน (oil riches)  ยังได้ทำให้ซาอุดีอาระเบียเป็นดินแดน (land) แห่ง          ๗        อีกด้วย,  โดยรถยนต์และรถบรรทุก (trucks) แล่นด้วยความรวดเร็ว (speed)  ไปตามทางหลวง (highways)  ที่ซึ่งกองคาราวานอูฐ (camel caravans) ครั้งหนึ่ง (ในอดีต) (once) เคยให้         ๘        แต่เพียงประการเดียว (คือ อูฐเคยเป็นวิธีการขนส่งแต่เพียงอย่างเดียว) (นอกจากนั้น) อาคารห้องเช่า (apartment buildings) ซึ่ง          ๙        กำลังแทนที่ (replacing) บ้านสร้างด้วยโคลน (mud houses) ซึ่ง                            ๑๐        ตามถนนในเมือง (city streets)        

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป